Skip to main content

Full text of "Český katalog bibliografický"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the worlďs books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was nevěr subjcct 

to copyright oř whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge thaťs often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designcd Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automatcd queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition oř other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ A/íJř/iííJř/i íJíírí&Hířon The Google "watermark" you see on each filé is essential for informingpeopleabout this projcct andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through thc full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| ,\TY0^^ 
*<*JlA^Vt'^ J ČESKÝ [ATALOC BEIOKRAFICKl iSA ROK ItíUI NOVÉ RADY ROČNÍK iU. JOSí!" SřSIKGiP. 1 JC!!? i"- ''** 

1 

* ^ 

ČESKÝ- KAmOG BIBLIOGRAFICKt ZA ROK isei. NOVÉ ftADy ROČNÍK III. joszF spsinais a joszf jmun. v PRAZE, 1892. 

■ ULkDRH SPDLIU CSÍKOŠLOIlNSltCIt :1N1BKUPÍCKÍCB DúeTKlCB V UtlE- u T z 

^3 Rnibtitktfrna I. L. Ko^ra v Pnue. /<^3 7-ffú'( ^33(í Místo úvodu. Tfdánl tohoto rofnlkD Dmoinéno Btědrýni podporami 
hmotnými, za které dlkf vzdáváme pfedevšfoi alavné České 
Akademii provédy, sloTesnost a aměDf cli. Fran- 
tiška Josefa I. v Praze a Sborn Matice České, 
dále GremÍD knihkapcO a nakladatelA t Praae 
a Spolku ieskýcb knihkaiicfl na renkové. 

Doufáme, ie pl^zefi těchto slaviiých korporaci nám 
i pro čas pKštl zachována lade, abychom t dfileiitém podnikn 
pro literatorn naši zdárně pokračovati mohli. 

Nelze nám téi mlfenlm pominonti a povinn/ch dfkfi 
Devzdati xa morální podpora slavným redakcím čaeo- 
pí b4, které zprávy vydáváni a pHspévkfl se týkajíc! ochotné 
Dveřejfiovaly, pak oněm pp. jednotil vcfim, kteH vítanými 
příspěvky nás byli pamétlivi. 

Zejména déknjcme velect. pann Jaroslavn Vlčkovi, 
c. k. profeisorn, ^a ochotné opatřeni údajfl týkajících se 
bibliografie itlovenaké, jakož 1 pp. úrednfkfim c. k. nniv. 
knihovny, zvláátč pp. Dra U. Glaesrovi a Drn T. 
Tillemn, jichí vzácnou laskavosti, jinak nám nepřístupné, 
k úplnosti kataloga vsak nezbytné prameny, propfijčeny byly. 

Uspořádáni tohoto roíntka ponechali jsme, aí na ně- 
které malé zmény, stejné s předchozími a odevzdáváme ve- 
řeJDOsti práci svon s tím npHmným přáním, aby platné aloDíila 
účeli, kn kteréma jest nrčena. V Prate, 20. dne měsíce června ] Josef Sprínger. u 
Vysvětleni. 

Abfťlioiu iirSimu hruhii CteiillLřstvii, jéi aéai univŠiíeuu v ta- 
jemué furniulhy » xkratkv bibliugrHfické, ufinili iiruEumÍtelit$jifin 
pfesný poatap knÍliopÍHný<-b ilnt, k]ail«mi! cJe vfBv£tlení víecli 
■Dtiiek, jelioí mi ti povíiainouti, kdo neJB.-i udbomikřiu, ae lijmem 
pfávi tuto přehlížeti budei. 

Každé dílo uvedeno je s lÍtQli>m úpliiýni a pleaiiým, tedv 
i B vefikerými ivliitiioítmi, jež mnohdy v titulu st: vjskjtují; na 
to aáeledaje : miato, kde dílo vyiAoo (připaduf letopoíet), ankU- 
datel (komissionál', knihtiaknř, atd.) n údaj formátu, nebo přeauý 
roEmSr v cm. 

FonoAtj v kaize této jsou následoviié poiunmeniuj ; kapesní 
fcrmát (kap.), malý oamerkovv f. (m. 8.), osmcrkov* [oktBvJ (8.). 
velký oímerkový (v. 8.) [lormát nejobjeejuĚjSf, aaj 16 cm Síře — 
22 výíe], lexik. OBmer. (Iď &-)• (formát obyčejně alovuikový} pak 
malý a velký kvHrt (m. +., v. 4.) n foliový form. Tento poslední 
uejvice při oudeboinAch sť naskytli, ni i formát vět&iny ^aaopian 
tak pojmenovat! jeat — oviSum jest to folio rozinĚniějtl. 

Fodélué formAt; ozunČuji «e alAvkeni „Sir.- tíiroké f»l., Ui. 
8., atd.); Maty, tabule a pod., jeí uelze ocuiiíiti přiliodnéji, na iíř 
ivýl L-eutimetry le rozměřuji. 

Oatatui (oiDafení stran, uen atd.) jest ji! srozumitahiu. 

Díla hvízdiřkou ozuaieuá patři do t. zv, litrrntury ukrutuť, 
£i1i krvavé, i uvidíme jiub zde jen pro úplnost uelku. OBSAH. Vřdecký přehled VII 

I. Diln eno^klopedkkA. — Slovníky. _ DiU knihopinnA -~ 
II. BohťiBlori. — Kktkai. — Knih; modlitební. — ťjvahy. 

— Církevní dějepis — 

III. Filosofie. — Dnieíloíí. — Phyíiologia .... VIU 

IV. StAtní vfida. — PrAvnictví. — Folitikn. — KArodnf 
hospod. — StutiBtika. — SrhainntismT n :idre«sAře — 

V. Lěknhtvi. — LěkArnictvi. ~ Zdruvotniutvf ... IX 

VI. Vědy přírodu! X 

VII. VjrhovatelHtvi. — VyučovBíelství. — Školství. — 

U''ehníi-e. — Methodikj, — Tflinopis XI 

VIII. Spiíj pr" n.lAdeí. — Knihj obrAekové ... XII 

IX. SUroktflKÍťkA literatura XtlI 

X. Déjepis. — Místopis. — Zemípis. — Cestopis. — 

NArodopia. — Mnpy r plAtiy — 

XI. Díjin; písemnirtví. — Kullnrnt historie. — Roípravy 

titerArní. ^ živnlopísr. — LÍBtáře XV 

XII. PoítAřítvi. — Ůčatniilvi , XVI 

XIII. Prfimyatniitvi. —Terhnologie. — MéFictví — Malbn 
n kresleni. — Stavitelství. — Strojniclvi. — Vidy 
obchodní — 

XIV. DomAi-i a polní hnspodAFstvi. — Lenuictvi. — Ry- 
bářslvi, — Zahradnictví XVII 

XV. Tělocvik. — Hasičutví. — Vojenství — 

XVI. Jazykovídi. — Uíebniic novějíířti i etitriSicli jazy- 

kflv (roluvniie, řítanky) — 

XVII. KrAsné písemnittví. a) BomAny, novelly, povíilky. 

b) HAsné XVIII 

XVIII. Dív.idelní hry, — Operní texty. — Hescdnlky. — 

Sólové n komiokĚ výstupy XXI 

XIX. Aesthetika. — DSjiiiy nménl. — Obrsiy, umSlerkř 

předměty -i níeliné poniftcky XXII 

SX. Spisy prostonArodnl. (KalendAře atd.) ...... — 

XXI. Spisy obsahn rfliného XXní 

Hudba. 

I, Skladby orkestrAlni a pro nAstrojc dechové. — 

Hudba komorní XXIV II. Skt^db? pro troje houile XXV 

III. Skladbj- pro dvoje lioD«l« — 

IV. Shisdbj pro dvoje honale a prBv. klavíru . . — 
V, Bbladb; pro jedny honale — 

VI. Skladby pro housle ■ prův. klavíru 

Vil. Bkladby pro violoncello ■ prliv. klavim . . . XXVI 

Vlil. Skladby pro citera - 

IX. Skladby pro klavír ua 8 ruue. a) Koucertoí, 
ealouDi, initmktivni a améii operní, b) Tance a 

poťhodj. c) Helodramy — 

X. Skladbj pro kla«<r na i ruce XXVU 

XI. Bkladbj pro varhany nebo hiimioninin .... — 

XII. SkUdby fírkevnl 

Xin. Sbory mniaké, ienaké nebo eiiiiieui a průvodem 

i bei průvodu — 

XIV. Pbue lí ipSvj pro jeden Iilas ■ průvodem i bei 
průvodu XXVIII 

XV. Skladby iertovné — 

XVL Díla theoretickU, Ikoly, spevniky ■ nipívy i bei 

I. Knlby, broiarjr a nmélerké pivdinity ... i 

U. ClSOplHV 133 

m. Hudebnlnr ISi Vědecký přehled. I. Díla fDcyklopedická. — 
Slovníky. — DÍU kniho- 

pͧD&. 

Poit A Sprínger, Český kntitlog 

bibliogTAfický. 
Friedricb, Nový hftp. »)oTntk 

Sesko-nímecký h nímecko- 

íeaký. 
Hrbek, Slovnííek iHtínsho-fcský 

A £aiko-lMÍiiský. 
Koti, Čeiko-nimei^ký slovník. 
MHlilt, Hadebni slovnik. 
Malý, Vlastoneuký alovnlk histor. 
Otdv Slovník QHaíný. 
Rxak, Kap. ilovnik ivfitový. 
Slovník, Strn^oý, pne dn gotický. 
VorovkH, Iieiii.-«eiký alovnlíek. U Bohoslovt. - Kázáni. - 

Knibr modlltťbnf — 
Uvrnby. — Cfrkťv. dfjepis. 

Adolf, VýkUd modliiby Páni. 
Aloiains, Spisek o andélich. 
BeneK, Pruvdon k Wvota. 

— THbfzHký, Modlitbu z» vlast. 
Bible, ZUa. 

Bibliotéka, Ascetickií. 
Briida, Sjllabns. 
Brjii7i'h, Cesta rniuiiiu. 

— Katecbése. 

— Znuhraň duíi svoii. 
Cíf*f, Kriatus v pUmenecb! 
Compnínm II. čo la robí w virkwi enaaj. di'a 

■ngsb. wjtnania w Uhorska? 

Danei, Ptípravn kn aprÁvfi Boži. 

Dědictví sv. CTTilln a Hetboděie. 

— Svatojanské. 
Dídon, JelíS Kriitaa. 

DiviS, OdpiiTédi DS otAzk; pfí 
duchovenských poradiuh. 

Dohnal, Devítidenní pobožnost. 

Encyklika papeže Lva XIII. 

Oraul. Katol. nebo pravosl. nebo 
avaog. církev? 

Hejhal, Maria, Matka dobré rady. 

Hesla, Kaidodenni. 

Hikt, Řeíi ivAteíní a pHIeii- 
tOBtné. 

Hblka, Odpastky. 

Cbelíiťhý, Menil spisy. 

Jakobsiho DuL-b. poklad mo- 
dliteb křest. 

Ježek, Přírodopis na katatelnS. 

Jirslk, KAslini. 

KaSpar, Děje stár. i nov. likona. 

Katechismus. 

Knihovna katechetskA. 

— Sarkandrinski. 
Knlžkn, ŮplnA niiní. 
Knižnic* kalechetíkA. 
Konefný. Voj Andělský, 
KopHl, Moji.iK 

~ První kfestiué v Řimě. ~ 
Koudelka , ŤAvnt sv. Aloisii' 

Gonísgj. 
Kovif, SiTuny posvátné. 
Latsiihka, Sucíalístická kázAní. JLercKri, Ježli, mé všecko. 

List, Pietýtský. 

Mkjer, KřesfuiiBkA rodina. 

Markritb, CjklickA U%ini. 

MissAi, áimoký. 

Musil, Roh HiiríJiii>ký. 

OsvAld, Anjeliíok. 

— PrnktirliA Bahoviit. 

Fahostn. Týhlsd kntťchismi PUm. SVRI Poboínoit kHtové i-esty. 

Poinioumý, O uAbnJíeiiské lho- 
stejnosti. 

I RnaSťbrA, Poslni knzAiii. 

Rsnsn, ApoSlolé. 

Hybiřka, Knězi ChiiidimStl z XV. 
—XVII stolpti. 

Sailer, Mnriio Křmpfnsliý, 

Saainťh, Pokind kainterskí'. 

SedlAk, Modli se a prai-nj'! 

Scbuster&v Bibliuký dřjppis. 

Skoídopole, Dmhý knterliisrruiB. ' 

- PHruíuA kuíba bobuslovl. 

Btoik aTisťhler, Ozvén.izAKsisi. 

Řkapuliř, Svat}-. 

Šrámek, Red o modlitbě. 

ŠrUteh, Rnkověf pro fnnii iii- 
stallHci. 

Uťení dvanáiiti api.ítoifl 

^ondmíka, Strnfiiá Ulurpka 
kstolickA. I 

Výklady Biblí KrAlické. 

Zahradnický. NfSporni íalmy. 

Zahradník, Blahoalav. Heřman ! lU. FilOBOfiF. — Du^PfilOVt. 

- PhyBioIogif. 

Čelakovflký, Mudrosloví, 
z EgidA, Viíné injilenky. 
Kapras, Sebrané lozprnvr psy- 

cbologi<:ké, 
Komenský, Labyrint Bvěts n ráj 

Kusiiia, Hovory Otympské. 

Mantřg^aiia, Vybrané spisy. 
Uill. O »'obodě. Sladomel, MAstin svobodného 

cednářstvi. 
Tolttoj a Barnsová, O poměru 

poblavnim. IV. Státní véda. - Právní- 

ctTl. — Politika. — Národní 

hospixtáNtvi. — Statistika. 

- Schematismy a aárea- Ad Atnek, Některé pHčiny hosp. 

— O řeském 6kol»t*:I. 

— Uhry n Rakousko. 

— Z mezinA radního bojiSlě 
hospod. 

AcireasAř Prahy. 

Hibliotéka soťlAlních nauk. 

BrAf, O politiťké situaci nynějSi. 
' Brožary „Hlasu NAro^a". 
' Ceny, Prfimírné, obilL 
i Ctibor, Poměry dělnictva pf- 

kaiStkébo. 
! čapek, Te<bm<-ký adreasář. 
I Čemický, Úplný adreasiř Hum- 

' Dělník v rámci zákona. 
I Derk» a Vaballk, CeskA uni- 
I vtrsitH na Moraví. 
I Dlabaí, O poměru rolníka k cD- 
] krovani 
' Epiíloty pro lid. 
Peyerfeil, Pět a dvacet let íin- 
unsti a Hitsžení gamospr okc. 
rakovnického. 
Grégr, Keř pfcdneseuA v ros- 

poťtovř debatě. 
Hcrmiann, O právní povaze 

rektapapírň. 
Himmer, O blahobytu dncho- 

^ocli, Otázka mladšUb uejtelů. 
Hoflnek, Stalist. příspěvky kii 
dějinám průniTsIu íep. vnkm 
v ČecbAib. 
JiHk, O sprAvě obnc. jmění n 
statku. 
' Kalousek, České statui práv<'. 
I K.italogy výalavni. VMMký pMiM. IX KDibfl, PHmfnf, KiikonG. 
Knlbi.TiiK, Vxdíliivnil. 
Knlíha, SutistkkA. 
KopFivn, Jliroslavín, 
Kořintha, Přrhlcd ^innoati pH- 

rvdo-víd.. v^sknníR Cei-li, 
KoŽHný, Knihoiinf zmíii;. 
Kro ni, Výstnviii kntnlog iirni- 

dkýrli oliei', plynáren. 
Knbiře)!. O .nAviiih nondníih 

Lsiiríd ,. Pokrevenstvi & ílvn- 

Limnnowaki, U&Jídj suciAInlho 

hnufl v XIX. Htal. 
liOUimku DH ECm. jiib. výsUvS. 
Marx», Eltonomiikí nnukj. 
MiilleT, Nír. advokAt. 
NpÍhb, SekveBtrnee- 
Obrnc Btranj mlítdočeBké. 
Okre« karlínský r. 1890. 
Opatřeni xn pHímon odbýváni 

trhli dobjt^ich. 
Orgunitaci^ xemídMahé rntly. 
OíroTa norniAlnii-li aWnov pro 

Otáíkj, ČMOvé. 
Popelkn, Okrosni zAloiii; boapod. 
Prací, Ruřnf, ctiUpíi. 
Pmlm H předmčHti dle výsledku 
popJBii obfvntelstva ze dne 

ai. proB i8yo. 

Předpisy v pHf ini jUdj n* velo- 

Přehled, SutiiL, o pKrAikA<;b 

k pNiDým d.-.níni. 
— HtntiBt., ípnikých gpolkfi. 
Projekt ka Uieni rŮEný.h nUzek 

xocíátni>'h. 
Ptnťovský, Sr>zn. viei-h nd vokAtA. 
Funbtátoři, MUdoíeíti. 
fUd, ŽivnoateiiBký. 
RÁdt:.-, ZJloiienBký 
RaKiii, Ceskó iitátní prAvu. 
ŮťEiilíťh, Polit, nliecedn pro 

Oerlij. 
Rieger, O BaniniiprAvĚ. 
Rozpriikj Oonké Akndemir. 
Rozvoj ikoUtvl. 
tínzbn prí> "i'iiiĚnn za prAi-ř, 

ktrré <'].ťWii/^iii tcibiiihoré BonkTomt ■ nnHieiri Úřadův 

Sbirka zákonfi. 

Seznam graduovaných a diplo- 

iiiovnnfch lékiH. 
Sezunmj ot^f,, dočasných a j, 

výstav. 
SohematÍBniUB. místa ííižkova. 
Srhmolkn, Eokjnj pro vjuAlezce. 
SrbwiMj Pflsobenl V. Dobrov- 

nkého jako okresoiho staroBt;. 
SematiBniuB pfo krAlov. Ceaké. 
gtasl^iý, Program rolnictva Ba- 

konska. 
Tekly, Nové obchodili imlonvy. 
Trejbal, Přehled hospod, ziko- 

nodArstvf. 
Triimniel, O Učebném. 
Taiatý, kfl pronesená ua radí 

Híské. . ■ 

Veselý, NaSa jubilejní výstava. 
Voeel A Vlach, Úplný adressAř 

m. Hory Kutné a obce Sedlec. 
Vrba, Déluictvo v boji za avA 

VjdAiiI, Kapesní, zAkonfi. 

— Přiruřni, zAkonfl. 

ZAkon o rozdílení raily lemí- 

délfké. 
■^ rjbAřský. 

ZAkonj a naHzeni c. mvilivoBtí. 
-' a nařiiienl o pojlU. déinfkA, 

— nařízení a předpisy v lAle- 
iiitoatech ikolství obecného 
na Moravř, 

ZAloínv, Okresní, hospod Ařské. 

Zavadil, Olijv,itel8tvo. 

Zniínv zAknna o dohlídce kn 

školám. . 
ZprAva, Adniinistra<'nÍ. Bohdan, Osuti ny po injekcích 

lymfou Kocbovoii. 
DeyI, O tiipoirakosti slkoholnvé. Eckert, Njkolik pravidel idrn- 
vbtnkk^ch. 

Eiselt, SpleD0t7f. 

Oj^rBj, Zdravovedn. 

Uallich, O sjririgonijelii 

Horbitoewibi, PřUpívky ku po- 
čna ni kjBcJiiiy mofoví. 

Horujub, Lavoitrniiniolirnitíivu 
ivmtiiíbo. 

Charvát, O apprxlit-niiu Uieni 
lúíeni pjloni. 

Chaclouimký , Pomét fysioluf^. 
riíiuka k chem, koD>titui:i ué- 
kter^ch derivátCl b«Dio]ovýcb. 

Jnndoui, Porovninl fiirmaho- 
poey. 

JaiiDVDhý, O Mfeni tnpiisii. 

Kftlpilrek, luMníal V)-i-i«. 

Kettner, Kpideinie vnriizrllr. 
- Kiitiipp, Jsk liti, 

— Lé£en< vndoa. 
K0U7111, Maladie dei tii.'ii. 
Kulliugor, Miievut uiilu* Uterii. 
KiifFner, PathoIopckA Aii.itamie 

— Theoríe paxonio»IÍ. 
Maiiner,PHi-ii«iiikii;hiisp.-i:ie1iil 

patholttgie, 
Miirei, O vitlivostř. 
Mourek, Lééou( mt-thodou Ku- 

Nenreutter, Cerebritliif pacUviiie 

iiingilida u díti. 
P.inýrek, HaHECDi o idíHvut- 

aictvi. 
FefírkH, l)op\»y o pHji.i. 

— O pnpilloiieili hQžo. 
1'TavidlH, Zdravotní 
Freiiiiueer, O úíim-l.li dii1>oi«iiiU- 
fiadn pojeduAiii « oboru iiiikro- 

Kirire', Mtgtoma li poi 11 Hlod ve 

Kuxprnvy Čoiki AkHdemie. 
Rubelki, O Rlaktrotlii^Titpii v gj. 

IIH ekologii. 
Sbírku přediiiíťk i ol>oru li- 

kxNkéliD. 

— l>í<'dBAirk n rosprav c i>boru 
UkaKkélio 

Svobod,., Úplný domAci \éU.»f. Ttiomarel', O D<kteiýcli vadAte* 

iifijfi{i:b niiledefuh retence 

iDoíoré. 
Woldřich, Rukovet telovédy 

eiovíka. 
Zi&hof', Bodmi ■ oBDiil výroíDl 

Epriva méltského fjsikAta. 

VI. Védy i>Hrodai. 

Archiv pru přírodověd, proik. 
Čech 

Atliu, Rnittliun piany. 

Bmbm, Život xvffat. 

Čelakovský,PuplB nového druhu 
„anižaiik;." 

Dudn, Analyt. přehtcd £eitký>:h 
ploitiv vodních, 

Erben, Kovy pravSku. 
I Faktor, KuvliyňlkA ■&!. 
, Kafka, Z injA živou. 
I — Zvííunii /es. rybníka. 
: Kundrát, Roibor pUeAikjcb 
I iefimenft. 
I KuiU, Bludné vHluuny. 

Mréaek, O heriuafroditiaiiiu u 
I Copepodtt. 
; - PHspévky k vývojespytu nS- 

kterýuh taieinniu ptaíivb. 
; MUller a Simoiiiilea, Pyiika. 
I Novák- Boreuký, Hnlý sberHtel 
I broukli. 

; — Malý ibéralvl uiotýlil. 
I Pařliťk a Řuli-, Optiiké kunitmity 

Periier, O raHiulankh. 
I Pokorný a Roti^ký, Píírodupia. 
. Polivkii, Cixop.-iané rosil, joiio- 

' RHýni.iii a Kmia. Chomicko- 
biologické ataitie. 
Roapravy Č>-i>hé Akademie. 
Siiaka,0 prontopu t«|il-k aténami. 
. Šafránek a Barnará, . Nvcostiipia 
I Vejdovaký, K naucu o tvořeni 
ilhivníbo epithelu. 
Vt-lonovaký, Flora btil^iricn. 
I Výsledky íieitumřrnéh.. p..iu. 

I — vudunifrných |iuwc»cáni. VIL VyehoTatrlfttTi. - Vy- 

utovntflttvi. — StaolHtvt. — 

Uiťbulrp. — Mrlhotliky. — 

TÍHiinplH. 

AdHOiec, Kotnue n Ziilirnduů-ký, 
Bil A poilBtnln methodj hbh- 
l7t.-ijnlhetieké. 

— n K. Novák, Pfsemnivtvl. 
An-hlv přeilnáíek a toii učitel. 
Onjetoit Bibliotéku pnedngiig. 

klaiiikftv. 
Bibliotéku uíIteUhTi. 
Hlnhoiii, Jxk vjaíovíiti písmu 

Burkel, česku uííliitŘ lesDÍi-kí 

v Pisku. 
DolADský n Pntern, Metodlikí 

výklady. 
Drda, UDémotethn. oitsobithit. 
Fantiček, Li«t; vjchovatelské. 
Oibríil, ObrÍEkr >e iholství. 
Oottlob, Vleob. prSm. Skol? 

pahrní. 
Holas, ZAklad? slov. rjn-hlopisu. 
IJolab, NesprAvnosH íes. uíebnlc 

Čteni. 
Hronlk, PrAvodue íetbj pHrodu- 

Bmbý, Rok vrh aíiva. 

HuIbí, o v^fhovAaf a vjnl. 

hluchoniniýub. 
Janft, Kterak vésti ka porazu- 

mini mitpAm. 
JirAsek, Stojaté pEgmo. 
Kettner, Slorniíek inmuEnakft. 
Knibovna nfiitelskA. 
Komilrak H Scliubert, VjačovAnl 

siloxpjtu. 
Itomenský, Didaktika. 

— Sebrané spisj vjuhovatrloké. 
Kopecký, NAvod ku ttit. pokr. 

ikol prílm. 
Křemen, Cvijoiii prnťopisiiá. 
LhoUký, VjuéavAiii ve iHdé 

elemeutArni. Lindner, Obevné Tyehovitelstvf. 
Hauhaí, Ufiivo k nAxomému vy- 

iiiSovAnf. 
I Hareiihults-Balonfl, MateNkA 

Ikoin. 
NAg], Praktické apnkovAnf £ivo- 

Nejedlý, ObrAckovA Stanka. 

— Pošetili a Iisnul lístky. 

Op, Rukojet ku vriéenlm pravop. 
Panýrek, KrAtký přirodoipjt, 

— rarodospyt. 
Poklop, Fysika. 
Polivha, PIliDO slojnté. 
Ptáček. I^klad tveDikem. 
Rádce iiAedMgogiufcý. 
Rokis, Ittorava. 

I ~ Riie Rakous ko-Ubenká. 

[ Rou«o>iu, Emil. 

; Rozhledy, Paedagogickě. 

I Rfižíčk)., PKpravná část k imtue 

' u hoapodáhtví potnim. 

! — Sbih pro bosp. íkoly pokraČ. 

' Sehubert. Vyučování tlninkAin. 

I — a Komárek, Vyučováni silo- 

ipytu. 
I Suiolík, Kreslení na íkole obcu. 

Sokol, DJ^jepisné učenT. 
I — Prftvodue čotby mravoučné. 
Souřek, Dvai>át:teru pfikásání 

vycbovatelakýťh 
Stndničkovš, Uvabj a ukásky 

■nethodické. 
atQuhl, Malý prftvodiíB pH vý- 
kladech o lítertLtufe České. 
Škoraiíka, Výchova a vyuč..- 

váui hlachonSmývIi. 
dmidek, Pii.edag'agiuký význam 

„Babičky", 
dpiívbal. Pravopisná cvičeni. 
gtétka, Obraiy % díjiii ve při- 
rovnáni. 
—Výklad ČIAnkGčteni poučnih.>. 
Taubenek a Vorovka, Rukovét 

Ikolstvl. 
Tfisnupis český. 
Urbánkova Bibliot. paedagog. 
Vlk, První rok Ikolni. 
Vorovka, Kanku o piaemnosteuh 

jedoacicli. 
— Poučeni o zkouikácli. , ■ . • ' .tí-. .. 


XIV Védteký pNhlad. Čemýi Kove mnfleam. 

DAlimilovn* Kronika. 

Dějepi8 vSeobeciiý, 

Denis, Konec sn mostu tnosti. 

Diviii, PKapěvky k dřjinAm prům. 

cukrovarn. 
Doležal, Pov&echný popis panstvi 

nyni velkostat. Podébradského. 

Draper, Déjiny konfliktů mezi 
nAboženstvim a vědon. 

Eit-hler, Paměti panfltvi Vever- 
ského. 

Fáéek, Z mé cesty. 

Fric, 111. prfivodee ryb.pavilonem. 

— Paměti. 

Qindely, Učebnice dějepisu. 
Haasovský, Nejn., plAn Prahy. 

HammerschmídovaHistoria Pra- 

gensis. 
Horschke a Kaňka, 111. průvodce 

po Praze. 
Hovorka, Sebranice. 
Hrubý, SektAři na Rusi. 

— Ze světa slovanského. 
Hurtig, Poloh, plán Holešovic- 

Buben a Bubenče. 

— Poloh, plán Prahy. 
Hynkův Průvodce po Praze a 

výstavě. 

— správný plán výstavy. 
Jephson, Kniin paŠa. 
Kalinov, Obrazy z historie 

poťskej. 
Keniian, Na Sibiři. 
Kneidl, Dějiny kari. Školství. 

Knies, Předhistorické hradifitě 
lifieíiské. 
Knihovna, YSeobec. zaj. poučná. 

Kolisko, Stručný dějepis Čech. 

— Stručný zeměpis pro mládež. 

— Zeměp. atlas pro mládež. 
Kompánek, Putnička cesta do 

Rima 
Kostelíček sv. Václava na Brůdku. 
Král český František Josef I. 
Krejčí. Qeolog. mapa Čech. 

— Zi niépis pro fikolv méáf. 
Kříž, Kůlna a Kostelík. 
Kronika, Záhorská. 
KryStůfek, Francouzská i^stava. Kurz, Lanov/i dráha a rozhledna 
na Petříně. 

— 605 poloden. %*ýletů z Prahy. 

— Průvodce turist, pavilonem. 
Lofttice. 

Mapa polit, okresu Mnichovo- 
HradiSfského. 

— Volební. 
Mařátka, Mapa Skol. 
Matíegka, Hroby se skrčenými 

kostrami. 
MenČík, Pořádek bratrstva zl.nt- 
nického. 

— Výslech Valdenských r. 1340. 

Neumann, Nástin dějin průmyslu 

cukrov. 
— Průvodce kollektivní vý8tav<»u 

průmyslu cukrov. 
Ninger, Děje vSeobecné. 
Nováček, Dětřich z Portic, 
Nováky Afrika. 
Orloj, Astronomický. 
Ottův Průvodce po výstavě. 
> amátnosti města Prahy. 
Pastor, Cesta do Spoj. Států. 
Pauliny, Dějepis snperinten- 

dencie nitrianskej. 
Pavillon zemského výboru král. 

Českého. 
Petermann , Přehled postupu 

pruských armád. 
Plán, Definitivní, zemské jub. 

výstavy. 

— Nástěnný, Vídně. 

— Nejnovější, Prahy a předm. 

— Nejn., zem. jub. výstavy. 

— Situační, Prahy. 

— Situační, vSeob. z. jub. výst. 

— vSeob. zem. jub. výstavy. 

Plodek, Církevní mapa arcib. 
Pražského. 

— Církevní mapa král. Českého- 
Poppr, Monografie Bělska. 
Prásek, Děj. kraje Holasovského. 
Presl, Annenské slatinné lázně 

v Bělohrade v Čechách. 
Přikryl, Záhoří po stránce sta- 

rožitn.-histor. 
Příspěvek k dějinám Č«fi. pivovar. 

Pfíspěvky kn dějinám seměděl. 
Prflvodre, 111^ vKeob. ipm. jnb. 

— Kap., po Pniic. 

— pn bojilti Krftlov£hr]i(Wrkim. 

— po íeiiké Gmělťuli^ výsUvce 
venk. 

— Stmíný, po Pruxe k po vý»t. 
Prrl, Prílvoilce feikým rAjeni. 
Reiek, Dějin; Oerh n Motav; 

nové dob;. 
Sadomký, lUjin; Knllova Pole. 
SedUeek, Hrud; ■ lÁmky f^ké. 
Scbiller, Prfivodce retroxpekt 

výotHvon Oremia. knihtiskuřikv. 
SiteDiký, MnpK roUlíenl mielin. 
SMmN, Obral miniiloBtíaMrotitD. 

méaLi Pravbatic. 
Slavik, SoŽmit&l a Jeho okolL 
Sobok,D«jefla.Rak.-UherBk£ho. 

— Díjin; vÍ«ob. 
Spriager, Díjepia B,ikon>kn. 
Srb, D^ymj hudby. 
Sunlej, V najtrmn Afrk-ř. 
SlechU-KKvohlAuký, III. prft- 

yoiii-e po Praae. 
Štolba, Za polami krnli. 
Štvrtnih, PnniEti hr*l. ,r horn. | 

m. Č. BurlťjoTÍc. 
Tillr, Uíebnke zemépiiin olitc i 

Toniek,D6jeknkloTBtviČelkiho. < 

— Déjepia mřota 1'rnlij, I 
Trampler, Mapy. ! 
UhoTsko. 
WKgaer, CeMovnl mapa Cei-h. I 

— Evropa. 

— Mapu oboru cemakého. 

— PHr. mupa ňech. ! 
Weiss, Děj. chirnrg:ia v Čechách. I 
Velehrad. N**. ! 
Veselaký, Staré pamíti Katno- j 

horské. 
Vilimuk, Z Prahy k Balt. moH I Wrbnta, Straíiiě popsáni irélvn. 

relkoilatka Konta.' 
W{ÍD*i-h, MiDiochodnm. 
Z natich a visích vlaitl. 7 baloi 
Vilírakav Prflvodc 
lem. jub. výíUv 
— Prflvoilce ícm. j 
Vlaitivěda Sleuká 
Volný, Bitvu u Hrftdre Králové. 
Vraný, Prftvodeo po Praae. Prahou 

b. výstavn XI. Dějiny plHeniDlrtvf. — 

Kulturoi bistorlť. — Bok- 

pravý Ifferirni. — Zlvoto* 

plHy. - Listáhf. 

Adámek, Čeaká chalupa. 
Bfifikoviký, O niilankich bámi. 

F. L. Čelakovakého. 
Brolík Václav. 
Comeniiim. 

Ctambel, potichu nového Slov. 
Cech, Karolina Svitla. 
Čennák, Vývoj nejohye.nislroja. 
I Dnnckeríi, Otec Rideciký. 
Dnrdlk, Turgeniv a pani Víar- 

doiovA. 

< Heliích, P. Mfltej RSuIer. 
I Hittoríe literatury mskČ. 
' Huaovj, Liaty. 

i Jeaenský, Život. Dra A. Smetany. 
I Knihovna Ceekého Lidu. 

< Krylpin, Prant. J. Zoabka život 
I II prii'e. 
I Lechler, Jan Hna. 
; Há'll, Dějiny uinÍDÍ výtvarných. 
I Máthal, NákrGai]ovan.báJeilovi. 

— ťlvod ve atiidium raa, hjlin. 

; Menffk, PHspévek k literatafe 

! pfekladové. 

I Nedoma, BoloBlaviký kodex 

' E doby haaiuké. 

I Nejedlý .lan Nep. 

. Novákovi, Kroj lidový. 

I Polívka, Drobné pHi pivky li ter.- 

I PKapivkA arch. a Čáalavaka 

■ei. VII. 
I Prn»fk, Českých Alexandreid 
i rýmov«Tiýih pramenové. 
I ~ Kronika o Rohovém Say. 
I frydovi. sví, 

Pulilikml míst. histur. ' museu 

v plini £t«. i: 
Siheiner, D|>i. ciljenl tiUeufrit. 
Schreyer, tííjiDy své porno onýcli 

lilloželi Ses. 
8l«vín. * 

Stnitid, LiatM kril. mSaU Pl£n« 
Svitek, Obrnij t knlt. rtejin iee. 
xe Štítného TouiAi, 
Teige, R&ciioít«D[ legend £a«. 
, . Brat^cli. 
Wioter' N Zibit, Dějiny kroje 

v e«idIc1í íet. 
Zibrt, Linty i im. déjic knlL 
— Sktiuk v lidovém podAui. 
ŽLvot nntirký. - XU. PoMáNtvi a úfetutctvl. 

éexdieek, Praktické hosp. úíetu. 
Yai, P.iíl&htvl živnosteiinké. 
Khiil, ilíttnl pKhUily. 
Uaks , O jisté transformaci 

MoÍDik, Prviif poíetniue. 
NydrlB. Tabulky k dniii z líbu- 
Pavel ka,6l)!rka tabul. úrokovýdi. 
Éc^ořoTBký. Poftitatvf Živnost. 
Roí|jravy České Akademie. 
BbtKhn, Poety a meHťké tvarosn. 
Starý 'a Macboveť. A rit lim etika. 
Taftl, Algebra. XUl. Průmyslu let vi. - Tr- 
ehnologlť. — MéHctví. — 
Malba a krMleoi. — 8tavl- 
třltttvi. — Strojnlctví. — 
Vidy obcbodnť 

Bélohuubek, O Nngl. ipfLBohu 

ikoafienl piv. 
— O telluloie ne dřeva. 
Benda, Mífktvj a rínovAiií. 
Brif, O bIoIiu nábytkovém. 
Brauner, O volnmetrkkímnrču- 

váni telluru. 
Čtiek, Obrovské r&m<:ové ki>>- 

lolisy. FArak^, Roabury niktetýclt lálefe^ 

FiBchoBser » Pokorný, O vyroto- 

vAni barvil- acovj^eh.na vliHiití. 

Uaikoveu, Falenu-e kťfmiíitA. 

— O f«Iod«Í. 

Herles, O kvcicii-ntu CiBtoty hmot 
cukernýi-h. 

— .Stanoveni uukru v kaleťh 
gftturafnbh. 

— Stanovinl vudy v cakToviiiii.-1i^ 
Hovke, PrAscky a prostupy. 

I — ZAkladové iniKctvI. 
J^hii ;t Jahn, CUem. vidílivini 

' J.trolimiik, Geometrie. 
Kabrhel, O mádle Btrojeném. 
Koliiko, M^íictri pro raládeí,- 
Kronika prAce. 

I KuiidrAt, Silice atd. 
-- Drogy a léČivaf 
Mai-hovec, O přlmkoi-ýcli lilocb. 
NAprarnik, Nnuka a . ceumu"'- 

lilvareth. 
Novotný, PK pojeni uuvýih plAnA poieUu poluhop. 
Njdrle, Vif.eui lílui. 
Pacold, Kuuatnikce 

stavitelství. 
Pek, Poinámky k regál afinÍDi 

plAufim místa Jindf. Hradce.- 
Pokoniý, Síly pifirody. 
PurkynS, Svítiplyn. 
. — Topeni a vttrAuI. , 
I — Výstava íeleuných trub. 
Rossier, Rufiif prAca ze díevii 

i RoSický, BÍlenE, barveni a p»- 

tiákováni lAtck. 
Roxpriivy České Akaduntíe. 
Saska, Spotřeba h^pla v lihovar. 
Schneider, Některé pokyii.v ve 

pťieiiiS výroby kliliu. 
SpisAv poctíiiýi-b jul>. t-ťm>u 

krAI. íeaké ipaleŠnuati uánk 

v Praio č. VI 
Stark, Kaiialianve <l»muvni. 
Studnička, ZAkladuvč tiviiosl. 

m.ilíNtvi plsina. 
Stupecký, O povodni jiEerski- 
' v srpnu IHSB. Vfidooký prohlede ifyu vratu jisté plochy r{Uno- 

siaěrek. 
bolin, Přípěvek ku thoorii ncrs- * 

iiíků obloukových. 
Weyr, O elliptickém integrálu * 

třetího cl)*uhu. 

— O thcorii ploch. 

— Strojeni oskulaSnich kuželo- 
seček. 

Wiehl, Čeflká chAlupa. 
Wildwald, Ňormáloé kresleni. 
Výbor vzorků ku kresleni. 
Zprávy výzkumného ústavu pro 

průmysl pivovarn. v Čechách. 
Zykán, Nnvod ku rozborným 

pracem chom. XIV. Domácí a polní hospo- 
dářství. — Tesnietví. — Ry- 
bářství. — Zahradnictví. 

BartuSka^ Ptáci ve službě roln. 
BibHotéka čos. hospodyň. 
Burian, Aroiňatické rostliny. 
Červinka, O pěstováni lesa. 
Dpiioupil, Nauka o plemenitbě. 

— Odchov telat. 

Dvořák, Návod ku chytání ryb. 
' £ckei*t, Hospod, stanice pokusné. 

— Které obchodní krmivo jest 
nyní nejlacinéjší V 

— Zužitkováni ovoce. 

F^reidl, Sortiment ovocn. druhů. 
Fulín, Domácí zahrada. 

— Mesembrynntheraum L. 
Grandeau, Ledek ciiilský. 
Gyorffy, Krátká Nauka o hospo- 

dárstve. 
Hájek a Mohl, Setí a seci stroje. 
HauuSová-Kocufová, Jak vnímati 

si rostlin. 
Chadt, Zalesňováni holin. 

— Zalesňování pustých holin. 
Knihovna, Hospoda í^ská. 
Kuchař, Úprava hostiny. 
Kuchařstwij. 

Malá, Vzorná žehliřka. 
Malínská, Bramborová jídla. 
Markalous, Včelařství. 
Matice, Českoslov., rolnická. T May, Jedlé houby. '^ 

Mohl, NaSe i jinokrajné clirac- 
lařství. 

— Semeno. 

Nauky, Illiistr., o ehovu zvifat 

hosp. > 
Pěstění řep. semene. 
Pichová-Polákova, Máslaření. 

— Přímí ní Viilri mlékářská. 
Prostředků, 260 osvudč. a užit. 
Purghart, Lukařství. 

Rasfák, Lékařské a aromát. 

rostliny. 
Sbírka drobných spisů h9apod. 
Schindler, VoSkeré nauky lesn. 
Sova, Katechismus Stépařstvi, 
Šimáček, Vinařství. 
Tebich, Rostliuopis pro hospod. 
Thomayer, České ovoet^, 
FomeS, Chmel. 
Treybal, Hospod, zkus. stanice. 

— Nauka o polním hospodářství. 
Wagner, Racionelní hnojeni. 
Vávrová, Pražská kuchařka. 
Vinařství. 

Wittoch, O složení a picni hod- 
* notě suS. dif. řízků. 
Zemědělství na vSeob. zem. jub. 
vý.stavě. "♦ 

XV. Tělocvik. - nasii^ství. 

— Vojenství. 

Hanufiová, Domácí tělocvik. 
KrSka, Úlohy dobrovolných sborŮ 

hasičských. 
Řád, Služebný, pro cis. a král. 

vojsko. 

XVI. Jazykověda. — Učeb- 
nice novějších i starších 

Jazykův (mluvnice, ěí- . 
tanky;. 

Abecedár a 'Prvá Čítanka. 
Bartoš, Česká čítanka. 
T- Rukověť správné čeStiny. 
liibliotéka řemeslnická. 
Czambel, K reěi o slovenskom 
pravopise. ^ 

II XVI. Vuttk, 

Pulilikm-I iníat. bistur. ' inn«eii 

* puiii 6Sé. i: 

Si-heiner, Díj. c\-iíenf tSlPsiiý.h. 

Schreyer, Clíjiliy uvéporooimýi:!) 

' BA]o£«n ies. 

8Uvín. ■' 

Strnad, Ltstáf' Mrkl místn PlUiŠ 

Svitek, ObrnijEkulL dějin £sB. 

ze dlftného Toinilí. 

Teig:e, HftEODÍtoef lag&Dd iet. 

.. iřatýťli- 

JVínter' a ' Zibri, Dájiny kroje 

v lemlch. im. 
Zíbrt, Linty i len. dějin kulL 
— SkKtek v lidovím padAiii. 
Život Hntirký. XU. PoMátatvi a úe«tulctvi. 

Uesdi^ek, Praktické boep. úietn. 
¥us., f-ilkhtvi Živunetenské. 
Kbeil, Úe«tni .pHklady. 
LJBka, O ji»lé triDMformaui 

MoCnik, Prrni poíatiiiue. 
Nydrle, Tabulky k daiii z libo. 
PaTelkB.abirkfíMliuI. drokovýuli. 
fteLořovský, PoítAfstíl iiviiost. 
Rozpravy České Akademie. 
Baaíka.PoĚtyaměKckétvaroin. 
atatý-a Mauhovec, Aritbmetika. 
Taftl, Algebra. XIII- Průmysinlctvl. - Ti-- 
ťhnologle. — MéHctvi. - 
lUatba B kresIťDi. — Stavi- 
telství. - Strojnictvf, — 
VSdy obchodnf- Bélolioubek, O niígl, 

xkouieni piv. 
— O celluloee le dfeva, 
Benda, Mřřietvl a rýi>oráni. 
BrAf, O niobu nábytkovéni. 
Braaner, O volamatriukím uráo- 

váni telluru. 
Člíek, Obrovské riincové ks' 

lolisy. 
Faktor, Klovatiiiy atd. ťftrak^.Ruibory niktecýuh liítxk! 
Fiscbesser a Pokorný,. O vjroio- 

vAnl barviv ai!uvi^i:li,iiaTliiknt. 
Haikovei^ Falenre křrmlíitA. 
■_ O fHlenči. 
Herles, O kvocientu čiatotr hmot 

enkemýth. 

— .Stanoveni uukru v kalech 
^luraJ^nli-h. 

— Stanovuní vody v cukrovíniih. 
Uouke, Prftuoky a prortapy. 

— ZAkiadové inSřittvf. 

Jahn » Jahu, Chem, VE<l«livAni rolin ek, Qeomi-tl Kabrbel, O mkn\e atrojenéni. 
Koliako, MéHctvf pro mlAdeí. 
Kronika prAce. 
KundrAl, Silice atd. 

— Drogy A léíivaí 
Machoveu, O pHmkovýck plotli. 
NApravnik, Nnuka a, ((oometr, 

útvaroťh. 
Novotný, PKpojeui iiuvýtb lúknti 

polohop. 
Nydrle, VAiieiii HIlu. 
Pacold, Kuustrnkue pozBlau 

aUviteUtvi. 
Pek, PoxnAmky k regolaíníni 

plAiiHni méaU Jiodt. Hradec. 
Pokorný. Sily ptírudr. 
Furkyné, SviUplyn, 

— Topení a vetrAiii. . 

— VýalAVH leleznýcii trub. 
Eossler, RuJní práce ae dřeva 

RoSiuký, BÍleui, barvení a po- 
tiskován! lAtck. 

Rozpravy České Akademie. 

Saska, Spotřeba teplu v 1iliov.tr. 

Sclnieider, Nékteré pokyiiv vu 
;pfisobu pfiíiné výroby kliliu. 

Spíafiv poctSiiýi-h jub. i-eiiou 
krjll. i^eiiké •poleEiiusti uAnk o fi. VI 

Stsrk, ICaiialisavé <íumuviii. 

Studnieks, ZAkUdové Živu 

malířství pisuin. 
Stupačky. O povodni jiie, 

v srpnu 1K88. 
Snubarda, PusnAoika o kř vratu jiité plocliy r&xno- 

sinírek. 
ŠoIíd, PHipívek ku tliuorii >ius>> 

iiikQ obloukovýuh, 
Weyr. O elliptkkím (nteřT«l"" 

tFedho dnitiu. 

— O theorii pluuh. 

— Strajeiil ofiknlREiikli kužul.i- 

Wiuhl, Čifiikň ťhulupa. 
Wildwald, ŠormAlné kroulmií. 
Výbor viorkS ku kresleni. 
ZjirAvy vynkumnÉlio lisWvu pru 
prAmysl pívuvnrn. v Cccliňi'li. 
ZjkAii, Nňvod kil roibtirnjni XIV. Domid 9 polní h»>tito- 
ilAňtvf, — TesnlPtvl. — By ' 
hAřtitvi. — Zahradniť.tvi. 

BflrtuSka, PtA.-i vt Blu-íbĚ ri.l.i 
tíibliotékR čun. hospodyň. 
Burixn, Aronlatkké roBlliov. 
Červinkn, O pÉBtoviIiil lesu. i 

Dďcoapil, Nniika ii plemenitbí. 

— Odi^huv tělHL ' 
Dvořtt, NAvoil ku thjtAnl ryb. 

'£ckert,HoRpod.atiinicepokiiBDé. I 

— Které ubi-hodiif krmivo jest j 
iiyni uejlai^indjíií V | 

— ZuŽitkovAní (ivoue. 
Kroidl, SortiniBUt ovotn, .Iriiliň. 
ťulin, Doiaňi-A xubmdn. 

— MeaeuibryHnthemum L, | 
Grnndeau, Ledck cbilský. '. 
GyortTy, Krátk:L Naukn .. liospo- 

dAretve. 
Hájek A Mohl, Suti ii sod stroje. 
TIauulÍovň-Koctiri>vA,.Ink vXimati 

Chndt, ZnlesfiiivAiiI huliii. 

— ZsIt^ňovAní pustýcb holiu. 
Knibovnn, Uo!ipi>dAhikA. 
Kuchař, Úprava hostiny. 
Kuuhařstnij. 

MaU, Veoruá íebllřka. 
Malínská, Bramborovi jidln. 
Marbalous, Ví<el>iřstvl. | 

Matice, CeskoBlov., rolliickA. I Mny, Jedlé hnuby. ' 

Moltl, Naiie i jinokrajné i-bnit- 
lařstvi. 

— Semeno. 

Nauky, IlIiiBtr., o t-hovu zvHat 

PestCni Fep, seraeiie, 
Pit^hovA-PulAkova, MáalaFení. 

— Přiniín! hnih^i mlékHřská, 
Profltícdkft, 260 ..svídí. a nžit. 
Pnr^hnrt, Luk.iřsCvi. 

R»S(.4k, Léknřskí. h aroniHt. 

rostliny. 
Sbírka dri. bílých HpiHQ hospod. 
ScLIndler,' VL-lkcrí nauky lesu. 
Sova, Rntediismus itépafstvi. 
ŠimAček, Viii.iMvJ. 
Tebich, Rofltliuopis pro hiispod. 
Thiimsycr, (Juskf. nvoce. 
ToiiifiS, Chmel. 
Trťjbnl, Hospod. Ek<iš, atanlee. 

— Nauka II pulnioihuBpodAřstvi. 
Waifner, Riícioneliii bnojeiii. 
VAvroTa, PniÍRkA kui-hařka. 
Vinařství, 

Wíttach, O sloíuiií a picul hod- 
..notě BuS. dif. řiiků. 
Zein6d£lstvl ua vieob. sem. jub. 
výstavě. HanuiSovi, DoinAd tílocvik. 
KrSka, Úlohy dobroTolných sbortt 

hasiĚskýuli. 
ŘAd, Služebný, pro ,.■(«. a krAI. 

XVI. Jazykovéda. ~ Uíeb- 

nicTf nnv^J<^ic)i i •^tari^ích 

jaxykův (mlíivnícf, fí- 

tankyj. 

Abecedár a PrvA Čítanka. 
BarloS, Česká Sitauka. 
— KukovĚf správní SeJttiny. 
Bibliotéka řerooslnická. 
Ciambel, K reíi o Klovenekom 
pravopise. ' 

II XTIII VMnký 

ČiUuku , Nímec^kil. 
Dolijí, ŽivDosteDoki písemnictví. 
Gttutnor, Mluvnice jas. vln Saké ho. 
Gebaiier, KrittkA mluvnice. 

— St»ro5e«ké Bkloiiínl jmen 
kmene -I. 

Hrbek, CviSebni kniha jai. Ut. 

— LatináKA mluvnice. 
Koíina a Hulakavaký, U<<ebnic'e 

JHE. francouzského. 
Kovář, Uvedeni <lo mluvnice. 
Malý, Viorný dopisovatel. 
MarkaJous, HoipodAt ílUnka. 

— Nímeeká íitanka. 
Hikei, Mluvnice ruikého jiK. 
OprAvce,3tni«ný,pokléiihůmluv. 
Pnnllk, Kretka gramatjka jg- 

Ejkii cEeakie^o. 

— KHVtkie roEmowj Cíecha 
E Polakiem. 

— llíebnice jm. ptilakřho. 
Perný, Praktický dopisovatel. 
Písemnosti a liatj jednaci. 
Rotb, Cviiebni kniha jai. nřm, 

— Prvni ním. cviřebnice. 

— Dralii ném. uviíebnii-e. 
BoiprnvjkrAI. čeakÉ spotefnoati 

uAiik. 
Raíičkn, Mluvnice. 
RjUvan, Tlumočník česko-ním.- 

fraiícoUEský. 
Sibulx, Kocmiuv; Čecha s Ktrn. 
Sládek, PrfiprnvnA mluvnice 

angl. jazyka. 
Sokol, Po«'Atkové mluveni j». 

nímeckým. 
átaatný. Lepat a Sokol, Čitinka 
' pro 3kolj obecné. 

— — — Mluvnice pro Školy 

Šubrt, Uíebniue a <!ltanka franc. 
Vymazal, Počátky nímíiny, 

— Rusky snadno a rychle uči. 

XVII. KráHué itfsemnlctvt. 

a) Smndnj/, novdlg, yovijki/, 

ůe Alfli'con, KrAsiiA nilyuArk». 
Albicri, V ínjeti Amidy. — Kciyí, 
Jsma UhU na PiHt. ándrllk, Z jihu. 
Antonie, Serafka. 
Arbes, Kthiopski lilie. 

— Z martyrologie diu£dI. 
Barracand. Viknmteiea, 
Barríli, Bily kos. 
BcneS-^umavský, Rodina K>i- 

BcneS-Tř.', Národní pohAdky » 

povésti. 
Besedy. 

Besedy, Prostonárodní. 
Bežo, Ukradené dieta. 
Itihliotéka humor. romAnS. 
Bibliotéka, NArodnl. 

— pfeklada. 

— Salonní. 

— SvítovA. 

— Vidřiavaci, 

— ZAbavnA. 

Bobek-Sedliíanský, Kronika í.-s. 
■Born, Marino Marinelli. 
Bourdon, Polni kvítko. 

— Synové a dcery. 
Braun, Cbudý bohxtec. 

— Mmí vyhnanci. 

de la Br6to, MGj strýc a uiAj 

farAf 
Brodský, Bez viry a bci vlasti. 

— NevěHd věHci. 

— Z pole i loia. 
Bnrsova, Románfiv romAu. 
Car Peter Velký. 
Collins, Hluboké tajemalvl. 
ConsciencP, Výjevy se íivoU 

HAmskího, 
Crokorova, KrAguAM. Nevillovs. 
Čeih, Kresby x cest. 

— Nový epocbálnl výlet. 

— Pestré cesty po CecbAch. 

— Upomínky í Východu. 
Oelakuvský, Sebrané spisy. 
Olt«uie, La.ní. 
Čítanka, Mravní. 

Čteni, Laciné. 

Daudet, Jack. 

Deniso nov A. U(ij mužiček. 

Děli jjnýcli rudiín. 

U^stAl, UradiSfaký xumnn. 

— Slriícví na Voliec. 

— V liajuvní. 
DoRtojevský, SpÍBj. 

EUo^ Červený mlýn. 

Emancipace. 

Ii^n<'yk]opedie humora n vtipa. 

ErboD, Vybrané bAje slovniiíké. 

•Falk, SibtNké hroby. 

Flygaré-CnrlénovA, Nové vjdAni 

romAiifi. 
GHboriHQ, Odudijun Hlopuu. 

Gnliuin, 2iTot bez láitky. 
Oo^ol, Spisy. 

OoUhelf, Vojbi, tliutlý řel--dlu. 
Ounther, Krcviii pomsta. 
Gutb, Cau«erit9 k cent. 
Hnbberton, DSti jiných rodiffi. 
Heller, Kornou nu moíi. 
Itvrben, Do třetího i ítvrtélio 

pokolení. 
HeriteB, Arabesky a kresby, 
Herloí, A ra bel I a. 

— Cestovní zápisky. — Ženilek, 

— Cesty H pHhody M. Oaudelia 

— Vybrwié spisj. 

HlRsy katol. apolko tiskového. 

Hutica, Drobné frty .i povídky. 

Hovorka, Kniha novel. 

•Hrad, Pustý. 

Hrdina, Voanicíké pHbfiliy. 

Hrdlička, Veselé vojen, historky. 

Hugo, Blilnki. 

Humor, Český, 

Chalupa, RGiué obrázky. 

Jakobsen, Ni eis Lyhne. 

.Jaroí, Publikáni a hHInft-í. 

Jeřábek, Obrazy života. 

Ježek, NovoinoJni Kvíndl. 

Jírások, Sebrané spisy. 

JirouSek. První Máj. 

Jůkai, Kresby a malby. 

Juiij^maun, Sebrané spisy. 

JuBt, „HoudrosC Talmudu. 

Kami nultý, Rflxné panstvo. 

Rielland, Jed. 

Klásky. 

Knihovna, Kabiiietní. 

— Ijsciná, národní. 

— RumáuovA, Svčtozora. 

— Ruská. 

— Ústřední. Knižnica zábavného auíltořného 

řltania. 
Kodym, Národní pohádky a pov. 
Kolár, Spisy. 
Kolda-Malínský, Jožka. 

— Starý dluh. 

— Světlo a Btín. 
Kolmá k, Muřenky. 

— PoSetilei. 
Kraszewski, Chata za val. 

— Povídky. 

Krostovská, Rnnní bouře. 
Kronika, Malá. 

— Slezská. 

KubeSova Hililíotéka moravská. 
Kytice X lulifi glovanskýi-h a 

Lužioká, Doktor Malíjífek. 

— Pole dui oe. 

— Potrhlá Barbora. 
Macieioveký, Hanuíe. 
Machálek, Spisy. 
Haly, Socialisté. 

— Národní báchorky n povésti. 
Marlittová, Romány. 
Marryat, Létnd Slovan. 
Matice lidu. 

Matthey, Tisícovka, 

_ 189-H— 981. 

de Maupassant, Olivový snd a 

— Petr a Jan. 
Mayarhoffer, Z pevnosti. 
Merhaut, Povídky. 
Mikszáth, Kouzelný kaftnn. 
de Montépin, K o fičí oko. 

— Maskovaná milenka. 

— Ztrai-aná stopa. 
Na památku, 
NSmi^ová, Babička. 

— Sebrané spisy. 

— Vybrané spisy. 
Neruda, Sebrané spiíy. 
Noc, Tisíc a jedna. 
Nováková, Kresby a frty. 
Ohnět, Odkázaná duie. 
~ Poslední láska. 
Orzesiková, Románová. 
Oltova Ladná knihovna nár. 
Pícruntoni-Mancíniová, Lydia. XX Védeeký přehled. Pleskač, Na hradS Červenohor- 

8kém. 
Podlipská, Břeh. 

— Pozemský prach. 
Ponson da Terrail, Židovka. 
Pravda, Pán z Podlesí a děvře 

vesnické. 

— Sebrané povídky. 

— Sebrané spisy. 
Příběhy, Velocipedistské. 
Příloha, Zábavuě-poučná. 
PKtel domoviny. 
Procházková, III. pověsti morav. 
Prus, Dvě povídky. 
Pšenička, „Zář" a „blboviny." 
Rais, Výminkáři. 

Rangabé, Leila. 
Řeháková, Na Slovinsku. 
Rellstab, Bílá Hora. 
Řezníček, Na stírá kolena. 

— Zámecké novelky. 
Rodziewicz6wna, StraSný dě- 
deček. 

Rosen, Perské povídky. 
Sawická, Zapadlý svět a jiné 

povídky. 
Sborník illustr. románft. 
Seidl, Z lesních samot. 
*Scheibe, Zápas na život a na 

smrť. 
Schulz, Mžikové fotografie. 
Sláma, Černá kněžna. 

— Pletky. 

— U Trúby Štramberské. 
Slavičinský, Vlk Krampotft. 
Slova pravdy. 
Stephensonuvá, V hlubinách 

klamu. 

*Sternberk, Jrnovefa, bohabojná 
trpitelka. 

Stráuťcká, Sebrané spisy. 

Strětenský, SibířStí mučedníci. 

Stroupežnický, Synové grafito- 
vého rytíře. 

— Z Prahy a z venkova. 
Svátek, Astrolog. 

Šaškova Moravská Bibliotéka. enoa, Branka. ŠimáČek, Otec. 

— Štěstí. 

Šlechta, V ríizuém vzduchu. Š milevský, Spisy výpravné. 
Špaček, Otcova krev. 

— Za vavříny. 
Štolba, Prales. 

Theuriet, Podzimní láska. — 

Bigarreau. 
Tiroko, Macko. 

— Výprava na sevenid točnu. 
Tolstoj, Detstvo, chlapectvo a 

mládenectvo. 
Turgeněv, Spisy. 
Turnovský, Z potulného života. 
Tyl, Spisy. 

Urbánkova Knihovna pro lid. 
V dolech sibiřských. 
Valdés, Marta a Maria. 
Vaněček, Kořalka. 

— Papíroví proroci. 

— Pokrok. 

Vaněk, Histor. obrázky z Bole- 
slavská. 
Vilímkova 111. knihovna rod. 
Winter, D va obrázky Rakovnické. 
Wood, Náčelník tajné policie. 
Vošnjar, Dva sousedé. 
Vrána, Za čínskou zdí. 
Zábavy večerní. 
Zajatec korsársky. 
Ze života divadelního herce. 
Zeyer, J. M. Plojhar. 
Zola, Člověk bestie. 

— Peníze. 

Zižka, Něco o socialismu. 

b) Básnf. 

Almanach, Výstavní. 
Ariosto, Zuřivý Roland. 
Bílý, Paterý knihy plodft básn. 
Bort, Slzy a úsměvy. 
Byron, Nebesa a země. 
Čech, Ve stínu Hpy. 
Červenka, Písně ZáviSovy. 
Červinka, Pohádka života. 
Dante, Básnická díla. 

— Božská komedie. 
Dvořák, Stínem k úsvitu. 
Krben, Kytice z básní. 
Foscolo, O hrobech, 
llálek, Večerní písně. 
Hammersmid, Allegoria. i 
VHtctý pfhlol. HATliíek- Borovský, Křest tv. 

Vlsdimírn. 
Horažďovakt. Citeriitovj več. 

ChmeUnský, Vjbmn^ spiaj. 
Jnblonshý. Z básni. 
jHndn, RitinS. 
.Isnefek, PodEJmni rAlíř. 
Jnroí, Stá TU. 
.lesenakA, Oknmiikj. 
KHlina, IJliBilické apisy. 
Kniis, FflniiH ns íeleoé. 

— Rjchnovn do psmátnikn. 
KnSpav, PísnÉ cestou iíivotn. 
KlAiteraký, Poli a les? 
Krch, Nu íirobech lísky. 
Kvspil, Z vístavnlcb tííck. 

— Tichi Wsks. 
LeSnn, Písni i prActi. 
Loifšk, KiUnS. 
Machnr, Letnf tonetT. 
Mir^kiewii-ic, Konrnil WHlIenrod. 
Fisné, NaKe. 

Poe, Hsvrun n jiné bísně. 
PopelkovR, K nniiťh Ehsxek. 
Sborník svét. poej>if. 
SlAdek, SmískH, 

— StnroBvHski písnifk;. 
Sovn, Květy intimních nAlnd, 
ŘedivR, VerSe. 
Šedlbsneroví, Prvni květT. 
^imon, Z» iera. 
Tnborský, StxrA kumedie. 
Tegnér, Píseň o Prithiofori. 
VfltkAf. OsamSlou uleji 
VAňn, Kokrii;. 

'Verdaguer, AtUnlia. 
Vinsťkký, SebriinÉ spisv. 
Vocrel, Spisj. 

Vrchlický, Brevfř nioderniho 
flovfkn. 

— Hostťm u bŠBiiikA. 

— Nové sonet; l.iinotíře. 
Zeyer, Z If^lopÍs& lAskj. 

XVIU. Divadřlni hry. — 
Opprni texty. — BcHfdnfky- 

— Snio vé a komické výttiipy. Heňovský, Slovenský nnekdotir. 
Bibliotéka, Divadelní. ' 
Bouclieron, Hiss Hctyett. 
RoídĚch, DrAinat. spigj. 
Itaknviř, Moderni léíeni. 
Rulwer, LcjU, 
Cent haaičstvu. 
Dédic, Hodný. 
Dickeng, Sen vAnoínl. 
Dimitrijev, Ndhradn, 
Divadlo, Ochotnické. 
— B loatkami 
Erben, SlAdvi. 
Fredro st., Dvě jiivj. 
Gorner, Ženské sliiy, 
Gnctlitiv FatiBt. 
Qruber, Rouiňn iiilndé p.ini. 
Heran, ČtRnAíJ „Oznamovatele". 
Herrmann.ManiíelDva pMtelkjně. 
Hilbert, Hodinu innnícly. 
HraOif, Miluíka. 
Hrv, Žertovné divadelní. 
Chíciňský, atraSný dvftr. 
Ibsen, Spolek mladých. 
Jel^ftliek, Dramat, spisv. 
Jirásek, Kolébka. 

Jnin, Věuo. ' 

.Inst, Nepokrn.leSl 

Kohn, Upomínka na výstavu. 

KoUr, f>áb1ovn legenda. 

Kovařiíek-Hlohovský, VUznich. 

KrásnohorskA, Tajematvl. 

Kuber, Illnslr. gól. výatopy. 

Kufers, Hvézdáfi. 

~ OsUí holi. 

Kumifiif, Bodiné tajemství. 

Lokftj, RiSlovH pouCii. 

Lorbeer, Žeiiitbn Jarollriova, le, Dvě -dovy. Mediam. 
Mctastasio, Titua. 
Miknlájt-ltol., I!ea. pfát. vcJ^-ery. 
Morton, Není rSc zlnlo co bo 

třpytl. 
Odiotnieok, Divadelní, pro inU'l. 
Ochotník, Divndelnl. 
Pan president. 
Peáková, Diblíkova d«erníha. 

Vojenské cvičení na renkovř. 
PodlipskA, Čert a Kňí.i, ňehik, DubrodruŽBlTÍ iik lUitku, 
BeperUir čeo. diintdel. 
Biiffer, NovítU huaiuká. 
S&bink, y sta dni. 
SaBioek, VAnofnl itrome£eb. 
Scribe, Dom SebxsUilli. 

— Němí E Portici, 

— aUélesTille, DiavÍAnftvjdftj. 
Sbakeipeare, Juliai Caeiiir. 
Bchiller, Marie Stnu-tovna. 
Sonfek, Blndifkx. 

— Před ■JGEdem. 

Spontini, VMtálkK. 

SUDkovaký, Dědouíek. — Di- 
vadelní ředitel. — Nepnkra- 
dei. — RomAn mlíidí paai. 

StorchoTo nár. loutková divxdlo. 
SlroiipetDiuký, Dramnt. diU. 
ŠGJnohn-Lipodoliiký, Doulil. 
Šipek, Stnríi iŘvazk;. 
ŠIcuhtn, HospodAf x výměnkU, 
Šmiloviiký, PosABtaU dramatu. 
Š(««ný, Hlai^hý ■trýSek. 
štolba, Dramat, díl i. 
Ivib, VýatAvni knjilet. 
gvAbovj a Inemamiovj Kom. 

výatupj. 
THnnhaaser. 
Urbánk. Bibliotéka opemkh a 

operetnlťh tFxtAv, 
V klimatických Uinich. 
VJlvra, Pod krovem otvovshým, 

— Svatba na vílocipedii. 
Wendlin^, Poalednilio dnbqn. 
Verga, Sedlák kKvalIr. 
Vcrmont, RoibitA akUuice. 
Víla víroíní. 

Vilbelm, Hislr Uedmfk a jebo 

Viola. 

Vlfek, Povodeň. 
Wolf, Krakvnoi. 
Vriblický, Drnmat. dila. 
Výstupy, Vybrané nólové. 
Za íiva mrtví manielia. 
Zikuucký, Pout k jvHUíkitni. 
ZťUDe, Oratorium Mistr Jan Hus. 
Zoii.v, Veselý krouíek. XIX. Apsthftika. - Diyioy 

umíui. ~ Oliraz)-, iimt^leek« 

ptedmíty » nécbné po- 

mfiťky. 

Albnm, Čeaké. 

Andíl, Plochý ornament poly- 
chrom ováný, 
BIiH, Hrad Mabgbnrg. 

— ZemakA jub. výsUva. 
HerJik, Celkový pohled na lem. 

jub. i-ýatavu. 
Bfilalovj NáaUnné obraiy. 
Hjnaia, Návéiti o cem. jnb. 

výBUvé. 
Jehlička, Nái. pHrodopii ptactva. 
Eomenakého MravotiĚ. dMatero. 
Krjiplii , Kreileni pro tkoly 

Kivrhj diagram (I. 
Neruda Jau. (PodobÍEna.} 
Obraty, Niiténné, zoologické. 

— rostlin. 

— ZAvíané, k vjuiovAní nit. 

— Zňvésné, Toatlin k pHrodop. 
vjnčovánl. 

Oroa menty, Horaveké, 

PamAtky, Církevní, auSlecké 
z Olomonce. 

Poppr, Medaili ony krAlft £ea. 
I RoubalEk, Vleob. (em. výatava. 
I Rnae, Na pofAtkn jara. 
' BvétoKor pro Ikoln a d&m. 

Špaňhel, gtafka a Vítik, MInv- 
nieké tahalky. 

Tita, HarietU. 

Tomfiií, Obrazy k akx. vyudov. 

Valtrovi n Tichi, N*r. vyllváni. 

VAvra, Níatěnné vzory kreslicí. 

ZnAcomínf některých pojmQ Almanach, Český, typografithý. 

Amerikán. 

Uafkovskélio K:>lendAř studuj. 
Bellni;iiiiinv kapesní kalendAt. 
Bergrův ZAloienský roCnik, SUII BitnlkA KNpeinf kalcndáí pro 

boqiodiře, 
Cermikiv Kalendiř íei. hAsiíIL 
Černý, MralivechA tobolkn. 
Deanik pro pitárcj, 
Diarium. 
Fromme-ho KnleudAHk Palefek. 

— Listový kalendiř. 

— Tobolkový kaleDdAř. 
HaasoTiký Min učni kalendář. 
Uomfk. 

Hoech&T nejnovějli kalendií 
pudlolkoTý, 

Hub. 

Kalendiře. 

KarafiatAv Nový Poie). 

Koteda, ÚeakoBlovanBk&. 

Kolednlfelc. 

KopHva, Kalendií. 

Lambla Kapesní kalendAř bosp. 

Lufiin. 

MeS. 

Méhnera Obr. KalendAr rod. 

Moravan. 

Národ. 

Orloj. 

Otlftv pozn. kalendář. 

Peifrkův Nár. knieodář. 

Poatnlk. Vlastenecký. 

PHtel, Nejnov. mor.-ilei. domávt. 

— Pravý dotnAcI. 
Prorok. 

Pútnik eviitovojteÍBký. 
Kolník. 

Bbomik Sokolský. 
KUbikAí, Kratoťbviloý. 
Student, C<iBký 
Velehriid, StaroBlavný. 
Vtllmk&v Hamor. kaleiidáK 
Vlaat. 

— Nov*. XXI. Spisy tibsahu různého. 

Album, Památní, Divn<iln Varieté. 
Almanach C«a. Akademiť. 
Atlxs, Vieob. poníiiý, ubráikový. 
Aug:ustii>, Povodeň v Oechátb. 
UakeiovH, KrálovniJkj. Bareí, Um Sol varbankké. 
BellmanaQv 10 kr. karýr. 
Bohuslav, O hnbiiEce. 
Boskovo umeot fcejklffvké. 
Cemý, Nápis; do památniku. 
Ctvrtefka, Nejnov. společenský 

tane í nik. 
Dej mek, O kRlendáfnictvI. 
Fond Marie Bief^roFé. 
OaUnthome, Nový, 
Hnmáfek, O dfileiitosti vtdS- 

lAnl pro ob<^bo(!nlka. 
Hesla a projevy vlastoneuké. 
~ VlasteoeukA. 
Hlabinaký, ProslonAr. VMtec 
Hra v karty. 
Jedoinf IX. Tieub. Bjevdu EÁložsn 

eesko-uior. 

— pH vnlnáin BJeidu hostinlk. 

— ajeidu bomikfi. 

— sjezdu obuvnického. 

— sjeidu pukrokováho alov. 
studentstva. 

Kniha restnutfi fasop. „Merour." 
Kobl, UpouiInkH na Ceskoslov.. 

sjezd hssiískýi:b sborfl. 
Kopíivs, Kdy je florék nejue- 

itastnejil? 
KvĚtomlnva, ťlplnA. 
Librt clevetaruni. 
Link. Beseda. 
Mojiíi, O útuliluh pro ubudou 

mládeí. 
Musil, Ná« ůhol. 

— Slova pravdy. 

Návod, 1., povodním kumisim 
krAl. hUvn. mésta Pr^hy. 

NovAk. Spojenými silami! 

Obe>: v MĚktan. Ilesede v Praze. 

PamAtcP uĚitele a knízo Frant. 
Joa. ftezA£e. 

PamAtka prvébo petAdvaveli.eti 
okr. zastup, hlineckého. 

PainAtnik Amerit-k^ Mntico. 

— íes. divndel. 

— Sokola iíiíhovBkého. 
PHmiatka,Trístoro£nA,iiarodeuia 

Jara Tranovského. 
Pvlitek, Jan Hnu n my. 
Pllrku, Zálo2na ki-ňl. svob. měst;i 

Terezina, lim^- Pnhiinek. NiCnt. n mrnvnl vr- 
chovin!. 
pokyny pro IL^nlel viesokolský. 

— prci nAvitévovHtele hietor. 
výsluvy Sphlkn pro prtui. 

F(<k-Po<l£l>rn<lHký, KrAl JiH 

í PodĚbrnii. 
PopiB vjstnvenýuh přcdmřtfi. 
Poíepný, VyavSlleni ku pfp- 

htedné mnpe mincrnt. loiíM. 
Pr.ipor „Sokola Lnuníkélio." 
PÍBdníSky, Dvé populirni. 
Program pokrokového Blnvnn. 

etadentstvA. 
•— rolnktvB Rnkouikn. 
FrA vodce n program Oechfi 

víileĎských. 
Kofiiik jediioly pro doalnvéni 

hl. chrAmu sv. Vitu. 
Seznnm přcdnASek. 

— uměl. výstavy r, 1891. 
Sigmunit-Hj.ber,ký,Nflrod.tnni.-fl 

fijezá, Čtvrtý, liBnopiscS čea. 

— Prvni, let. fiUnthronft. 

— — VHlný, podufiilcln mor. 

— gtrany nírodnt. 
Sonnleitncr, NAvod ku apolrhli- 

véinii provcdeui sepeánl lidu. 
Sova, THcel lei ímnoali hoíp, 

spolku. 
Spin, Pnmetni, o ntňtnlm stavi- 
telství vodnim. 
Steiníťh, StarDniSstský orloj. 
ŠDbťrt, Osmý rok Nár. divndln. 
Sulc, Víeobecný gratulmil. 
grandu dudnk. 
Tajemník Uaky. 
TolMoj, Jan Hub. 
Tfinři, Čes, umtl. výstnvj im 

HoraiS. 
Upomínka Sokola Koílřského. 
ťiBtav, VytAI ho»pod., zEtDHký 

v TAboře. 
ÚaUvy, Dubrofinní, král. hUv. 

niĚBU Prahy. I 

UeiiTretin diítrihta ev. a. T. prcd- 

dnnajikéliD v otAxke BynodAl. 
Vnnieek, Bokohitvo. I ' Vaintý. O poBtaveni Řvím ks 

'klubu mlndofes, poslaDcA. 

Vejdovaký, Poíiiímky ku aprAví 
H. Fo!n. 

VitAk, O ol>L'ovAnÍ a lidmi. 

Vlaít volnosti. 

Vnsyka, O daieiitoBli poEorof Ani 
velkých vod. 

VyklAditni karet. 

Výmolu, VýrofnI Eprúva klini- 
ckého HmbulalorÍH. ■ 

Výstava, ZemskA jabiUjní. 

ZiiBtupitelBtvo a iJfedoictvo krňl. 
hlnvn, mésta Prahy. 

Zpráva, KoiieínA, aprAvn! rad; 
obe I' nich v od Arén. 

— o finnoBti predslav. úrazoví 
pojiStovny délnické. 

— 1 fiunoatí tcchn. kaneelAfe 

— oíinnoBti ArntovépojiSťovnj, 

— o íinnosti Eemíd. rady. 

— Pamítni, o dvacetilatéra p(í> 
Bobenl Žen. Výr. Spolku. 

— Výroční, krAl. fea. spoleřnoíli 
nAnk. 

K iíerotinii. Obrann k panu Ji- 
Hkovi z Hadi<'. I .Sklatibf orkťítlráliii a pro 

nástroje ilprhové. — Huuba 

komorut. 

DvořAk, Nn slHbropéiiné Vltaví. 
Piliptivský. Tlukot aUviíl. 
HRvlaaa, Schcrzinc 
HoniliiU, Mladý. 
JirAnek, StnrodAvnč tance. 
KomaAk, Jubilejní pochod. 
Lacbuer, Sarnbanda. 

MalAt, Výitavni pochod. 

— Vzpomink.^ nn Prahu. 
NovAfek. Glegie. 

— NA« druhý milion. 
ObrAEkv, Hudební. 
Piskáíek, Fontnino lumineusc. 
procházka, Kontaine tamiiiei 
Soukup, Kohontek. 
WsňauB, Jnbílejnl vnlílkj. II. Skladby pro f roje housle. 

Foereíer, TrojlUrek z luhA iiln- 

vtoBkých. 
HciiBlista, Mladý. 
KrcČman, Preladium. 
Novotný, NArodní pUeů. 
Pifka, Henaetto. — Ukolébavka. 
Tidiý, Kucnouh. 

- V dobřen 

— VrtAh. 
Weins, Blaícná housfť 

Bendi, Rokoko. 
Brlko, MaDŽelaki. 
OvofAk, Naif Slavii. 
KampeJB, Slepička. 
HnvÍMU, Dnetlo. 

— Scherzino. 
Houslista, Mladý' . 
Komzák, ^ubilejni poi-lind. 
Malít, Solanka. 

— Veselí Boudruii. 
Mozart, Kouzelná flétna. 
Novotný, I, Andanlinn. — II. Mo- 

derato. — Ualá polka. 
Ob(ízkj, Hadobni. 
Piafcifek, ťonUino luniinous>.>. 
PreiB-JavoTský, LebUí dnetU. 

— Rondinetto, 

Prochíxka, Fontaine lumineuse. 
Ropertoir, Operní, ml. hoiiHliBtík. 
Smťtflnn, Dalibor. 

— Tajemství. 
Soukup, Kolioulbk. 
Valenta-MČluivký, Pc.cbod íe- 

9kých.liaBÍ£fl. - 

— Sletu idarl 

V a Šatku, Duetta na liouale. 

— Slovanské plané a tauce. 

— Tanefní albnm. l>hhitd. XXT, 

WeiBs, Cviíeiil nu jfdnotlii-ýfb 

— M»lý nepogedn; 

— Romanre. 

— Starodávný lanpť.. 
Vinohradský, Milion. ' 

— Druhý milion. 

IV. Skladby pro tlr^jc 
lioiislť a prňvofifin klavirn. - 

HuuBliHtii, Mladý. 
Malát, Slovannký Uner. 
KreSmnn, Dnettiiicj, 
WeiKs, Valíík. 

V.SkUtlby pro Joduy hoiiHlr. 

BrCko, UtnieUki. 
DvoHk, Nnií Slavii. 
Komzák, Jubitujni pwhi.d. 
Obráik?, Hudební. 
PUkňfek, ťontainc lumincuse. 
Sonknp, Koburitek. 
Valeiita-Métnický. Pothod íc- 

Bkýt-h haBiíA. 
-- Sletu irlsr! 
Vinohradský, Milion. 

— Druliý milion. Album mlariýdi houf>ii«lAv. 
Bendi, Meditacp. 
Fibich, Jasml noc. 
Foerster, Sonáta. 
HuiiHlistn, Mladý, 
Chvíln, Mazurka. 
Knittl, Andantc. 
Krvfman, Romani^ska. 
LaSek, B:ivi;i,rnln. 
Malát, Melodie. ■ 

— Slovanský taimr, 

— tJpominkana staroklasai 

Nťiivern, Poohod. 
Nováčuk, Klegie. 
Ondříi!uk, Rumnnuř. ^m^ f 


«ýBt»Tj Spttlkn 

Pnk-PodĚbMdíký, Kr*l JiK 
a Podebrali. 

Popi* vjltavenýth předmSta. 
Poíepný, VyBvĚlIeni ha pře- 

híední miípé luiiiernl. loiiif, 
Pr.ipor „Sokolft Iiounakého." 
Přednllik;, Dvé populAmí. 
"Progríini pokrokového •lovsn. 

studentatTK. 
•— rolnictva RnkouskK. 
PrůvodcB n program Čecbft 

vídeňských. 
Koínfk jediiolj pro doBtarénl 

hl. chrAma iv. Vitu. 
8«Enam přednAiek. 

— umel. výstavy r. 1891. 
Sigmund-Haberský, Ní rod. tnnue 

^jeid, Clvrtý, téBnapiacQ iet, 
-~ První, íea. fllADtbropft. | 
valný, podufitein mor. I 

— itrany národnf. 
Soonleitner, NAvod ku spolohli' : 

vímn provedeni aepaAni lidu. I 
Sova, Třicet lol íinnnstt hoep. 

spolku. 
8pÍB, Pnmitni, o KtAlnlm ilavi- 

teUtvf vodním. 
Steinich, Staroměataký orloj. 
Šubert, Osmý rok NAr. divadla. 
Šutc, Víeobecný gratulant, 
granda dndAk. 
Tajemník lAsky. 
Tolsloj, Jan Hna. 
TAnit, Čes. omfl. výstavy nn. 

UoTívé. 
Upomínka Sokola Koiftského. 
Ůatav, Vylil hospod., lemský 

v TAboře, 
ŮsUvy, Dobroeinné, král. hUv. 

místa rriiliv. ■ r Vaíatý, O postnvenl ívřm k* 

I 'klubu mladofes. poslanců. 
. I Vejdorský, PoznAmky kuaprArf 
. I H. Fola. 

VitAk, O obeorAni ■ lidmi. 

VI list volnosti. 

Vosyka, O díileiitosti poíoroíinl 

velkýi-h vod. 
VyhlídAni knteL 
Výmoja, VýrofnI iprAva klini- 

ckého ambulatoría. 
Vystará, Zemsko jubilejní. 
ZsBlupitelstvo n úřednictvo krAI. 

hlnvn. mícL-t Prahy. 
Zprivs, KonefnA, správní rady 
obernich vo.Uren. 

— o íinnoati představ, úraioví 
pojiltovnj dřlniché. 

— o íinnosti Icchn. kancelAře 
leméd. rady. 

— oíinnosti drsEové pojiítovny. 

— o finnosli cemíd. rady. 

— Pumítni, o dvacetiletém pil- 
sobenl Jten. Výr. Spolku. 

— Výroíni, krAI. fes. spoleínoeti 

K Žerotina, Obrana k panu Ji- 
Kkovi z Hodil-. l!»air a.v. pi v otAike syn od AI. I. Skladby orkrstrálni a prs 

nAHtroJr dťChoTé. — Hudba 

komorui. 

Dvořák, NnstřibropSon^ Vltavín. 
Filipovský, Tlukot sUviíf. 
Havlasa, Schenino. 
Honslist*, Mladý. 
JirAnek, Slarodávné tance. 
Komsák, Jubilejní pochod. 
Lachner, Barabanda. 

MalAt, Výstavní pochod. 

— Vipominkn na Pruhu. 
NovAíek. Blfgie. 

— NAí druhý miliou. | 
ObrAKky, Hudební. 
PiskAíek, " 

1 Prochíitta, íi'ontíine tuiniiieiiR 
Soukup, Kohoutek. 
Waňíiig, Jnhilejnl vhIííWj. II. Skladby pro froje housle. 

Foerster, Trojliateh e lulifí slo- 

vÍiiBký<:h. 
HoiialisU, Mlxdý. 
Krcfímin, Preludium. 
Novoiný, Nirodnl plseú. 
PiVkn, Menoetto. — Ukolébavku. 
Tidiý, Kufmoťh. 

— V dobrém rozmAril. 

— VrtAk. 

Weiss, BlwženA ihvile. »endl, Rokoko. 
Brčko, Mnnžehká. 
UvořAk, Naif SlHvii. 
HitmpeJB, SVřpjíkn. 
HnvtkM, Duetlo. 

— Scliersino. 
HouílÍBta, Mhdý 
KoDiiAk, Jubilejní pncbod, 
Mulát, Scianka. 

— Vřaeli Boudruii. 
MoMrt, KonsielnA flétiia. 
Novotný, I. Andanttno. — II. Mn- 

dřrato. — MnlA polka. 
Obrázky, Hndcbni. 
PUkAíek, FonUine lun>inťus>'. 
Preis-Javorský, LebkA Huctta. 

— Rondinetto. 

Procházka, Font»iiie lumincnsc. 
Repertoir, Operní, ml. hoiialiRtil. 
Smetanu, Dalibor. 

— Tajemství. 
Soukup, Kohoutek. 
VHlenta-Mé1iii<'k)-, Podiod če- 
ských haeifft. 

— Sletu zdar! 

VnSntko, Duetta nu housle. 

— Slovanské pisuú a taucc, 

— Taneíai albnm. WeÍM, CvWenl na je.lnotlivýrh 
I atrunáťh. - 
i — Malý nepoíeda.' 
' — Romanee. 

— Starodávný tanei'.. 
Vinohradský, Milion. 

— Druhý milion. 

IV. Sklutlby pro tlvojť 
liotisle B prAvndem klaWru. 

Huuslisu, Mladý. 
MalAt, Slovanahý tinee. 
Kreíman, Dnettiu<r- 

Welsa, Valílk. V. Skladby pro JeiliiyhoiiNlr. 

Ur£ko, UaožeUká. 
DvoíAk, NaJ! SUvti. 
Komxák, Jubilejní pwhod. 
OI)rilakj, Hudební. 
Pisk,'iček, Fontaine luminousp. 
Soukup, Kohoutek. 
Valeiita-Mělnický, Pochod íc- 

akýfb haaiín. 
~ Sletu zdar I 
Vini>brad8ký, Milion. 
- Druhý milion. Album mladých lioualistflv. 
Bendi, Meditau-e. 
Fibieh, Jasná noc. 
Foerster, Sonáta. 
Houslista, Uladý. 
Chvála, Manurkn. 
Knittl, Andantc. 
Kreíman, RnmaneskH. 
LaSck, Itarcarola. 
Malňt, Melodie. ' 

— Slovanský U.ii;c. 

— Upomínka na stHriiklassiťkoi 

NeSvorii^ Pochod. 
Nováfuk, Elegie. 
Ondříček, Komnncť, ■^"f Phbik, Ukolí-bavka. 


Vitiohrsdskí, Druhý mili-n. 


Slecker, Rum.incp, 


ZAhorský, Luň/ik. 


Suk; Troilislek. 


— Muí bex -lili. 


Wřias, ModlÍlbÍčk«. 


IX. Skladby pro klavir na 


VII.SklailhyproviolODd-llo 


díť rueř. 


s prúvodi-m klavíru. 


a)i:o,Kei-řHÍ,™/nn,.í,řní/i-«tíÍD., 


K-Svmn, Dif iiukUir.iii, 


n íhiíjí opf-i-ni. 
Alliuin, Hudební. 


VIII Skluclbj pru citi^rii- 


- E.Urň;.^b e^kýeb roUtrav. 
Hfilir, CIsBřskA fanfarn. 


Aiiger, Sc/i-tindH. 


- Nfl tAfkAili. 


Hreko, MfliiíeUkA. 


- ŠlĚdrí veíer. 


OiteriBtii, CpAJ. 


— Ukolébnvkn polGíkH. 


CVibalkfi, I^r:gT«. 


— VnjiiiMVo probuzeni. 


_ SlovpnítJ- pochod. 


IlLudn, 8oD«U. 


DonKurov, Tidio po pĚKinĚ. - 


— Soimtina. 


Za ti^be drngH. 


Bendi, Uk»1ébH%'kn. 


Diibiieiie, Sehoríi se. 


Brdliknťft, AdiiKi" - J""'" " 
munte. 


— NflSi íjlavii. 


— Veíprni stliiy. 


Hnmpejs, Dvb fesk£ Unip. 


Duíifc. Ůtii-bn. 


Harkftvský, K« i.i6»líek. 


_ Le» A.iieui. 


— SeljíBinoudySumnýmhAjem. 


Kocrater, Melodie. 


Ki.mý, Pro aArodni Uc^^du, 


ChvAln, Dostnvenldko. 


[llner, Nírodiii ílverjlkM. 


Jelínek, VsrixIioDS. 


.lolon, ŽenuSkí. 


I EUn&, KvítnmluvH. 


KoiDutk, Jubnťjilf pi)>'boa. 


Koželuh, BoíiHtn. — Ronde.ii 


Kflvařovic, Moruvské uAr. lump. 


Loítik, aklndby. 


lívĚtj, Poatré. 


MalAl, VxpoiDÍi.l.x na Prahu. 


LaU, ĎenkA ..hHliH.a. 


NcEvera, Dvauili'! studii. 


MiirĚs.bnl, fUbloFj piliilkj. 


NovAíek, Elegie. 


ntiriiky, Jliidebnl. 


P«nkiier, Zalk^j, Oe.l.ie ! 


ř-Hvfl, Pomofiik*. 


Pi^DiBtH, Mlndý, «QHký. 


Piviiíia, 8rdi'f ilruťenf. 


Piuku, IntermeiKO iippaMionul 


RauBihtr, Píseň. 


l'r.-.<.-bflik«, L« rontiiiie lumi- 


RorkoSuý, N» ru.loUÍem>U 1 
SoittauH. 6 karakteristiekýi 


lí<,>k'>Hi>ý, Lť Gc>iid.dier. 


' skludob. 


6>l..Hmek, Tři Bou^edskř. 


— Šťítern linlkfl do památník 


.•ímetn..«, ilubiikn. 


.^ Lístek cío pumilolku. 


Soukup,' KobKuli-k. 


— KoxinjHli 8i, Mařenko! 


ťnihaui*.- M..riivsk/i. 


— Huiří r. piustoiiír. zpěvoh 


trkíuok, „řiiiJiiiv;,.,.- 


„Pnidiio.í upvřsU". 


VHlínU-MSIi.ioLý, piM-li.i.l íe- 


TomASck, KklnK,-.. 


■kýtli )is!i)>'n. 


— Druhý ditbyr^íob. 


- Sletu Kdarl 


Tilrk, lil) ,:.i>:„ul pro ml:,. 


ViuohradBtj', Uilitju. 


piaiiislj-. h) Tance a pochody. 

Album, Hudební. 

BHkEÍavA, BSbalkovA a Jináiek, 

Nirodni tniíce nn Moruvé. 
Kehr, Bsaki<:ký tanec. 

— Polka usničvuvA. 
Dríko, Manže1«kA. 
Čech, MíiKurka. 

Cižek, Čtverj-lk* aokolskA. 
Dvořák, Naíí Slavii. 
l^iseltorA, Vzpomínka na vý- 

Filipovaký, Tlnkot bUvíčÍ. 
Qrohmaanova, NovoroEenka. 
Horný, Pochod na oslavu zem. 
jab. íýstavj v Pru es. 

— Pro n*rortni Besedu. 
Jelínek, Vzpomínka na Pardu- 

Koch,'po£irnf automat. 
KomiAk, Jutilejnf pochod. 
Koueíný, Moja polěSenl. 
Kopetrky, Jubilejní podiod. 
Link, Fáta morgana. 
Lutz, Česki chalupa. 
Malát, Výstavní pochod. 
Nováček, Milion. 

— Nás dmhý milion. 

— Na zdar naSf výatavĚ! 
Obráik;, Hudebni. 
Pěkný, DoEYQkj výetjivni. 
Piskáčck, Fontaine lumineus^, 
Procházka, Křiílkai,- po.-hod. 

— Upomíjika na jub. výstavu. 
Sadil, Uenx valsos. 
Suhrsmck, Dv.-ináct sousedských. 
Soukup, Kohoutek. 

Trnefek, Klavírní sklndbj. 
Tufiek, Lanová dráha. 
Urban, Pražská pnuí domáťi 
Vatenta-MĚlnický, Pothod ic-. 
skýuh hasiiS, 

— Sletu ídar! 
Waňaua, Jubilejui vaíííky. 
Vinohradský, Milion. 

— Druhý milion. «) Mtlod,-an,j. 
Smír TantnlQv. BakeSová, líéhnlkovA n .laii.ířo 

Národní t,ince na MoravA. 
Drahlovský, Moravské t.ince. 
I Kianil, BaJBJH. 
Malát, Vzpomínka na 1'rahu. 
Nováček, EIPL'ie. 
Patba, Óeské ivuhj. 
Smetana, „MA Vlasf'. 
— Richard III. Foerster, Katolitký varhaník.. 
Malát, Transkripcu českosl.iv. 

písní národních. 
— Výstavní pochod. 
Psíha, Mladý varhaník. 
Waňaus, Kdp domov mftj V XII. Skliidhy rlrkevul.' Hostýn. 
Knittl, Zpf 
Pařha, Otv XIIÍ. Slicr; mužské, iít-usk4'- 

n«-lt» Hini^fué H průvoilťm 

1 bez ]irův»(tti. 

Kořruter, .Jarní sliinko. 

— Tři sel-ké iiisiiĚ. 

— Česká píaeň- 
Gouuod, Lovecká večeru!.. 
Heller, Humoreska <c mor. nár. r 
XXVIII VMecký prohled. Hlahol. 

Horák, Ani mas. — Co pláčete. — 
S«lve. 

— Slávy květ. 
Jahoda-Krtinský, Diev(a, dievén, 

Čo že to máfi? — Lidka Háj- 
kova. — Pijácká. — Ukolé- 
bavka. 
Klička, Dva sbory. 

— Hymnus „Králi mučenfkův". 

— Mládenci. 

— NaSe hory. 

— Žalm 47. 
Kovařovic, Na&e piaeň. 
Kytara. 

hev, Na pahorku kostelíček. — 

— Za horami. 

— Špatný chlap. 

Malát, Zpěvy lidu naSeho. 
Neávera, Hanácká. — Loučeni. 

— Rada. — Studentská. 
Pamass. 
Pafha, Ku jmeninám. 

— Pohřební sbor. 

Paulcuer, České národní písně. 

— Slavoj. 

Sbírka čtverozpevů. 

Schubert, Bůh v přírodě. 

Skladby, PAvodní české. 

Šebor, Hymna Sokolů. 

Vesna. 

Vlastimil. 

Zvonař, Bradlec. 

XIV. Pisuč a zpěvy pro 

Jeden hlas s průvodem i bez 

průvodu. 

Donaurov, Ticho po pěSině. 

Hartl, Dvě písně. 

Hymna černohorská a píseň 

.Onam, onamo!'' 
Jelínek, On mftj je seu. 
Malát, Český národní poklad. 

— Vzpomínka na Prahu. 
NeSvera, Starosvětské písničky. 
Picka, Starosvětské písničky. 
Soukup, Na výstavu. Spevy, Slovenské. 
Šebor, Hymna SokoI&. 
Zamrzla, Šest písní. 

XV. Skladby žertovné. 

Drahlovský a Veselý, Brambo- 
rová vojna. 

Koch, ŠorfSicové. 

Paukner, Serenada mistra Ci- 
hličky. 

Pod deštníkem. 

Rajtoral, 1,000*000. 

Soukup, Hvězdáři. 

— Karlovarští pacienti. 

— Ostří hoíi. 

XVI. Dila theoretieká, 
^koly, zpěvníky s nápévy 

I bez nápěvů. 

Bergmann a Drftbek, Výbor 

písní. (Str. 6.) 
Cibula, Nojnov. dpi. Škola na 

citeru. 
Fibich a Malát, Škola pro pianu. 
Hlaváček, Škola na jednořad. 

harmoniku (Str. 31.) 
Hroník, Zpěvník pro žáky. 

(Str. 3.S.) 
Kancionál. (Str. 45.) 
Lehner, MeSní kancion. (Str. 62.) 
Malát, Škola pro harmonium. 

— Škola pro housle. 

— Vzpomínka na Prahu. 

— a MnSek, Škola pro piano. 
Pihert, Škola pro housle. 
Sbírka nábožeu. písní. (Str. 97.) 
SuSil, Mor. nár. písně. 
Urban, Škola pro housle. 
Vetter a Cibula, Škola na citeru. 
Vorel, Národní písně. (Str. 126. • 
Výbor písní z I. H JI. dílu Kan- 
cionálu sv.-Jans. (Str. 127.) 

Zpěvník, Českoslovan. (Str. 131.) 

— Sokolský. (Str. 132.) 

— Školský, Evanjelic. (Str. 132.. 
Knihy, brožury a umělecké předměty. 

ABC, Potrt. (ObrAikuvA knižhn.) V Prujto - KurlfnĚ, Rudolf 

»torcb; m. 8. (30 str.) Vi hr. 
Aheeeda, Politická pro Čtehy. Vii Ďczniřek Dr, V. 
Abettdár a Prvá Cílanka pre poíiaíoíné Vudové ikoly. UVn uhor- 

akého ubetedárA n prvej íítAnky Oyertjánflj - KisB- Radova. 

Slobodne Bostnvll Heňliet Ertl, V ItudHpeAti (IV. pnpniirelde- 

ulci« e. Biím.), Vilhelm Míhner; 8. (94 ntr.) ksrt. 20 kr. 
Adamťť. V., F. Kntoní r J. Zahradnický, Sáz a púdttaia 

meAadi/ analfftitko-iyntlieticlcé. KnndidHtAm uč!itel>tvi a zaíAteč- 

nikQii] v úf'adé uíiteUk^ni ED^EOrnílí. V Prxze-Knrliuě, M. Kiiapp; 

v. 8. (a Btt. teitu A titbule 179x70 utm.) 70 kr, 

— n K. NoTik, Pbemuieloi. Pro Uhj ikol méíiC^nakých nprnvili. 
3 připojeným T;B7etlenÍm pro ct. učitelstvo. V TAbote, P. Frank 
{A. Srdce v Praze kom.); v. S. (37 a Vil str.) it kr., vAz. 30 lir. 

Adániťk Karel, Některé pfliiny hotpodáfaké krite. Čáit prrá. 
T Chrudimi, apisoratel (Hiaký a zemský poBUn»c v Hlinsko}, 
tískent J. Scholle (St. PuspiiHa zeté); m. 8. (128 Btr). 

— O ěetkém IkoUtoi o ttítch 18SS. až J8I)0. Řeči poslance ... Ve 
Velkém Meiifiíi, spisovatel, tiskem J. F. ŠaSkn; v. 8. (76 atr), 

— Uhry a Bakoutko. NArodohospodátuké a statistické rnEhledj. 

V Brné, vydavatelstvo .Cesko-morarského národního hospodáře 
a samosprAvného vístnlka", tiskem Ant. Klndla (Ed. Valečka 
v Praze kom.); v. 8. (366 Btr.) 1 zl. 60 kr. 

— ZmezinárodnihobojiitĚ koipadáftkOia. ťjvahj o politice triebnl. 

V Chrudimi, 1S92, M. E. Holakovský; 8. (135 str.) 40 kr. ' 

— Totéž. Tíz Matice, CeskoslovanskA, rolnická, sv. 3. 

— Karel V&elav, Čaká chalupa. (S 4 obr.) Zvláitni otisk z ,ČaBo- 
pÍBU vlastťD. muzejnlhn spolku olomuckého" r. 1890. V Olomouci, 
Vlastenecký muzejní spolek. Tiskem Kramáře a Procházky 
v Olomouťi; lez. 6. (8 str.) 

— Ltv§ Mradee v 17. a 18. věku. Zvláítnf otisk z Druhé zprávy 
Spoleenosti přátel starožitnosti českých v Praze. V Praze, spiso- 
vatel. Tiskem Fr. gimáčka; v. 8. (IG str.) 

— Paměti o íknlilrh b okietii hUneck^iu. Vydáno ku viieobecné ( i 3*7 iMně < dieg SeHa- i poridki. Pň 
— =»*3ri^ ■ nÁstaHfatrm*; 4 (III e L m. •ci Kw^ V. K.ii. Vt,U.ÍJ- 
*S« 4—14. T Pnií. J 

mr pWánji m po Jiř 

\iba^B po ÍS kr. . j ť Tr,- 
'";:'"^^'''&'^^""' *■*<"« ^-^--ws- í o.,«^....* 
"""' ")'".„(„fc, ^ •''"■ «''««'^; k-p. (J6Í atr. . 
" "" jitlfiJejnf výítani kriloríin 
^ mu UipofidAl Jnroalav Kvnpil. V Prue, J OOo; Českého 189 
8. (82 •tr.) e 

lotnlUS OoDEign Sv., ^ůek o aadíHek a jiné iSpitky. Vii K- 
bliotíkA, AacetlukA, f. 31. 

nerutdn. KArodní kalendář na rok ISdS. Boínlk XT. S oakIu 
vjobriEeiifini. UtpořAdal Pavel Albieri. V Chicaga, IIL, A^e. 
Qeringet (160 Weat IS th. Street); les. 8. (300 bU-. a íBWft* 
kart. 6ó ueiitfi 
kndél Prof. Ant., Plochy ornament potgtAromooan^. Poatclu ku 
vyaioyAni krealeal na íkolAch atfeduíi-h a prfimjilovýeh. SmUtíI 
a pomoci c. h. ministeriu kultu a vjuJ^ovinl vjdal. Draht ar*^ 
sek nauky o tvareub ornamt-ntAlnicli. Seíit XIII. (Nort Ka> 
■efiit 1.) Listy 81.— 85. Ve Vídui, R. z Waldheima ; M. I5 linď. 
3 ■!. 
Indrlik F. J., .Va teobodl a e okooeeh. Tíe Pokladnice sládt^ 
B»-. 31- 

— PeítiJ gratulant pro ěukou mlddei. Nejvftll ibtrka pt-uduí-i 
přinf ku vifui pKleiiloetem. V Prate- Karlioi, ietvl_ buauť 
atorch; 8. (359 «r.) 60 kr. 

— Z jihu. Vík Šníkova UornvakA Bibliotéka, illlti XLIL 
AntODle Marie, Scro/ld. Viz UrbAnkovH Knihovna pru lid ■• H 
ArbeH J., Etkioptkd lilie. Romauetto. Drnhé (obtlkuit. •i-^.u 

V Praie, Dr. Fr. Baíkovský; 8. (360 etr.) 1 il. 40 k.. 

— Z martyrologie amini. Pavidkj a Črty ce tiv'>ta ubi^-I'-!' i-^,,. 
laarteillaita z tukjeh plíe. — Ze iivola iakSio k>uUÍiHÍí,. »f^ 
I.— 3. V Praie, 1892., Jaroela* Pospail; 8. (Kte, j._i»t ,^, 
po 16 kr, 

Árekiti přttlaáitk a feU uHlelikSch. Redaktor Ant. K -> 
Sv. Vlil. fiili dilu II. Bvarek 3. V Prané, Kr. A. Uruai^. ^ . 
(Str. 97.— m.) 80 kr. 

— pro pUrodocědeeké prozkoumání temí CakJ. Bvtur- r- ,- 
K. KotiítkT a. prof. Dra. A. Kriře. Ui) M -.„ 
Vlil. fiisift 1.; 2. VPraie, Fr. ftivnM kom. : ^ - 

DU Vil. ÍíbIo <j. (teologická mapa Ceeh jiuť-.iis^rB- u».^^^ 
pra vůxkum Čkeh. 8ekie VI. Otoíí íuín/ «—, t ^^ .;_' 
SpracovHl prof. Dr. J«n Krejíl. V...^i, ^«. ^ 
Dr. Ant. Frif. (10 str. a lítogr. bai-.i/-. u™ , _ , 
8 li. 80 kr. 

pn VIIJ. čiaio 1. Přehled /íniiotli y- 1,^-.^^..^, ^ 
Čeeh od rokli ÍSfíi. aí do roku IS^J. }-,.j», -. , 
řiBtkn. (16 Btr.) 30 kr. 

DII Vlil. číalo 2. V.',ikumy zvířetu, r. ^^ „,_ 
řena íeaU^cft rgbnfkU. Podiva Jow^t,-. , . ^ '^ 

(91 ,tr.) 1 il. 20 kr. 

Ariosto L-, ^'.uřivj r.u!.,..l. /, ■* ,. . 

ArUtofáues, Wuío». 

řrníni iprA*! 

^^ i-- -.* 

tPlHtotelovu I 
4 AtUt, RoMlinopUoý — Bftrrili. 

KOYatel). V Brně, Pap. knihtiskárna Benedíktin& mj hradských; 
8. (Str. 87.-268., obsah a ukazovatel) 80 kr. 
AUoš, RoHlinopiěnjy ku Kneippovýiu spis&m ^^LéČeni rodou^ 
a „Jak žiti**, to jest věrnA vyobrazeni vSech rostlin o nichž se 
ve výSe uvedených knihAch zmínka děje, jakož i obrazy mnoha 
jiných bylin léčivých. Vydáni obyčejné (Chemigrafíe — Dřevo- 
rytiny.) Český text pořídil J. Ježek. V Kemptenu, 1892., Jos. 
Koesel; 8. (Vili a 40 str.) 80 pf., v Vz pl- vazbě 1 Mk. 

— Všeobecni pouéný, obrázkový, znAzorňujici vědy, amóní a pr&- 
mysl. 8 výkladem spisovatelů : Dra B. B e Č ky, Dra Q. G r u s s a, 
řed. J. V. Jahna, prof. J. Kliky, Dra V. Kurze, Dra Lam- 
bia, J. Malého, c. k. poln. podmarS. Em. zMírohorských, 
Dra J. B« Mullera, řed. M. Pokorného, tajemu. K. Pro- 
cházky, prof. J. Si bliká, F. Špatného, prof. Dr. Mir. 
TyrSe. Sešit 31.— 66. V Praze, I. L. Kober; lex. 8. (II. NAro- 
dopis a dějepis. Tah. 30.— 48. a textu str. 105.— 184., III. Vá- 
lečnictví polné a vojenství. Tah. 1. — 29. a textu str. 1.— 167., 
IV. Pr&mysl. Tah. 1.— 27. a textu str. 1.— 121.) Sefiit po 26 kr. 

AugUKtln Prof. Dr. F., Povodeň v Čechách roku 1890. (S vyobra- 
zeními v textu). Obsaženo ve XXIV. výroční zprávě o Obecním 
gymnasii reálním spojeném s vyfiíiiml třídami gymnasijnimi 
i reálními (Městské střední Škole) v Praze za ěkolni rok 1890. 
až 1891. 

— Totéž. (Zvláštní otisk.) V Praze, Nákladem důchodů obce Praž- 
ské; v. 8. (35 str.) Bačkovského Kalendář Hudujicich Skol středních na Školní rok 

1891.— 92. V Praze, Dr. Fr. Bačkovský: kap. (96 str., zápisník 

a inserty) v plát. váz. 50 kr. 
Baékovský Dr. Frant., O milenkách básníka Frant. Lad, Óela- 

kovakého, (Výňatek ze spisu „Obrázky z dob naSeho probuzeni," 

vydaného s pseudonymem „Dr. Fr. Černý**). Tamž; 8. (116. — 

174. str.) M kr. 
Bake§Ova L., Královnifky, V Praze, knihtiskárna F. B. Batovce ; 

m. 4. (9 str.) 
Balucký Michal, Bratránek. — Klub mládenců,. Viz Divadlo, 

Ochotnické, sv. 68., 66. 
Báuik Juraj, Slobodné a kráVovaké město Zvolen^ opis historicko- 

topografický. V Turč. Sv. Martine, tlačou kníhtl. účast, spolku ; 

8. (84 str.) 60 kr. 
,Bar4*6 Karel, Umini varhanické — uměni učitelské. V Hostovicich, 

spisovatel (řídicí učitel) (Fr. A. Urbánek kom.); v. 8. (23 str.) 

12 kr. 

O kostelni hudbě vůbec. — O ústroji varhan. — Jak varhany 

zregistrovati. — O hře na varhany. — Fomocná dila. 
Barracand Leon, Vikomtessa. Autorisovaný překlad. Illustroval 

Emil Ba yard. V Praze, F. ŠimáČek; v. 8. (184 str.) 1 zl. 20 kr. 

v plátně váz. 1 zl. 80 kr. Též v 6 seSitech po 20 kr. 
— Totéž. Viz Sborník illustrovaných románů, IV. III, 
fiarrili Anton Giulio, Bilj kos. Příběhy na zemi a na moři vy- prHTované hapitAneni Dodérem. AntoTiaovMný překlad e vlaitinj. 
- Illnítroval A. Bonamore. Tamž; t. 8. (362 atr.) 2 íl. 40 kr., 
T plitDS váK. » eI. Téí v 11 aelilach. Seíit 1.^10. po 20 kr., 
11. la 30 kr. 

Barrili A. Oiulio, Totéí. Vii Sbomf k JUuitrovaních romAnA, IV. n. 

Bárta Em., V^ikdh/ meteorologického pozorováni. Poiorořa] a ae- 
Btsvil.. Obsaženo le Výro«n{ iprAvg c. k. gtitniho T7Íiiho 
^jmnaaiK r Lttomjíli za Ikolni rok 1890.— 91. 

BKrtad Fr., Cuká íUanka pro L írídu íkol ttftdtiUh. IT. icela 
přepracovsEé rjáiní. V Praie, Fr. A. Urbánek; v. 8. (IV a 
S16 Btr.) vAe. v pUtné 90 kr. 

— Rukovif iprdvné feííiny. V Telíi, Emil Šolc ; v. 8. (XSV a 
101 Btr.) 1 zl. 10 kr. T^ž ve S selitecb; set. 1., 2. po 40 kr., . 
3. la .BO hr. 

Bartuška Karel, Pláei ve líuí&tí ralnikoot. Stručné pojedninf 
o oubranA pUků, jejiuh užitefinoati vzliledem k lemedélntvl. S do- 
datkem : O ettttUh pldků a raďmn^i jejich Hvoti. V Č. Budijo< 
vílích, apiBOVHtel (A. Peil taoii kom.); B. (96 atr.) 60 kr. 

Salraehon^omachie Pf'ek1íid. Vík taní. 

BaUerie, XIX., Uiiti-ů kanonjrů. Liet vSuovaný n]lvíteTnIk(liu nati 
jnbilejni výatavj. Redaktor: „Knprltl ode dne." Bednkce v ptzeú- 
akt reitauraui p. Aotoninii Mnjera v Ce)f<tn4 ulici. AdminÍBtrnue 
Umtéi v .Ranaiie." V Pmie, 16. arpna 1891. Čialo 100. Rof. 100. 
Fol. (4 str.) 10 kr. 

BandyS P. Prokop, Řimik^ tnUtal. Viz Misasl, femský. 

Bayer Dr. Frant., Naíe píaclvo vodní. Souttxvný přehled ae Btrai- • 
nými diagnosami. (Se 13 p8í. obraij). Obiaíeno re VýroSnl 
iprAvS cis. krAI. gruinasia v Píaku sa íkoIni rok 1891. 

Bayerova Bibliotéka paedagogiek/jck klaiaikúv lak^A i rizliik. 
Bedaktor a Tjdavatel Fr. Bnjer. Cťlého díla aeS. 46.— 47., íili 
ročního V. teiiij 3.-6. V Přerově, vrdavnte! (odborný učitel), 
v Prase H»fer a Kloafiek kom. ; v. 8. Na ročník (12 íeS.) před- 
plácí se roÍDČ 3 zl. 70 kr., pfitietne 1 zl 66 kr., jednotí. seSit; 
po 86 kr. 
Obs>b : 
Dilo Vlil. Jana Amoaa Komenakého Sebraná ipUy vyeho- 
vattUké. Dii in. Panegertie a Pánaagie. (Str. 299.— 318.) (Dok.) 
DiloIXJ. J. EoUBSeauftvi:™:, (Sir. 38S.— 112. a XXXXIV 
«r.) (Dokončeni.) 

Dílo XI, J. Kapraaa Sebrané rozpravy ptychologieké. (Str. 
U6.— 200.) 

Bfllmauiiův kapuni kateadáf na rok 1892. Oamý ročnik, V Prnae, 
1S92, Knrel Bellmann; 8. (kalendnrium a sipianlk) v pUme 

viz. I El. 

— to kr. kurýr pro Praha. ObsnhuJB jízdní ř«dj a z&bavaé jiídj 
vť&kerých T CechAch jezditieh xeleinýL-h drah a pamikfi a jich 
připojením njizdnlml [:enami. Se ieleznični mapou, nejnovéjllm 
pUnem Prahj a rtptiiým seinnmem ulic a mnohími pro Pr»ii.skou 
dopravu dAleíitýini poznámkami, s prfi>*odcem a aituaínim plánem 
lemakéjuli. výstavj. KrSteu 1891. Tami; kap. (68 atr. a insert;) 
10 kr. 6 B{]|ia»DB> 10 kr. kitýr — Otfhw, Ztloiniiký níaik. 

BellmannŮT lOkr. kurýr pre Prahv. Líto 1891. Tftmí; (68 atr. 
a iDiertj) 10 kr. 

— TotíiE. ZimA 1891.— 98. PUtoýod 1. Njna 1691. Taiuí; (6?>lr. 
B Íaiiart7) 10 kr. 

— lArAdeoBli přivodit po Prate. (M»lé vydADi). Tsdižj 8. (46 atr. 
n plán Pmhj) 60 tr. 

Bilohoabek Antonín, O anglickém tpitoba tkouieaí piv. OtiSUnn 
I prřnílio roiniku .ČMopiau pro prOmysl chemický." V Prstí, 
BpisovKtcl (ř. v. profeuor při c. k. jeské vjsoké (kole teuhnické 
v Pruže), tiskem Frnntiikn §imňi!kii; 4. (Iň str.j 

— O ctllulme M dfeva. Zvl&itnf otisk e 1. roíniku „Čnaopitu pro 
prtmjíl ťhemkký'' 1891. Trnni; 4. (30 atr.) 

mUko. Honogrnfie. Viz Poppr Ant J. 

Benda Mikulií, MiHclvi a rýtoednl ptv preii( Ifidu ikol mlHaa- 
tk^ch. Se lil vjobriisenfmi v textí a 11 tabnlhami. Čtvrté, rOť 
mnoíaDé vydini. V Praxe, Frant Borový; v. 8. {16 itr.) flO kr., 
kaH. 70 kr. 

— Totéž pro druhou Ifidu ikol TaUtaiuk^eli. Se 100 vjobraienimi 
v textu N IS tabnlkami. Thttí, opravené a rozmnožené yjdini. 
Tami; v. 8. [100 atr.) 70 kr., kart. 82 kr. 

Btuei prof. Antonín, O rooníffcA vyiilch tíupňů. Ohiaženo ve Vý- 
roíni iprávě <: h. v/Uich reálných íkoI v Pisku ii Skolni rok 
1890.— 91. 

— Váualav, Pravdou k íinoíu. SviteEcl, nedélni n pKleíitoatné pro- 
mluv;. Druhé vydáni. Dii IV. Se livolopisem a pod□bizno^l 
t apisovatale. V Praze, B. Stýblo; v. 8. (Sl« str.) 1 k1. 12 kr. 

UťDťfi-SuniaVHký Václav, Bodina Kavanova. Víi Hutkelidu, íia. 5. 

Bťnpg-Tt-fbfESký P. Vácalav, Modlitba za. vtatl. Se svolením pp. 
A. J. Celleriiia a íjdi, nahUiiatelfi modlitební knih;: „Pomnénkv 
ve vínek nebeský." V Praie, na Král. Vinohradech, FranUiek 
Horálek; m. 8. (1 atr.) 2 hr. 

~ Národní pohádkg a pocitti. Illaslroral Viktor Oliva. Druhé 
vydáni. V Praif, P. Topif; 8. (1S9 atr.) via. 1 eI. 60 kr. 

ItfňoVBký M., Sloveiuků antkdoídr. II. Via Čitanie, Lačné, 
8t. XXU. 

Bťnýífk Ladialav, Svalojatuká povt. — Zajatec. Vii Besed; 
mládeže, av. 270. 

Bt-rginiinn Job. A. a Ferd. DrŮbrk, Výbor pitní ikolníck pro 
mlddtl ikol obecných i m/llamkých. 8eiit 11. (Čtrnácté v;dinl.) 
Plane bez nápévA pro druhý roh ikolni. V Praze,. aeatavovaUlě 
(Exp. Ferd. Ur&bek na Smíchové 6. GGD.) ; 8. (15 str.) 5 kr. 

r^&or pitní ikolnich pro mládň Ikol obecních i měifanškfch. 

Seiit III. Plsné a nápév; pro III. rok íkolní. (Sedmé v;dání.) 
Nezménéný otiak pHpuiténého vjdánl. Tamž, 1892; S. (36 str.) 
16 kr. 

BrrgrŮV Záloientký roinlk Mt tvláilnim zřefc/m k bankocnieltii a 
burtovnicívl. Infomafini knltkn o ústavech peníCnich v Čechách, 
na Horavé a ve Stcuhu. 1S9S. Roínlk dvniiáťtý. ZMoIII a vv- 
dává Jnxrf Iterger. V IVazp, vjdnvnlp) (Vňrlavaké nám. S4.I; 
kap. Ik«lcndarium. Ž21 str, lápisiiik a insertj.) viiz. v pláliiA 
1 ■!. ao kr. 
B«lD(<r ■)' ' 


Bťrlngcr J. r J. JanouSrk, Uiito a paiuivi Telí. Selit I. a 2. 

V Telči, E. &ok: 8. (atr. I.— 9ti.) po ^6 kr. 
BerDard Alex., yerottopxt pro pátou (fUu gymnaůalai. Vis áa- 

fráuek Frniit. a Alex. Btruard. 
Hutdy. Sluveiiaký libavnfk. Uedaktor Aoton Bielek. Sofiit S. a 

3. (Obaaiiaje bisné a drobné flUití poaíaé-iibaviié.) V Buioin- 

berku, Karol Salva; v. 8. (S94 itr.) 1 t,\. 10 kr., vAi. 1 il. 40 hr. 

- W4ď«ía. Poíádi Václav gpaíek, učitel. Svaiek 4:!., 61., 
es., 134., 143., iTO.— 277. a :!79. V ťraia - Kariiuí, U. Koapp ; 
8. Br. 43. 26 kr., osutni po 30 kr. 

8v. 4jt. Kováříky ueatVc. Obriiek >e skntefného livota. Dle 
Marie ZoGa SckwartKoví voInů pMot\{ Fr. Sucíi&nek. 
Drulií, apmrená vfdiní. (8 obrJuikein.) {9i atr.) 

Sr. 61. Oiidi/ diinika Petra, Obrnz se íivota řenieBlDÍek«ho 
pro doBpélejSi mládež a její pfitely. Dle franconzakébo vzclélal 
F. V. Druhé, opravené vjdAni, (8e dvěma obrAiky.) (100 str.) 

8v. 6i. Lovecké pUbehj/. Zábnvné Ctěni pro daspétejil mUdeí 
i pro lid. Dle německého podAvá VinUv Hornof. Drahé, upra- 
vené vydáni.,(S obrAikem.] (67 atr.) 

Sv. 134. Černi BedHch. DéjepianA povídka mládeii a jejim 
přAtelAni. Dle K. PichUrové. — FUhody mladého lodníka. 
Pravdivá událost. Dle polského vypravuje ť. V. Druhé, opra- 
vené vydáni. (8 obrátkem.) |91 >lr.) 

Sv. 143. Obraxáma maUik^dt. PHbibj zt tivota dítek. Dle 
J. A. LSbra slovem a obraiem nakreslil P. A. Aug. Pavlík. 
Druhé, oprMVeué vydáni. (S 16 vjubrai.) .8B str.) 

Sv. 270. Zajatte. Povídka > iinii minnloMi. — Svalojanikd 
paal. Činohra pro mlidel ve 3 jednáních. Sepsal LadisUv Be- 
nýiek. (3 obráckem.) (9S str.) 

av. 271. Zt fUipHrody. Pohádky A. B. Štastného. (S 10 
obriiky.) (62 sir.) 

Sv. 872. Zábavné chvUe. Milé nlideži podává Emanuel J. 
Brubý. (8 obráifaem.) (88 str.) 

8v. sTi. Litíkji z otevřeni JtniAy. Bajky a povídky k pHrody. 
Uládeii podává Václav gpsdek. (8 b obráiky.) (93 str.) 

Sv. 271. PaBtdlky noltcá pfedků. MM mládeii podává Klimenl 
Čermák. (S vyobraienimi.) (90 str.) 

Sr. STC BUj xávoj. Povídka pro mládež od Anoy R. Husové. 
(Se 2 obráiky.j (96 str.) 

Sv. 976. Fe tluibáeh BedHeha Velikého. P&vodnf povidka 
I doby sedmileté války. Napsal Josef Fle k áCek. (Se dvéma 
obráiky.) (99 str.) 

Sv. 277. éUpán Malik. Povídka pro doapSlejif mládež. Napsal 
Stanislav ítahák - Kam e ni cký. (Se 2 obrácky.) (92 str.) 

Sv. 279. Posidky ahádiorky. Mládeii napsal Lndvlk Unger. 
Sbírka drnbá. (Se dvéma obráiky.) {97 atr.) 

— prorionáiodnL Svazek V. (Bsrie I. fialo 6.) Národní p<Aádky 
a povlili. Sepsal F. V. Kodym. V Jaroměři, 1390, F. Popelka^ 
m. 8. (GH Btr.l 20 kr. 

Bezdiřrk Josef, Praktické hoipodáftkí ůíetnielvi jednoduché apo' 
rovnáni jtho $ áietnietoha dvojitém. Zpbsob sloopcavý. Sedvéina 8 Belo — Blblloléka, DlT«d«Iní. praktickými příklady. V Praze, spisovatel (A. Reinwart kom.); 

v. 8. (24 str. a tabnlka) 50 kr. 
BeŽO Ján, Ukradené dieia. Vis Knižnica zAbavnéiio a QŽitočného 

čitania, 3. 
Bible Svatá. Vis Pismo svaté. 

— Zlatá, to jest Pismo Svaté illnstrované od nejslavnějSieh mistrA 
v6ech uměleckých dob. Vjdáni obstsrAvaji: Jan Drosd, Dr. 
Kl. Borotý a Jos. Kyselka. SeSit 27. — 32. Starý zákon. 

V Praze, Svato- Václavská Záložna; v. fol. (Str. 365.-448. a 6 
pHloh obr.) seS. po 60 kr. 

Bibli Králické, Výklady. Viz Výklady starého sákona BibU Králické. 
Bibliografie ieská. Vis Foit Bohuslav a Josef Springer. 
Bibliotéka, ÁÉcetická. Čislo 81.— 33 Příloha „Ško\y Božského 
Srdce Páně.^ V Bmé, Papežská knitiskáma Benediktina raj- 
hradských; ro. 8. 

Č. 31. Sv. Aloisi a Gonzagy T. J. Spisek o andSlicÁ a jiné 
zápisky vydané na oslava tfístaletého jubilea jeho úmrti. S barvo- 
tiskovým obrázkem. (155 str.) 30 kr. 

Č. 32. Mariin Kempenský, aneb: O následováni Marie Panny 
a Matky Bozi knOek dvé. Latinsky napsal P. Sebastian Sailer. 
Přeložil P. Vojtech Frejka. (136 str.) 30 kr. 

Č. 33. JdfÚf, mé věeeko. Měsíc úcté nejsv. Svátosti oltářlii vě- 
novaný. Dle ctihodného kněse P. X. Lercari-ho, z To v. Jež., 
volné vzdělal Antoniu KubiČek. (60 str.) 12 kr. 

— ieskýeh hospodyH a divek. Vydavatelé : Adolf E c k e r t a Vilém 
Tekly. Redaktoři Ant. Dokoupil a Václ. Ježek. SeSit 
I. — IV. V Chrudimi) vydavatelé (M. E. Holakovský kom.); 8. 

SeSit I. Nékolik' pravidel zdravotnických. Pro éeské hospodyně 
nasbíral Adolf Eckert. (32 str.) 20 kr. 

SeSit II. Dvanáctero přikázáni vyehovatslskýeh. Podává Edvard 
Souček. (28 str.) 20 kr. 

SeSit III. Máslařeni v kospodářstvi malém. Hospodyňkám če- 
ským na uváženou podává Berta P i c h o v á-P o 1 á k o v a. (28 str.) 
20 kr. 

SeSit IV. Véelařstvi a jeho dúleittosf v hospodářství. Václav 
M ar kalous. (26 str.) 15 kr. 

— DiťadelnL Vydává Jaroslav Pospí Sil. Svazek 180.— 183. 

V Praze, Jar. PospiSil; 8. 

Sv. 180. Ďáblova iMenda. Veselohra o dvou jednáních od Jos. 
Jiřího Kolára. — fŽenské slzy. Veselohra o jednom jednání od 
G.5rnera. Přeložil J. Novotný. (75 str.) 32 kr. 

Sv. 181. Neni vSe zlato co se třpytl. Veselohra o dvou jedná- 
ních od TomáSe a J. M. Mortona. Z anglického přeložil Josef 
Štolba. — Vino, FraSka o jednom jednání. Z francouzského 
dle Jnina od V. K. Častolo vkého. (96 str.) 34 kr. 

Sv. 182. Svatba na velocipédu. Veselohra ve třech jednáních. 
Napsal Jan Vávra. — Posledniho dubna. Veselohra v jednom 
jednání. Dle Schillingovy povídky „Kazimír** vzdělal Emil 
Wendling. (80 str.) 32 kr. 

Sv. 183. Manielova přiUlkyni. Žert z mladé domácnosti 
o jednom jednáni. Napsal Ignát Herrmann. -^ Starii závazky. Obriiek B letnllio sítili o jednám lUJau!. NkpBul Karel řtípek. 
(8i ítr.) 34 kr, 
BÁlioiéka humoritíiekjch ivmdnů Hakjch i dtojaxyinjck. Selit 
1.-5. V Pmie, 1, L. Knber; 8. SeEit po 80 kr. 

Seí I— 3.. 5. Kráiná MUi NtmUova. KopBiIn B. M. Cro- 
keroíii. (Str. 1.— 160.) 

Sei, 4. Můj tlrýc a můj faráf. Napsnl JsAa de ln Brěte. 
(8tT. !.~10.) 

— Moravtkd. Ti> Knbeiovn Ilibliotéki moraTski. — Šnikovo Ho- 
mvaki Bibliot£kK. 

— íldtodni. Týbor prnci čelnSjUch apiiovntelft (SeakogloTimských. 
Seiit 661.— 566. (NimcorA, Sebraní ipiej IX. str. 257.— J 36., 
Komenský, VjbmnélipísT I- "tr- 1.— "Bia. n I— SXIV.) T PraM, 
I. L. Kober; 8. Selit po 20 kr. 

V dílech vjSlor 

DII 90. Boienr NSmoové Sebraai ipiVy. Brxiek devitý. 
8 podobizDoa ik ti v otop i sem episovntelky. Vy din i pobrobni. 
(336 str.) 1 zl. 

Dii 91. jHnn Ani. Komengk^ho Vybráni tpUy. Srítiťk 
prmt. Didaktika, to jat umiM wniléko vtfuioaání. Kterak by 
totii eiuvík, ilKv než nu tele croste a etav gvftj inJDe, vlemii 
toma, což ka potřebí a oidobám pKtomnébo i budouclbo íivotn 
pMnAležf, StíiBtué, iDndné, plní vyuíen a tak potfiíeiié k životu 
ubojfmu nastrojen býti mohl. — Co se vie moení, K&klady i BV 
mého přirození vintými, prohazuje, uitaviinS příklady jiných 
řemtulných umSni vysvětluje, -flokonnle, na il-.tn, melice, dny a 
hodiny rosmířuje, a ke víema tomu, abv k i-lli přivedeno bylo, 
i probuceni £iuí i rada ilává. (XXIV a 312 str.) 1 ú. 

Nové vydinl. Sešit .S8Í.— 378. (Chmelenský, Vybrané 

spisy I. str. 219.-410., Janda, BAanĚ. Str. 1.— SSS., Pravda, 
Sebr. spisr I, atr. 1.~1S2., Jeřilbek, Dramallvhé spiiy, Str. 
1.-359.. J. J. KolAr, Spisy I. str. 1.-330., MschHiek, 
Bpiay 11. itr. 65.-393., Kalina, Hásn. spisy. Str. 1.-178., 
MachAeek. Spisy I. str. 1.-320,, Vocel, Spisy II. iitr. 
66.— 822., Vinařitký, Sehrané apiay I. str. 1.-43^., II. atr. 
1.— 3i0.) Tami; 8. SeS. po 20' kr. 
_ Sovoieakd, vydAvanil nÁkladem Musea krAlovstvl Českého. Cislo 
XVllI. A XXX Spiafi musejniuh ítslo LI. a CLXIV. T Praze, 
Matice Česká (Fr. ŘivnAč kom.); lei. S. 

Ůislo XVÍIl. Dijepit mília Prahy. Sepsal Wácslav Wladiwoj 
Tomek. Dii VJII. (647 str.) 3 il. 60 kr. 

Čialo XXX. Dějiny hudby e Čechách a na Moravi. Sestavil 
J. Srb (Debrnov.l (198 str.) ] xl. 60 kr. 

— opemleh a opaetnii-Ji textův. VÍe Urbánkova Bibliotéka operních 
a opere tn leh teitftv. 

— paedogogieká. Viz Urbánkova Bibliotéka pnedagogivhá. 

— paedagogiek^ch klateilcAv. Viz Bayerova Hibliotéka. 

~ pouiná a zábavná. Viz Dédictvi sv. Cyrílla a Methodeje. 

— pMcladů vgTukajíeírh dil dxojatyinjďi. VyilAvA Jaroslav Po- 
ipUlI. Selil 1.— Sa. V Praze, Jur. Pospllil; 8. Sei. 7. a 11. 
po SO kr., ostatní po 25 kr. 10 BlhHnItta r*niMliilcJiá — Blbllsl«k>, Sillsiá, 

Svtiiek I. (Celé iblrk; tel. 1.— 7.) Emil ZoU: ČloeSk hatit. 
{Ln běte humAine,) Autoríiovaný píeklud J. J. Be n «i'o vikáho- 
Vcselého. (SIn4&l str.) 1 i1. 80 kr., v pUtní vAi. S zl. SO kr. 

8v. []. (C, Bb. »ei. e.— 10.) Príedriuh SchUler: Jfui-ie Stu- 
aríovna. Ťrnchlohra y pSti jartninlch. Přeložil LniliBlnT Quis. 
(136 >lr.) 76 kr., v ptitně vit. 1 eI. 85 kr. 

8r. m. (a Bb. MÍ. 11.— It) J. P. JfikobRen: tíUTi Lyhne. 
Komio. PírlDtili Aloií N. Luc«k kJ. V. Stersinger. Mittkou 
lemřelého ■pisovntele aDtoriioTBný píekUd. (270 str.) 1 ml. 5 kr., 
v pl. vAi. 1 il, 66 kr. 

8v. IV. (C. »b. leí. 16.-83. a % íáati SB.) Emil Zola: ft- 
nize. (L'arf ent.) AntoriBOvnný překUil Jnr08lnva H t « d i ka. 
Iftie ílr.) S si. 10 kr., * p), t*i. 2 il.'60 kr. 

Sv V. (C. «b. »eí. 83.-26.) Dod Jatiiito Verdiťgner! 
Allantít. Bilseň, Píeloiil r iWodcm i životopisem apisorateU 
proíáii Jar. Vrchlický. (132«tr.) 75 kr., v pl, vit. lil.Sokr. 

Sv. VI. (C. «b. sei. 86.) Oeorge EHnt: Čeroen^ ml^n. (The 

'" n the floBS.) Z Bngliíiny přeložil V. Patejdl. Sel. 1. (8lr. I.- *■) Bxbliolika ftnittlnieká. VjdávÁ Jednota ku povcbuieoi pr&m^slu 
v ČechAch. Svazek 4. PUemnoHi aliily jednací. Nové úplné ipra- 
ťovnné ti upruvené vjdAni „B*rlce řimoetnikův.'' Ku potřebiv 
}Á\ítí pokra£uvavich Ikol prGmjBlových a živnoBtnikA vQbec. 
Třetí VTd^tnf. V Prnie. JídnoU prfimjBlovil. Tiskem J. Uttr; 8. 
(XVI A S34 Bli. a 6 pHloh) v plátnS vit. SO kr. 

— Salonní Redaktor Ferd. S c h irli. ČíbIo XÍU., LXXI.— LXXV). 
V Prase, 1891,-189^., J. Olt« : 8. Každý svniek akvoat. vái, 

o 1 T.\. Vl«f. 

CíbIo XÍU. >4ra6e(ity Qjlrruí^ od FraDliikn HeritBBa. Druhé 
vyriíoi. (269 Btr.) 1 il. 80 kr. 

ČÍbIo LXXl. Jan Maria Plajhar. Nnpaal Juliui Zeyer. 
(313 Btr.) 1 il. 80 kr. 

CUlo LXXU. Dva abráilc!/ Rakoonieki. Kulturpe-faiatorivké 
novely. Napsal Dr. Zikmund Wint^r. (231 atr.) 1 al. 80 kr. 

OíbIo LXXIII. yiiwi loatty (omoldfe. tíAtné JaroBlaVA Vroh- 
ii<-fcého. (1865-1880.) (170 str.) I k1. 30 kr. 

Cfalo LXXIV. Starýdluh. Poridko** trilogie. Napaal Kolda- 
Mallnaký. (148 atr., 80 kr. 

ČíbIo LXXV. Stard komalie. Tři nové kapitol; v ni napsal 
Fr. T&boraký. (140 Hir.) 80 kr. 

Číslo LXXVI. Brtviř modtraiho ílovika BAsná Jaroslava 
Vrchlického. (1889—1891.) (144 atr,] 80 kr. 

— loeídtntch mmk. Vydivá a pořAdA vydavatelstvo „Čaaopiaa £e- 
•kébo studenlatva". Čialu I. Boletlnv Limanovaki: Dijiny 
toádlního hnutí v XIX. ttol. Z políttny s dovolením nulorovým 
přeložili AdL Hajn a AI. Hajn. 8r. í.— IV. V Prue, 1891.— :í., 
Vydavatelstvo „ČaaopiBu íeikého stádo ntstva " ; v. 8. (357 a 
XIU str.) Svasky po TO kr., úplué t il. 80 kr. 

— ^eilová. Sbírka aábaviiého a vidílivacího ítenl k „Módnímu 
Svfitu". Roíník XJ. 1891. Set. 1.— 80. Hraběnka Qittla. Bomin 
E. Harlittovy. Volní přeložil Fra»t. L. Čížek. Dii L-IV. Rlbllol«Iii> uíUalikl - Bthlkiltkii. ZtbuTB*. 11 

V MKdé Holeolnvi, Knrel Viiflen.i; 8. (Dllii I. str. 1.— 237^ II. 
1—219., III, 1— 83Í., IV. I._aie.) VjťhAii ílvrtletnfi pítkrAl 
X, pfedplái-i se na ítvrtletí (5 BeSitA) 76 kr, pailetl (10 selittl) 
1 il. 60 kr., ročufk (£0 aeíitfi] S il. i poiťiii ; joduotliié seiitj 

nihliotíka ulUeltkd. Sbírku Bpia& theoretÍcký>:h n praktických se ^lech 
oborA ikolské literntnry, pro unie ufitelttro, péataunj n v&beu 
pro každého, konin viuik ■ vývoj nufiebo íkol«tvf n:i srdci lelf. 
Svdiek XIV., XV. I. « a. v Pmie, Kolilfíek n Sievers; v. 8. 

Sv. XIV. Metodické vjHady t aboru pHrodopiinilio, pf-irodo- 
^sta/ho a lechnoloffickiho. DII IV. (Zejméns pro IV. tHHn Ikoly 
obecné se cretelem ke ítvrté JSitance,) Jakoilo pomoonoa knihn 
k vjaÍQváni přirodopiitu, pHroduEp;tu a technalope na íkolAch 
abernýchseBtavili Jnn Dol en ■ ký a Rohamir Patara. (211 bIt.) 
1 il. .10 kr. 

8v. XVI. 1. Prvni rok Ikolní. SpeciAlnf melhodika vyiiíovAnl 
• elemenUnif tHdé. KandidAtfim níitelatri podAvA Josef Vlk. 
Část I. Úvaha okabecná. (18 str) 20 kr. 

Sv. XV. 2. Ďi»( II Praktický ndood k vyuHovdni poiam 

ve tf-idi elementární iMec a na zAJdadí -^kri/ehlotého paěltadta' 
teláUe. SandidAtfirn ufitelstvi podAvA Joief V 1 k. CAat I. Pra- 
kliM pofcdndni o Hilech 1~9 i ptedehosími hoooTj/ pfipravnými. 
(46 itr.) 40 kr. 

- Fzdílacaci. VjAivk a poťAdá rydarateUtro „Časopisu jeskébu 
■tiidentítva". SvíMk 6.-9. V Pmm, 1891.-82., Vydavatelstvo 
„Čiaopisn irského studentstva^ : m. 8. V tmnvéin plAtnfi vAzané 
svazky o St kr., ve svétlém o 60 kr. vit-e. Foíiiiaje 6. svaikem 
vy<:hAzi til v ftjf archových seiiterh a vr^el aei. 1.— 16. po 25 kr. 

tív. 6. John Stnsrt U í 1 h O taobodi. Třeloítili H. Kosterka 
a V. Petrželka. (182 str.) 70 kr 

8v. G. (8«i. I.— 1. a E íásti i.) Alexander L. Kielland: 
Jed. Roinin. Autorisovaný překlad H. Koste rky. (íOO str. a 
A. L. Kielland. Straíný nástin jebo líterAmi íinnosti. [3 str.]) 
76 kr. 

Sv. 7. (áeí. *.— 7.)QojdeMaupftSBant: Petr a Jan. Ttomíji. 
Pl-eloiil VAclav Hrbek. (218 str.) 80 kr. 

8v. 8. (Sei-BiAsti 7,, 8.-12.) Jaroslav Vrchlický: Mottem 
u bdtniki. Anthologie k bAsníkft provsníHlskýuii, franuoniíkýcb, 
italských, némeckých a anglických. (309 >tr. a obsah.) 1 il. 20 kr. 

Sv. 9. (8eí. 13.— 16) John Witliam Dra per: Díjiny konfiikiA 
meň náioietuteím a vědou. Z angUeioy příloiil dle XXI. vydAnl 
3. Mokrý. (Str. 1.-288.) VychAxi dAle. 

- Zábavná. VydAvA: Bernard PÍ aíe k. ťofAdA: Karel Šťastný. 
Rok 1891. seíit 1.-33. Dílo CXXIX.^CXXXU. V Brní, Pa- 
petskA knibtiskAma Benediktina r.ijhrad>ký<:b; 8. 

Dilo CXXIX. Hok 1891. saS. 1.— 13. Fojía, eh»dá ieledin. 
ObraE ae života od JeramiAie Gotthelfa, inova česky apra- 
,-„val Jan Blokia, (414 a(r.) 1 zl, Af) Ur. 

Dilo CXXX. Rok 1801. seS.Ji.— US. LUti^^vschavaleltkÁ, kteréž 
olcflin a 
TO kr. :XX. Rok 1801. seS. U.— ÍS. LUly vycIiavaleUk^., ktei 
intkim napsal J.iii Fu n 1 i í ek. fiadn druliA. (214 a1 i 


12 Bily ^ Bolkovo Umfní kcjklířské. Dilo CXXXI. Rok 1891. sefi. 23.-26. Vvé poMky, Od Bole- 
slava Prusa. Přeložil z polStiny Jos. Fr. R e j z e k. (149 str.) 45 kr. 
Dilu CXXXII. 1891. seS. 27.-33. Výjevy ze Hvota flánukého 
od Jindřicha Conscience. Dle francouzského vydání na jazyk 
český převedl J. P. Lh otecký. (216 str.) 70 kr. 
Bílý Frant, Paterý knihy plodů básnických. Výbor z novovéké 
poesie české. Uspořádal a literArné-historíckými daty opatřil. 
Seí. 1.— 7. V Telči, Emil Šolc; 8. (Str. 1.— 336.) SeSit po 20 kr. 

— Totéž. Díl I. 1892. (166 str.) 70 kr. 

Biza Fr., Hrad Hahshurg v kanionu Aargautkém ve Svýearaku. 

V Praze- na Smíchově, V. Neubert; barv. obraz na kartonu 
66 X 50 ctm. 1 zl. 

— Zemfkd jub. výstava íeská v Praze r. 1S9Í. Y Praze, AI. Hynek ; 
barv. obraz %'i X 36 ctm. 1 zl. 20 kr. 

Bizek Tom., Žena^ jeji postaveni, výchova a vzděláni. Obsaženo 
ve Čtvrté zprávě o stavu českých obecných i měšťanských Škol 
v král. městě Plzni za rok 1890.-91. 

Blaho ndádi, (Obrázková knížka.) V Praze - Karlině, Rudolf Storch; 
m. 8. (20 str.) 10 kr. 

Blahoilé Vincenc, Jak vyuíovati pismu stojatému. V Praze - na 
Smíchově, V. Neubert; v. 8. (14 str. textu a 16 tabulek) 70 kr. 

Bobek-S^dličan^ký Fr., Kronika Česká, prostonárodní i památní 
kniha lidu českoslovanského. Dii I. SeSit 1. Od hole pastýřské až 
k berle arcibiskupské. Pořádá Fr. B o b e k-S e d 1 i č a n s k ý. V Praze, 
pořadatel (říd. učitel v SebeSicích n Zbtrova v Čechách.) (Fr. 
Popelka v Jaroměři kom.); 8. (Str. 1. — 48.) Celé dílo obsahovati 
bude díl& 10 — 12 asi po 3 — 4 sešitech po 15 kr. 

Bohdan Dr, F. V., Osutiny po injekcích lymfou Kochovou. Z kli- 
niky a oddělení pro nemoci kožní a pHjičné prof. Dr. V. Ja- 
novského. — XXXIX. Zvláštní otisk z „Časopisu lékařů Českých 
roČ. 1891. V Praze, spisovatel (externí lékař cis. král. vSeob. 
nemocnice), tiskem Dr. Edv. Grégra; 4. (9 str.) 

Bohm Lud. (B. Romano vský), Královské věnné mSsto Mělník a okres 
Mělnický, Na Mělníce, spisovatel (ředitel měšCanské školy) ; v. 8. 
(933 str. s 55 obrazy v textu a mapou okresu Mělnického.) 6 k1. 

Bohuslav Dr. J. v., O hubičce. Neškodné čtení. Do tisku podal. 

V Sušici, Šumavská knihtiskárna A. Janský. (Alois Srdce v Prazo 
kom.); 8. (69 str.) 16 kr. 

Boleslavský. Viz Mikuláš. 

*Boril Jiří, Marino Marinelli aneb krvavá svatbcL Historický román. 

Sešit 1.-41. V Praze, AI. Hynek; v. 8. (Díl I. Str. 1.— 232., II. 

1.— 211., III. 1.-294., IV. 1.— 266., V. 1.— 161., VI. 1.— 128.) 

(Ukončeno.) SeS. po 15 kr. 
Bort Rudolf, Slzy a úsměvy. Básně I. (1884—1889.) V Olomouci, 

Národní knih- a kamenotiskárna Kramáře a Procházky; 8. (68* str.) 

30 kr. 
Boskovo Uměni kejklířské. Na zkušenosti zalnžené navedeni, jak 

provésti lze přemnohé kejkle obdiveni vzbuzující, bez velkých 

připrav a výloh. Ku poučení a zábavě kruhů veselých vydal 

J. Vlček. U. vydání. V Praze - Karlině, Rudolf Storch; kap. 

(150 str.) 20 kr. •*' ■.'» » «. 
BoiirbrrOD Msiim, Xiit IMyiU. Komkkii oper.i o 3 judnAnlcIi. 
Z friiiíiiijr přeložil V. J. Novotný. Uudln oA Audrsnu. 

V Pritce, Alo» HTnek; 8. /84 sir.) 30 kr. 

BftUrdon M., řW»í kvUko. Fr.im-ouíBky nHpsnli. Přeloíilu J K. 

V Pr»e. Cvritlo-HetbodejikA kaihtiskárna [V. Kotrbu.) (G. Franci 
kam.); 6. (HS Btr.) 30 kr. 

— Synuoi a dcery. Via Zihaiíj veieml, řU. 8. 

Bozdécll Emaiiiiel, Dramatické ipity. ÍV. Uaron Goertx. Tniuhlo- 

hm v peii déjstikh. Třetí vjrláui. V Praze, Eduard Vniečkn ; 

8. (61 atr.) 60 kr. 
Bráf pfof. Ur. Alliin, O potilkké rituaei nynljli. Řeč. . . v KoIIdě 

:>4/V. yi. V Praze, Národní knihtJskirniL a naktadntelstro: 4. 

,fi .tr.) 

— Antonín, O tlaliu ndbi/lkoeém. Přednáška, kterou mři 1. února 
1891. v nieaUkéni prfiuij šlovém nioBeu pliefiakíni, V Praxe, spi- 
snvntel (Unriifk a Kohont kom.); B. (20 Htr.) 30 kr. 

Braod ť. Bernard Uaxm., Kláiler Seato-Doirotirftki. Dějepisné 
vepsání paaiéli o kUíteto a Sv. Dolirotiré nn lAkiadé pamStnf 
kníhv a staríibo spisku od knřie řehole au^natiniánské cnovu 
podávA. V ťraie, spisoratel. (Tiskem knihtiskámj Cjrillo-Metho- 
díjskí [V. KotrbaJ); 8. (76 Btr.) 

Branlil Josef, ChráM maU Barbory o Hofe Kulné. Dřjin; a popia 
pavodní atnvbj až do r, 1C20. Dle Bouvékíih pramenflv a vlaít- 
nlťli atadif. (S nákres? od f ťeditele Jiřího Zai:h.i.) V Hoře 
Katné, Karel Šolc; v. 8. (137 Htr.i 1 al. 60 kr. 

BrailD Josef, Chudí bohatec. Víb Kubeíora Bibliotéka moravská, 
dno V. 

— Meti Bt/hnaad. Viz Libuše, i. 6. 

BrailUPr Ur. Ilolmslnv, O mlumetiickém uiíandni telluru. (0li- 
skniltu a patnáclélio ručiiika „Listfi utiemiekých"). V Prase, ipi- 
sovBlel, tiskem Dr. Edv. Grégra; lex. S. {2i sCr.) 

Brázda Dominik, Miroioc. V Pratse, spisovatel (kaplan v Cerho- 
vitkh). Tiskem Cjríllo-Mothodíjské knihtiskárnj (V. Kotrba) ; 
8. (!8 slr.l 

— Jan, Sijllabui Jeho BwUotti Fia IX., jejž vjktádá g povianým 
Eřeleleni ku sjllaba náíelnika svobodných mjslitelb Alfonse 
Padařúvského . . ., sedlák ae Zlámané Lhot?. Druhé rozmiioíené 
vydání. S povolením kmíecihoarcibiskupakéhti Ordínariatu v Praze. 

V Prsíe, CvrUlD-Mathodéjská knihtiskárna (V. Kotrba), (G. Franci 
kom.); v, 8. (486 atr.) 2 il. 40 kr. 

Brdlik Or. Frant., PrÚBodce po déjiaddi ttiku itarého. ilfednlho 
a noBéko. Pro ikoln a dQm. (Se 33 rodokmen;.) V Přerove, 
apiaoratel (Hufcr n Kloaďek v Praze kom.); 8. (463 sir.) I il. 
30 kr., v plátně j^a. 1 zl. 60 kr. 

Brehm Dr. A. £., Život zi/ifat. Druhé vjdání. S barevnými obraty. 
Seiit 6.~-2Í. [Stávci. 8ei. b.—fi.) V Praze, J. Otto ; lei. 8. Scíít 
po <iO kr. (Ku každému aejlitu připojen jeden barev, obraz.) 
Obsahuji: 
DU I. Stávci. 8v. I. Přeloiil prof- Dr. C. Kotal. (Str, 283.— 
744.) — Sv. II. Přeložili prof. Ur. Ů. Kolal, prof. Sdfrinek, 
Jds. Novák a A. J. Uemard. tbtr. 1.— 4ue.) 14 de la Brétc — Bnrkct de la Bréte Ji. Můj »tr§e a múj farář. Viz Bibliotéka humorífti- 

ckých romAna. 
Brodský Bohumil, Bez viry a bez vloěti. Vis Zábavy večerni, 1. 3. 

— Nevéřici vif'ic{. Viz Hlasy katolického spolka tiskového, 1. i. 

— Z pole i lesa. Obřízky z mysliveckého života. V Praze, Cyrillo- 
MethodějskA knihtiskárna (V. Kotrba), (G. Franci kom.); 8. 
(110 str.) 35 kr. 

Brož -Josef, MonnmerUdlni pfán královského hlavního mista Prahy 
i s nejnovéjii VIL části Holešovicemi a liúbny, Karlina, Král. 
Vviohradůf Žizkova, Bubenée^ Nusli a Smíchova, který dle sku- 
tečnosti a nejlepSich pramenA sestavil a upravil. Pftv. rjtin» 
provedena v litogr. ústava J. ze Lhoty v Praze. V Praze, Jo9. 
R. Vilímek ; list 57 X 59 ctm. 40 kr. 

Brožík Vácslav. (Životopis.) Viz Slavín. 

Broiury „Hlasu Národa"", Číslo 9. MladořséHi punkiáioři. NárodBÍ 
smír a Mlado£e&i Příspěvek k historii smiřování v Čechách. 
VSem upřímným Čechům, aby nedali se voditi za nos, vénaje 
Filalethes. V Praze, Nákl. vydavatelstva « Hlasu Národa*; 8. 
(31 str.) 10 kr. 

Brtnika A., Kapesni kalendář pro hospodáře na rok Í892, V Praze, 
spisovatel (nájemce dvora v Uhách a Vel var), tiskem Edv. 
Beauforta; kap. (274 str. a inserty) v plátně váz. 80 kr. 

Bpynych Edvard, Atheista. Viz Slova pravdy. R. II. fi. 3. — 
Btiá Hora ve světle pravdy, TamŽ, VI. — IndifferetUiěté, Tamž. 
R. II- í. 1. — Jesuité. Tamž, VIÍI. — MaUi-ialUta. Tamž, IX. - 
Národni církev, Tamž, XVI. — Panna Frantiika Josefa Musila 
slovo viem upřímným Čechům na uváženou, Tamž, XI. — Po ovoci 
jejich poznáte je, Tamž, V. — Škola, Tamž, XVII. a XVHI. - 
Tolerance. Tamž, VII. 

— Cesta rozumu a srdce ku spojeni se s Kristem. Kázáni postní, 
které roku 1877. v kathedrále královéhradecké měl . . . Drahé 
vydání. V Praze, Cyríllo-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba-, 
(G. Franci kom.^; v. 8. (45 str.) 30 kr. 

— Katechése pro první (po případě i druhou) třídu ikoly obecné. 
Tamž, 1892; 8. (90 str) 36 kr.' 

— Zachraň duSi svou. Ově řady postních řeČi. Druhé vydáni. 
Tamž; v. 8. (118 str.) 60 kr. 

Bubeneč. — Bubna. (Plán.) Viz Hurtig Alfred. 

Bílkovin, Moderní léčeni, aneb Kdyi neboitici mluví. Viz Ilrv, 

Žertovné divadelní, sv. 34. 
Bfllow. Viz z Marenholtz-Biilowft. 

Bulwer, Lejla. Viz Urbánkova Bibliotéka operních a operetnich 
textňv, sv. 70. 

Burian Hynek V., Aromatické rostliny, na jejichž pěstováni a zu- 
žitkování upozorňuje. (S 35 vyobrazeními.) V Táboře, P. Frank. 
(k\. Srdce v Praze kom.); v. 8. (79 str.) 70 kr. 

Burket Ladislav, České uČiliitě lesnické {zřízené při Škole rolnické) 
v Písku, Stručný nástin jeho vývinu a zaHzení podává. V Písku, 
Nákladem kuratoria rolnické Školy a ačilifitě lesnického, tiskem 
y. Šimka tamž; v. 8. (24 str.) ^-•. BurnUTá - Ctibor. 16 

BnrnNOTi E., o' pomíi-u pohlanalBi. Vit Tolstoj L, N. n H, 

iJamtovA. 
BurMATH FraDtilko, Bománův román. V PodebraclBch, V. Hoblfh ; 

8. (64 ílr.) 
Bfron Georg<> Oordon, Neteta a zarně. Srn. Hjjteriuro. Oikar 

I Altis. Povidkn. ťfeloiit Dr. Fr, Krtiek. S podobitnou bAani- 

koíoa. V Praie, Joa. R. VilímBk; ni. 8. (101 Blr.) 60 kr. rarasr C. Juliux, CommetUarii dt bello Oatlieo Suholnniia Jiueom- 
modkvit asai V. Ot. SUvIk. Editío tertin emendnta. Addiu 
chnrta Oalline geogrxiihicii. V Prnie, I. L. Kober; g. (189 str.) 
r pUtai vAk. 92 kr 

Car Felér Vtlký a OAeň o Moěkuí a Napoleon HonaparU poraxen^. 
Vis KniŽniuit libxvnébo a tižitoSnéhn ííi^inin. 10. 

Ceny, Prúmimi, obilí, luilinin a plee za 130 Ut a iict od roku 
1771. do roku 1890. SeaWril 4 nu bížnou raénn, mini n vAhu 
převedl vážni * tríni úřnd Pri>«gNý. V ŽiŽkaví, Jos. B<iiat; 
Ul. 8. (1 tub. ■ předmluťou 2 sir.) 30 kr. 

CIceroH.TalliUB, .^ií pra ndvrh ifaniViilD ( De imperio Cn. Pompeii. 
Ku potřeba gjmnaBÍi eokýth aprnvil F. Krsek. V Mladá Bole- 
ílnTÍ, 1892, Kíirel V«filen»; 8. (80 str.) 44 kr. 

- Spi*!/ filoiqfické. (Překlad.) VU KUlíiková feítf a řimiti. lei. a. 
Cimrhanzl T&ma, Mythologie (\\\ bájetlovl Rek&v a Řimanův. 8ei. 

3.— )4. (Ukoníeno.) Nové (obilkové) vjd.ini. Se 140 ilInsUncHmi 
dle výkresA K. F. Klimie, Knora xtd. V Ptini, V. Stem- 
hauier; v. 8. (Str 49.-334.) po 16 kr. 

- ZemIpU pro III. třidu itřednkh ikol. 7. vydAni upravili Fran(. 
Hirch n T. Cimrhiinsl. S 18 obrniuí. V Pruse a ve Vidní. 
V. Tempeký; v. 8. (99 str.) 60 kr., v pUtní vAz. 70 kr. 

Ctur F., Kriilta e plamenech! PřednAika k vefeni Hunovu, po- 
řádanému nknd. spolkem „Jeroným" v Prase dne 6. července 
1891. VČialavi, administrace íasopisu „Hus"; 8. (64 str.) !5 kr. 

Collilis Wiikie, Bluboki tajemilni. RomAn. (Pouíaí a zAbavné 
íteni .České Politikj".) V Prnio, tiskem a nAkladera knihtiskiniT 
Politiky; 8. (261 sir.) 30 kr. 

Comenium. 1. a II. V Praze, VydAnim s nákladem Comeoia, evan- 
jelitké matioe Komenského. (Kr. Vinohrady, Dobrovského itl. 
ř. 14.) Tiskem F. ŠímAíka (J. Baítec^ký kom.); v. 8. 

I. Vieobecný odbor. Číslo 1. Litty Biuoin/. Upravil Bohumil 
MareS (XX a 261 sir.) I d. 30 kr. 

II. Vede(:ký odbor. Čislo 1. Pamdlks reformace ítiki. I. Petr 
CheHifký. (Meníi spisy.) Řef. a zpráva o lile Boiim. O ŠtlmX 
a obraze jejira. Seč o láklada xákonli lidských^ O oiUtci, Upravil 
Josef Karásek. (Vlil a 108 str.) 1 zl. 40 kr. 

ťoagrit-nťe Jindřich, Výjevu te íioola fidnukiho. Viz Bibliotéka, 
ZibavnA, dílo CXXXII. 

Crokerova B. M., Kráma MUl yevilloiía. Viz Bibliotéka humo- 
ristických románA. 

Ctibor Josef, Pomii-y dilnictva pekahkého. V Praie, spisovatel 
(993—1.), tiskem Dr. J. B. Pichla a spol.; 8. (60 sU.) 20 kr. j Z] IB CudIhJ - ŮfBlir. 

; Czambel Dr. 8., K reli o itovemkam pravopíte. V Buttftpaiti, 

; Jhq FeneD^ik (VL Isabeilk ■aU-n 41,); v. 3. 142 itr.) 40 kr. 

— Polfeba nového SlovnUca tloveiukUto a maďarÉkého. Tmnž ; 8. 
(16 atr.) 10 kr. 
f AI. Czesaný JUC- AI., Pamálnik lakýdi divadel. Viz Um. '. 6tda ťrnntiíeb, Náttin Marověkého dijepiieetvi filotofit. ObauÍGno 

< v.. Výroční iprAvS cU. krAJ. vyMihu gjn.nnsiit íesk^ho nii Novém 

J; MSBte v Pmie zh íkolni rok isao.— 91. . 

C Čadová Amnlie, Cd > námif Viz PfednAiky, Drě popaliraf. 

I . ČajkoVSký H., ntoDii dáma. Vil Paíkln. 

• <^pťk FrHDtiíek, Trchnickí adratdř. V Pme, T7dsFiitel (tujemoik 
k Spolku architehtA a luisnýrQ, jednot; sUvitelÁ k iníenýrské ko- 
í inorj, mnjitel „TechDickýi:h listfi"), tiskem „Hlasu Národa''; 8. 

• (84 etr. a inserty.) 50 kr. 

Čebrad^ký blavo, Xadbudky. Poueno-i&bavná knilia prf děti. 

Svaxok 1. So si^dminii barvotiskovými obiJiikami. V Ruiom- 

berkn, Karel Salva; 8. (39 str.) 5<) kr. 
trth Leander, Karolina SvěUd. KriilckA studie. (DoplnSný utisk 

z ensopisa „Hlídka literární".) V Broé. Pap. knihtiskárna Uene- 

diktin& r^jhrndsk^ťh. (Nákladem „Utidkj literární-); v. 8. (220 atr. 
t a nkazovatel] 1 il. 40 kr. 

— Sy., Kruhy z cetU Obsah; Totieíťříe. — SHxnl Udi. — Nikolik 
obrátku X Kavkazu; Adigt. — Svantí. — Moeamelhi. — MlHo 
ve ikále. — ProjĚíTka gruxiiuk§m ftjvyem, — PfdUlé Otíííneí. 
Nové latine (obálkové) vydání. V Prase, A. Reinwait; 8. 
(146 str.) 60 kr. 

' — ÍToeý epochální vjlet pana BrotiSka tenlokrále do patnáciébo »ío- 

• iííí.Illu8trovnl Viktor Oliva. Druhé vydání. V Praie, F. Topií ; 
8. (XX a JtlT str.) 3 il., v platné váz. 3 e1. 90 kr. Též v 10 se- 
Sitoch po 30 kr. 

— Peitré ertly po Ctckách. Spole('nou prauf Matíje Broučka, 
prof. VojtĚtha Bořivoje Kosllivého, Váelava Maliny, Dra 
DflgobertB ápifky, Jnna Vraného, Orlanda Furioaa, Bře- 
tislava Boubínského, Violy Téíinské a jiných uče nu fi a 
Hpisovateia domácích. lUustriije Viktor Oliva. Seiit 3.— 10. 
(Dílu I. sei. 3.-8., 11. 1., S.) Tamž; m. 4. (Dílu I. str. 66.— Sftl., 
II. [M. Brouček na v^itlavi.] str. 1.— 64.) SeS. po 30 kr. 

— Totéž. Díl L (261 atr.) 2 bI. 40 kr., váz. v piátué 3 si. 60 kr. 

— Upomínky s Vzchodu. Obráaky * ponti po' Kavkaae a s cestj 
spáteínL (Obálkové vydání.) Tamt; S. (SOI atr.) 1 i\. 

— Ve Hirtu tipy. Báaeú. Páté vjdánl. V Praxe, Eduard Vala<!ka ; 
m. 8. (87 Btr.) 50 kr., váz. 1 zl. 

— Totéž. Šesté, íUustrovaué vydání. Illustro val Adolf Liebscher. 
Tamí; 4. (90 str.) 3 il., v platné vAi. 4 zl. 60 kr. 

Čechy. SpolefinoQ prad spisovatelfl a iiméliíA Českýťli. Vede F. A. 
Borovehý. Seflit 107—117. V Prune, J. Otto; v. ful. SeSit 
I - po 90 kr. 

; Obsati: 

lá^^^ SeS. 107.— 10'J., na. a ll«.= Dii Vil. aoS. 6.— 10. .Ifředohnři. 
Čechy — Č«rný. lY Popisuje B. Bern au. Illustrajf K. Líebscber a A. Levý. 
{Sir. 86. — 196. a 2 vyobrazení mimo text.) 

8e8. 110., 111., 113.-116. a 117. = Díl Vm. seS. 1.— 6. Tá- 
horsko. Popisují Hynek Mejsnar, A. Slavíka Václav Petrů. 
Illustruji A. L e v ý, V. Jansa, F. Kořenský a j. (Str. 1.— 120. 
a 4 vyobraz, mimo text.) 

Čechy. Cestovní a Příruční mapa. Víz Wagner J. E. 

— CHrkevni mapa. Viz Plodek P. Kristin. 

— Geologická mapa. Viz Arcbiv pro přírodovědecké prozk. země 
České, díl VU. č. 6. 

— Mapa rozSiřeni raSelin. Viz Sitenský prof. Dr. Fr. 

— Mapa Skol. Viz Mařátka F. 

— Mapa volební. Viz tam. 

ČelakOTSký Frantifiek Ladislav. (Podobizna.) Viz Album, Geské, 12. 

— Sebrané spisy. Nové, laciné (obálkové) vydání. SeSit 24. — 32. 

V Praze, I. L. Kober; 8. (Sv. IV. Spisův prosou kniha třináctá 
až patnáctá, s přídavky. [S životopisem spisovatelovým od Fran- 
tiška Bílého] 567 str.) SeS. po 15 kr. 

— Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Vydání druhé, jež 
pořádá Dr. Jan V. Novák. SeSit 4.— 10. V Praze, AI. Hynek; 
v. 8. (Str. 97.-320.) SeSit po 20 kr. 

— prof. L., Popis nového druhu „snizenky** Gcdanthus gracilis n. sp. 
S tabulkou IX. Předloženo dne 3. dubna 1891. Zvláfitní otisk 
z Věstníka královské České společnosti nauk. V Praze, Královská 
česká společnost nauk (Fr. Řivnáč kom.); v. 8. (184.— 198. str.) 
30 kr. 

Čepička Fr., Popis LoStic a okolí. Viz LoStice. 

Čermák Kliment, Besedy o staroHitnosteeh. Viz Knihovna, První 
Morav, obrázková, čís. 9. 

— Památky naSich předků. Wz Besedy mládeže, sv. 274. 

— yůpravy mladých starozitníkú. Viz Knižnice, Obrázková, pro 
mládež, dílo H.' 

— yývoj nejohyiejnějHch nástrojů. Viz Příspěvků archaeologických 
z Čáslavská, VIL 

Čermákův Kalendář českých hasičů na přestuptiý rok 1892. Ročník 
dvanáctý. V Klatovech, Max Čermák; kap. (223 str. a zápisník) 
váz. 80 kr. 

Cernický Vilém, Úplnj adressář průmyslového města Humpolce, 
vydaný v roce vSeobecné zemské jubilejní výstavy Pražské 1891. 

V Ohotěboři, K. Veselý; 8. (119 str. a inserty.) V plátně váz. 1 zl. 

Černý J. V., Myslivecká tobolka. V Praze, vydavatel (polesný) 
(FrantiSek Horálek na Král. Vinohradech kom.); 8. (23 str., 
zápisník, inserty a zvIáSf přiložené kalendárium k poznámkám) 
v plátně váz. 1 zl. 15 kr. 

— Jan M., Nové museum království českého v Praze. Stručný popis 
pro sirSí čtenářstvo pořídil. V Praze, J. Otto ; m. 8. (Pohled na 
Museum od Ferd. Herčika a 36 str.) 20 kr. 

— V. Vystéhovalec a jeho rodina. — Zlatokopové. Viz Povídky 
z dalekých krajů, čís. 15., 6. 

— Věnceslav, Poslední odpor Moravanů. Prémie (litogr. barvotisk) 

2 ^|^.>-^4.- -■•.:.^ ■VWy.-.-t ' i^ i 18 . ctný ~ Čitck. 

(ZibaTuých Li»t&" nn rok 1891. Obrní 82 X 65 cm. OdbíratelAm 

léhoJS listu Ea dopUtek 1 il. 60 hr. 
^rný Vojt. Aiig.. Mpiiy do pamMnikK. (VStSí »ydinL) V Jilemníri, 

AIoíh Nenbert, nriil Rudolf Storch v Kiirllné ; m. 8. (49 str.) 10 kr. 

(MeiiSi vjdňnf.) m. 8. [17 str.) 8 kr. 
Cervpnkn Jao, Fitni ZdtiiíoBy. lllngtrorané. V Praxe, Job. R. 

Tilímek : v. i. 06 str.) 2 zl. 80 kr., skvosUiě tíi. b d. 
Oervinka M., O iiíiícxHfnf laa. Proitonirodnl předDitika pro síní 

lesnli^ké a lid obecný. PHlnlia ča«opiin Hije r. 1891. TnŽdiíře, 

nihladem rednkce MŘje, tiskem J. P. daika ve Vel. MeEiH<!i; 

m. 8. (Str. 1.— 16.) 

— Otakar, Pohádka livola. BAseň. V Praae, spisovatel (Ed. Vs- 
le#k« hom.) : 8. (34 str.) 40 kr. 

Oat katiiitm. Veselohra o třecb jednAnich od O. L., s výslovným 
povoleDÍDi spisovatelovým přbloži! VAdav Je£ek. V Cliradimí, 
1890., StanislHvs FospiillJi xet ; 8. (64 str.) 40 kr. 

CUanie, Lačni. Bvncok XXI. a XXII. VvdAva M. Beňovský. 

V Trnavě, Ad. Horoviti; 8. 

OUaah: 
Svíicok XXI. Klátky. DrobnejXie roiprávkj od rosliinýeh 
apisovaterov. Posloveneil M. Beňovský. Sviiiok III. Obsab: 
/. Ojtra. 2. Not 3. Mátreniea dandeiydtká {Hi str.) 6 kr. 

Sviicok XXII. Sloaentk^ anekdotdr, Uti ibitrka anekdot, iartm 
a vlipoo k obveietentH myth. 8obrHl M. Beňovský. Sviixok II. 
Antkdoty x Ukánlctíio Hvotu (45 sir.) 10 kr. 
Čítanka, Čeikd, pro I. tHdu íkol ttfedaidt. Viz Bartol Frantiiek. 

— Hospodáříka. Viz MflrkaloUB VÍ,:Irv. 

— Mravná, pie náí Vud Vjdáva Spolok »v. Adalberta. (Vojifcbat 
v Tmavé. SoSit IV. n V. Vo Viedni, Spolok av, Adalberta 
(Vojtěcha) v Tmavé; 6. 

Soíit IV. SnjntK roiftJTJIq. ^irínd [ojpidiBta. SCa íafopiiu 
.ftutb. ÍDÍtifionra" t bontoltnim ftdwobconiqnt a naKabatďoBiqin tw 
((Dineiidl Soitf Saila- Siflo 46. pobitrovqd^ (ni^. 1860. (40 str.) 
10 kr. 

SoSit V. pAtnidii ctfta ho Stima j f)řil(;Jtofti 50.Toín(Í|o íao^lSfi 
Subtldima 3e^ii SmdlofH ^aptjn 'étvsa XHI. tdTu 1887. tónami a 
opií pomJitngftf utritřhii nicota ÍHima. ^qta^ j 0bfIlm(jllÍtbD bida, 
foftatixiittiD 3ojtfDm Kompdncr. Cijlo 49. poti!ďi>niqiÍ| tat^. 
(SlO str.) HO kr. 

— HejvW/^jíi, dtíek. (Obrázkoví hmíkn.) V Prsaa- Karlině, Rudolf 
atoruh; m. 8 (16 arr ) 10 kr. 

— Iflmeeká. Vii Markoloas VAcl.iv. 

— Nťneekd, pro vyiti íHdy tkof obeen^eh. (NeaměnSný otisk teita 
■ roku 1890.1 V Praie, C. h. fiko|ni knjhosklad ; v. S. (3fi8 sir.) 
v piHtné vil. 65 kr. 

— obráxkooá II. Via Nejedlý Roman. 

— pro Ikoiy obecné. Vis StaaUiý Jhu, Jan Lepař a Josef Sokol. 
Ctiťk Ivan, Obroetká rdmeoeé kalolíty tmMavy jednoduehi i d»o- 

jitépro eukronary. Dle patťiitfi Ivanu Čižkn. Campngne 1890—91. 

V Prase, spisovatel, tiskem Dra Edv. Orégra -. lei. 6. {'i3 str. a 
6 Ubulek } 1 si. - ■ ■- -^"^ ■ io fa robi tD dtrni etottnieliďei — DMietvi st. CyHllA a M«tho<l^e. 19 

io fa To6i » difnit evanjefíďe} bfa auofb. iDi)j|Raiita m U^orlful ^re 

napifoí !D?iÍ0tDitt! IBoji. V Tur£. sv. Martine, KnihtUčiarsko- 
úSástinarskj spolok; 8. (64 str.) 10 kr. 

Čteni Laciné. S obráskami. Obsah: StráHdio od Žofie Podlí p- 
ské. — Prodáni rodilé od VAclava ftesniéka. — Křivopři- 
8^iik od Anny Husové. — Z vypravováni $taré iehraéky od 
Karolinj Světlé. — (hif-elá od Václava Špačka. —Na htitk 
od Bohamila Brodnkého a jiné, V Olomoaci. R. Promberger; 
v. 8. (35. — 174. str.) 18 kr. 

titvrteéka Y. J., Nejnoví(jii apoleěensků taneínik. Sbírka všech 
moderních a nArodnich tanců, figurálních a kolových, jakož i po- 
inAmky o účeln tance, pravidlech slainoBti a pořádáni plesů. 
Dmhé vjdáni. V Hradci Králové, 1890., spisovatel (učitel tance); 
kap. (93 str.) kart. 46 kr. Dalimilova Kronika, Podle mkopisa Cambridgeského k tisku 
upravil Dr. V. E. Mourek. V Prase, 1892., Česká Akademie 
(Buršík a Kohout kom.); 8. (2 Ub., XI a 176 str.) 1 zl. 40 kr. 
Danes František, Připrava ku tprdvi Boii, Svým milým osad- 
níkům věnnje. Y Praze, spisovatel (děkan na Peruci), tiskem 
Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba) v Praze; 8. (16 str.). 
Da&kov§ký. Yiz Musil-D.íňkovský. 

Dante Alignieri, Básnická dUa. Překlady Jaroslava Yrchlického. 
V Praze, J. Otto; 8. 
Noví ^voL (73 str.) 60 kr. 
Básně lyrické, (II canzoniere.) (131 str.) 1 zl. 
Obé v jednom svazku v plátně váz. 2 zl. 40 kr. 

— Bo$9ká komedie: OUttec, (Druhé, valně opravené a 
pracované vydání.) (230 str. a přehledná tabulka) 1 
v plátně váz. 2 zl. 20 kr. 

Dandet Alf., Jack, Obraz mravŮ současných. Příloha , 
Listů**. Y Praze, Národní Listy; 8. (Do konce roku 
str. 1.— 396.). 

Debrnov. Yiz Srb J. 

Didie, Hodný. Viz Storuhovo národní loutkové divadlo, sv. XII. 

Bédictvi Maliikýeh pod ochranou sv. Karla Boromejského v Hradci 
Králové. Číslo 36. I. Sirotek z chudoby. Yychovatelský obraz 
ze života. Napsal Ant. Si ruček. II. 0»udy zbloudilého. Kresba 
cest Prozřetelnosti BožL Napsal Karel Zákonek ý. Třicátý 
pátý podlí pro údy D. M. na rok 1891. s třemi vyobrazeními 
barvotiskovými. Y Hradci Králové, „Dědictví Maličkých** (tiskem 
Ladislava Pospíšila); 8. (248 str.) 80 kr. Údům spolku zdarma. 

— 9v, Cyrilla a Melhoděfů. Bibliotéka poučná a zábavná vydávaná 
DědictWm sv. Cyrilla a Methoděje. Yeškerých „Didictvim** vyda- 
ných spisů čís. 37. na rok 1891. Život §vat&io Aloitia Oonaaay, 
Vypravuje dle P. Virgilia Cepariho a jiných nejnovéjlioh 
spisů kněz Josef Koudelka. Y Brně, Dědictví sv. CyriUa a 
Methoděje (Fr. JEtivnáč v Praze kom.); 8. (podobisna sv. Aloiaia místy pře- 
zl. 40 kr., 

^Národních 
1891. vyšlo 2* •J ► 80 UtdlcKi *>. Pnhtpn ~ DmíHKU. Fini. 

Gootagj, XIV a 4SS Btr. a illiutracemi v tezta) kut. 1 z1. 20 ki. 
ŮdAm spolku EdimiH. 
Didictvitv. Prokopa. 1691. PHméaá kniha boktutovi patt^ftklho. 
Sfipsiil Dr. Ant akofidopoU. Dru hi, přepracované TjdAnL 
SvBZ<-k II. V Prue, nAhUdem Dědictví gv. Prokopa. (Čfalo XXXI. 
1.1 rok 1891.), tiBkem Rohlíčka a Sieveraa (B. Stýblo kom.); 
Iťl. 8. (840 Mr.) 3 e1. 60 kr. 

— Snatojaiuki. 1891. .floA Martdntký. K Dctíol nejblfthoiUvenSjíí 
Phddj a Malk; Boii Marie a ku vsdélÁni věrných křsitana 
vSelikého Btavu vidélal Frontiiak Hniil. — Odpiutkjf. Napůl 
Josef Hfilkn. Podíl dd& Dědictví SvatoJHuskébo íIbIo Ta ti 
rok 1691. V Praxe, KAkl. DSdictvi Svatojanakého (B. Stýblo 
kom.); 8. (61S, IX, 615 a XXVII Btr.) kart. 1 il, 40 kr. ŮdfiiD 
epolku Edanna. 

DéjepU vÍeobeen§. PotAdá Dr. Joa. Eniter. Oddil prvý. 3eíit33.— 36. 
Bljiay ttfedoefké. Od koace Ktoletf pAtého ni do konce itoled 
pHtnActélio. Sepsal Pr. gembera. V Praze, J. Otto; vet. 8. 
(III. Sir. 745.— 9S6.) po 60 kr. 

— Toléi. SvaEck III. (Úplný). Doba mxdolédy papeÍ4kd a vdlek 
kfiiiUkich. Čkit prvQl. (T96 Btr.) 6 ti. 

Dijiny umini výtvarných. Víi MAdl Karel. 

DrJmekJan Fr., O kalendářnictvl, xákladech jeho a původu nynijU 
roxměry iatu. Poaíný spilek pro iirfii obecenstvo obsahující 
viník a roavoj nejstaríit:h i njnéjilch období časových, nejdtl- 
ležitéjli letopo£tj, přehled hvéEdoBlo%'ného pisemaictva íest- 
nActého století h cákladj celé soustnvj kalendAřní, Se iaali 
obrazci v teitu a p6ti tabulkřuni. V Praze, Alois Hjnek; 8. 
(114 str.) 60 kr. 

Dilttik v rátaei xdkona. Sbírka d&leíitých ustanovení sAkonaých 
pro dílnictvo řemeslní. SeSit 1.— 2. V Praie, TruhlAřské Lislj 
(Jan Hnndliř), tiskem V. Neuberta na Smíchoví; 8. (Str. 1.-3!) 
Vyjdou asi 4 seKÍIj po 8 kr. 

Dťnis Amoit, Konec tamostotnofíi íeiké. I. Jiří z FodSbrad. Jai^e- 
lovci. II. První Habsburkovi. Defenestrace Praiká. Se avoleoiiD 
spisovatelovým přeloiil Dr. Jindřich Vaníura. 9eiít 1.— 5- 
V Prase, Buraik a Kohout; v. 8. (Str. 1. - 160.) Celé dílo vyjde 
nejvýie v 26 seiitecb po 20 kr. 

Denisonová M. A., Můj můíiěek. RomAu. Z anglííinj přetotíl 
Josef K I e £ k a. Bomány , Hlasu NAroda." V Praze, 1692., MA- 
kladem utiskem uArodni tíBkAro? a nakladatelstva ; 6. (804 atr.) 
40 kr. 

Denntk bedlivé koipodsni. Příloha „KaleadAře pani a dívek českých" 
na rok 1892. Vis tam. 

— pro piiíii-n^, lomkmi/. kanctlářr a wprávy ilaíků na pfettvpa^ 
rot /-^"' ' "■■■ i.l.iifck; Ůz.fí.l.(Slr. I.— XII. 
pr.ívi.l. .■■„ui, i;lpií.iik a sir. XIll- 
XXIU. !■ -i ■.. . , I ,-l, :;0 lir. 

Derka Fi .i I>. Valialik, í\,kú unÍMrmla na Moraoi. íii 

Oláikj, Cnsové, f- 1. 
DetlíUtlI, Pivní, Úitřtdniho tpollat jtdnat uSilelékýeh v óeeAách. 
(Otiík E „Uíitelikýciv Novin"), V Prsio, 1890., Úitfednl ipolek 
jednot učitelských v Čechich; S. (31 Btr.) 
Diti jini-A rodiM. Vii Knihovnu, HomAnová, Svitozor*, sv. XTUI. 

- Naíe. (ObrAskovA knííka.) V Praze, A. Storch sjn ; 8. {vy- 
fecino ve forniátii koíe b détini) (U Btr.) ksrt 80 kr. 

Beyl Dr. J„ O lupozrakotti alkoholové a tabdkovi. Vii Sbirks 
píediiAiek » rozpinv z oboru lékařského, seK. 31. 

Diatinm na přestupo^ rok 1892. (Něin.-feské). V PrHze, Misto- 
driitelskA knihtiiikArnii ; 4. (106 Btr.) 50 kr. 

Dlckcníi BoE., Sen vánofní. Urxmolet v iednom jednillii. Dle 
tniwé povídky: ,štĚdrý veřřr" od . . projcviítS opravil Jindřich 
ilevbtii; K Z i m mernifin n A. Se Bvolenini spisovatelovým xfeítil 
Bndoir V i <: li n a r. V Miatku, pťek Ind stel (správce kaíh- a. ka- 
menotiskAmy E. Heblingn), (Kapr n Kotek au SmlťhovS kom.); 
8. (89 Btr.) 20 kr. 

Didon P., JeSii Ki-iiUta. Autorísovaný [fřeklatl od knéze Juna Ev. 
Hiilakovského. S^íit 1. V Praze, 1892., Cyrillo-Uethodejská 
knihtiskAraa (V. Kotrba), (G. Franci kom.); lai. 8. (Sir. 1.— 83.) 
50 kr. 

Dimttrljpv D., Náhrada. Viz Hrv, Žertovné divadelní, sv. 37. 

Divadlo loulkitvé. Viz Slorchovo nirodni loutkové divadlo. 

- Ochotnické. PoKdAArnoSt Sehwab-PoUbský. 3v. 61.-69. 

V PraiP - KKrline, M. Knapp ; 8. 

Sv. 64. Pftd tjezdem. Veselohra o tfevh jednáDlch. Napsal 
Edvard Souček. (70 str.) 30 kr. 

Sv. 66. Henrik Ibseu: Spolek mladých. (De Ungas Forbund.) 
Veselohra v puti jeilnAních. S výslovným povolením autorovým 
I norského přeloiiil AIoIb Lucek. (124 str) 40 kr. 

Sv. 66. Klub mlddtnců. Komedie o třech jednAnich od Michal a 
Bsluckébo. Antorisovauý překlad z polského rukopisu od 
Arnoíta Su h w aba-Po 1 nb sk éh o. (101 str.) 40 kr. 

Sv. 67. DUílikova dce>-uika. Obraz venkovskébo živott v 6 
jednánicb. Ule stnrgí látky napsnla E. Pešková. (PokraiovAui 
.Diblika.-j (90 atr.) 35 kr. 

Sv. 68. Sedlák kavalii: (Cavalloria rusticana.) Drama v jednom 
jednání. Napsal Giovanni Verga. Z vlnitiny přel. J.Kiihnl.— 
Roibitd íklenlee. Veselohra o jednom jednání. Ule Vermonta 
voln# přeložila El. P e i ]< o i á. ~ Bratránek. Komedie v jednom 
jednání. Od Uíehala Batackého. Z polského přeložil Arnoit 
Schwab-PoUbský. (69 sir.) 30 kr. 

Sv. 69. Rodinní lajenalití. Činohra ve Irech iednAnich. Napsal 
Eugen Knmiii;. Nn český jazyk převedl s povolením .tuto- 
rovým IimAt Hořica (73 sir.) 30 kr. 

- t lotdkkmi. SeSit 15., 16. V Praze, A. Storch syn; 8. 

Sel. 16. Ctrt aKdia. Veselohra vetťechjeJnáních.Dlenárodní 
povésti od ŽoSe Podlipské. S pfivodnfmi obrázky od M. 
Aleíe. (48 str.) 24 kr. 

Sei. 16. MUaika. Hra v jednom joduání. Napsat Fr. Hrnčíř. 
S píivodnírai obrázky od M. Aleíe. (25 atr.) 16 kr. 
Dlvli Frnnt. AI,, Odpovídi na otáxky pH dvchaventkýeh poradách. 

V Třebiči, J. P. Knbei; v. 8. (55 str.) 40 kr. 2S DivtS Jan V., Pfitpioky k dějinám primi/ilu etikrovamickSio o (Ss- 
diáek. Období drahi 1830— ISSO. V Kolíne, Komitét pro nipoíi- 
dánf kolektivné v^»\xvj cDhrovamické v Prase. (Fr. ňirníí 
kom.); r. S. (140 str.) S zl. 20 kr. 

— Proliop. (PodoMaia.) Vic Album, Česk^, 9. 

Dlabsč VAcUv, O piímiru rolníka k dJcronam. &eS pfediad; 

,,Politick£bo apalku pro Nymburk a okolí", kt«roa 'proslovil n 

valoé hromadé due 15. dnorn 1B91. V Nymburce, spiiovital. 

EnihtÍakArD.'\ V. Hobllkn v PodSbrAilech ; 8. (16 Btr.) 10 kr. 
Dobg, Blaleni. Obrázková kniha na platní. V Praze, AI. Hruek; 

m. 4. (16 str.) 60 kr. 
Dohnal Štěpán, DeeíUdénní poboínott k boítkému Srdá Páni, jií 

dle nSmeckého upravil v Pánu zesnulý .. viem ctiteifim o«jiv. 

Srdce PáuS. V BrnS, Pap. knihtiakáma Benediktinfi rfijbradikýcb ; 

e. (ISl str.) 40 kr. 
Dokoupil Ant., Nauka o pUnuniíbi. Tiz Nauky, Illnstrovaní, 

o chovu ívířat hospodářských, dil 11. 

— Odchov telat a mladého tkotu. Viz Sbírka drobných ipiab hospo- 
dáfikýcb, sei 5. 

DoIcJh Kare), ŽivnotUniki pUenmicivl. Uíebná kniha itákGm prG' 
myslpvýuh ikol pokrafovacích, fempslnických, odborných a mi- 
atrovHkýcIi, Jakož i pomflilia iivnoBlDÍkBin samostatným. Druhí 
vjdAni. V Praze, C. k. Kkolai knihoaklad; v. S. ^300 str.) kait. 
38 kr. 

Dolrj^ek Boleslav, O kalendáfl. Obsnžpuo v 8. programu českého 
gymnsaia v OpavS la Školní rok 1890.— 91. 

DolenslEý Jan, Dobrodij. — Drobné obrázky. Viz Spisil pro 
mládež f. XXXIX. a XXXVllI. 

— Sedmikráty. Kytifka povídek, básnifek, bádiorek, obrázkA 
dĚjepisuýth, přírodopisných a jiné zábavy a pouíeni pro hodné 
dítky. Za přispÍDÍ mnohýth spisovatelů pro mládež nspořádal. 
Se 6 původními barvotiakovými a mnoha obrásky v textu. 
V Praie. I), atýblo; 8. {178 str.) víe. 1 il. 30 kr. 

— a Boliumír Patera, Metodické výklady z oboru pHradopuného, 
pf-irodozpylného a technologického. Díl IV. (Zejména pro IV. tfidn 
ikoly oiietoé se zřetelem ke čtvrté čítance.) Jakožto pomocnou 
knihu k vyučování přírodopisu, přírodozpytu a te(;bna1ogie na 
íkolách obecoých sesUvili. V Praze, Bohlijek a Sievera; v. S. 
(211 str.) 1 zl. 30 kr. 

— Totéž. Viz Bibliotéka ufitelshá, sv. XIV. 

Doiťial Leopold, Poviechn^ popit b§v. panilni nyni oelkotlaUca 
Podíbradukého t> veikeiých na vSeobecné zemské výstavě r. 1891. 
v Praze, pod protektorátem Jeho cis. a král. Vi-ličenstva Frant 
Josefa I. na oslavu jubilea první průmyslové výatavy r. 1791. 
v Praze pořádané, velkostatkem PodSbradakým vystavených 
předmétův, týkajících se hospodářské slatistiliy, regulování vod- 
stva, melioraci půdy, jakož i déjepisaého vývinu uelého hospo- 
dářství na bývalém komorním panství nyní vslkostatku Podě- 
bradském od r. iaS3. aí do přítomné dob; r. 1891. V Poděbra- 
dech, spisovatel (ředitel a plnoinocnik velkostatku) ; v. 8. {Bi str. 1) >in'u\n — Bckort 2d Domluvil JSdaard, LUtiny tjkajM te ddvnovikotti mésla Meziřiěi 
nad Bečvou a okoH jeho. (Pokračováni k listinám v IX. správě 
uveřejněným.) K tiská upravil. Obsaženo v XI. správě cis. král. 
vjSiiho státního gjmuasia ve Valainkém Meziřiči, vydané na konci 
ikolniho roku 1890.-91. 

Doré Onstav, PUmo Svaté Starého a Nového Zákona, Viz tam. 

Dostál Alois, Hradxitský zeman. Viz .Hlasj katolického spolku 
tiskového, é. 1. 

— Strážcové na Velize. Vis Zábavy večerní, Čis. 6. 

— V hájovně. Venkovská povídka. V Třebíči, J. F. Kubefi ; 8. 
(51 str.) 20 kr. (Vycházelo též přiloboa k časopisu „Listy se 
sápadní Moravy.") 

D08tOJeV8ký Fedor Michajlovič, Špity. Sv. 1. Zápisky z mrtvého 
domu. Viz Knihovna, Ruská, sv. ÍX. 

Draper John William, Dějiny konfliktů mezi nábo&enttvim a vědou. 
Viz Bibliotéka, Vzdělávací, sv. 9. 

Drda Vilém, Mnemotechnická náéchilka* Účel: Obeznámiti dítky 
8 násobky a jejich činiteli v&bec, upozorniti n:i místo, jež v řadě 
Čísel zaujímají, vštípiti je v paměť a zameziti mechanickému 
odříkávání násobilek obyčejných. V Slaném, sestavovatel (učitel 
měif. Skol). Tiskem J. Rokyty v Slaném ; 8. (3 str.) 2 kr. 

Drůbek Ferd., Výhor pUtni. Viz Bergmann Ed. a Ferd. Dr&bek. 

Dada Ladislav, Anály tickj přehled ěetkých ploitic vodních. (Hydro- 
eoriaae.) (Se 6 obrazy v textu.) (Zvláštní otisk z Výroční zprávy 
Klubu přírodovědeckého v Praze za rok 1890.) V Prase, Klub 
přírodovědecký, tiskem F. Šimáčka; v. 8. (34 str.) 20 kr. 

Dufka Vojtěch, Průvodce po české umělecké výstavce venkovské. 
Vis tam. 

z DuDCkerA K., Otec Eadeckj. Obr.iz ze života v rámci dějin 
současných. Pro vojsko i národy rakousko-uherské. Přeložil J. 
Macalík. Ve Vídni, Výbor pro zbudování pomníku Rndeckéniu. 
(L. W. Seidel a syn kom.); m. 4. (214 str. a 4 mapky.) 1 zl. 
60 kr. 

Durdik MDr. Pavel, Turgenčv a pani Viardoiová. (OtiStěno 
z „Květů" r. 1891.) V Praze, spisovatel. Tiskem Aloisa Wiesnera ;- 
lex. 8. (44 str.) 

Durlch Jos., Jak pěstovati vzájemné styky mezi stenografy slovan* 
skými. Referát. V Praze, Spolek stenografá Gabelsbergerských, 
tiskem Závodu tiskařského a vydavatelského; 4. (6 str.) 

Da$«*k prof. P. Matěj, Jeití Kristus dle zasUbeni, typů a proroctví. 
Obsaženo ve Dvanácté výroční zprávě obecního vySSiho gymnasia 
ve Vys. Mýtě za školní rok 1890.— 91. 

Dvofák Frant.y Návod ku chytáni ryb s popisem ryb Českých. 
Zemská jubilejní výstava v Praze. V Praze, sestavovatel (velko- 
obchotiník s rybářským náčiním 258-1.), tiskem B. Grunda a 
V. Svatoňe na Král. Vinohradech ; 8. (32 str.) 30 kr. 

— Xaver, Stínem k úsvitu. Básně. V Praze, Cyrillo-Methodějská 
knihtiskárna (V. Kotrba), (G. Franci kom.); 8. (112 str.) 50 kr. 

Eckert Adolf, Hospodářské stanice pokusné. Viz Sbírka drobných 
spisů hospodářských, .seS. 2. ^ Eckert Adulf, Kteri ohehodaí trmiso jut nyní mflaňn^Hf Tiz 
Bbirlia ilrobDýi:!! spisfl hoBpodíFskýrh, a«l. I. 

— Síkolik pravidel zdravotnických. VÍe Bibliotéka českých hospadTĎ 
B alvek, lefi. I. 

— Ztíiilkoeáai ovoce. Vis 9birka drohnýcli gpigA hospodářských, 
BeEit 4. 

bibliogTAfického úitaru 

8. (16 alr.) 60 kr. 

Eirhlcr Kwel, Rimííí paattvl Venerikéko. V BroS, spisovittel 

(f»r*ř ve Vevemlié Bytyíťe), tiskem mor. *kr, knihiiskánij 

v Brné: v. 8. (XVI n 5S6 str. ■ VI obrAiky) 3 el. 

Eiselt prof: Dr. Bohumil, SpUnotyf. Vii Ruspravy České Akademie, 

Tř, II. R. I. Č. a. 
EliOt Gorge, ČeToen^ mlýn. Viz Bibliotéka pfekladfi v^nikajEcIcb 

děl cilOJREJÉuýKh ÍV. VI. 

Emaueipar.t. Vje Slova pravdj, X. 

Encyklika Jtho Svalotti papňe Lva XUI. vSem patriaruhCiD, pri- 
■naafim, nriíbiskupíim, a biekupAm katolického avřta, kteH 
sdruženi jsou b apoStolskou Stolici. V Praze, C/rillo-Method«Jskii 
kiiihtiskámR (V. Kotrba), (O. Krancl kom.)". ">. 8. (67 itr.) 10 kr. 
Kneyktopfdie humoru avlipa, PofAdA Hugon Wniisch. SeS. 72. — 91. 
V Prnie, J. B. Vilimek; V. 8. SeSil po 15 kr. 
Vydané seSítj obsahují: 
8v»í,ku VI. seiit 11, F, IBtf. 3lil.-347.) — Sv. VII. sei. 1.— 13. 
Po - Ř. (Str. 1.— 404.1 — 8v. Vlil. aeSit 1.— 6. Ř—S. (Str. 1.— áOO- 
Vb avaidch vj-dino: 
Svasek VI. .V— P. (:i47 str.) 1 ni. 65 kr. — 8v. Vil. Po^íl. 
(404 str.) 1 zl. 90 kr. Každý svazek v plAtně váz. o t zl. více. 
EpUloly pro lid. VydAvá a pořádá vydavatelstvo „Časopisu ieskího 
Btadenlstv.i'. Epintota 1., 2. V Praze, Vydavatelstvo CjMopisii 
feakého aladeutstva ; id. 8. 

Epištola I. ůetké ttdliii právo. Napsal Dr. AI. RaKin. P<> 
konfiskaci drnhé a tfeti opr.-ivené vydáni. (PHIoh .Caaopisii 
českého studenjstvn" f, 4.) (40 str.) 6 kr. 

EpiStola 2. Beč Dr. Edvarda Grégra pfedaaená v rolpoíloe' 
generální debaU ua rádi HStkf dne ÍS. protince Í89I, (Dle steno- 
Kra6ckých zápisek XI. obdobi 90. sezeni). I.-llI. vyd. (51 str. 
4 kr. 
Erben Bohdan, Kovy pravěku. Mosaika z dějin hovQv. ZvláStui 
otisk I 1. rofniku „Ůaaopisn.pro průmysl chemický." V Prazf, 
spisovatel, tiskem Ountiika Simáeka; 4. (16 str.) 

— J. K., Sládci. Veselohrn ve 2 jednáních se zpěvy. S hudbou 
od V orla. Dle prvopiau z r. 183;-!. pro ochotníky kulnufaurske 
sepsanii. Pro naSe poměry ufinil Gustav Touiil. V Chotěboťi. 
1890., Gustav Touiil (v Boře Kulné', tiskem K. Veselého; 8. 
(76 str.) 

— Karel Jaromír, Kytice z báwnL Upravená a illustrovnná péíi 
odboru literáinfbo a výtvarného Umělecké Besedy. Redakci 
(kromě obálkové kresby) prof. E. K. LiSky. V Praze, Alois 
Hynek ; 4. (VIII a 99 str.) i zl. 40 kr., v platné vái. 4 zl 40 kr. 

Erbřn Kírel Jiiromlr, Vj/brani háje tlovantké. lUnítroval Viktor 
OH VB. V Prnze, F.Topií;.8. (161 Btr. a inaGrtj) vá.. 1 ri. 50 kr. 
Erll Heribet, Abecedár. Vii tam. 
Eeropa. Miipfi. Vii Wagiier J. E. FabiDger Krmit. Ferd., Slnířiiý nittin o loiulavdek iitclnýeh. Dlo 
rtmyth pramenA spořAdsl. Olisnieuo v Progrnniu c. k. Btil^ 
niho gymiiRBi* v Třebiíi m íkolni vok 1890.-91. 

Fářřk V. L-, Z mi M*íj/. V Prime, apisoíalel, tiskem Dr. J. B. 
Piihla a apol. ; 8. (167 atr.) vAj, 1 zl. SO kr. 

Faktor Frant., Ktavatiay, pryikyfitt, prjiicori.iy a jich upatfebenl. 
V PraM, I. L. Kober 1 v. 8. (17 atr.) 40 kr. 

- Totéí. VÍK Kronika pricB, díl VI, 

— KvchuŘtkd M. V Praze, 1892., spisovatel, (Fr. Hivníi kom.), 
tÍBkřio Fr. Šimieks ; v. 8. (82 atr.) 30 kr. 

•Faik V., Silifřiki hroby aneb hrotné otudy vypoiiíxen^eh odieuseatů 
Tjpraruje dla akotefných udíloBtl. SeSit 1.— 16, V Praae, AI. 
Hrnek; v. 8. (Str, 1.-512.) 8^-S. po IS kr. 

Firšký Frnot., Eotbary HĚtíti-ých Idtclc íechnídry cajímavýiA. 
Zvlíítni otiak z I. rořniku „C.iBopinii pro prňmya! chemický. " 
1S91. V Praie, spisoviitcl (ředitel ayoské vjSSi 6ko]y hoBpodAřakÉ 
v TALořp),^lÍBkem Fr. SimAikn; 4. (3 «tr.) 

Fťyerreil CenSk, Píladvaetl Ití íinnoití a »noÍíni tamoipritvaiho 
okrau rakovaického l86r,-IS!IO. V ÍUk.ivniku, Okreaní lastu- 
pitólstvo, tiekem Joa. Novotuého v Rakuvniku ; v. 8. (188 str.) 

Firdler J., Krdtkj ndsíin xiuola arciknUtít Ferdinanda, mltío- 
driiteU fcrrf/oraloí Čakého od roku t!>48. -1567. a hrabSt, Tyrol- 
ikého. ObBHÍeiio ve XX. výroční zprévě cia. kril. reáinébo » vjS- 
í{ha gymnasia v PraiP, re Spůlcné alki, aa Školní rok 1890.-91. 

FisrhfSHťt- A. a Job. Pukomý, O vyMtováal barviti axovídi na 
vlákni. ZvUituI otisk i I. roíniku , Časopisu pro prtlmjal ehd- 
raiťký." V Pří ne, spisovatelé (teHmlftl diemikové v Lutterbachu 
v AlBHakn), tiakem Frnnt, Šimářkn: 4. (6 atr.) 

Flrkái-řk Job., Drobné pouidkydíjepitné. Vin PokUduicu fnlndeíe, 
sv. -IH. 

— niatg vdaoiiií. Přileř.itoatné bisniřkj (proslovT, podékovnui) tk 
deklauiate pro Ikolui mládei k vánoíuimik podělování. V Praxe, 
189Í., Cyrillo-MethodéJHká knihliskAmrt (V, Kotrba), (G. Frnncl 
kom.}; ID. 8. (as atr.) 15 kr. 

- Ve Mluib/ífA Bedřicha Velikého.' Vii lioaedy inládeíe, Bf. 276. 
Flygaré-ťarlénOVá Emilie. Xocé vydáni ronuinil a noeel. Seíit 

40.— 44. V. btínood hra. Časov* obr.-i/.v m ikuíenosti vlastni. 

SeSil 6.-9. (Str. a-2á.— S44.) V Praze. i\ Šlmftíok; S. SeSit po 

20 kr. 
Foit Bohuslftv n Josef SpringPr, Českj kalolay bibliograjický *a 

rok 1890. V PniKe, tipolek deakosloviiiíňkýih kuibkupeckých 

ňčetnicli; v, 8. (.\XVII1 >i 185 str.) 1 zl. 60 kr. 
Fond Marie Ritíji-ové- Palacké pro podpora noeoroztuců a chudých 

matek. V Prnze, tiskem „Nároilní tiskárny n nakladatelstva 

v Praae"; m. 8. (16 str.) 36 Fotcolo — Gaboritc. Foscolo Hugpo, O hrobech. Báseň. Přeložil JarosUv Vrchlický. 

V Praze, J. Otto; v. 8. (23 str.) 20 kr. 

Foustka Dr. Břetislav, Turgot, tociolog (1727 — 1781.) Obsaženo 

TO XIX. výroční správě obecního reálného gymnasia v Třeboni 

za Školní rok 1890.— 91. 
Fredro st. Hrabě Alexander, Dvi jizvy. Viz Bepertoir českých 

divadel, sv. XXVII. 
Freidl Frant., Sortiment ovocních ditthú pro východní Čechy. Viz 

Sbírka drobných spisA hospodářských, seS. 3. 
Fric Dr. Ant., lllustrovaný pi*Avodce rybářským pavilonem všeobecné 

zemské jubilejní výstavy. V Praze, sestavovntel (Fr. ŘivnáČ kom.) 

Tiskem Dra Edv. Grégra; v. 8. (14 str.) 10 kr. 

— Josef V., Pamiti. Druhé (obálkové) vydání. 8eSit2.— 37. V Praze, 
Dr. Frant. Bačkovský; 8. (Dílu I. Str. 49.— 361., Dílu II. 401 str., 
Dílu III. 483 str., Dílu IV. 520 str.) SeS. po 25 kr. 

Friedrich Gnstav, Nový kapesní slovník česko německý a německo- 
ieský. Dit) nejlepších pramenftv sestavil. Slovníček cesko-nimecký. 
SeS. 1. — 3. {A — Kvasovnik)\ V Třebíči na Moravě, Jindřich Lo- 
renz; kap. (Str. 1. — 96.) SeSit pu 10 kr. 

— Totéž. Viz Lorencova knihovna naučná. Číslo 5. — 7. 
Fromilie-ho Kalendářik Paleček 1892. Ročník XI. Ve Vídni, 

Karel Fromme; tob. form. (29 str.) v rftzných úpravách od 20 kr. 
až 40 kr. 

— Listový kalendář 1892. Ročník des/itý. Tamž. Dvě strany na 

1 lístku 11 X 14 cm. 16 kr. 

— Tobolkový kalendář na r. 1892. Jedenáctý ročník. TamŽ ; m. 8. 
(4 str.) 16 kr. 

Fulin M., Domácí zahrada. Illustrované domácí zahradnictví. Po- 
drobný návod k zařizování, okraSlování a udržování zahrad 
vSeho druhu: ozdobných i užitkových ovocných, zelinářských 
i květinářských, zejména pak zahrad domovních ve městě i na 
venkově. K potřebě milovníků zahrad a přátel zahradničte se- 
psal. Se 130 vyobrazeními. V Praze, A. Reinwart; v. 8. (247 str.i 

2 z1. 40 kr. 

— Mesembryanťhemnm L. (Kosmatec.) Historie rozSíření, pěstováni, 
upotřebení a roztřídění druhů. V Praze, spisovatel, tiskem J. 
R. Vilímka; v. 8, (16 str.) 

Fimtiřck Jan, Listy vychovatelské. IL Viz Bibliotéka, Zábavná, 
dílo CXXX. 

— Slovo k rodičům. (List odpovídající k dotazu, jejž učinil otec 
N. N.) Obsaženo ve Výroční zprávě dívčí Školy obecné a mě- 
Sfanské v Mor. Budějovicích za Školní rok 1890.— 91. 

FlIX Václav, PoČtářství Uvnostenské. Sbírka příkladů z počtářstvi 
živnostenského žákům pokračovacíi-h Skol průmysl, a řemeslni- 
ckých i jako pomůcku samostatným živnostníkům sestavil. Díl I. 
Příklady početní pro řemesla stavební a mechanicko' technická. 

V Praze - na Smíchově, 1892., V. Neubert; v. 8. (68 str.) 48 kr. 

Oftboriau Emile, Osudnou stopou. Román. Přeložil Josef Hone. 
Romány „Hlasu Národa**. V Praze, tiskem a nákladem „Národní 
knihtiskárny a nakladatelstva'' ; 8. (^47*2 str.) 90 kr. Gabortin Emile, Vopiiiíee. Romin. PfekU<1eiii F. J. Trnilného. 

Vjchňzi přílohoa k „RHtiboni." (Do konce r. I89I. tjíIo do 

Btr. 2ti0. Hilu IM 
RabrlK) VAvIht, Obrázky xe IkoUtnt íakiko a raioutkého i uptjf 

nuljeh tíohtl Vil Mi-tiťC lidti, I 3. 

— Obrázky ze Ikolitvi iukfho a rakoMkého z XVIIl a XIX. tto- 
lelí. Viz HRtite Hda, {-. 8. 

Oatanthomt, Noep. NArod, kterak le i^ivliornti mime re spr>l«f noiti 
n pH rfiiných pNIeíitoBtech. Hlxdémn irítu TÍnaJo P. J. K. 
T Jilemniť), AloÍB Neubert, njni Radolf Storch v Kiu'1Ine; 
m. 8. (V H 72 str.) 26 kr. 

Galicin P. U., Život bez látky. KomAn o dvoo dilevh. Raik; 
onpeal. Přeložil Karet Lad. Kukla. V Pravé, tl>k»m a iiíkladem 
knihtískAmj Politik j ; H. (Do konce roku 1B91. vySlo pHIoboa 
k t^aaima vjdAní „Nírodni Politikj" ítr. 1.-17(1.1 

ChiDtorr Max, Mluvnice jazyka vlaJikSio. Č a lUj upravil Franti lek 
AI. Mnleíek. V Praze, pfeklarlatel, tÍHkem Edv. Benaforta 
(G. řV«ncl kom.); v. 8 (XVI a 278 "tr.) i i). 10 kr. 

Ořbkuer Dr. Jan, Krátká míiitmice íetká pro první tfirlu ikol 
tiHdnkh. V Praie a ve Vídni, F. Tempský; v. 8. {IS6 str.) 
60 kr., vAk. v pUtné 80 kr. 

— Staroietké iklonini jmen kmene -i. Vis Rnxpravr krAlovaké 
řeské spoleSnciíli níiik. THrla filosoficko-historicki, ' VII. 6. 

Ceilllfiová, Markitka, ilerhetni patt^řka. Vix Pokladnii:e mUdeie, 
Br. 30. 

Gindrly Dr. Antonfn, í/íeňníee dejepliu pro fkoly míKantké. Pro 
feské ihol; apracoval Josef Vávr;i. Díl prvý. Vi/pi-aeován( 
z dljin oiecnýrA. 8 16 obrary a 4 mapami v barvotieku. DevAté, 
opravené vjdinl. V Praie, F. Tempakýi v. 8. (88 str. a í mapj) 
65 kr., v pUtné -lAz. 70 kr. 

— Totéž. DII 111. Vypravováni z dějin ttfedniho a nooého víku te 
zfelelem k vÍBOji titlavy Bakotuko-Ukertké. PAté vjdAnf. (Nesmř- 
něný otiik 3. vjdini.) Se 16obrnzj a3 barvotiskovými mapami. 
Tamž; v, 8. (98 Btr.) 60 kr., v plátnS vAi. 76 kr, 

Glrardtn J., Didicivi ttr^ce Koba. Viz Vilímkova kniliovoa mlá- 

daže dospívající, III. 
Gt^ol Nikol.ij Va«iljevi<<, Spiiy. Sv. I. Dobrodrvíitvi CHikova 

aneb Mrtvé duie. \\z Knihovna, RnakA, av. X. 
G«rner. Zemké ihy. Vin Bililiocékn, Diviidelni, itv. 180. 
Goth Vilém, mieíítorí jazyka latimkilio a 1-eckÍho v uěbě ikoly 

tifedai. Obaaženo v Programu c. k. stitniho vjiiího gymnaBÍa 

v aUAk BoloBlítvi EH ikolni rok 1890.— 91. 
Ciorthův /hiuí. Tragedie. Pfeloiíil Jaroiluv Vrchlický. V Praze, 

F. Šimiíek; m. 8. (I. 206 8tr., II. XVII a 32B Btr.) 1 il. 20 kr. 

— Totéž, I. ĎÍBt, [208 ítr.) 70 kr., II. Část (XVII a 3Í8 Btr.) 1 bI. 
Gottlu-lf JeremiAi, Vnjta, fhtidj íeledln. Vii Ribliotéka, ZAbavná, 

dílo CXXIX. 
Gottinb Sigmond, Víeobecné průmyiioBé Ikoly pokraJSovaci v krd- 
lotittvi ůeikim. Přehled jejith dos^ivadnlho vývoje a jich atav 
T r. 1890. Na JHíík íeaký převedl V. ěimerka. K účelu rSe- 
obecné cemaké výatavy v Praie 1861. vvdAno naneseiilni konfe- Onadni - HUDIDII T^nte ('. k. vlAdnli^h kommisiiHFA pro dozor h pohračoTncim 
ikoUm prilmyalovÍB. v Čethíth. V Pniic, KnihtiakArna t. kr, 
ikoluiho knihoBkUdu; v. 6. (S.H err) 

(irandťau U., Ltdek ehiltlc^, Náviiil k opatřebenl ledka cbiliikéhi> 
Čili sodnRtého. PHpravn poK a iHzeni vzornýťh itnnic. Přetoíil 
a pro české pomíiy upravil Adolf PotOíek. V Prme, A. ReÍD- 
WHrt; 8. (27 str ) 20 kr. 

Granl ^''1 Katolická nr^ho pravoilavná něha ecangelická cirkeef 
Víňstek íe spinu... RoídilnA uĚeni rBinýgh kře9(»nBkýi:li vj- 
cnAnl. ČeakT upravil Alois Troinn. V rnrdubii-fdi, Alois Trojan, 
tiskem F. Ho blik n ; C (V a TI atr.) 20 kr. 

Grégr Dr. £d., Bel přednaend v rozpočtové dtbaU. Viz Epiitoh 
pro lili, 2. 

GreAl Frnntifiek, SíaioHatakké púhádky. Vil Kjtii-e, svAzek XVI, 

Gruber, ^omdn mladé %ianL Víz Ouhutoik, DivAdelni, sv. Í39. 

Gnlzotovát Xauil dle zevn/jíku. Vis PokUdnice mládeže, av. 30. 

Gnnthrr Archibald CL, Kreenl pomtia. Anglii-ký roniňn. V Prai«. 
tiskem n nAklndem knihtiBkárnj Politikj; 8. Pofnlo v;ehái«li 
pKlohaa k otlpolednlmD vídáni „Núrodni Politik;* i<ÍBlem ee dne Í9. F ! IB91. (Str. -m Knbin Gulh Dr. Jif-i, Ca«»erie t ce>t. Řada 1. Viz Knihovii 
iv. LIV. 

GySrffF Jin, Králka Navka o hatpodárríve to^xvláitaym o/iradom 
na ToťnlelBO a na chovu dobytka. Pře IV., V. a VI. n pru opa- 
kovacie tríed; rudových ihOl. UVa minísteriAlnclio ufebnéhn 
plJDU napisal'. 8 početnými ilIuatrAciamí. V Oslrihome, Tlafou 
a nAkladom GustAva BuKArovitsa; 8. (46 str.) 10 kr. 

— Zdravověda lili pravidla k xachráneniu života. Pro vjgSie triedí 
IWových ikól, Tnmž; 8. 10 kr. \ HatlSOTSký, Minuini kaltndář. Malý domácí a hospodANký ka- 
lendAr na prostupný rok 1892. S titnlavým obriskem a více 
dřevorřtT. V Praze, A. Haase; H. (lOi ctr.) 20 kr. 

_ Nejnovíjii, plán Prakjf > nejbližiím okoHm. Tamž ; lial (56 X M> 
60 kr. 

Habbertoil Jolm, Dtti jiných rodiči. Viz Knihovna, RoinAnovA. 
Světosora, sv. XVIII. 

Habtburg, Hrad. Obrní. Vil Híz.i Fr. 

Hájpk Fr. n Ant. IHohl, Seli a leci itroje. Vic Mnlice, Čeako slov ishj, DinickA, I Hálek VíltMlav, VečeriU pUnf.. JeilRnácté vfdAní (illustruvané) 
VPraze, I. L. Kober; 8. iTOstr.) 70 kr., v plAtní vás. I xl. 30 kr. 

Ham&íek Fr., O diileiitotti vzdiláni pra obchodníka v<íhfe a íkol 

obckodnich zvláílé. Přednesl o ajeiídu feskosIovnnakAlio i>bi'hod- 

■ nietva v Praze, dne 28. fiervna 1891. (Olíak z „Obchodní Revue".' 

V Praze, NAkladem .Olckodni Ruvue*. Tiskem Jos. R. Vilímka 

(Hofer n Klouíek kom.); v. 8. (:!T atr.) 12 kr. 

Hftiumerilllill Jan FlorlAn. Alltyoria. Protheiia felídtatis et miseriae 
Čecbicae. Staročeská zimé. S^ajm Ltu 1716, od . . ., farAh 
týnskélio v Prase, ai do verSe 105. sIoiíeuA a na avétlo v^danA, Hammenchinid — Herben. 29 potom od jesnitft dokonaná, léta 1829. pak podruhé do tiská 
daná od Jana Hýbla. Třetí vydáni. V Prase, Dr. Frant Ba- 
řkovský; m. 8. (16 str.) 10 kr. 

flammersellinidova HUtoria PragensU. Podává Antonin Po- 
dlaha. Předloženo 20. dabna 1891. (ZvláStni otisk e Vést- 
nika královské české společnosti nauk.) V Praze, Královská 
česká společnost nánk (Fr. Řivnáč kom.); v. 8. (106. — 266. str.) 
1 zl. 20 kr. 

Hampl Václav, Nastoupeni Leopolda II. na trůn rakouglej a jt- 
dnáni jeho o mir » Turky, Obsaženo ve Výroční zprávě c. kr. 
České vySší Školy reálné v Pardubicích za Školní rok 1890. — 91. 

Hanušova Rl., Domdei tíloevik pro dívky chybného dríseni tSla, 

V Praze, spisovatelka (A. Reinwart kom.); 8. (13 str. a ta- 
bulka) 16 kr. 

Hanušova- Kocurová L. M., Jak viimati ň rostlin, VSem kdož 
8 rostlinami ae zabývají vypravuje. Příloha Časopisu »Háje^ roku 
1891. Ve Ždáře, Nákl. redakce „Háje'', tiskem J. F. ŠaSka ye 
Velkém Measiříči; m. 8. (16 str.) 

Uaškovee Ant., Falence kfemiěitá. ZvláStni otisk z II. ročníku 
„Časopisu pro průmysl chemický." 1892. V Praze, spisovatel 
(odborný učitel na keramické Škole v Bechyni.) Tiskem Fr. Ši- 
máčka; 4. (4 str.) 

— O faienci. Otisk z „Časopisu pro průmysl chemický.*' Ročník 
1891. Tamž; 4. (12 str.) 

— Zpr4vy z ďiemické laboratoře c. k, keramické ikoly v Bechyni, 
Obsaženo ve Výroční zprávě cis. král. odborné Školy keramické 
(pro umělecké hrnčířství a kamnářstvi) v Bechyni za osmý Školní 
rok 1890.-91. * 

Havlíček TomáS, Škola méítanská. Krátké poučeni rodičům dává. 
Obsaženo ve Výroční zprávě chlapecké Školy obecné a měSfanské 
v Mor. Budějovicích, za Školní rok 1890.— 91. 

Havliček-Borovský Karel, Křest sv. Vladimíra, Legenda z ruské 
historie. Třetí vydání. V Praze, F. Topič; 8. (47 str.) 20 kr. 

Hejhal P. Berthold Jos., Maria, Matka dobré rady, (Modlitební 
kniha pro věrné ctitele nejblahoslnvenějSí Panny Marie, Matky 
dobré rady, jejížto zázračný obraz se cti ve chrámě řádu sv, 
Augustina v Genezzaně v Itálii.) Páté, nezměněné vydání. S ti- 
tulním obrázkem. Schválena nejdůst. kn. are. ordinariatem v Praze. 

V Praze, spisovatel. Tiskem Karla Bellmanna; m. 8. (XXXII 
a 480 str.) 

Heller Dr. Servác, Román na moH. Viz Vilímkova Illustrovaná 

knihovna rodinná, IV. 
Helii ch Bohuslav, O syringomyelii. Viz Sbírka přednáSek z oboru 

lékařského, seS. 20. 

— Jan, P. Maůij Rossler, děkan poděbradský. Nástin životopisný. 

V Praze, Nákl. „Časopisu čes. zahradníků" (A. Reinwart kom.); 
lex. «. (18 str. s barvotiskovou tabulkou) 40 kr. 

Heran Frant., Čtenáři „OznamovťUele*^. Viz Ochotník, Divadelní, 

sv. 238. 
Herben Jan, Do třetího i ětwtého pokolení, SeSit 10. V Telči, 

Em. Šolc; 8. (Str. 433.-643.) 40 kr. so lleréik FerdiDand, Celkový pokUd na KnuJtou jubilejní ejitani 
p P*^e I89I. t ptaiS peripektivy. Otiitiao ce SrjtosorH E. I!66 
P&vodni kreiba. V Prass, F. Simá£ek; obru un karloDf 
H X 60 ttm. 20 kr. 

Herltes Fnntiiek, Arabfky a kre»hy. Tii BiblioUbA, Snlonnl, 

e. xiii. 

Herlei Fr,, O keoeimtu HttoU/ hmot evkemýdi. Otiak s aCHsopiin 
pro prfimjil chemický'. BoJDik 1891. T Pr>Be, apisoritUl 
(L chemik v cnkroTHra ie Zvol^fiovii), titkem Fraotilka Si- 
mAfhn; 4. (4 atr.) 

— £tanaiwiif eutru ti taZccA lafura^fcA. ZvlAítni otíiik s L roíolka 
„Cnaopiiu pro prfimjal chemický." Tmní; 4. (8 »tr.) 

— StanoDent vody v eukraoiTiádi. ZvliJtDÍ otisk c XI. rojníko 
.CBBopiíQ pro prfimjal cbemiiký," 1892. Tamž ; 4. (i »tr.) 

Herloí Kure], Aratella aneb TajnotU doornAo dioaďla. Romia. 
Přeložil Primní Sobotka. TřeU (obAlkové) vjdáni. 7 Praie, 
1. L. Kober; 3. (410 str.) 1 il. 60 kr. 

— Cettoenitápitlcy. — Ženileh. HumoriBtický ramin. Přeloiíl Primaf 
Sobotka. Třeli (obilkové) yjA-kai. Tami; 6. (474 atr.) 1 xL 
9i kr. 

-~ C«ity a příhody M, Oaudetia Eneiána. Humoríatický romib. 
Přetolil Primui Sobotka. TFelf (obálkové) vyd&af. Tamii 8. 
(S16 str.) 1 al. 28 kr. 

— VybratU ipúy. SeSil 107,-113. (POaledni TáborUa. I. »lr, 
97.— 922., H. 1.-308. a Karel Berloi. Niatio iirotopJiDý od 
Karta Sabinf. XXII itr.) V Praze, 1. L. Kober; 8. Seiit pa 
SO kr. Ukoaíeno. 

Hcmnaun Gastnv, Pohortlcý lovec. TU 7.i,i>ívj pro mUdež, av. 7í. 

— Ignát, Manieleva pfiulkyni. Viz Bibliotéka, Divadelní, av. 183. 

— Dr. Karel, O prdvni povaie rtklapapiríl. V Praae, 1692., Baralk 
a Kohout; v. 8. (lOO atr.) 1 il. 20 kr. 

Hetla, a projevy vliutenecJcí diJoieiU hotoooiltni vinovamjwU na abndo- 
váni powmOcu Mittra Jana Suti. VjĎato se aGEDamfi ibirkj 
Huovy, ohiaienýi-h v ,Nirodaicb Listech^ a proaince 1889. al 
do konce břima 1690. Čiatý výuus Dilleti spolková pokladnfi ve 
proiptch abudovinf potnnfku. T Prase ; aíkladem vlastnim (Fr. 
Topií kom.); 6. lU atr.) 20 kr. 

— KmSdodeaai, a lexly eirkve bratnké t připojením iáttek pitma 
ivútéko ku Omi na rok 1891. T Pardabicich, Církev Brfitraki 

v Úall D. Orl. (JoaeF MikulAttik, kaintei clrk'e Br. v ŮaU n. Or).| ' 
(Tlakem K. Hoblíka v Pnrdubicicb) ; 6. C7fi atr.) 20 kr. 

— Totét. Na rok 1892. Tami. Tiakem HjDka Fucbae v Prače; 
8. 194 alr.) 20 kr. 

-- Ylatlentckd. Tjdiino péfi a nitkltdiro výboru pro pořádáDÍ 

■lavnoati v Prase a v předmfstiih po dobu leinski jubilejní vý. 

■Uvj iSei. v Praze: 8. (16 etr.) A kr. 
Hfjllttk Adolf, Novorogní přÚHÍkr.lSBl.feMkýmvíitelkám. Uiseó. 

Vyňnto a „Časopiíu udilelek*. V Pra.e, „Časopis uéitelok' 

(Divnd^-tnf uliťB iís. 6. n.); 4. list 6 kr. 
Ulbl Jan, &eii tváttfai a přUeSUotOU. Víe Knihovna Sarkan- 

drioaká. Díl 11. Hílbfrt JiiroBťiT, Hodinu mií/i/. t Hry, Žer ivné diTadťlní, Uimiuer Joaef, O blahnbglu duchmxnítiia. V Pmo, spisoratel 
(kaplím Ds Peravi), tiskem Ant. HraHlDka; 8. (ST8 Mr.) 1 al. 
W fcr. 

Riitarie lileralury rtuJcé XIX. itoltU. Dle A. U. Sk ab ií erakébo, 
A. N. P7pÍDn, Vii. Bíl>p«k«bo. P. Polevého, A. GkU- 
chori. Evg. OarilDii, V. To doroso vit, Alex. Rein- 
holda A j. Upravil A. Q. Stín. Beiit 1. Ve Velkím HsiiHéi, 
J. F. ŠjLlek; ». 8. (Str I.-48.) 30 kr. 

Bkiy kaloliekého ipolku liikovéko. Rok 1891. Čdlo I.— 4. T Praie, 
Kutolkký spolek tíikový (G. Franci kom); 8. PředpUcf le roEnS 
poíton 1 rí. Jeduollivil £iaU Re téí prodáTijl. 

C. 1. HradiStikj leman. DéjepianA povídku. NApial, Alois 
Doalál. (93 ítr.) 30 kr. 

Č. !. NeviHei věfíei. Tři oliriik; ■ n>ii dob;. Napsal Bohumil 
Brodský. (145 ■tr.) 60 kr. 

Č. 3. íítUltn ivobodaého ttdaáfttvi. Dle pramenů vjpial V. 
SUdoinel. (66 str.) 30 kr. 

Č. 4. O náboitniki Ihoilejitoili. Napsal Josef Poimoarný. 
(79 sir.) ib kr. 

HlavAtek Jos , Cetkn-tlovamká ikola pro lamouky ku hft na 
Jedaofadooou lOklapkovau harmoniku Dle nejnovéjíí a snadno 
pothopitelné soustsvj. Pro IOkla;ikovou hiirnianika sestavil. 
K vAíi snadDgJlíimu potlinpenf jsou při nSkterýuh písních tét 
Qvedenj leztj k nim patřili. V Lounecb, spiiiovalel (vjrabitel 
bsrmonik), tiskem Th. Vent; r Lounech; S. [1S itr.) 40 kr. 

Ulohovskf vil KovaHeek-Hlohovský. 

Ulubtnský Bob., Proilondradal Véiíec {Vitlha) íili odhaleni ba- 
doarnosti dle způsobu sturýih hvĚidoprjivťů v olAikAch i odpo- 
vědích. Pro obveseleni a z&bavu ve spolefnostech vecIíIhI, V JU 
Umnici, A. Neubert, njni Rudolf Storch v Karlině ; 8. (36 str.) 
SO kr. 

Badajmd/tifkám. (ObráikovA knížka.) V Lounech, Theodor Tenta ; 
m. i. (12 str.) knrL 40 kr. 

Uockr Knrel, ťr&štkg a prottupy. Ku potřebí Ikol pr&mjslovýcb, 
po kra jp vacích a míítHnskýoli. [PokraíovAnl vjt. c. k. minister- 
stvem vyuCovAnl cfl dne -jT. prosince 11489. lis. 20.414 achvA- 
leaího a honorovaného dlta: PrAmítnictvi na sákladS ino.lelfi 
pru prfimjsloví pokrafovaci, vieobecní ř-emeslnické a míltinské 
lkol7.) Sbírka praktických pťlkUdG t obora stavitelského a stroj- 
nického, sestavena na lákladě 49 modelQ. V PUni, JiH Fauitug; 
ti Iist& (37 X M cm.) v obAlce, s teitem v. S. (16 str.) 4 si. 

— Základové měfielvl pro Ikolg obecni. Obsah ; 6 diagrame, kteri 
na Kilklad« 7 plechových, rozložitelných modeiíL (výik; 3 dm.) 
rýiovilnr jsou a ■ niah sestaviti se daji. Tamí; 6 tabuli (lOV X 
74 ctm.) v deskAch 3 il. 

Holfmaail Frant., Šíitiondh Vit SpisA pro mlAdeí, «. XXXVIl. 

Hoth Alois, Olátka mládiliA uHUelA Ikol obamjeh. V Dobevi 
n Plskn, spisoTaUl (ml. uJ'.itel); 8. (23 atr.) 10 kr. 82 Holas — Honclike a Ka&ka. Holas AloiSf Základy slovanského rychlopisu a jeho naprosté appli- 
kaee na jazyky eizt^ s úplnou soustavou jazyka českého^ francouz- 
ského, nimer-kého a latinského a s ukázkami textů i v oslatnkk 
jazycích slovanských a jiných. V Uh. Hradišti, spisovatel (sappl. 
učitel fi^ymnas. a učitel tésnopisa česk. a něm.). Litogr. tiik 
J. VaňAé v Praze; v. 8. (III a 98 str.) 1 zl. 

HoíeSovice. (PUn.) Viz Hurtig Alfred. 

ndlikb C., Nesprávnosti českých učebnic řteni. V Čáslavi, spisovatel: 
lex. 8. (8 str.) 10 kr. 

HOfacelovy Nástěnné obrazy pro vyučováni názorné a jnluvnické. 
VvdAnj podnětem ^První učitelské jednoty vídeňské". Nová 
řada V.— VIII. obraz. Ve Vidni. Ed. Holzel; 140X92ctm. 
Každý obraz 2 zl. 60 kr., na plátně 3 «1. 30 kr , na pUtné 
8 lištami 4 zl. 30 kr. 

V. Vnitřek domu selského. VI. Horstvo. VII. Les. VIII. Velkoměsto. 

Homerova Odyssea ve zkráceném vydáni. Pro gymnasia česká 
upravil Jaroslav Gustav 8 chul z. 8 titulním obrazem, s 13 ná- 
kresy a s mapou. V Praze a ve Vidni, F. Tempuký; 8. (XLIV 
a 339 str.) 1 zl., v plátně váz. 1 zl. 20 kr. 

Honzík prof. Jos., Některé myilenky o vyučováni těsnopisu če- 
skému na Školách středních a praxe stenografická. Obsaženo 
v Sedmé roční zprávě české reálné školy v Čes. Budějovicích 
za školní rok 1890.— 91. 

Hora Kutná. Adressář. Viz Vócel Václav a Josef Vlach. 

HoražďOTský J., Cit^ristovy večerní písně. (Dle V. Hálka.) 
V Praze, časopis „Český citerista" ; m. 8. (40 str.) 20 kr. 

Horbaczew^ki J., Příspěvky ku poznání kyseliny močové a zásad 
xanthinovýchy jakož i ku vzniku leucocytos u ssavců, (Dle pokusů, 
jež z části provedeny pp. 8ado\veněra, Mrázkem a Formánkem.) 
Zvlářtní otisk z „Časopiau lékařft českých" roč. 1891. V Praze, 
spisovatel, tiskem Dr. Edv. Grégra; 4. (27 str.) 

Hořica Ignát, Drobné Črty a povídky. Viz Kubešova Bibliotéka 
moravská, dílo VI. 

Hořinek v., Statistické příspěvky ku dějinám průmyslu řepového 
cukru v Čechách, V Praze, Komitét pro kolektivní výstavu cukro- 
varníků Čech 1891., (Fr. Řivnáč kom.); lex. 8. (26 str.) 20 kr. 

Hornik. Kalendář pro lid hornický na rok 1892. Ročník XVIII. 
8 titulním obrázkem. Vydán Spolkem hornicko-hutnickým v Mor. 
Ostravě. Tiskem AI. Wiesnera v Praze; m. 4. (Kalendárium, 
131 str. a trhy; kart. 36 kr. 

Hornof Václav, Lovecké příběhy. Viz Besedy mládeže, 8v. 62. 

Horných Dr. Jar., Levostranná obrna Čivu zvratného. Z polikliniky 
pro nemoci krční a nosní prof. Dr. Krauseho v Berlíně. Zvláštní 
otisk z „Časopisu lékařft Českých.*' Roč. 1891. V Praze, spiso- 
vatel, tiskem Dr. Edv. Qrégra; 4. (2 str.) 

Hor^chke a Kaňka^ Illustrovaný průvodce po král. hlavn. měsU 
Praze, se statí historickou a mistopisnou. Napsal Jan Šlechta* 
Křivoklátský. Se 38 vyobrazeními a polohopisným plánem 
Prahy. (Text i německý i francouzsky'.) V Praze, vydavatelé. 
(André-ovo knihkupectví kom.); 8. (582 a LX str. insertft) 
▼ plátně váz. 2 zl. HosltbAv N^navijií kalenddf podlíňkovj na pijácích kartonech na 

rok ISUS. V Vnvém Jififne, RAiner Hosch; 37 Mst-kh archB 

« lepenkoQ ve ronn. 54 X 42 cm. v roilidiiýuh vjdinith a čenich 

nd 1 .1. 60 tr. do 3 si. 80 lir. 
Houdl-k V., Z minuloiti metla LoStic. — Žinolopimá czpomínka 

na Jana Éanelku. Vii Loštito. 
Hovorka Job. U., Kniha noeel. Vix Libaje, i. T. 
_ Kiire\, Sebranice (v UlomuiUku) a obce pH/afeni. V Fuli«ce,.]Q9a., 

apisovHtel (ufitel v Luhne u LítomrSle), tiskťin F. Popelkj.v Po- 

lii5ce iBursik a Kobout v Priixe k(.m.)i v. 8. {64 str.) 30 kr. . 
//ra v karty. Návodj ku bS iiejzniuiíjiiiii n ilejobllbenájilin hráoi. 

K líbiivé i k Dbreselenf rodinných n pfátelakýcb hruhe sestavil 

E. Z. V Pmie, Aluía Hynek; 8. (61 Btr.) 30 kr. 
'J/md, A«í4. Román iicjnavejii doby. Seíit IH.— 6B. TaDižj 8. 

|1I. ílr. á5.-4fi4., III. htr. 1.— 418., IV. Btr. 1,-496., V. ítr. 

I.-430.) Seíit po 15 kr. 
Hradec Královf. Fríkvodce pa bojiíti. Viz tnm. 

— Uvi, t> Í7. a 18. veku. Vii Adimek Karel Vá<:i>Uv. 
UiadiUl Mnichovo. Okres. Viz Mapn pulitiukéliu okresu MniťlioTi>- 

HradittskÉho. 
BrnAi! J. E., .Vocií Anjit^. 9 pěti pavodnfnii barvotisky. V Tfebiíi 

ui Moravě, 1893., Jindřiuh Loreoz; 8. (99 atr.) knrt 1 t.\. SO kr. 
Hrbpk Frantilek, Cviěehná kniha jatyka laíiiiíkéha pro drahou. 

tHdu gynmaňjni. V Praie, im2., I. L. Kober; v. 8. (V, 131 a 

6« str.) 1 zL 10 kr., v pUtué vAe. 1 k1. 30 kr. 

— Lofťiujtii nthivnicB pra íkoly tlfednt. f . .Vaata o ilavi. Tnmí ; 
v. 8. (V a 168 Rtr.) v plitne víe. I e1. 

— SíinmiieJí latinMko-ittk^ a iako-lalintkj, klerý lu poinftuku kn 
Cviíebným knihám jsKjka liitinekého pro prvou n, drnlioa třídu 
g:rninKRÍjnf Restiivil. Tamž, 1B92.; v. 8. (97 Btr.) 65 kr., v pUtnS 
váz. S7 kr. 

Hrdina J. L., Vnniekf pHbifiy. Vii úniková Moravská Bíbliotůkn, 

<l!lo XLI. 
Hrdlička A., FueU Byeaikt^ hUlorky. Druhé (obAlkové) vjdAnl. 

V Prase, Ur. Fr. Biiíkovský; 8. (192 Btr.) 80 kr. 
Umííř Frant, DiUki kvfty. Viz Urb.inkuvn Ůstfedni knihovna 

pro eeskoQ ml&ile«, í. 60. — Dna pacoud. Tamí, í. hó. h 54. 

— Koiaka lidilva. Viz Osvétn mUdeíe, sv. VII. 

— Mllaika. Vík Divadlo g lontkniui, seí. Iti. 

— Frotti obrátky. Vii Knihnvnn, DéUká, i. IV. 

— Protté poBidky. U. Via Kniínice, Obrázkoví, pro mUdeJ, dílo 2. 
fironik Jan, průvodce ielbg pfirodotpylné. E fitnnkini pro ikoly 

obecné. Čiit I. Ku II. diin čiUiikj trojdílné, neb ku III. dílu 
íilankj pílidllné n Pimidllné. V Praie • nii Žiikové, Joa. Ha- 
St*ři v. 8. (43 Btr.) 40 kr. 

— Zp/BHŮc pro látff míftarukýdi Skni na xdkladi učebné omony. 
Druh* eméiiíné vjdíni. Stupeň 1. pro íáky I. třidj. V Prnie - 
Karljné, 1892,, M. Knapp; 8. (al str.) 15 kr, 

— Totéi. Stuppň IL pro ikkj il. tfiriy, Tflmž; 8. (31 str.) 15 kr. 
Hrubý Emanuel J., ZáboBitlí ckvUe. Viz Bosedj mládeíe, sv. 272. 

— Jnn A., lioxork uřica {l^denuik) pro jednolfldni obecni Skaly 34 Hrmbf - ~^ neinidilené (> vyučovónlm relo/teiinÍin), Nh xikladS ptedepiasé 
oínovj iiíebnÉ vvpricoval. V TřebiÉi iir Moravé, Jindfích 
Loreui; fol. (27 atr.) 80 kr. 
Hrubý JaroiDfr. SdcUSH na Riui. Vík Mxlice lidu, £. 4. 

— Ze íoíía ířimaiutíAo, (.Vo pobfeii baltickém. — Z poUké vá- 
nice. — Cteíiíulavaité ve fiřeufcu. — Na Jihoíak^eh obiiakáck, — 
.Va patlvi. — Zvlkae a Orlík. — V fakím ráji. — Dr. Jma 
Bleiíceit a jeho ^yovlct." — Ljubeii StanUlavovií Karaoeloe.í 
Druhé (obňlkové) vjdini. V Prnie, Bursik n Kohoul; 8. (193 
>Cr.) 1 zl. 

^Tutítkii 9l(oií, iSiiiatii SlLoie Qíonjaga, tiatipn uítiicfj fa mlibtit, 
xeo fvojpm pófobnii a o\litntn\ Ít]t^ nnpifol' ^cllotticníll Slaitiii 
);a^niičfa. 3 vnlr^itofíi aiMi-točafí}o j^ibílcuma toíu)\t 'étoátiiií 
mifloí 'Spolot \m. Hialietía [3^a[ttá)a). ffiílo Ai). pobielam^ Init. 
W TrnHwe, Spoink sw. AdalbtrU fWojtechn); 6. (obrAiek i 
1B6 "tr.) 
^ry, Zerlaimi! divadelni. Svucek 33.— lU. V Praze - KArlině, U. 
Kiinp|): H- 

'Ó3. Vojeniká evUeni na venkově. Fraíkti a jeduoui jednáni. 
Dle M, B. íolně vidélaU E. PeÉkovA. (!i6 str.j 15 kr. 

:U. Modenii Ufenl. aneb Kdt/i nehoztíd ndiicL VeseloUn 
u I jtdDŠi.1. Dle Bukoviřc! volné pfeloíilii Eliíkn PeSko«H. 
(3G Btr.; 16 kr, 

3A. Hodinu maiáelg. Veselohra o jediioDi jednáni. Ktipul 
Jnrailnv Uilbert. (:!a alr.) 15 kr. 

36. Krakonoi. KcimiL-ko-kouietné výjevT od Aatoninn Wolfi. 
(35 Bb-.) 16 kr. 

37. ydhrada. Žert v jednnni jodiiiinl. NHpBul D. Dimitrijev. 
Přeložil K. (17 «tr.) 10 kr. 

SS. V klimatiekii^i /átních. VeselulirH v jedonm jcdaáiil. Pri> 
letíš Jeviitě vid«U1 E. Z. (29 str.) 10 kr. 

39. JMtrodruittoi ua ttalku. Veselohra v Jednom jedcánf. Dit 
ruské humoreík.T nn|>aal Knrel ŘehAk. (31 Blr.) 15 kr. 

40. Pan preildefU. Veselobrn u jednom jednAui. Dlu lUrii 
lAiky ud E. P. {M sir.) 10 kr. 

Hubálrk K. O., Xa aaii talaii DoprovAii. (Obrňikom knižki 
■ teiEem.) V Prače - Karllué, Rudolf Sturch ; Sir. H. (6 obr. str.) i» kr. 

— Sa vSUti e dStkhn ivěti. Vede. íObrAKkovA knížka b teitem. 
TamŽ; v. ». (Id »tr.) S8 kr. 

— Nynovějíi JiHScovy koutky. VTpr.ivuJf. (OhráKkovň kniíka 
B teiti^ni.) Tanií; 4. (II obr. sir.)' kart. 1 ú. 40 kr. 

~ Obi-dxky X prDcháxky. Dkniuje. (ObrázkovA kniikK s teiLem. Tamž; 8. 112 B i kr. - Píkni lářky pro ikoláíky. VTklidá. (OhrAikovA koižka s textem.) 

Tsmž; íir. 8. (13 Btr.) 38 kr. 
— y papneich ilímtfiikh. ObrAíky, jeí ukaiuju. (ObrAikorA kníika 

B textem.) Tami; 9ir. 8. {li atr. na kartoiií) váz. 1 eI: 20 kr. — 

Vjdiul rOcklŘdnei (10 lialfl nn kí<rtoné] 1 e1. 80 kr. 
Hugo Viktor, Bldniň. RomAn, Phrloíll V. Viirra-HaS(i\Iský 

Druhé vjdAnf. 8eiit 34., 35. V Prnie, I. L. Ki>ber; 8. (Dílu V. 

Btr. 321.-4&6.) aeí. po ad kr. Ukoiifi.^iio. 
* -^ .^^ Halakovflký ^ HynkAv Privodee pn Prazo. 35 Y dílech vyfilo: 
Čásf II. Cotettka. (413 sir.) i zl. 40 kr. 

— III. Marina. (370 str.) 1 si. 20 kr. 

— IV. Idylla o vlid PlumeUké a epopea v ulici 9v, Diviíe, 
(525 fitr.) 1 zl. 60 kr. 

Část V. Jan Valjean. (466 str.) 1 si. 40 kr. 

HulakOYSký J. E., Četká přisfovia pHalovimi v modemkh a klaa- 

iickjch jazycick. Vycházela jako příloha do čísla 5. roČnikn V. 

aasopisu „Krok". (Str. 77.-96.) 
Hlile§ Karel, O vychováni a vyučováni hluchoněmých. Učitelftm, 

duchovniiDy kandidátAm učitelství, bohoslove^m a vSem přátelům 

hlachoněmých. V Č. Budějovicích, spisovatel (učitel na obecné 

škole). Tiskem J. Přibyla; 8. (76 str.) fcO kr. 
Hůlka Josef, Odpualky. Viz Dědictví Svatojanské. 
Humor. Čeaký, Sbírka humoresek, veselých příhod, žertovných 

básni, anekdot a pod. od rozličných spisovatelů. V Praze, Dr. Fr. 

Bačkovský; 8. (566 str.) 2 zl. 
Humpolec. Adressář. Viz Černii-ký Vilém. 

Hurtig Alfred, Polohopianj plán HoleSovic- Buben a Bubenče. 

V Praze, nákí. vlastním. Litografie a tisk A. Wildnera ; 3 listy 
' po 53 X 63 cm, 2 zl. 80 kr. 

— Polohopisný plán královského hlavního miata Prahy (I. Staré 
město, II. Nové město, III. Malá Strana, IV. Hradčany, V. Jo- 
s^fov, VI. VySehrad) pak Smíchova^ Karlina, Král. Vinohradů^ 
Žizkova a Nusli, a udánim starých i nových ílael domů. Úplný 
v 9 listech. V měřítku: 1 : 4000. Druhé doplněné vydání. 

V Praze, F. Kytka; 9 listů po 39 X 54 cm. 4 zl., podlepené vý- 
tisky plátnem a opatřené liStami k pověšení 7 zl. 80 kr., k ulo- 
žení v deskách 6 zl. 70 kr. 

— Totéž. (Vydání rozdělené.) č. 1.— 6. Měřítko 1:4000. Tamž ; 
Listy složené ve v. 8. s obálkou. 

1 . Polohopisný plán Starého Města (i.), Dolejáiho Nového Měata 
U.) a Josefova {V.) (75X54 cm.) 1 zl. 20 kr. 

2. — Hořejiiho Nového Města (77.) a Král. VySehradu (VJ.) 
(M y 90 cm.) 1 zl. 20 kr. 

.H. — Malé Strany (III.) a Král. Hradéan (IV.) (90 X 67 cm.) 
1 zl. 40 kr. 

4. — Smichova a JCoSiř. (90 X 67 cm.) 1 zl. 40 kr. 

5. — Karlina a Žizkova s OlSany. (90X67 cm.) 1 zl. 20 kr. 

6. — Královských Vinohradů^ Vríovic a Nusli. (75 X 78 cm.) 
1 zl. 40 kr. 

Hiui. Kalendář pro evanjelický lid na rok přestupný 1892. Ročník II. 

V Turnově, Fr. Vonka (Kapra Kotek na Smíchové kom.); m. 4. 
(166 str. a trhy) 50 kr. 

Husovy Listy. Viz Comeninm. I. 

Husová Anna R., BUý závoj. Viz Besedy mládeže, sv. 276. 

Hynaifi Vojtěch, Návěsti o zemské jubilejní výstavě v Praze r. 1891. 
Vyňato z illustrovnného týdenníku „Zlatá Praha**. V Praze, 
J. Otto; tabulka na kartone 30 X 40 cm. 20 kr. 

Hynkův Průvodce po Pretze a po zemské jubilejní výstavě v roce 

3* o6 HrBkHv iprfTDy r>:íD — JiksbaliiD. 

J89Í. 8 íetDými pUn? a illuatrncemi. T Prue, Aloia Hyoek 
kap. (142 Btr. a iniarty.) .10 kfi 
Hynkův (prdanjí pfiÍB ztmtki jubilejní eýttavji o 2*rax« r. I«9/. 
Tainíi lit bnrv. tist 38 X fifi cm. O kr. (Zabaveno.) 

— Totéž. (Noví Tjdínl); lit. barv. liat 45 X 69 r4n. 6 kr. 
Hyiman Filip, DěUké radavánkt). (ObrAikovi knilka.) V Loaoecti, 
. Theodor Vonte; 6. (18 str.) kart, 60 kr. 

— Na dlUliých láikách. Obraij oá L. Macku. V Praae, Aloii 
Hjnek; m. 4. (32 itr.) kart. 2 il. Charit Jan Ev., Zaletňiwdal holin. S pHdavkea : Jak ae npevňaji 
sklon? (atrie), bťeh? řek « byatfín (mčejí), jak se poatá htnchý 
ptseh £i homok a jak ae aakládaji iivé plot; a ockrannč okraje. 
H pťehlednou mapoa nrjdGteiiUjiicli smllenin (leiA) dle rOioých 
stauorisek v Cechách, V Pliku, apiaovatel (V. Simek kom.); 
\ex 8. (238 str. a mapa) S <l. 50 kr. 

— 2hleifiovdHÍ piatljck holia (ilrání). Poočeni pro kaidého, jak si 
pří sniesenf holých, neúrodných avah(k h straní poífnati dlaÍDO 
■ pKklsdy zalesenl toho druhu v Čecbich. V Praíe, 1898., Ant. Reini I. (Í9 e } kT. Chalupa KoTťl, IiAz7^i obi-áikg. V Telči, Emil Šolc; m. S. 

(1&G Btr.) 30 kr. 
Charvát Ferd., O operaUimím Uiení xúieni pyloru. Vii Sbírka 

pí«dnigek a rozpruv E oboru lékařského, seí. Si.— !3. 
Chectůskf Jan, Síroin^ dvůi: Vii UrbUnkova Kibliotéks opemick 

A operituirh teilftv, a v. 76. 
Chplřfrký Petr, Menii ^ty.-VÍx Comenium. II. 
— Potlilla. VjchAii přílohou ku íasopisu , Český" Bratr". 
Chni«le|l8ký J. E., Vghraaé tpiáy. I. Vil Bibliotéka, Národní. 
ChodouUMký František, PfUpSvtk k lUjinámiakiko piDOcarntdrí. Tř. n. R. I O. 7. Ibl Vini^eni-, Statittická data o vyufoaáni titnopini no c. k. vyl*' 
reálce o PardubicUi. Ob9)./.pno ve VýroĚni iprivĚ c. k. íeské 
vjíU Skol7 reálné v Fflrd.il.iiích la Jikolnl rok 1890-91. 

IbscQ Henrik, SpoUk mla^ljdi. Vil Divadlo, Othotnifké, st. 6D. 

Inemanaovy Komické výtlupy. Vil Svibov; a JabtonNký Boleslav, Z brfinf. Illuslrovnl Viktor Oliv 
V Praee, jHrosUv PoapISil; lex. 8. (Str. 57.— lli.) 1 
— Totéž. (Ůplnř.) (112 str.) 2 »!,, skvoslnĚ vii. 3 il. 
Jahn J. V. a Zd. V. Jahn, Ohtmcké vrdilávání lut Í-- 
vledai a k uSelik^m fatSm i paifeháni. l'Fe]jracoTa1, raimnniil 

n nové vjdn] KríRtiilii Ednurij Pos|i(íil. V TurnoVS, P. Vonka, 

tiakeoi J. Sluky; v. 8. (XIX s 810 str.) 3 il. SO kr. 
Jakobsen J. P., .ViWi Lyhae. Vii Sibliotěbi pFehInilil vynlkiiji- 

dch dĚl diojaijEných, sí. III. 
JanAiek E., O asHÚtH rakauikého Hteaka. ObaRieiio ve VýroSiii 

zprivS vyiíiho g^ninsaiA v Pelh?imorS xn Školní rok 13U0.— 01. 
J&nda B., BdoitT. 7J< Ribliotékn, NArodni. 
JandouS Dr. Alois, Porovnáal farmakopoei/ německé z r. ISSO. 

I plainou rakoiukou a ilaríl Himrckau. ZvIáiCni otisk a „Cnso- 

pisu lékařfi řeských- rof.. 1891. V Praíe, spisovatel (lékirnik), 

liskem Dra Edv. Grígru; i. (i str.) 
Jsneérk Jnroslav, Fodsimni růie. Báané. I ^n aUonitii Z^ía. — 

II. Pbdximni nálady. — 1]I. Zdře n duH. V ŽižkovS, 1892., 

Job. BaitAf; 8. (68 rtr.) 45 kr. 
Jauofika Jur., Pantiatka, Triitoroitíií, narodenlri Jura Tranoetkého. 

Janoušek J., MitlO a pantivi Telč. Via Beringcr J. a J. .lanouick. 

Janovský prof. Dr. V., O léient lupiau a ikrofuloderiaie t kalium 
caalhartdiaicuta Liehreick. Dle přeďnáik? odbývané dne 9. břeina 
1691. ve Spolkn fieskýi-h Ukaíft adělnjť. Z klinik; <t oddělení 
pro nemoci kožni a pííjiíaé prof. Drn JannvHkého. C. XXXV, 
ZvIJilDÍ otiak x „Čaaopisa léknřfi íeikýťh" rof. 1891. V Praie, 
spisoratel (pFednoeta klinik; n u, k. primíml lékai' vÍeobei:né 
Deoiocnius), Ciakom Dra Edv, Grégra; 4. (6 <itr.) 

JaniM prof. FrantiSek, O energii. Obnaženo v VH. programu cIb. 
král. íeshého vyiSiho gymnaHÍn v Uh. Hradiiti na konci íkol- 
ního roku 1890.— 91. 

JanA Antonín, Kterak vieli ku porozumiiti mapám. PHupěvek 
k methodiL-e poíAtkft lemépísnýcb. VjBTětliijIc i trxt ku pomil- 
clUm vjataveným » nadpisem týmž ve XXllI. sku pin« vSeobecné 
výsUvj zemské v Praie roku 1891. S nívode m k hotoveni 
plastických map a uernép. polokouli. V Žamberku, Millni Školní 
rada; 8. (aS atr.) 30 kr. 

Jarollmek Vincenc, GeonUňe pro II. a Ilí. třídu Skol yedlH^cl, 
(Flanímetrie.) V Praze. JednoU Seských mathem Htikfi } v. 8 
(98 str.} v plitn6 vái. ao kr. 

Jaroí Gustav, Publikáni a hfiínlcl. V Praze, 1892., F. Šimj£ek ; 
a. (208 str.) 1 cl. SO kr. 

— Sláva. Literární burlt^aka x roku 1821. Práce cenou poťténá 
při konkarsa „Pootických Besed". Tamí; 8. (128 str.) 90 kr. 

Jednáni pH valném jjexJu hoííiiiikje/i a BJÍepalkÚ z Ceeh, Motaey a 
Sleztka v Prané, dne 30. ie>-Bna IS!)Í. v KonvUrli. Vjíiala .Ďstfedni 
jednota íeskoslovanlkébo hostinítví „Hoatimil" pro Cacby, Mo- 
ravu A Slřzsko v Prazo". V Praze, KAkl. Ústřední jednoty 
^Hostimii"; v. 8. (24 sir.) 20 kr. 

— ijexdu horniM a hiUnlků rakouíkích oe Vírtai od 7., «. a 9. 
pi-oňace IXSO. Die atenografiukébo protokolu vjdal A. Berner 
V Praze, Frantiíek Knorr (redaktor iasopiia ,01uek Aaf. 
Piítroaiovil ul. 189.], tiskem T. Neuberta na Smícboví; 8. 
(128 air.) an kr. r \ Jtdndití ijexdu obutmiekiho ee dneA fS, a ÍS.irjma }89t, víat treání 
Uiki zemtki jtA. výilavg v Praxt potádattilio. PHtohit „Obavni- 
ckýirh LIatfl". V PrHie, HAklAdem .Obnvnitkýnh lista", redakri 
O. Vrány 668-1., tiskem A. R. Laaerm>nii>; 8. (65 »U. n in- 
aertj) 20 kr. 

— ^ecda pnkrokovéha iloBaiakilio $ludenUlva x Bakoutko-Uhtrika 
V Praxe m dnech 17., 18. a 19. kvěltta 1891. Vjitíln. reditkcť 
,ČisopÍBU ecského RtudonUtvu". (PKlob Čhbdiiísu Českého 8lu- 
dentstva í. 3.) V Praxe, vjduvHtelstvD „Cnsopisn feského stn- 
dent>lv«"; v. 8. (19 str.) 16 kr. (Zabaveno.) 

— IX, Bíeohecnéha rjesdu tdli^en ietkontoravik^eh kortani 4b< 
S. a 7. xdří 1891. v Piaze. V Praze, NAfcUdem Jednotf utloieD 
v ČethAch, Da Horavé a ve Bleasku, tiskem V. Šimteka; v. 4. 
(86 str.) 

Jebliik* prof, Pavet, Názorný pHrodopit píoctna. Tti Srétoiur 

pro Školu a dfim, st. IV. 
Jehliékův SvitOKT. Víe tam. 
Jřlfnek Edtard, o vfixnavni lilgráraíeh praeí Jot. Ig. Kraítvkfho. 

Vií Kraíe«kí Joi. 1., Povídky 
JephtiOn A. J. Hoantenej-, Emin paia a rapoura v Atquatorii. 

Vjprflvovinl o devftimfsiíných iknienostevh v poslední c pro- 

Tincij Bud&ngk^ch. I^hlédl a spolnprncov»l Henry H. Stanic;. 

S mapou N liojnými vy obracen i mi. Přeložili Onstav Dbrfl, El. 

KrAsnohorsk* a Pr. Sobotka. V Prané, Joh. R. Vilímek; 

T. 8. (*06 Btr.) 4 il. ao kr., vkusné vkz. b il, 10 kr. Téí v" 

14 seiitei-li po SO kr. 
Jeřábek Fr. V., Vramalicki >pl^. Vii BibliotékH, NArodn{. 

— prof. V., O potárai rteiprok^ěh kfiekáeh tpicykloid a hgpiKy- 
kloid. (S vyobraKenftni v textu). Obiaíeno v X. výrofinl zpi&\f- 
c. k. vjM{ reálni Školy v ItmĚ la Školní rok 1890,-91. 

— Viktor Kamil, OhioKi/ Hvola. I. Viz Kubeiova Biblioték* mo- 
nivski. dílo VII. 

jMenKká R&íena, Bénaifky. Víz Urb&nkova Ďstfednl kniboviia 
pro českou mUdež, <■. Gl. a b1. 

— Okamiiky. (Bísně.) V Praxe, F, ŽimiCek; m. 8. (96 «r.) 86 kr. 

JeNPnflký 3., Živolaplt Dra Auguilina Smtíaay, z eirkve vyobco- 
vaného knize, óda rulfítkiho fddu kříiovnlků. Na Snilehové. 
Vildav átoru, tiskem V. Neuberta; v. 8. VychAzI pfítohou 
o 4 Btr. k easoplsu „Zář". 

Jeeli^. (Obríikovi kniíka.) V Praie, AI. Hynek; 4. (4 str. teiti 

cvláil a 3 pohyblivé obrazy) kart i il. 40 kr. 
Jettitina první modiiíba. V Novém Yorku, (NassavskA ul. lúO.). 

AmerlukA traktAtni spoleínuat, tiskem c. k. dvoml knihtisk.írnr 

Hynka Fuchse r Prate; m. 8. (68 atr.) 
Jeirk J., Noro,m,dni IriniU. ObrAzky xe KkuteínoMi. V Pru*. 

Bpisov«tB] (Ur, Fr. Hnfkovský kom.); 8. (IÓ4 »ir.) 60 kr, 

— fí-irodopit na kaxalelni. &i-^i pro Školu i lOirAni. Čf>t II. 
YPnize,Cyrillo.Methoci6j«kéknihki.peL-i.iiG-Fian.l);8.(8l)itr-; 
44 kr. 

Jeikova Knihaana katechetika. Viz lam. 
Jlrtfaek — Jatt. 39 

Jiráoi*k Karel, Z dětského grdééka. Viz KnihovnA, Ková, pro 

nilAdež, 8v. 90. 
Jirásek Alois, Kolébka, Dramatický žert o třech jednáních. V Praze, 

1892., J. Otto; 8. (67 str.) 50 kr. 

— Sebrané 9pUy, 8e»t 58.-109. Díl VI.— XI. Tnmž; 8. Sefiit po 
15 kr., každý dil v plátně váz. o 30 kr. vice^ desky po 2Q kr. 

Obsahuje: 

Dii VJ. (SeS. 68., 69.) Mezi protidy. Tři historické obrazy. 
I. Dvoji dvůr. (8tr. 353.-— 402.) — Ďplné (402 str.) 1 zl. 90 kr. 

Díl VII. (Se&.69.-67.) Totéž. II. Syn ohnivcúo. (239 str.) 1 zl. 
20 kr. 

Díl VIII. (Sefi. 67. - 83.) Totéž. III. Do tři hloěů. (636 8tr.) 2 zl. 
50 kr. 

Díl IX. (SeS. 84.-93.) Dt^bné povidky a obrázky. (Učitelsky, — 
Svědomí. — P. Euetach, — Veěeek^, — Do Němec. — Legenda, — 
Dle abecedy,, — Kamenický. — StarosvěUké obrázky,) (308 str.) 
1 zl. 60 kr. 

Dii X. (Se$. 93.— 103.) Sousedé, — Pandurek. Dvě historie 
z minulého stnloti. (332 sU* ) 1 zl. 60 kr. 

Díl XI. (SeS. 104.— 109.) Z různých dob. Povídky a obrázky. I. 
Maryla. — Blaatej Cholefinský, — Hejtmanská sláva, — Rybni- 
kář, — Johanka. (Str. 1.— 192.) Vychází dále. 

— Vojnarka. Drama o čtyřech jednáních. Tamž; 8. (76 str.) 50 kr. 

— Jaroslav, Stojaté písmo. Časová iWahn, kterou dle své před- 
nášky v okresní poradé učitelské podává. V Praze, Alois Hynek; 
v. 8. (16 str.) 8 dvojitou tabulkou. 

JiHk Emanuel, O správě obecního jmění a statku, Pomftcka pro 
obecni funkcionáře. V Přerově, 1889., spisovatel (okresní ta- 
jemník), tiskem J. R. Port-a v Plzni; v. 8. (47 str.) 40 kr. 

Jiroil§ek TomáS Josef, První Máj, Viz Slova pravdy, XII. 

Jirsík Jan Valerían, Kázáni na viecky neděle a svátky celého roku 
a řeěi postní, kter& ěinil a vydal. Třetí vydání do tisku upravil 
B. M. Kulda. Díl první. V Praze, B. Stýblo; v. 8. (205 str.) 
1 zl. 12 kr. 

Jókai Morif, Kresby a malby. Novely. Přeložil Ludvik Ko- 
stolný. I. Romány ^Hlasu Národa**. V Praze, 1892., Nákladem 
a tiskem národní tiskárny a nakladatelstva; 8. (408 str.) 80 kr. 
Obsnh : 
Anděl pomsty, — PapouSek. — Vě$ dagóská, — Cikánský 
baron. — Kníieci vězeň. — Dvě svatby. — Na útěku, — Sleěna 
BoH Hory. 

Jnin, Věno. Viz Bibliotéka, Divadelní, sv. 181. 

Jungmann Josef. (Podobizna.) Viz Album, České, 7. 

— Sebrané spisy. SeS. 7.— 15. V Praze, I. L. Kober; 8. (dílu III. 
str. .S85.— 415. a I.— XV., dílu I. str. 1.— 240. a fotogr. podob., 
dílu 11. str. 1.— 244.) SeS. 15 kr. Ukončeno. 

Just, Nepokradeš ! Upravil J. J. Stankovský. Viz Ochotník, 
Divadelní, sv. 239. 

— Dr., „Moudrosť* Talmudu. Viz Příloha, Zábavně-poučná, „Če- 
ských Zájmů", III. 40 Kabrhel — Kateodtfř 6Mkýcli eyklUiA. ■. •\ 
Kabrhel Dr, G., O másle Hrojenim. Otisk z „Č«Bopidu pro pr&- 
mysl chemickým. Ročník 1891. V Praze, spisovatel (docent hj* 
gienj při vysokých Skulách v Praze), tiskem Frantiika Šimáéka; 
4. (6 str.) 

Kádner Karel, V poledne, BAsné pro dospělejli ml&dež. V Praze, 
spisovatel (Fr. A. UrbAnek kom.); 8. (92 str.) 50 kr. 

Kafka Josef, Z tajá života. Viz Matice lidu, «. 1. 

— Zemidilstvi na vieohecrU zemské júb. vjstavS v Praze r. 189L 
Viz tam. 

— Zvířena ěeskýeh ryhniká. Viz Archiv pro přírodovědecké pro- 
zkoumání země České, díl Vlil. £. 2. 

Kahlik Frant, Kytice z lúkú slovanských a dzich. Viz tam. 

Ejiehnik Dr. Josef, Církevní památky umilecki z Olomouce, Viz 
Památky, Církevní. 

Kálal Václav, Maljm srdéěkám. Povídky, básničky a jiné na poi 
vzbuzenou i výstrahu útlé mládeži napsal a upravil. (S osmi 
vyobrazeními.) V Pardubicích, F. ff oblík; 8. (91 str.) 50 kr. 

~. Ze tH řm, II. díl. Viz Knihovna, První Morav, obrázková, 
číslo 8. 

Kalandra Čeněk, Ze svita zvířecího. Viz Knihovna, První Morav, 
obrázková, Číslo 11. a 12. 

Kalendář a seznam spolků, českých vojenských vysloužilců na pře- 

. stupný rok 18})2. Pod záStitou Jeho Exc. £manuela Salomona 
Bvob. pána z Friedberg^ft-Mírohorského. Redakcí FrantiSka Emila 
Koniga. Ročník V. V Praze, Ústřední Sbor voj. vysloužilců 
v král. Českém; lex. 8. (224 str., trhy a ins.) 50 kř. 

— Assekuraění, na rok 1892. Rukověť pro úředníky a jednatele 
pojiStoven v Čechách. Sestavil Karel Gerber. VII. rečník. 

V Praze, vydavatel; kap. (177 str., zápisník a inserty) v plátně 
váz. 1 zl. 50 kr. 

— cukrovamiekó na kampaň 1891, — 92, Uspořádal K. C. Neu- 
mann. Ročník VL V Prase, Nákl. „Prager Zuckermarkt** ; kap. 
(kalendárium, X, 248, XLVII a 21 str., zápisník a inserty) 
v plátně váz. 1 zl. 80 kr. 

— cyklistů. Viz Kalendář českých cyklistů. 

— éeského studentstva na rok 1891, — 1892. Redakcí kommisse ka- 
lendářové literár. a řečn. spolku „Slavia'' v Praze. Ročník XXII. 

V Praze, nákl. Literárního a řečn. spolku „Slavia". Tiskem Edv. 
Beauforta; kap. (Kalendárium, 169 str., zápisník a inserty) 
v plátně váz. 1 zl. 

— českoslovanského dělníctoa v Rakousku na rok přestupný 1892. 
Vydavatel a nakladatel: Frant Komprda. V Brně, vydavatel 
(Josefov čís. 21.), tiskem Vojtěcha Thnmy; v. 8. (Podobizna 
Camille . Desmoulinsa a 112 str.) 80 kr. 

— Óesko-zidovský, na rok 1891.— 92. Redaktor Karel Fischer. 
Ročník XI. V Praze, Spolek českých akademikft-židfl ; 8. (194 str. 
a inserty) 60 kr. 

— českých cyklistů na přestupný rok 1892. Ročník V. Redakci 
Jos. Nováka, redaktora „Cyklisty". V Praze, Časopis „Cyklista", 
tiskem Edv. Beauforta; kap. (144 str., zápisník a inserty) v plátně 
váz. 1 zl. Kalendář <Mkýeh hadebnikftv -^ Kalendáf, Léttirnleký, 41 Kalendář ée$k^eh hudtbník&v na rok 1893. Rediguje Velebfn Fr. 
UrbAnek. RoSnik X. V Prase, Fr. A. Urbánek; kap. (173 str., 
zApisnik a inserty) v plátně váz; 1 zl. 50 kr. 

— ctskjdi UkaMv na rok 1892. Redaktor Dr. Ferdínnd Pečirka. 
Roéiiik XXIV. Vydal Spolek lékař&v českých. V Praze, 189*2., 
Nákl. spolku (Dr. Eidv-. Grégr kom.); kap. (250 str., dennik a 
seznam lékařů [93 str.]) v plátnS váz. 1 zl. 50 kr. 

— ce»kjck rodin na přestapný rok 1892. RoČnik IV. V Praze, 
F. B. Batovec; lex. 8. (88 str., trhy a inserty) 24 kr. 

— českách zHxeneú drah na přestupný rok 1892. I. ročník. V Plzní, 
Josef MatAjček (konduktér c. k. státnich drah); kap. (185 str. 
a zápisnik) v plátně váz. 

— dilmdva. Víz Kalendář českoslovanského dělnictva. 

— Denní, útrSkový na rok 1892. V Praze, F. B. Batovec; 60 kr. 
(Viz též Kalendář snímací. — Kalendář výstavní.) 

— Divadelni, na rok 1892. Ročník XI. Vydal Antonín Šrůt, po- 
kladník král. čes. zemského Národního divadla v Praze. V Praze, 
vydavatel; kap. (XLVIII a 125 str., inserty a plán: HlediStě 
Národního divadla) v plátně váz. 1 zl. 

— Domový, pre kalolOcov, Avanjelikov a pravoslavných na priů' 
ttupný 366 dni majúei rok ponarodeni Krista Pána 1892, Ročník 
IX. V Ruř.omberku, 189?., Karol Salva; v 8. (104 str.) 24 kr. 

— duchovenstva ÍeskO'9lovanského na rok 1892. Ročník VIII. Majitel, 
vydavatel a redaktor Dr, Karel VondruSka. V Praze, Ed. 
Beaufort; kap. (XLVII, 381 a 64 str., zápisník a ins.) v plátně 
váz. 1 zl. 20 kr. 

— hanit. Viz Čermákův Kalendář českých hasičA. 

— Hornický f 1892., co pokračování Pražského kalendáře pro lid 
hornický a hutnický. Ročník IX. V Praze, Montanní spolek pro 
Cechy, AI. Wiesner kom.; m. 4. (kalendárium, 136 str. trhy a 
inserty) kart. 50 kr. 

— hornický. Viz Horní 1^. 

~ hospodářský. Viz Brtníka kalendář. — Kalendář, Všeobecný 

hospodářský. — Lambla Kapesní kalendář hospodářský. 
*~ hudehnikův. Viz Kalendář českých hudebníkův. 

— Humoňstieký, y\z Vilírak&v Humor, kalendář. 

— jednací. Viz Kalendář,. Úřední, jednací. 

— Kapesní, na přestupný rok 1892. V Praze - Karlině, Rudolf 
Storch; m. 8. (128 str.) v plátně váz. 40 kr. 

— Kapesnif na rok 1892. Ročník X. Ve Vídni, Moric Perles; 
tob. (62 str.) ceny dle ťípravy rftzné, od 20 kr. až do 1 zl. 

— Kapesní, pro rok 1892. V í'raze, A. Haase^; 8. 16 kr. 

— kapesní,' Viz Bellmann&v kapesní kalendář. 

— ku pocii nejsvétijiích srdcí Pána J^tíe a Panny Marie pro 
katolický lid na přestupný rpk 1892. Velké vydáni. Vydavatel 
a redaktor: Adolf Rodler. Hvězdářská část tohoto kalendáře 
jest od c. 'k. hvězdárny v Prsze. Ve Vimperce, J. Steinbrenner ; 
lex. 8. (144 str., trhy a inserty) 50 kr — Malé vydání. (64 str., 
trhy a inserty) 80 kr. 

— Lékái-nický, na přestupný rok 1892. Pořádali Karel Schtirer 
aBoh. Kraft. Ročník XIII. V Praze, pořadatelé (Praha, Ferdi- *2 tirtý. niiDilovii it. 6. 39. n.); kxp. 11G4 itr., iuaerly n sApiMilk) v pUtití 
víi. 1 zl. co kr., v kflii vil. I .!. 80 kr. 
Kalendář l-íkaHv. Vii KnloiidAř e»ký>.'h lékHřAv. 

— L«ini a.loeíí, nu přestupný rok 1892. VjdiiU dttkk jednota 
leiDÍcki. RedigovxlJosefZeiiker. ge>tiidviio<ltý rofinik. V Friiir, 
ČeskA jednou leatiiL-kň (Fr. kU-akt kom.); kap. (302 str. n i*- 
pi«DÍk) v pUtné \k%. 1 si. 40 kr. — Hnlé TjdAní. TKAdmrilý 
Tofnik (184 elr. a zipisnik) v plAtné v&i. 70 kr. 

— Liríovj. Vi« Froinme. 

— Maliho Čtendfe pi-o ilailni role Í8SII.--1S$2. ScaUvil Fr. 8. Pro- 
chARkjt. I. rofnik. V Praie, Jos. R. Vilímek; kup. (182 itr., 
d«nDlk K iQiťrt;) vAe. 38 kr. — Vjíláiií bez kolku 30 kr. 

— Jfaiíjí, 1892. V frnxe, J. Otto; tob. (32 itr.) 30 kr., v kovorých 
deskAch 36 kr. 

— Mal§ vtielý, obrdxíov^ na přestupný rok 1892. Ve Vimperce, 
). Stťinbrenner; lex. S. (63 str., trhj a íasert;) 30 kr. 

— MaHatuký. Vii Kalendář, Velký Marianiký. 

— MintiUnt Vix Haaaovaký kglendAf. 

— Moraviky, nái-odnl nx phsatupný rok 1892. (DHve „No\-ý fraku- 
Bioravaký ťoscl".) Eoínik VIU. 8 titnlnlm obrnE«m a mnohýnii 
meii texiem tištěnými vyobraiunimi. Budnkvi J. Hacha. V Olo- 
mouci, 1892., Eduard llolael; 4. (1C4 itr. a inicrty) kart 60 kr. 

— TiwiHvecký. Via Oemý J. V, 

— Národní. Vii Kalendář, Nový obrAikový národní. — Kalendář. 
Velký nárorinl. — PeČirkův Národoi kalendář 

— „Národní Polilihg' DK přealupný rok 1898. Roinlk H. V Priwe, 
Závod tÍBkařaký a vydavatelský ; lex. 8. (133 itr., trlij a iuaertrj 
40 kr. 

— Nátlěmt^ vvdaly firmj F. B. Batovnc v Praza, J. L. l!«/íi 
v KolinS, U. Fnoha, A, HaAse, Hofer a Klouíek, J. Otto, B. 
Stýblo v Prače a Tb. VenM v Lounech atd. v rBanýcb dmiídi 
a cenáeh od 14 kr. výíe. 

— Noiý obrátkový národni, čeikiho vtakova na přestupný rok 
169!. III. ročník vjdán pod správou „Spolku českých knilikupcá 
na venkově". V Chrudimí, M. E. HoUkovský ; lei. 8. (160 alr, 
triiy « inaertj) 60 kr. — Mul* vjdání (64 atr., trhj a inaertjl 
30 kr. I 

Pro několik inéat a krajQ v Cechách a na Uoravě ject uspo- 
řádáno vydáni a mistnim náivein n sjre : Pro KoHn a okolí, 
Litomytlaký, Mladobolealavaký, Otnvnn a Velkomeiiřífaký. | 

— Wopjř ťraiikj, pro měiío i pro veukoa na přestupný, 86G dni 
nmjld rok po Kristově niiroxení 1692. Spolu i knihu lábnviiá 
H poafná pro veíkcrě obíany jakábokoli povoláni, totii pro do- 
i-hovnl, i\i'«dniky, umělce, řemeslníky, hospodáře k rfiiné obchod- 
níky. UipořáUal Frant- Oobl (Kopid 1 an ský). Prostonároduí 
a viearozuniitelnj'. S obrsKem titulovým a mnohými v textu vy- 
tí itěný mi vy o hrazeni ni i- Ročník čtyřiuátý čtvrtý. V Praie, 
A. Uaaae; m. 4. (168 atr.) kart. 60 kr. 

~ Nový, uiitttiký na rok 1892- Vydavatel Alois Holub. Ročník 
IV. K oalavě SUOletýih naroienin J. A. Konienskěho. V Pra", 
vydavatel (učitel v Lysé nad Lnbem). Tiskem Joa. R Vilímka; 
KaleMlář. Obteitký — ý «kitfskoTv. 4S kap. (185 a XIX str^ sápisnik a inaertr) v platné wás. 86 kr. 
Pnlohft: PiiinátDosti měsU Prahy. Vis tam. 
Kalendář, Obianský, korun jf SvaiowáeUvšké na piestapný rok 189S. 
Uspořádal VicUv Špaček. Roénik XXV. 8 bohatoa éásti 
úbavnou a poučnou a hojnými obráakj. V Ptase - Karlini, M. 
Knapp; lex. 8. (164 str., trhy a ínssrtj) 50 kr. — Malé vjdáni 
(100 ttr., trhj a insert/; 30 kr. 

— Obehodni, na rok 1892. Roénik X. V Prase, F. B. Batorec; 
list 45 kr. 

— obchodnické omladiny itškoslovandcé na rok 189^ Redakci ka- 
lendářní komise Českosluvanské obchodnické besedy v Prase. 
Ročnik VIII. V Praze, Českoslovanská obchodnická beseda; 
kap. (inserty, podobizna Emanuela Placka, 105 str. a sápisnik) 
v plátně Tás. 80 kr. 

— obchodnictva ceskoslovanškého na rok 1892. Vydaný péči re- 
dakce .Českého Lloydn". V Praze, Redakce „Českého Lloydu**, 
tiskem Edv. Beaaforta; kap. (kalendárium, 221 str., inserty, že- 
lezni^ni mapa Čech, Moravy a Slezska ve form. 49 X 38 cm. a 
zápisník) v plátna váz. 1 zl. 20 kr. 

— (ichodniké češkotlovanMk^ch na přestupný rok 1892. Ročník II. 
V Plzni, Vendelín Steinhauser; kap. (113 str., inserty a sápisnik) 
v plátně váz. 1 zl. 

— obrázkový. Viz Kalendář, Malý veselý, obrázkový. — Kalendář, 
Nový obrázkový národní, Českého venkova. — Kalendář, Slo- 
venský obrázkový. 

— £Bt4gCoio^. Viz Méhnera Wiliama. 

-— pani a divek éeských na přestupný rok 1892. Ročník V. Ke 
každému kalendáři přidán jest zvláštní seí^it „Denník bedlivé 
hospodyně." V Praze, J. Otto; lex. 8. (178 str., inserty a příloha 
40 str.; v plátně váz. 1 zl. 20 kr. 

— podXc^Ucový, Viz Hoschftv nejnovějSí kalendář podložkový na 
pijácích kartonech. — Ottftv poznámkový kalendář se stálou 
psací podložkou. 

— poznámkový. Viz Kalendář týdenní poznámkový. 

— Frazaký, \ iz Kalendář, Nový pražský. — Kalendář, Velký 
Pražský. 

— / raitkj, pro lid hornický a hutnický. Viz Kalendář, Hornický. 

— pro mrtvé a iivé duie. Viz Kopřiva Petr. 

— Rolnický, na rok 1892. Příruční zápisník pro hospodáře. Redi- 
guje Josef Jeřábek. Kodník I. V Praze, Otakar Heinrich; 8. 
(84 str., Příruční zápisník pro hospodáře a inserty) v plátně 
váz. 50 kr. 

— iolonni 1892. V Praze, Eduard Valečka; kap. (13 str.) 86 kr. 

— Selský j na přestupný rok 1892. Ročník prvý. V Táboře, vyda- 
vstelstvo „Selských Novin^, tiskem P. Franka (A. Srdce v Praze 
kom.); 8. (188 str., Abecední přehled křestních jmen, trhy a 
inserty) 40 kr. 

— slovantký. Viz Kalendář, Velký Slovanský. 

— Slovcfuký obrázkový, pre kaíolikov, evanjelikov, štaroveroov a 
židov na príestuptiý rok 1892. Ročník XXI. V Turč. Sv. Martine, 
Knilitlačiarsky uČastínársky spolek; v. 8. <96 str.) '25^ kr. Kalendáf mimaei a« r. 189S. V Praie, A. Huie; 60 kr. (Vii téí: 
Kalendář, Oennl, ůtrlkovt.) 

— lokotik^. VU Sbornik aokoltký. 

— Studeiíltký, □■ rok 1891.-92. RedRktnr: Aloí* Bolab, Rofnik 
II. V Praie, I. L, Kober-, kap. (118 Btr., eápiiolk m in»eitj} 
v pUtnS vít. 60 kr. 

— ttadtnlttva. Ti< Bačkovnkého kalendif. — Kalendář českého 
■taduaUtvH. — Stacieiit, Ceaký. 

— Svato- Joief 114, Vi> Ealen^lAf, Telký Svato- J ose fský. 

— SoalováclaBtieý, na přestapný rok 1899. Boínlk XIII. Redaktor 
VojtĚfh Pakosta. V Praie, Cyrillo-MethodÉjski hnihti«kárni 
(V. Kotrbn) (G. Franci kom.l; m. 4. (kalendárium, 40 sb., pře- 
hled malých, trhy a inserty) 30 kr. 

— Tobolkov^. Viz Frommeho kíilendAř. — KalendAf, Malý- - 
KnlendAHk do tobolky. 

— 'I^dmni, poznámkový. 1893. T Fráze, F. B. Batovec ; fot. 80 kr. 

— umeUkš. Vil KalendAř, Nový, afiteliký. 

— Uředni, jednací na přeitupný rok 1698. Pro veřejní úřady 1 
■ondy, jakoií i soakromí kanuelAře, jmenovitě pro aamoipriTiié 
úřady, advokátaf kanceláře, ikolnf řlditelitvl, spořitelny, lÁIoin*, 
pritoiyslovů lAvody a pod. Bočnik XI T Prnae, OnaU* F.inU; 
lei. 8. (IG2 str. a cApisnfk) kart. 1 il. 

— áirikoB§. Vil Kalendiř denní útržkový. ~ Kíilendtí výstívnL 

— Velký MaHatukí, pro lid kaloUekj na přestupný rok 1S9Í. 
ObBHhuje mimo čAst kaiendářnl a astro nomiuk cm : dv.anActe vy- 
obraieni Mariánských, mnoho zábavného a poaínébo ítanl ■ lioj- 
Dýnii i Ilustrace mi, seznamy svatých i trhA výroínlch, ivláitii 
list pro rodinné a jiné ddležité lipisky atd. Část aatroDomieki 
jest od c. k. hvĚtďámy pražské. VjďaTRtel a reduktíiT'. AdoK 1 
Rodler. Ve Vimperce, J. Bleinbrennar; lei. 9. ([43 str., trhy 

a insert?) 5u kr. — Malé vydáni ((i3 sir., trhv a insertv) 30 kr. 

— Velk^ Národní, iia přeatupný rok 1892. Pětatřicátý" roínlk 
S obraiem titulním a s mnoha jinými vyobraaeninii. V Prur, 
Jaroslav PospiHil; lei. 8. (152 atr., trhv a insert;) 60 kr. — 
Malé vydáni (73 str., trhy .1 inserty.) 30 'kr. 

■~- Velků néiodnl, naiieh rodin na přestupný rok 1893. S obraiem 
titnlnim a mnoha jinými vyobracenírni. Kofnlk I. V Prsie • D> 
Smlchore, V. Neuber!; m. i. {Í32 str., inserty a trhy) 50 ki. 
— Malé vydáni (99 str., inserty a trhy.) 30 kr. 

— Velký nárndnl, pi-o fru a vlfnott na přestupný rok 1S92. 
o 366 dnech. H%-ezdářská f.ňel tohoto kalendáře jest od c. k. hrřc- 
dámy v Praze. Ve Vimperce, J. Steinbrenner; lei. 8. (144 str.. 
trhy a inserty) 60 kr. — M.ilé vvdáni (63 str., trhy a insettjl 
80 kr. ^ 

— Pelký Pražiký. Kov.ý prosto národ ni kalendář obrázkový p'" 
lid íeskosluvnQBký v Čechách, na Moravg a vo- Slezsku d» pře- 
stupný rok 1892. S mnoha povídkami n flanky zábavnými i po- 
nfnými, s obraient titulním a mnoha jinými obraty. Roíoi'' 
d»«náctý. Rediguje Bohuslav Tichý, V Praia, AI. Hvnek; m.i- 

■ - <Ue. str., trhy a inserty): 50 kr. — M;ilť vTdání (81 alr., trh; 
A insény) 30 kr. K Vílky a I Kalindáf, Velký SloBamký, nn pfestupiiý rok 1893. VydAvá: J. Otto. 
Rofnlk XXI. 8 obraiem titulním s ■ mooha jinými cjobrazemmí. 

V Praxe, J. Otto ; ni. 4. (140 atr., trh? > insertr) 60 kr. — MeaSi 
rjdÁni (MenSI Slovanský ksleadňř.) (6Dítr., trhy a inaeHj) 30 kr. 

- rtřitji Svalo-Jotrftký, pro křesfanakou rodinu na přestnpný rok 
ii:'l. HvĚzdfil-ski íAsf tohoto kulendáf-e jnst od c. k. hvííditnj 
v Prsíe. Vo Vimpcrce, J. Staiobrenner; lox. 8. (Ul atr., trhj 
1 ioiertj) 60 kf. — Mule vyd. (63 str., trhy & ínsertj) 30 kr. 

- Teílí Kdbavný. Vií Přitel, Pr«vý domini. 

- Btlodptdútů. VÍE Kaleiidif' fieikých cykliatA. 

- Pideňtký, n& rok 1892. VydAvá redakci Ferd. Menčika 
KlQh mkouBkých oArodnoítí ve Vídni. I. aí lil. vydíni. Ve 
Vídni, Nikladem klubii rak. národaoití, tiskem LambertK KU- 
buaaja v HoleSovS; r. g. (kHleodarium, abeced, píehled jmea 
kfestnícb, 128 str. a inserty) fiO kr. 

- Vlattaiedíý, na pTestapný rok 1892. Ročnik XL. Zábavnon 
ílif ngpolrádal Frantifiek J. Peřina. S 1! obrazy ntísiÍDiuii 
1 DÍkolika jinými vyobrazeni mi, jakož i abecedniiD BeiDamem 
trhft výroíních a jich sestRvením dle dnfi. V Praze, B. Stýblo; 
i". 8. (158 ítr., trhy a insaity) 60 kr. — Malé vyd. (94 str.. 
trhy 1 inserty) 30 kr. 

-- neobecný hotpodáf-tki), a idpiiky na rok 1602. Rofiník X. 

V Slaném, Fr. Neubert: kap., v&c. v plAtné 60 kr. 

- vntlouHtcA vojentkjch. Vis Kalendái* a seznam spolkfl. 

- vjítavni 1892. (Denní útitkový.) V Praze, Novohradský a Par- 
krtbek (O. Heinrich); 76 kr. * 

- tdbam^. VÍE PHtel, Pravý domácí. 

- zélóUntký. Viz Bergrfiv ZiloŽ. roiník. 

- iřiwnca drah. Viz Kalendář íeských zHzenufl drah. 
KateiidářOc do tobolky 1893. V Praze, J. Otto; m. 8. (4 str.) 16 kr. 

- FaUidc. Vi» Kroinme. 

Kalenský Josef^i NejkiátnijH báchorky z titic a jedné noci. Volu« 

vypravuje. Se f tyřmi barvotiskovými obrázky dle akvarelfi. V Praze- 

K«rllné, Rndolf Stonh; 8. (139 sir. a inserty) váz. 1 il. 20 kr. 
Kalina J. J., Báinické „plíi,. Viz Bibliotéka, Národní. 
KaliQov, Obraey I hiilaríe poVikej. Viz Kniínica zábavného a uíi- 

li^ného íltania, 14. 
Kslis Dr. Josef, Panna na Jdeaě. Báseň. V RycbnovS n. Kn., 

ipisovntel. Tiskem Karla Kathouského-, 8. (16 str.) 
~ Rnehnovu do paBtdlitíiu. Ve prospSch Pelclova domu, Tamž; 

S. (1S3 str.) 
Kalouíiek Dr. Josef, Če$ké tldíni právo. Historicky vykládá. Vy- 

ííni drnhé, misty opravené. SeSit 1.— S. V Praze, Uuralk a Ko- 

liuut; v. S. (Str. 1.-96.) Celé dílo vydánu bude asi ve 20 seííMcb 

po 20 kr. 
Ksmt-uiťký. Viz ňehák-Kameniuký Stanislav. 
lumiuHký Bohdan, Rúzaé paiutvo. Studie a povídky, lllustroval 

V. Oliva. V Praze, J. Otlo; y. 8. (197 str.) 1 íl. 20 kr„ v plátnS 

'»z. -i tí. 20 kr. 

- Tolíí. (Obyč. vydání.) Viz OWova Lidii4 knihovna národní, Ě. 99. 
ftnnciunilí. Sbirka výbornýuh písní, jakoí í nejpotřebnSjfii modlitby 46 Kaftka — Katalog ku kolektivní Týctové ka. SeliwaraeabergA' pro kAtoHcké rodiny, dle kAneionálu Cyrinského a Beéákora, 
sestavil P. František Zvejika II. rozmnožené vjdkoi, éitá 
150 písní. (8 barvot. obráíkem.) V Teléi, J. A. Voetrý řknihař). 
m. 8. (XVI a 344 str.) 

Kaňka, llluatrovaný průvodce po král. hlaon. tnišié Praze m tiati 
historickou a mUtopimou, Viz Uorschke & Kaňka. 

Kapras J., Sehrané rozpravy psychologické. Viz Bayerova Biblio- 
téka paedagog^ckých klassikft, dílo XI. 

Karafiátův Nový Pošel z Čech, Moravy a Slezska. Národní, do- 
mácí, uiěštanHký a rolnický kalendář pro Čeeby, Moravany ^ 
Slováky na rok přestupný 189'i., jenž má 366 dni Koéník XXV. 
S titulním obrazem a s četnými mezi textem tiSténými vyobra- 
zeními. V Brně, Karafiát a syn; m. 4. (128 str., trhy a insertj 
kart. 45 kr. 

— Nový Posel Moravský a Slezský. Národní, domácí, měSfaDskv 
a rolnický kalendář pro Moravany, Čechy a Slováky na rok 
1892. Roénik 56. 8 dvěma plnoobrazy jako s č.etnými inesi 
textem tiStěnými vyobrazeními. Tamž; m. 4. (140 str. & insertj) 
45 kr. 

— Malý Posel Moravský a Slezský. Národní, domácí, měSfansky 
a rolnický kalendář pro vSecky provincie Rakouska na rok 1891 
Botník VIII. Tamž; 8. (56 str. a inserty) 20 kr. 

Karléuová. Viz Flygaré-Carlén. 

Karlin. Statistika. Viz Knížka, Statistická. — Zpráva, Admini- 

strační. 
Karlin. Okres. Statistika hospodářská. Viz Okres karlínský rokn 

1890. 
Kašpar F. Jan, Tanec íást bohoslužby. Obsaženo ve Výroéní 

zprávě obecního nižSího gymnasia v Čáslavi za fikolní rok 

1890.-91. 

— L. B., Děje starého i nového zákona. V Praze, Spolek Komenský 
(J. BaStecký kom.); 8. (214 str.) 40 kr. 

— Pisně cestou života. Sestavil a vydal. Díl I. Deváté nezménéné 
vydání. V Praze, spisovatel (J.' BaStecký kom.); 8. (92 str.i 
váz. 30 kr. 

Kašpárek Or. Theodor, Inteněni křeée. Zvláštní otisk z «Ča>o- 
pisu lékař& íeských" roé. 1891. V Praze, spisovatel, tiskem Dra 
Edv. Grégra; 4. (4 str.) 

Katalog bibliografický. Vix Foit Bohuslav a Josef Springer. 

— Hlavttif vieobecné zemské výstavy v Praze 1891. k oslavě jubilea 
první průmyslové výstavy v Praze 1791. pod protektorátem J«l»^' 
Veličenstva císaře Frantiěka Josefa I. Vydal Výkonný výbor. 
Redigoval JCDr. Josef Fořt. V Praze, nákladem výkonného 
výboru ; 8. (plán výstavy, CCV, 316 a 192 str. insertft) 70 kr. 

— Totéž. Druhé vydání; 8. (plán výstavy, CCXI, 344 a 192 «tr. 
insertů) 70 kr. 

— hospodářské a průmyslové výstavy v Kromě f^ pořádané v řase 
od 3. do 16. záři 1891. (Titul i německý.) A. Odděleni hospo- 
flářské. B. Odděleni průmyslové. V Kroměříži, VýsUvní výbor. 
Tiskem J. Slováka tamž; v. 8. (60 str., inserty a 88 str.) 36 k' 

— ku kolektivní výstavě kn. Schwarzenberga na vieoheené ze^nskf 
■ iDg D) 4T c^ílaně c Fraxe roku tSíft. au uHlhvu jubilen první piúm. výiitnv; 
r, 1791. v Prjiie. V Praie, Kníž. SchwMraenberaká ústřední 
kiiTinilAř. Hflkeni Edv, BeHafona; v. 8. (91 Btr.) SO kr. 
Kút^ag maiaárodnl v^itavy pti oiecA druhů, ptfúdaité Spolkem pro 
rhoB a cvičeni pšů v král. Cakiia ce dnech 6., 7. a S. idři 1891. 
na Djilanfíť Víeobecné jiihil. ztmtki vjttavy %a, vjsokůhu pro- 
teklor&tu Jeho Cis. Výgosti [lejJHBofijiiho pnnn Arcivévody Fmn- 
liiks FerdinaQ<iii e Esce v Pmie. V Prnze, NAkl. spolku, tiakeiD 
knihtiskiraj Pulilikj; r. 8. (66 str.) 

— retrotpeklivai v^itauy. VHoobecnA lemskil výsUva v Praio 1891. 
ui mIkvu jubileiL první prQmTBlavé výstavj r PrnzQ 1791. xft 
protekloritu Juhn Velííenstvn 'dí»ře FrHntiSkii Joiefn I. (8ko- 
pinH XXV.) V Pr,iBB, Výkonný výbor. Tiskem B. Grund* h 
V. SvAtone nn Kril. Vinohradech; 8. (XVI % Ab-i sír. n půdo- 
rys) 46 kr. 

— toaborni c^atacij hrabat z BaqaaijS.. V Nových Hradech, Ni- 
klKdem brnbat e Buquoyfi. Tishoin J. Pfikrjla v Č. Badijovi- 
ťiih; v. 8. |66 str.) aU kr. 

— Kviioi-ni výmtavy Jana hraběte Harraeka na vitobeeni temtki 
ciíMlavi B JVoze roku I8S1. dh oslavu jnbilea první průmyslové 
výstavy rokn 1791. v Praie. V Praze, Vrthni lesní úřad Jaua 
hríibéte Harrauha. Tiskem knihtiskárny h nakladatelstva; v. 8. (i7 T.) 10 kr. - Vjílaviii, krdloBikého MaonOto miita Prahy. PbvÍIIod čislo 64. 
■íieobeKuá eemfiká výstava v Pr«ze 1891. na oslavu jubilea první 
prSmysiové výstavy v Praie 1791. za prutektoríta Jeho Velí- 
£eu9lvA ciaaíe FrantiSka Josefa I. V Prnze, Oboční d&ubody; lex. 
». (142 str. a pSdorye pavillono.) 26 kr. 

- Vjílaonl, praíikjth obecalek plynáren. Tiz Krost Josef. 

- 17//. e^ilavy drůbtie pořddaiii od 3S. oÍ do 31. ktsHittt ISUt. 
'pnU-em pro tvdebenl rhaon drobn^eh zvtf-at o králooiloi Cakén 
r Praze. (VSeobet^ná lemskA výstava v Praze 189). na oslavu 
jubileu první pr&myslovÉ výstavy v r. 1791. v Prase pod piotek- 
Icrítem Jeho uin. a krAl. Veliícnstva clsnht Fratifika Josefa 1.) 
V Praze, Výkonný výbor; v. 8. (31 ílr.) 20 kr. 

- t^iiaea tpolku koHetinOlo a aa ochrana míre v králooilBÍ Cetkém. 
Zemská jubilejní výstava v Praze 1791.— 1891. V Praie, Vý- 
"tavNl komité. Tiskem H. Stýbla: v. 8. ÍI9 str. a íusertv) 20 kr. 

- EJnhitTy ikoliki. Vydal Školní výbor. VHeobecnA xemskil výaUva 
v Praie ISSl k osUvĚ jubilea prvni průmyslové výstavy v Pra«e, 
rokiilTSl. pod protektorátem Jeho Vflideustva císafe Frnatiíka 
Josef* I. Skupina XXIll. V Praze, Školní výbor; 8. (PlAn vý. 
ítavy Školská a Ižfi str-l 30 kr. 

I^tttdůnma iili Vyklad n^oitmlvi katolického. (NezměDený otisk 

fitu z roku 1890. V Praze, C. k. Skohii knihosklad : 8. (14Í str.) 

ksrt. 24 kr. 
KautNký Karel, Karta Marxa ekonomicki »aaky . Víz Miirxa Karla. 
S-in I ndmi obídváf Viz atorchovo n;írodní loutkové divadlo, 

»v, XX. 
Kennai) Qeorge, Na Sib&i. Dojmy a úvnhy z cest. Přeložil Vilém 

Hijfer. 8 četnými vyobrazeními, SeMt 1. — 3. V Praxe, Hofar •o KcHnfr — Kstlpp. 

S Kloníek; lei. 8. (Str. 1.— 96.) Cel£ dflo vjjde aai ve SO uii. 
těch po 36 kr. 

Kettnfr Jindřicb, SlmmUek tamoxnaků a tkrácemn, Jejidi odto- 
ttnin a ipojenin, jakoi í mnohých jiných tldlýeh xkratků litnopin 
letkého dle šonttavy Gabeltbergerovy. íIh zikUdí „Tesnopiau 
íeakéhd" BesUvil a vjdul. Tíetl ijAkai. V Čei. BiidéjoTÍci<;b. 
vjdivBtrl (L č. Btaroatn spolku stenogrnfA GitbeUbergenkých 
v Ďea. Budějovicích, Červ*ný DvBr.) Tiskem J. Mibjh ; 8 
(63 sir.) 40 kr. 

— Dr. K„ Epidtmic vaticelty. Z klinik; pro nemoci kojencA prof. 
Dr. K. Schwinga. ZvUitoi otiik z ,Cnsopisa ték&řb ^eskýcL' 
ro£. 1891. V. Fruze, iipiiovHtcl (klimcký Msistant), tiskem Ur< 
Eiv. Orégra; 4. (.t nlr.) 

Kbell Knrel Petr, Úteini pHktadu k praktickému pi-ovdděni v bli- 
kách obchodních. V Vtuie. Burslk n Kohout; v. 8. (Hl itr.) 

Kielland Alexander L., Jed. Vii Bibliotéka, VzdSlaTael, sr. Ě. 
. Klapaíka. Viz Sftvs. — KUpaíka. 

Kláiky. Vil Čitanie, Lacne, av. XXI. 

Klattikovi ftéli a ffmíH v raule ietkém pořildani Timotbejeni 

Hrubým. Seiit 1.— 4. V Praze, UBfer a Klouf ek ; 8. I 

Selit 1. Tragaedte SafoHcovg. I. Oidip král. Metrivk; přelolil i 

Timothej Hrubý. (62 str.) 25 kr. ! 

Seiit 2. TotéZ. II. Jntíyoiui. Metrick; pite1o».il Timothej Hrubý. ' 

(46 Btr.j 36 kr. 

Seiit 3. Marka TidUa ťicerína tpity filoinfieké. 1. Ladlu 
o pfálelilví. Pfeloiil Joaef K reji i. (47 atr.) 25 kr. j 

Seiit 4, Tragoedie Sofokleovy. III. Oidip na KolóiU. neloiil ' 
Timothej Hrubý. (63 str.) 30 kr. 

KJaiy, Zláti. Dárek doapélejilm ilfvkAm do ZUté knih; íili Uě- 
dú-líi av. Ludmily zapaaným. Spoř*dal prof. Jan Vačleuí- 
dislo XXVIII. [zR r. 1890,] Paní Marie Biegrová. — iVoní budow 
miuea králoettví- takého v Praze. — Filomeaka. — Prodán' 
diti. — O vlatech. V Pisku, nAkladem „Zlat* knihj*. Tiakem 
V. Šimka tnmi; 8. (112 str.) 30 kr. Údam spolku cdnrma. 

Klá<ÍtcrHkf A., Poli o lety. |BáanĚ.) V Pmír, leiíi., F. Šim.tíek; 
m. 8. (147 str.) 60 kr., v pUtuA vkz. 1 zl. 

KlpcttUdit JindHch, Poltko a Čechy za válek hmitikjck aí dD 
odchodu Sigmunda Korybuta z Čech. Olj"aŽeno vu Zprávě o c. kr, 
reáln. n vyiiim gymnntii v PKbrami za iikolni rok 1890.-91- 

Klenot prof. liedř., O tíymologických kfUkách řeckých i4»níti 
tragických. Obsaíeno ve Výroíni cprávČ v. k. státnilio íjMili" 
g^mnnaia v Rjuhnově n. Ku. za rok íkolni 1890.— 91. 

Kller Am., Kaipárek u oelkoctxira. Víz Storchovo národní lonikovf 
divadlo, av. XI. 

Klika Joaef, Komemkého mravoufni deiaíero. Viz tam. 

Kneltll F., Dijinff kaillntkého ikoltlvi za první pMttolell jA" 
trváni. Od roka 1841. do roku 1801. V Karlini, Obec h.trlinaišái 
lei. 8. (84 atr. n barv. diagram: Rozvoj obecného íkolslvi 
v KnrlinS.i 

Knefpp Seb , Jak ílti. Rady a pokynj zdravým i nemocnjn), 
nbj prosté, rozumné žili a přirozené se léčili. Se svoleofm spi- 
Kneipp — Knihovna katecb«tfki. 49 sovatelovým dle VI. vydáni přeložil J. Ježek. Dmhé vydáni. 
Y Kemptena (v BavoHch), Josef Koesl; 8. (826 str.) 2 mky 

40 fen., váz. 3 marky. 

Kneipp Šebest., Léeeni vodoUy jež po třicetiletém ekoaSeni k vy- 
léčeni nemoci a pro šachováni zdrávi napsal. S podobiznou 
spisovatel o voa a s mnoha vyobrazenimi. Aatorisovaný překlad 
pořídili J. Ježek a Fr. Strnad. Druhé vydáni. TamŽ; 8. 
(313 str.) 2 mky 40 fen., váz. H marky. 

Kaelppův Rogtlinopisnt) cUlcta, Viz Atlas, Rostlinopisný. 

Knies Jan, FředhistoHcké hradiiti lUehské, (Zvláitni otisk z „Caso- 
pisa vlasten. muzejního spolku olomuckého*', roč. 1891.) V Olo- 
mouci, Vlasten. muzejní spolek olomncký; lex. 8. (12 str.) 

Kniha, PHittcnij Hiskjch\a zemských zákonů^ nařizeni a předpiié 
v záL^itoatedi Skolstvi obecného na Moravě, Vydána z nařízeni 
c. k. zemské fikolní rady na Moravě. Druhé, nově redigované 
vydání. V Brně, Rudolf M. Rohrer; v. 8. (XXIX a 440 str.) 
váz. 2 zl. 

Kniha reštantA ěasopisu „Mereur** na rok 1892,, autlientický slo- 
Bovaci list vSech tu i cizozemských losA, veSkerých slosovatelných 
obligaci, priorit, akcií, zástavních listů, státuich i soukromých 
pAjček atd. Dle ůřadních pramenů sestaven redakci časopisu 
„Merkur". V Praze, Směnár. obchod, adm. „Merkuru"; fol. (8 a 

41 str.) 60 kr. 

na rok 1892, Dle úřfdnich pramenů sestavila a nákladem 

svým vydala redakce ,, Českého Merkuru** v Praze. V Praze, 
redakce „Českého Merkuru"; fol. (30 str.) Předplatitelům „Č. M.« 
za prémii zdarma. 

Knihovna, Americká. Ročník V. Vydává Tiskařské Družstvo Po- 
kroku Západu v Omaze, Neb.; v. 8. Vychází jakožto příloha 
k časopisu „Pokrok Západu^ za celoroční předplatné 1 dolaru. 
(Podrobnějších údajů nebylo lze zjistiti.) 

— Českého Lidu, Pořádají Dr. Lubor Niederle a Dr. Čeněk 
Zibrt. I. SkřUekv lidovém podáni alaroieBkém. Sepsal Dr. Čeněk 
Zíbrt. V Praze, F. Šimáček; v. 8. (44 str.) 36 kr. 

— DěUká. Sbírka četby vhodné čtenářům nejmlad&im. Číslo IV. 
a V. V Praze, Dr. Fr, Bačkovský; 8. Číslo po 16 kr., kartono- 
vané po 25 kr. 

Číslo IV. Prosté obrázky. Napsal FrantíSek Hrnčíř (46 str.) 
Číslo V. Zvířátka a děti. Drobné povídky. Napsal Antonín 
Svoboda- (47 str.) 

— Hospodářská, Číslo 16. Chmel, jeho význam, vypěstováni a oie- 
třováni. Na základě literatury odborné a vlastni zkušenosti na- 
psal Jan Tomefi. Se 74 vyobrazenimi. V Praze, A. Reinwart; 
8. (242 str.) 1 zl. 80 kr. 

— Kabinetni. Svazek LIII., LI V. V Praze, F. Šimáček; m. 8. Každý 
svazek skvostné váz. o 40 kr. více. 

Sv. LIIL Julius Zeyer: Z letopisů lásky. Řada lU. (168 str.) 

Sv. LIV. Dr. Jiří Guth: Causerie z cest. Rada I.: Španělsko, 
Čásť I. (168 str.) 50 kr. 

— katechetská. (Na obálce: Ježkova Knihovna katechetská,) Sbírka 

4 r ielr. prnktickýdi BpieS, kt^roa h povuleniui ncJilABt. kníi. nrcib. koQ> 
■istoře Prnžské le ňni- IH. kvíltiR 1861. f. -2603 ■ u pHspřoi 
néklerýi-h brnlH ducbovrítli vjdAvi J, Jeíak. Herie L ť. 3. 
Vyklad kaUckiímu. PHruínA knihu pro kxtedwtT. DII II. Se- 
aUvil Tojtéi^h Piikoats. V Prnie, Cirítlo-MethodíiJHhé knth- 
knpe.'trl {O. Frnncl); 8. (196 ■tr.) 9e' kr„ vál. v plAtné 1 il, 
36 hr. 
Knihovna, Laciná, ntirodni. Spaj pro nábnvTi n pouíenf . Cislo S7. Chala 
za Vil. Romin Job. Ign. ti rasi ewakih a. Dle rjdáui tfetiho, 
BpÍBOTRt.eleu pfehUdniitého i opraTeného, pťelulil Vjlém Řpní- 
hel. 3 dilj v jednom svaiko. V Praip, J. Olto ; fl. (XXIV, 111. 
168, ^16 titr.) 1 el. 90 kr. 

— Ladná, ndnjdnL Víe Otlorii kiiihovna. 

— Malá, mládne. Seiitek 1 .—24. V Pritze - na SmichoTÍ, V. H«u- 
berl; m. 8. 8efiitGk po ! kr. 

1. Poíehndni otcovo. — Vdifnj tyn. — Král Pale.čfl'. — S mlf" 
nou nejdále dojedem. {S a S str.)' — 2. Pohádka o lilném Jifi- 
kovi- — V juh/ni- (8 » 8 str.) — M. BOh vi, iim íloeika tratati. - 
Zeonilfni a wiiířní nepfUtJ. ~ Ptrliéky. (Sedni drobnýcii po- 
TÍdek.} (8 ■ 8 itr.) — 4. Čaroimfi piiten. — hlaniiH tyliJi. 
(8 « 8 Btr.) — 5. Fahááka o kouáH. — Zlatj jclinek. — BwC 
zdDoHI§ a orholHŠ- (8 8 8 etr.) — 6. Stitlik. — Mravenec ~ 
Eoconrkovili mmikanli. (8x8 ati.) — T. Kt/ltika ledmi bdtni- 
fek. — Trepki; příčinou neitiiti. — Sladká práce tríeřínij. — 
Stromků »eba ietJ-iH. (8*8 str.) — 8. Jami pohádka. — Smi/ 
kvtotrov. (8 H 6 str.) 9. Kdo učil pldfky zpimi f Mláděti íeikč 
vjpravil Zpřvomil PudliHJíký. - Veielé ptáíe. — Dobři tráte. 
Hieturii-ká pnvldkn i doby KxiiniírB. krále pojgkéliu. (Dle pal- 
■kébo nprnvil Fr. M. Vránu.) (8 a 8 str.) — 10. Mlad^ hrditia. 

— Povidka « ciob pronáuladováni křeBtanS. I)!e poUkého nprnvil 
Fr. M. VráuM. — O pSvodi jmina feki/ „ftanna'. Pfíť ťt. 
M. Yránn, — Bytiři boU na Biánuku. PÍAp Fr. M. Vránu 

, l8 ■ 8 ílř.l — TI. Kdo I nullem te ipokojl i o netléiíi oh- 
ttoji. - Siařee a dvanárt ovce. (7 a 6 atr.) — IS. DervU a kře- 
$fatul-é mniVi. — Mladj vojín. (8 a 8 Btr.) — 13. .Va árok Pdm 
Bohu dává, kdo te nad ehudjm maiovává. — V lete bidy. (T »■ 
8 str.) _ 14. Hrdina na hřlňlovS. - Macolko. !8 a. S atr.) - 

15. Sedm jednou ranou. —Dvi dilkg. — Potůlek. (8 » 8 ■&.) — 

16. Zlatouhk. — Láika dctfina. {8 a 8 sir.) — 17. Princ SudolJ, 
MOT naii mládci. Podává Fr. M. Vrána. — Prinaana Šlf- 
pánka, vtei- pro naie dívenky. Napol Ft. M, Vrána, (g i 
8 sir.) — 18. Žebráci. IDIp srbského.}— HfUná nka (Ole nJ- 
metkého upravil J, L. M.) — Červení vince sritníni líce, rayafi 
*rdce, rozvdíní myti. (7 ft 8 atr.) — 19. Fenix vydilan^ Bohein 
požehnaný. (Dia cborvalskéhn vzdĚlu! J. L. U.) — Zkuicbaéiai 
věř. (Bajka.) (7 a 8 «ir.) — BO, Vladimir v Americe, fiU Doma 
nelépe. — Lálka ditimká. — Ch«d§ nádenntk. (T a 8 itr.) — 
81. Pohádka o Jealhoci. — PfeJni caoil je poilulnoiC, — Do pAl- 
nocivlete. ( Varuj nlii.) Mládeži vypr. V. Špaíek. (8 a 8 lir.) — 
88. Dukát a krejear. Vjpravuje Vád. ŘpaSek. — Prdee při- 
n4íi iCétiL (8 a 8 atr.) — 83. Látka k bfiinimu. (Od JoMfa 
K.ll.».i». M.l> - Kni n.. ťrvn. U»»v,k4. ťl 

ChmieUrskéhoO ZMUH Fr. U. VrAiin. — O JtHtílcu. m 
tahil Sonífitu. (PrafdiTý pHbéh.) (8 h T itr.) — ít. Oi}t9«nl 
Ulandv. — Švanda Thidák. (S » 8 atr.) 
Knihovna, Malá, pro ďJ%. Svo>«k 1—10. V Prftsa - Eiu-1Íd«, Rad. 
Storrh (dHvu AI. Neabert v Jiltmnid); 8. Srícek po 10 kr. 
Obsáhaje niRletÍDJfci povidkj, upraviná VAciUrcni 8 r o- 

Sr. 1. Zlaí^ pramen. (!B str.) — 3. Podivný ottrov. (S7 Btr.) — 
3. V SoAoří. (24 «r.) - 4. Vdiiitý Indián. (3* str.) — 5. MoHU 
lůvpeinía. (26 itr.) — 8. Král Hemothů. (26 atr.) — T. Tajtumi 
kuchat. [24 str.) — 8. F indidntkém tajeti. (33 atr.) — 9. fiflje 
D J/riet. (26 str.) — 10. OpiOUni ndm-Ovici. (3S str.) 

— mlddeét dotpivajicí Vis VilimkovsKnibovna mlíideže doBpfvBJfcf. 

— nauAui. Til Lorenvovs Knihovna nnačiiA, 

— Nejlaeinijtí, pro tetkou mtádei. ČMo iU-^^O. V PrnEe-KnrUně, 
Bod. Storch (iIHre AI. Neabfrt v Jilininivi) ; m. 8. ČI«I» po 3 kr. 

Číslo 31. Malý Bobinson. Upr«vi1 VA>»Nv Svoboda. 
(26 str.l — 33. Podivuhodné xadiránlnt. Povídku od Fr. Hrn- 
£ife. (19 str.) — 33. FSlraiee. PohAdkn. (IT str.) ~ 34. Pro 
matiéku. Povidks. (10 alr.) — 26. ňtr/y, Povidka. (9 str.) — 
36. V HH ttiau. Fovidkx. (11 str.) — 37. Filiííeliii kochŮ nad 
Pnuif r. 1866. Povidkji. (16 .tr.) — 28. PUvnik. Povist od Pr. 
Hrnříře. (8 Mr.) — 29. Vt tlttibdch vodníka. PohAdk*. (13 
str.) — HO. O beránkovi. Povídku (9 sir.) 

— Nová, pro mlddeS. Sbirkn spisfiv pouínýi-h a cAbavných pro 
naii cniloa mUdež. PofAdn]! U. Weiufurt A Fr. A. Zeman. 
JtadA II. Svatek 89., 90., 92., 9:1. V Pmze, IS91.— 1693., Fr. A. 
Urbinek ; B. 

Sviuek 80. Kriitofa Schmida Vybrané potidky pro mlddei. 
SvRzeíek 3. ICandrtk. — Svalojatuiý brouíek. ■— BolubiSca. — . 
FomiUnkg. Dle vydáni Ambrosovn vzdélal ťj-. S. Pro- 
cháxks. S dvímn obrázkovýma pHIoliama. (SS str.) 60 kr. 

8««>ek90. ZdiUkiho trdéfka. Bájefk;' a básniekr pro íipemé . 
detiekj nnpanl Karel Jjránek. (83 str.) 60 kr. 

SvBiek 93. (Na titulu «v. 94.) Po ckoceň/tko-broumoviké drán. 
Cestopisné obrázky pro mládec, i dospělé. Napsal Jan Tykaí. 
3 mnpkou. Spisn „Matice Komenakého-' i. 20. (135 str.) 60 kr. 

Srasek 93. Zimní pohádky. Napsnln Věncealnta Laiická. 
III. (Itt atr.) TO kr. 

— pro lid. Vis Urbánkova Knihovna pro lid. 

— Prcni Moravika obráiková, pro iakou middei. Pořádá Josef 
Sonhal. Roíník IV. (VII.) ĎInIo 8.— 13. Ve Vel. MeaiHÍ!, J. F. 1 (lek; ■ei. po 14 k číslo e. Žt tfi HÍÍ. Nové obráckj z pHrody. Mládeži pilné 
a poDienf chtívá nakrealil Václav KáUI. Dii II. Illnslroval 
Karel L. Thama. (63 str.) 

Čfslo 9. Betedy o utarontnotteeh. Vjpravtije mládeií Klíment 
Čermák. Illaatroval Knrel L. Thuma. (49 str.) 

Čislo 10. Výbor bajek Vincence 2kAradnika. Na lislsvu stole- 
tých naroxenin jeho v;l>rnl a životupianým nástinem opatH! 
BoHvoj Oborský. Illustroval Karel L. Thu nia. (33 atr.) ČíbIo ti. a 12. Zt ínéía tall-'r.Uio. Tří povidkv od ÚenU 
KiLloDilry. llluaLrovni K.'iri'1 h. Tliiinio. — Od Sáxacg. \i'i 
puvidkj oil Kauinnii Vraného. |H9 n SB str.l 

Čiala 13. KeUkiji baldky pro naie dUky. Nnpial E. Mmil- 
Dankovski. lUuBtrovnl KHrel L. Tliumi. (54 str.) 
KiiihoBita ro-lUttá ill. Vii Vílimkuvn ilIuXrovxnÁ kaihovna rodinní. 

— Jfo»«iiioca, ScStoiora. Sm^U XVIH.— XXll. V Pr.Be. ¥. Ěl- 
miícki 8. 

Sv. XVlll. Děti jinýck rodiř-ů aneb Zábaenf Bypraooaá»Í, te 
Uriovnék" priipaeldili a iak^tli íliKrdetnl m •iopuHili H}l« a 
Balid dokud byli pod dotoretn tni teliiky. Od spisovatele WAt- 
muy ilrdbeíe. Sn lAvírefni kmpitolou cnamenitého utikUdaielc 
Přelomná Antonie MnU. (180 «r.) bt kr., kaH. 61 kr. 

Sr. XIX. Raiinlbouf-t. Román H. V. Krestoviké. Z mlkčlio 
přeloJiil Ksrel Štěp Anek. (251 sir.) U kr., kurt. 76 kr. 

%i. XX. Lyrfia. Nov-etln. NapiHtn Oraná Pi eran to n >-Man 
uiniovň. Z vlaského ptoloíil Pnvel Projsa. (115 atr.) 36 kr., 
kirt 48 kr. 

8v. XXI. Iz* S:.wiiiki: Zapadlý tvit a Jím poeidky. Z pol- 
Itiny přcloitU Božena Kvapilori. (156 ilr.) 60 kr., kurt. 62 ki. 

Sv, XXII. Oíípooí tad a jiai nootíly. Napsal Guy de Miu- 
p»8sant. Z tranřin; přeložil Fivel Projsa. (13! atr.) 40 ki.. 
kart. 53 kr. 

— Bittká. Svaick VIII.— X. V Prase, J. Otto ; 8. 

Sv. Vlil. Spiiy hana Seryijeeiit Turgeniva. Svaielc 1. LoK"C} 
zápitky. První teaki vjdáni úplné. Píeklad redigoval Jarnmii . 
Hrubý. (31)1 str.) 1 il. 60 kr., vAz. v plAtnS I k1. 80 kr., v.l. 
vjd. vki. v pUtnS 2 il. 60 kr I 

8v. IX. Špity Ftdora Miehajlomft Dostojevkého. Překlad rt- 
digaje Jaromir Hrabý. Svazek 1 Zápitky z mrtvého don"' 
Přeložil H. Jarot. (344 sir.) 1 zl 20 kr , vAz v platné I ti. 
50 kr., vel. vjd, vAi, v plAtně 2 z1 20 kr 

Sv. X. Špity Nikolaje Vatiljexnie Gogola Překlad rediguje 
Jaromír Hrubý. Svazek 1. Dob>od>-aUtví Čif-kova aneb Mrlc- 
duše. Přeložil I^nA(^ H o i e k. (401 str ) 1 k1 60 kr , vAi. v plálii' 
1 zl. ii> kr., vel. vjd. vAc. v plAtné S zl 50 kr 

— Sarkandriatkii. Sbírka ned61nícb, svAtefnich n přiležitoitiiyili 
teti. Di] II. Řeíi ivdleění, {doby vánoční a velikonoini) a pUktl- 
lotlaé, kleré ve ehráma Páni Holeíovkém koual Jan H i k I. i'i>l.>' 
výnos vřnován bude spolku kat tovarySfl v Holeloví. V Holc- 
íově (Morava^ Hynek Bahnovský {kutechol.i). Tiskem Lambett* 
Klabosaya; v. 8. (£08 str.) 

— učittUká. Bedaklor a vydavatel Otakar Sadovaký, odb, uřittl 
v IvaueidcU (Morava). Ro£nik VI. Pololetui předplatné iis 
13 selitli obnÍKi pro abonenty 1 zl. 20 kr. Jednotlivé seiil.'. 
pokud zAsoba Btn<'i, po 15 kr. Adminiatraue ualéz.i sa v Ivanči- 
cieb. KomissionAř Fr. A. Urbánek v Praze. 

Seiit 1.— 4. Vyklad itáiikH Heal poufaiho nb,alea§<rh v I. ří- 
lanee tiojdibU. Napsal Jo». gtétka. iSlr. 1.— 128.) 

Selit 6.-8. Vjktad itánk&. (Dokoiiíeni.) iSlr. 139.— 216.) - 
Kretlenl na tkole obecné. PJíe prof. Aug. Smolik (44 str.) Split 9.— 19. Obraiy : dljia vt pHi-Ottoánl. Ke alohovým cvi- 
íeuim dte fUnlill abi.iž«ných \ ílUnť.a trojdílní, píliililné n 
ůtRiidSlné, inkož i pouíitfni mnohýuh prnmenQ tnethodirkj nn- 
psKl JoBcť Stttkn. (80 atr.) — Praktické opakoBiliií SivnUeho- 
pin. 3e»tnvil LmliulHV Nňgl. (SI sir.) — Dřjin// Krdfúva Pole, 
DIp Hbnýcli prnmena nAps.iL ZiUiiék Siidovský. (48 Bl.r.) 

»p|ít 13. Vg«f0Bání ilnnUHlm na iknte obetné. N.ipsAl Eá. 
^.'hnbert. (44 atr.i 

Se6i( U.— 19. rynfováal tilnzpgltt oe Ikole obecné. Díl I. Mtlhn- 
liirté výklady itu fláiikAm nbiaitným n /7. ěllonce pi/iÍiÍhí troj- 
ilQařho. B iionžiCfm mnohých yramenU eepsnl tVftnt, Komárek. 
II. YjAhá. (80 str.1 — Díl II. MeíhodůM výkladu i^n eiáak&M 
ihtaStHýni B lil. f-itanet Mi/dání trojdílného a onim fldnkůia lilrt- 
zpt/lnjin ěílariek a pfli díledí, tíeri v trojdíliiém vydání obtaStny 
nrjtou. Sepa&l E. Scbiibert. (136 str.) 

Seiil ao.—SJ. nSt Eokntukfuhertká. Přehled Keměpitného 
ufiva pro ikoly obecné. S poníitdn rozliřiiýdi piimenň ka pti- 
Iříbí nSitelBlvn upravil Frnnt. X»v. Kokou. - Mm-ava. Přehled 
leměpiiiDého ni!iva pro Skol; obecné. Ku poIřcbS u^iCeinr iipmvil 
t^anL Xnv. Kokos. S 6 mnpk.imi. (59 n 50 sir. a 5 map.) 
Si-rtouiM, Úfli-ednL Redaktor Fr. K. Si-oboda. SeSit lOQ.— 110., 
SBy.— a70. V Praií, I. U Kober; m. 8, Seiit po 10 kr. 

SeS. 106. — 110. BoŽenj NSniLové Br^Oka. Obrnzj venkov- 
ikiho íivotn. Sedmé vyiMm', (.132 gtr.) 

8ři. S89.— 370. Pan i Podlai a dfvfe eairíeté. Poviilku od 
FranliSku Prnvdj-. Tfeti vy.lAni. |7!! alr.| 

— Uilf-ednl, pro fakou m/A/w. Tis Urbinkova Ustfedni knihovna 
pro feskou mlAdeí. 

— Vlíabtcml xajlmavl poufiiá. Seiit 10. — 13. ÚÍbIo II. Mimochodem. 
FHhodT-n nehodv t i:est Josef.i W il n s c. h e. Beiit 2— S. T Praxe, 
Or. F. BafikOTSký; H, (Str. 33.— UM.) 8eiil po 13 kr. 

Číílo II. (Cplné.1 (119 alr.) 80 kr. 

— Fzdl/anací, „Politického klobn d$lniukého v Čoehách." ^vnxek I. 
Roifsiav Linianowiikt, DUiiay lodalniho hntUÍ c XIX. violeti. 
Z poletiny přuloiili b dovoleiiiai spigom tělovým Antonín Unjn 
» AloU H-ijn. SeHit 1.-8. V Prnie. Polit, klub dřlnii:t»íi v Če- 
<'hňi'lr (v hostinci ii KloucitTA v Dlouhé tHdS I.) ; v. 6. (Str. 1.— 
^á6.) Celé dílo vyjde v 13 aeSitech po 16 kr. 

• H«;hy, Palery, plodil bdmiek./ch. Víb Bílý Fr. 
^?i\i, •Btibloini). Vil Jtroiii!rt,'aJíaIi, f. 6. 

A'neto, Slaliiíickd, kralovnkóho blnvniho mfista Praliv n Bpojenýeh 
' mystikou atntistttknu hominii nbci Karlina, SmícIioTn, Kril. 
Vinohradít n Žiitkova art rok IBSS. TyiI^vA atatintickii koiniuiwe 
M]. hl;tv. mÍBtA Prahy a spojenýih obii .i rediguje ředitel 
niíitskě statisticko kanieláře Jos. Erben. Nor£ fadr roínlk — Úplni ruiai, pro bratry a italry tfellho řádu ívatíbo fřantilkn 
Ámtkého. Ohsftiiujiu: 1. Kontlitwň •e. Otce Lva Xlli. II. Pra- 
ňdla flenS tfelihn fiUhi iv. Fraaliika. III. K Uvotu tddovimii 
pl-itlitiné modlitby a obřady. IV. Dodatek jini/cíi modliti. 8 po- vuleiiiiD dnťhoviii vrcliDoflti. Dle tiavý<,'h pravidel sr. Otce Lv^ 
Xlll. sedmé pdopravené vydAni. V Olonioui:!, B. Grosse; 8. 
(240 Btr.) 60 kr. 
Kniínka katechátká. Sbierkit prnktirkýoh spiinv pAvodných i pří- 
loženýi;h. VjdArA Fr. Bichnrd 0«v«ld. CM II. Praktidcd RvkieH 
k vgitttíťooaiiiu MaUho KaleAiímu pre ditíkg. I. PreA Uaviv: 
HaMa. O viere. Splinl Fr. Rith. OsvHld. 8 odobreníin nAJdífl. 
ordinariAtu. V Tuří. Sv. Martine, tlníoil kniblUSiAnikn-ů^iMi- 
niirikřho apnlku, ijdairntut (v Teplé p. Helnbkujrn [UhrT]): i. 
{219 Blr.) vAi. I il. .W kr. 

— xábaonffto a iištloíného filaula. UBporjiduje n vjdAí* Jía 
Beto. Soíita., 10.-12., U. s 16. V Stnii:!, JAn Hpjio aRpolU. 

3. Ukradení ditta. BoiprAvk*. Z mufsDkébo preloiil Jii) 
Baio. (60 litr.) 10 kr. 

10. Car Ftier Velkj a OheA v Motkví a yapoUon B^TiaparU 
peracmjí. BosprAvkj. G kr. 

11. a 13. Výprava na MB«mií loiitu. Zábavný ceatopiaoý ni- 
írtok od AntoDK E. Timku. Piit obrAEtov. (111 atr.) SO ki. 

14. Obraty i hittoria poVthšj. Z porakého pteloiíl Kalí- 
Dov. 6 kr. 

16. Matho. Dobrodmíni xkÚBDiiDaU talrnnakiho medreda. Od 
Antona E. Tímku. 10 kr. 
Saiímee, Oiiráikoeé, pro ndddeS. ftídf SL ÉehAk-Knmenický. 
Dílo 1.— G. V JaromaH, F. Popelka; 8. Vrubia! ve rolných 
2-3 arvhovýuh spšitech jeduoa aa míate po SO kr 

Dílo 1. Verionané pohddkg a pooitli ad Jana Ke£aHa. Iltn- 
stroval Karel L. Thuni.i. Druhé vydAnL (42 str.J 

Diloj. Protté pocUlky. II. N^ipsal Frant. Hrnčiť. liluatrovil 
Karel h. Tli um a. (35 etr.l 

Dflo 3. Vgpiaoi/ nUadýeh tlaroíilnikú. Povídkj o Btarolitno- 
atech od Kliiaeata ČermAka. Illuatroval Jan Dobei. (43 sti. 

Dilo 4. Pampelilky. Povidkj, povísti a pohAdk;. Napaai Su- 
nialav ňebAk-Kainenický. Kada 11. Illuatroiral Karel L. 
Thuma. (41 atr.) 

Dilo 5. Ohrddcy přlrodopitné. ČAU II. Dospílejt! lalAdeíi. 
Hapaa] B. M u*i I - D an k o vaky. ObrAiky krealil Jan Oobel. 
(86 atr.) 

Dílo 6. O mlíaé Eviice. ObrAiek i divíiho tivota. Napaali 
V. LiižickA. (44 atr.) 
Kobliha Abraham, Kokrky. Tii Váňa Jan. 

Kodjm F. V., .Vďroiiaí pohádku « povlítti. Vís Besed*, Proilo- 
Bárodnf. Svaiek T. 

— Dr. Odolen, Ualadie da Ha a nikUri pffbuxnd choroby. Ztetíě 
anirerailnl polikliniky. ZvUKtaf utiak i „Čaaopiau lákaHt íe- 
akýth" rol. 18UI V Pmae, apíaovatel, liakem Dr. Edv. Orégra; 
í. {8 a^.) 

Khol v. F., Upominka na íttkotlovatukg tjad katiltkjch iboré 
k oalaveul čeakč Jabilejnf vioobeuné výatavj lemaká v Pra<« 
1891, V Klatoveeb. apii.>vat«l'(míaMký útedník), tiskem Max. 
Cennákai 8. (103 atr.) 

Koblt A, B., llpomínka na ejttaaH. Pokrníovisf výstavního ku- 
X Koldr — Komenský. 66 pletu. Dle Jos. Š v A b a složí]. V Prase, spisovatel, tiskem 
M. Rnappa ; m. 8 ^7 str.) 10 kr. 
Kolár Job. Jiří, Ďáblova legenda. Vis Bibliotéka, Divadelní, 
Bv. 180. 

— Spiey. Viz Bibliotéka, NArodni. 
Kold»-Jllalin§ký, Jožka. Vis Přítel domoviny, čis. 6. 

— Staii dltth. Viz Bibliotéka, Salonni, č. LXXIV. 

— Sviilo a $iin Viz Sborník ill. románft, sv. I. 

Koleda, Ůeskoelovaagkd. Velký občanský kalendář na přestupný 
rok 1892. Ročník XVII. V Praze, F. §imAček; m. 4. (UO str., 
trhy a inserty) 60 kr. 

Koledniéek. Národní knlendAř katolický na přestupný rok 1892. 
Roéník XXXIII. V Praze, B. Stýblo; lex. 8. (46 str., trhy a in- 
serty) 26 kr. 

KoHsko Hngo T., Miřidvi pro mládež. Se 76 vyobrazeními. Ve 
Rtýni n Úpice, 1892., spisovatel (nčitel), tiskem Bohd. B(5hma 
v Novém Městé n. Met; m. 8. (40 str.) 12 kr. 

— Siminý déjepi* kréUouttfti Ceekého. Pro mlAdež. Sedmé vydiní. 
V Praze, Týž, tiskem B. Grunda a V. Svatoňe na KrAh Vino- 
bradech; 8. (48 str.^ 10 kr. 

— Stměný zemépie pro mládec, Šesté vydání. Tamž, 1892. ; 8. 
(64 str.) 12 kr. 

— Zeměpisný atlas pro nUádei. Drnhé vydání. Týž, tiskem aut. 
Farského v Praze; 26 X 17 cm. (8 map v obálce) 24 kr., vás. 
34 kr. Jednotlivé mapy po 8 kr. 

Kdllinf^er Dr. A., Naevua uniua laterie (Baerenšpmng). Z kliniky 
pro nemoci kožní a přijičné prof. Dr. V. Janovského. — XXXVI. 
Zvlá&tni otisk z „Časopisu lékařft českých*' r. 1891. V Praze, 
spisovatel (assistent kliniky), tiskem Dra Edv. Grégra ; 4. (2 str.) 

Koloii^ek Jan, O veřejných půjěkác/i rakotuko-tJierekjieh^ o jicJi 
zArokovéniy konvertováni a výnoenoeti. Obsaženo v Deváté roční 
správě o akademii obchodní v Cfarndimi sa ftkolní rok 1890. — 91. 

Komárek Frant. a £. Schiibert, Vyučováni silozpytu ve íkolt 
obecné. Viz Knihovna učitelská, sel. 14.— 19. 

Komesfiký Jan A mot, Didaktika j to jest uměni umělého vyuěováni. 
Kterak by totiž Člověk, dřív neŽ na těle sroste a st-iv svůj 
sačne, vSeniu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného 
i budoucího života přináleží, Šťastně, snadně, plně vyučen a lak 
potéiené k životu obojímu nastrojen býti mohl. Co se vSe mocně, 
základy z samého piírození vzatými, prokazuje, ustavičně pří- 
klady jiných řemeslných umění vysvětluje, dokonale, na léta, 
měsíce, dny a hoiliny rozméřuje, a ke vfiemu tomu aby k cíli 
přivedeno bylo, i probuzení Činí i rada dává. V Praze, 1892., 
I. L. Kober; 8. (XXIV a 809 str.) 1 zl.; v plátně váz. 1 zl. 30 kr. 

— Totéž. Viz Bibliotéka, Národní, díl 91 

— Labyrint evěta a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak 
v tom světe a věcech jeho vSechněch nic není než matení a mo- 
táni, kolotáni a lopotání, mámení a Šalba, bída a tesknost, a na- 
posledy omrzení vSeho a zoufáni; ale kdož doma v srdci svém 
ledě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a 
plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Rozborem opatřil n upruvil Fmiit. Bil*. Vrílíní druhé, V Braf, J. I)jinH£; 8. 
(XXXX n 155 atr.) 40 kr. 
KoniPDSký Jun Amos, ifravoufni daalero. Nni-rhl n vjdiil Jo»ff 
Klika. V Tibore, Knrel Janský ; tabule lit. 11 X 80 um. 1 i1. 
liO kr., nu pUtiiS nnpii. b liitami 3 xl. 60 kr. a lotéž lakorané 
3 zl. 20 kr. 

— Sehi'aiié ipiag vijehooatelikf. První sonborné v^dini feské. Zt 
pHĚinou tfislé pumítkj nnroieniii J. A. Komeuakilio vyditi 
Fr. Bajer. 8 podobiznou r iivolopiiPin 8pi»ov,ttelovýin. Dílo I. 
Brána vícl ottvftná lo jeiit Moudrost prvA (kterou vflbei: onif- 
vají roeUlyaikou) v inTslith lidských vhod upravená. Z Utiny 
vjloiil Josef SmiLlia. Druhé ladné Tjdini. Set. 1., S. V Fro- 
roví, vjdavntel, Hčlfer a Kloni^ek v Prnze kom.; lex. S. iStr. 
1.— 6-1.) SeSit po 20 kr. 

— Totéí. Viz Bajerova Bibliotéka paedagogitkýth klassikflv, 
dilo VI IL 

Kominlfrk. Vii Storchovo ii-lrodni loutkové divsdio. bv. XVII. 
Siilnpiinrh So^tf, ^útaiid cefla bo ÍKimo. Vík Čítanka, Mraxiii. 

SoSit V. 
Konť^ný Kr. Filip, Jak pife prof. Di: Matai-yk o katolické cědé 
. a eíře/ V Prare, družstvo „Vlnsl" ; lei. 8. Poíalo ryohíipli 

1. li. r. 1691. pHIúliou o 16 sir. kii ka^rlému řislu Časopisu 

— „Vlnsí-'. 

— Voj Andéhkj. KrstTítvo ív. Tomíle Aqninského a Šeatinedřlni 
poboínost k téoiaž si^tii. S povolením iiředBtarenýťli. V Praxe, 
Nákladem Výrobny nn rilžtnif! v Praze, tiikom knihtiskař"; 
Cyrillu-Melbodéjské (V/ Kotrba); 8. (91 str.) 16 kr. 

Kopal PelT, Mojia. Obrax porahopisuý. Otisk % .Nedální Pil- 
ichy Čecha*. V Praie, CTrillo-MethodfJBká knibliskárnn (V 
Kotrba); 8. (71 Btr.) H kr. 

— První Hřataní v Řimí. ObrAxy i prvních dob křestanstvi. Dii I. 
Tftmi, (O. Fram-I kom.); 8. (116 str.) 45 kr. 

Koprrký Aufrustin, Návad ku třitcvdni pokrafooaeMi ikol prA- 
mytloDJdi. ZAroveň pKru<^ni kniha pro správce pokraíovscíih 
tkol prAm^slovýi-h. V Brnř, spisovatel (i-, k. profesaor), tiskem 
mor. nhriové knihtiakáraj; v. 8. {3i sir.) GO kr. 

KopHva Petr. KoJtndáf pm mrívé a iicf dnít. PHIohn k „Obr-ině 
viry-. I{DÍ<nÍk VII. 1891. Tycbíií mesiíně v leílteeh 8. o tťedi 
ariich. Celoroíuí pfedplM se 1 t.\. 30 kr, jedn. aefiit 10 kr. 

— Kdy je Havik neincKattntjilf Časová ůvali.i. V Prsie, Driii- 
stvo „VliiBf, tiskem Cyríllo-Methodéjaké knihtiskárny; m. ». 
{31 Btr.) 3 kr. 

— Miiof lavin nnebroxlnilini atázki/ inciálni. V Prnie, Knihtiskánri 
CTríllo-Methodéjaká (V. Kolrbn) |Q. Franci kom.}; 8. (143 sir.) 
40 kr. 

Korbelá^ Karel. Srhemalltmvi mííla Ziikoca. Vix tam. 

Korrr Jan, O diivnolngii nfklerjdi Hfi-odolov^ch crtí. Obaažeo" 

v Programu c. k. wilibo (gymnasia íeského v Brnč tu ikohii 

rok lailO.— 91. 

— Úvaha o iiít/enJcA iinácách o Herodotúvi poind za pravé po- 
kléda«ýeh. Tani^ 
67 KflÍ>it.tkK Prof. Dr. K., PfeMtd iinnotli j^rodovědedcého výzkumu 
Čech od r. 1864. a£ tio r. 1890. Vis Arvhiv pro pHrodoveitecké 
proíkoumšni xBmĚ České. (iil VIII. i. 1. 

Kosína Jaa Evniig., Honory Olgntptké. Díla II. Bciit 1., 2. (CeUho 
dílu sei. T., 8] V Praze, I. L. Kober; v. 8. (Str. I.--9S.) Sei. po 30 br. 

— J. a J. HulakOTbký, Vlebnict jazyka francovtikého i metítodoit 
analj/lickn-direklnL Pro Btředni n jiné íkoly U|)rnvili. Cáal 11. 
V Pmie, Dr. Frant Riikovský ; v 8. (108 sir) 80 kr. 

Kosiuik VAi-lHv, Mttitnky. (Rudu 1.) Ve proipřťh chudých dítek 
jeskýcb ikol v Brně. V tírné, BpiBovaiel, tiskem Národní ti- 
BkÁrny Bererofetké (Josef Nohxvei:) v TerezIaS; 8. (43 str) 
ÍO kr. 

— Poítíilei. Viz Kronikd, SKzBká, íeí. SO^ 21. 

Kottdiěek iv. Václava „a Brňdku u Viemb. íoloiený feiíieíem 
ISMitUlvem I. r. Í04O. Vjdíno k e60tileté pamilUe laloiíeni 
n pKlťíilosti opraveni téže Brntvné i •íeskýuh píiapévkfi 1890. 
Na Brfidku n Vienib, Komitét pro opravu koslelíeka svatého 
Vidava. (Tiskem knihtiskírnj Politiky v Pra»el; 8. (38 str.) 
ió kr. 

Kostiuee Aatonío, Ukázky ze tíaiořfiki korretpondenct le zTtleUm 
ke tliánce foimáíní. Otiiténo e páté raini zprévy o vjííl o1>- 
chodni ikole v Plzni sa Školní rok I8U0.-ílt. V Plzni, apiao- 
vfttel, tiakem J. Si-hiebU; lex. 8. (4^ str.) 40 kr. 

Katouí V; Ráz a podttala nutliody analyUcko-tyathtíicki. Viz 
Adamec V., F. Kotouč a J. Zabrudni.-.kí. 

Kolt ťrantiSek, Ceiko-nitnecki^ ilotnik loláité grammatiéko-frateo- 
logický. Seiit 116.— jai. Doplňky.' Dílu VII. bíí. 6.-11. (Po- 
dňapal— Skalice.) V Praze, F. áiiiiáček; v. 8. (Sir. 301,-884.) 
Sei. po 60 kr. 

Koudelka Josef, Život tvatiho Alottia Gonxagy. Viz Dídiutvl Bv. 
Cvrilla a. Hethodéje. 

jíoiitfil, Siíeftté, Cnbwf[e j Sanomit a roffdtiofí j(^o fiolí. Viz Jíroniín, 
Wald, t. 6. n 6. 

Ko%át Dr. Emanuel, Uvedení do mluvnice. Ch<<( líeobecná. (Se 
ítjřmi pHlobanii.) (ZvUími otÍ>k ze „Školy a Života".) V Pnize, 
Rohlíček n Bievťis; v. 8. (79 Btr.) ůQ kr. 

— Dr. M., Struny potedtni. ModlÍrl<T virSem na tlivile, dni a .lobj 
výcDBÍné uolélio roku vírkevnilio. (ije auhvňleDini nejdGst. kul?.. 
KTcibisk. konsiatoN Pmiaké.) V Praxe, Cjrillo-MethodéjskA knib- 
tiskárna {V. KotrbaJ (O. Franci kom.) ; m. 8. (a48 sir.] 60 kr. 

Kovařířek-Hlohovský Fr., V lázních. Viz O.hotnik, DivadHní, 
BV. -.!38. 

Koianý JUDr. J., Knihovní zmiay a zad/úlem nemovilotti ť Če- 
chách, na Moravě a ve Sleztkn za SOletí 1868.-1887. Otisk 
E „HuBpodál^kélio listu" chriidimskélio. V Chrudimi, 1800., >pt- 
flovntel (profeosor vjMi zemslié liospodÁHhé ikol; v TAboi-p), 
tiskeiD Stiin. PoBpIMla teté; 8. (63 str. h 3 tabulkj.) 

Kožidrk Josef, Doma i na tluniíku. Viz Poklndoii-e uiládrie, 

BV. SB. 
— Okuiirdéeku. Útlé niUdeŽi napsal. lIluBtroval H. M. flennett. 
V Praze, AI. Hjnek; m. 4. (53 str.) knrt. 3 zl. 
Srdl fitki) Feantíit!! Jme/ 1. cUaf i-akoutkj a í. d. proltktor zeauki 
jubil, vjtlavg r. 1891, u Cediáeh. Strufné popsáni o pHjenda 
n odjecdu pnonvolka, jnkoi i o veikerýi:h aliivnaa těch pFÍ po- 
bitu jeho poí-áiiNnývh. S mnohu vTobriiieDÍmi. Tainí; 8. (48 atr. 
tťxta n M Btr. vjobriiaeiii) 30 kr. 

Ktamái- Dr. Oidtiťh, O Mvidoinjeh pfedtlavdch. Filosofická mono- 
graGe. tktt III. Ob^airno ve Výročrii zprAré i:. k. vfíHlio 
grmnnaiti v Jiíině eh ikolni rok 1890. — 91. 

SramtriDi 3ií. £., Sdbamiif tttai o mlabt fltjfrí fnčtnř ^optice. Vii 
Aionifa. ^lold, i. i. 

Kráitnoborriků EiifikH, Vníeřl douiky. Vii Spía7> čeiké, pro 
irládeŽ, ílslo ib. 

— Tajemttvt. Vi2 Urbánkova Bibliotéka opcmich a. operetnlch 

tPltAv, BV. TI. 

KraBZewski Job. Ig,, CAoío jo mí. Víb Knihovna, Lucini, ni- 
rodni, čiilo 'iT. 

— Pavídki/. Obanh: Z deHafícu ilarcoca. GenrovA povídka. — TVpjí 
a eharaktei-j/ : Advniídl. Dobrdk. S'>h'Jiradiiká. Šlechtic. ~ KrvoBi 
znamení. Povidka. — S předmliiroii : O výEnamn literiímicii 
|>ra.;i Jo<. Ig. Krnievik^io. Napikl Edvard Jelínek. Třeli 
l^iciné (obálkové) vvdání. TPraze, A.Beinwartj 8. (Vlnl36atr., 
Hi> kr. 

KrcjÉi Dr. Jan, Gtoloffickd mapa Čeeh. Sekce VI. Vii Archiv pro 
pHrodovédeuké prozkoumiini leuig Ci!Bké, <lil VII. i. 6. 

— Jns., Zemipii pi-o ikolg miifaaíké. Uruhý stapeii. Pro drahou 
tHdu, Piilé přihlédnulo vjd*ni. Se a? ohnuti. V Práno, F, 
Tempaký; v. 6. (94 atr.) *■£ kr., v plAtiiS v«i. b8 kr. 

Kťrnien Víi-Uv, Cviieni pravopitiid pro obeenou íkolu. Vii V'- 

lislnkova Bibliotéku pnedngogivkil. sv, CLVIIl. 
KreHtaVHttá M. V., Ranni houfe. Vík Knihovna, RomAnovil, SvS- 

Krrtňl J., Sluiín^ přehied éianmli (paíJtu pro ieikí ferialai otadj/ 
mitla Prahy a jehn pí-edmStti za Ula 18X2-1890. V Praic, 
Spolek pro feské ferínlni oafidj xahttu. Vrííhj a Jeho píedmísti: 
ni. B. (8a aW.) 

Krch ťr. Vladimír, ,Va hrobech láMlcy. VeriSe. V JworaíK, FranL 
Popelka; 6. (ST mr.) 60 kr. 

UHvoklátský Jan. Vil gle.-hta-KFivohUrBký. 

Ki-íi Ur Martin, Kúlna a Kottelik. Dré jet>kjne v útvaru devon- 
ského vApetite na Mor.iví. BadAní » rozjltniliii o priivékÉm a 
předvékém dlověkii. Na cAkUdé vUitniho tkoumHni aepaal 
Seíitlll. VBriiř, Čcaký muaejnl Spolek; lei. 8. (Str. 267.— 474., 
VI atr ■ tab. VJI.— IX ) 

Kronbaupr Rodolf Jaroslav, Ha pamdtka. Vjí tam. 

Kronika letkd. Viz Bobek-Sedliennaký ťr. 

— Čeiko-Moravškd. Viz Zipova Kronika. 

— fflioM. iSillD «.— 6. S Cpamř, 9iútlii6tai .SltjfH SroBÍrq- ; Cialo 

po 6 kr. Předplatí tel lim „Sleiaké Kronik?" KdHnna. " 

Č. a. SdbdtDnt Hmi ú mlabř fltjiFé fnéjnč Sfiwtlct.- ^oiit ntfiáni 
au. S. fitamtiiQ. (34 sir.) 
Ó. a. -^>(iiinii Sinrit fnjberfd. yowiMn Dra grant, gldmfl. - Kronika o RolmTéni Styfrydovl — Krott. 59 91a 8(abuttt rofii 1621. 3 romdnn „U $ri'i6^ fftramĎfrfré". (Si str.) 
PHIoha k sešitu XXVI. Slezské Kronikj. 

Č. 4. ^tvot íoat: .£)ebmtf9, potronf^ gemé (SCe^ffé. ©epfat 3. ^. 
(48 9tr.) Pfíloha k seS. 33. a 34. Slezské Kroniky. 

0. 6. m^\tít foiiff^ DnbrdtTe g Sanomtc a »ffeii{a!é je^o Rgíe. 
€efta»i( g. 6. (Str. 1.— 32.) Příloha k seS. 36. h 36. Slesské 
Kronikj. 

Č. 6. SPefeíé fouff^ €nbrdffo»Q. (^ofračotodni.) — Sejl^íanit) fitiie. 
^ntabtnid tibdíoff g břjtn fíegffi^ti^. (Str. 33.-52. a 12 str.) Pfíloha 
k seS. 37. a 38. Slesské Kroniky. 
Krofdka o Rohovém Sai/frydovi, Viz Prusik Frant. X. 

— práce, osvěty, průmyslu a ndlezúv. Sefiit 71. — 76. Dilii VI. seSit 
8.— 13. V Praze, I. L. Kober; lex. 8. (Str. 281.— 520.) Seiit po 
45 kr. 

Obsahnje: Topeni a větráni obydli lidských, (Jan Ev. rjtiř 
Purkyně.) — Klovaliny^ pryskyřice, laky a fermeíe — Kauiuk, 
yuitaperěa a balata* (Pr. Faktor.) -^ Silice a vonavkářstvL — 
KořemL — Drogy a liěiva. — Jedy. (Fr. Kun drát.) — Výroba 
svítiplynu a osvětlováni, (Jan £v. rytíř Purkyně.) — Řeznictví 
a uítendřstvi. (V. L, Bofiický.) 

Drahé, laciné (obálkové) vydání. Seiit 83.—107. Seiit po 

30 kr. 

Díl 11. (Sei. 83.-88.) Sily přírody a užíváni jich, (Mart. Po- 
korný.) (Str. 225.— 407. a 3 obr. přílohy.) Ukončeno. 

Díl IV. (Si>9. 94.— 101.) Chemické vzděláváni surovin, (J. V. 
Jahn a Zd. V. Jahn.) (Str. 481.— 723 , obsah a 3 obr. přílohy.) 
Ukončeno. 

Dii VI. (Sei. 89.-93., 102.— 107.) BUeni, barvení a potiskováni 
látek. (Dok.) (V. L. Rosický.) — Topení a větráni obydli lid- 
ských. (Jan Ev. rytíř Parkyné.) — Klovatiny, pryskyřice, laky 
a fermeie, — Kaněuk, guttaperca a balata, (Fr. Faktor.) — 
Siliee a voňavkářslvL — Koření. — Drogy a léěiva, — Jedy, 
(Fr. Kun drát.) — Výroba svítiplynu a osvětlováni. (Jan Ev. 
rytíř P n r k y n ě.) — Řemietvi a uztínářstvi. (V. L. R o & i c k ý.) 
(Str. 161.— 512.) 
-- Slezská. Seiit 18.— 38. V Opavé, Dr. Fr. Stratil; 8. SeS. po 
15 kr. 

Obsah: 

SoSit 18., 19, 22.-25 (Díla II. sefi. 3.-8.) U Trúby Stram 
bsrské. Historický rumán od Dr. Fr. Slámy. (Str. 65.-252.) 

SeSit 20., 21. Pošetilci, Tbema a tři variace bez not od Václava 
Kos mák a. (104 str.) 

Seiit 26—28. Betky. Nové zápisky soudce od Dr. Frant. 
Slánjy. (132 str.) 

Seiit 29. — 38. Černá kněína. Historický román od Dr. Frant. 
Slámy. (5 dvojitých seiitft) (440 str.) 

— Záhorská, Seiit 1. Záhoří po stránce starozitnicko -historické od 
P. Frantiika Přikryla. V Sob^chlebích n Lipnika (Morava). 
spisovatel (kooperator), tiskem L. Klnbusríya v Holeiové; 8. 
(Str. 1.— 32.) Vychází ve 74 letních seiitech po 10 kr. 

KrOfit Josef, Výstavní katalog pra&ských obecních plynáren, V Praze, Piflí«kr <ibp.'ni pljiiňrnj; li». 1. (« ítr. a y velké 

ijiliiilrl HO kr. 
Kr«liský Jun. (Pn,lal,iina.) Vin AlImiH. Ccíki, 10, _ 

Krška Tiliii>, Ulohi/ dohrcvohiýrh tborň luuiftkýeh jakc^Uit f) 

oc/iraiiýi-li růhee. O lakláddni nki-etnieh poJiKovtn proti oAi 

oxlnvii Htolťlélio jubilea první prAm^slnTé rýatitvj v Prki 

niijo fcskému hniiřstvu. Druhé vjdíiii. Ve Vel. MeaíHfl, 

gníek; a (lid str.i 40 kr. 
KniiH Knrel a Dr. BubaslHv Raýtnsn, Cktmieka biologieti i 

I. Via Roupravy foskř Akudenio Tf. U. R- 1, Č. ♦. 
Kryípfu Vojtech. FraiUUka Jana Zonhka HdvI a prárv. 8 

biinon. V Ptn«e - no řmíiliovř, V. Senbert. nyní ] 

UrbŇDck; Irx. B. (124 ■U'.] 1 kI. 
— KiftíenI pra >knlg nhteiif. Nnvrhl n iinkreiilil. Stupeň dl 

I.-U. Školní rek. V Prftíe, fljnek Fuchi; K seiit; S8 X 1* (kNJtdý 33 list;) po f 
KrySIílfrk Dr. Jnn, řVnnfflHalrf ňtla 
niluvon !v livoifem. V Prdíe, Bnraík » 
) kr. a t roku I79Í. S p 
Kohout; v. 8. (89< 
.. .-- I 

Kuber F. J., lltuttrované lólonf. ol/ttupy, itrty a dtktamaDe. M 
Bělit 3. V Ilnetupeíi, Rpifloviitel (advok. aalicitňtor]; 8. ■ 
66.-88.) 26 kr. 
Kubfitnva HibUoUka maravM. PoM.IA a vjikvk Fr. RoUii 
Roínik n. sei- 4.-23. Dii 1. 1 V— VIII. V TřebWi, J. P. KU 
H. Sci. ['O 10 kr. 

Horník II. neÍLt 4.— fÍBleínĚ tí. Diln IV. Povidly. Na 

.losBÍ Mcrhsnt. |8tr. Ili3.— 314.) — tfplné (314 Btr.) 7í 

3eíil e— Hlt. 13. Dílo V. Chbilg Uohater. Hiatoriiki poví 

VI poslední Jeskě vojnv ml JnMfa llrftuiin. (243 str.) M 

Seftit 13.— IS. Dílo VI. Drobné íríg a pavidkg. NnpMl B 

Ilořica. (336 str.) &G kr, 

Seíit 17.- !0. Dílo Vil. Ohrazif ihota. Povídky a obrAikg 
NrPBhI Viktor Kamil JxřAbek. (184 Btr.| 48 kr. ^ 

Solil «I.—SS. Dílo Vlil. Z IkmhM »amol. NapBAl J 

(Str. i.-ae.) 

KulitČrb JUDr. Rudolf, O návnkh toiidnitA na milott. V 1 

Oílriiví, Jul. Kittl: v. S. (2T str.) 40 kr. 
Kuřtra OUkar. HvtxdáH. Komieké teriretlo. Hudbu slojlít Vki 

Soaknp. V Pmie • Karlina, 1393., M. Knapp; 8. (18 str.) tt 

— OitH hal!. KomlukÁ operetu o jeduoin jednAiií. Hndbu a 
VAcslav Sonknn, Tnmž li-OI.; 8. (30 «tr.) 10 kr. 

Kuffnrr Pr. KHrel, Palhologieká anatomie pnyehot. ZvUitnt d 
X .ÓMBopiaii Iřkiiffi Oeskf uh' roí. 1691. V Praie, ípiaOíatol (M 
priniáf král. cem. blAiince, loukr. docent pnychiatne), I" ' 
Dra Edr. Urígra; 4. (6 str.) _ 

— Thtaríe pusamoili. ZvUtlni otiak a „ČoBopiaa UkaM 6«M 
raínik 1891. Tami; 4. (3 atr.) 

Kuchat Jan, Úprava hottiujf. Froatlriiiií. okraJHovAnf tabule, I 
dňni ubrouskn. krájeni pefeiil ntd. S íetnýtni obráaky. T p- 
Aloia Mynek-, 8, (T(t rtr.) 60 kr. 

Snaiarfttnll. D ÍKojlIínqi^ Smii\á) / RUrat ]t u\\ttin\t f ifutil í KiiMa — LMbier. 61 magii / 9a!o|to 3n)eHna / 'ftáct^ / fUt^hr^ ^2( gine mno^é frmé / roffe' 
lifémn .^itdgari aneb .^o|;)obóH / ^nijjfa tato potřebná q ujitečná. 
Si Ccct pař fe beíd / ta!é i^abii na^beff. ©qtijítieno w ©laroném 
Starém Šříffttc 9)ro5ffťm. U 3«na ^antoro. 9íomé imptimowáno 
pic\\ 2)ra Ořeňřo 3tbTta. V Praze, F. Šimáč^k; 8. (LXXVIIl 
lista [166 8tr.] a rejítHky) CO kr. 

Kiilda Beneš Method, DékJamovánky. Školám a rodinám sepsal. 
Ř%dA třeti. V Praze - na VjSehradě, spisovatel (sídelní kanovník 
VjSeliradský); 8. (168 str.) 40 kr. 

Kumiiié Engen, Rodinné lajefiutvL Viz Divadlo, Ochotnické, sv. 69. 

Kundrát Fr., Drogy a léěiva. — Jedy. — Kořeni, — Silice a vo- 
ňavkdřsivi. Viz Kronika práce, díl VI. 

— Rozbor plzeňshljch jeihnenů. Otisk z „Časopisu pro prftmysl che- 
mický.*' Ročník 1891. V Praze, spisovatel (přednosta zkuSebné 
stanice chemické v Plzni); 4. (2 str.) 

— Sí/íce, koř-enif drogy ^ léHva a jedy. V Praze, I. L. Kober ; lex. 
8. (60 str.) 1 zl. 

Kurýr pro Prahu. Viz Bellmannův 10 kr. kurýr. 

Kurz Dt» Vilém, Lanová dráha a rozhledna na Petřini. Vzpomínka 
na jejich vznik a stavbu za příležitosti jich slavnostního otevření 
v den 20. srpna 1891. (8 illustracemi.) V Praze, Klub českých 
taristft, tiskem F. ŠimáČka; v. 8. (24 str.) 

— 505 pol^dennieh vzletů z Prahy,. 8 mapou okolí Pražského, 
s 10 obrázky a s plánem výstavy. Tamž; kap. (50 str.) 6 kr. 

— Průvodce turiětickým pavilonem na Jubilejni vjstavi zemské, D^- 
klad dioramatui Boj Švédů, ae studenty na Karlové mostě r. Í648. 
S plánem výstavy, dvěma podobiznami a sítí dioramatu. Tamž; 
m. 8. (18 str.) 6 kr. 

Kasta Jan, Bludné valouny a stopy mesozoické flory v českém 
permu. Předloženo dne 1. května 1891. Zvláštní otisk z Véstníka 
královské ^eské společnosti nauk. V Praz^, Královská česká 
společnost nauk (Fr. Řtvnáč kom.); v. 8. (292.-296. str.) 5 kr. 

Kvapil Antonín, Život anticky. Viz tam. 

— Frantiftek, Z výstavních idéek. Sonety. V Praze, F. ŠimáČek ; 8. 
(61 str.) 40 kr., v plátně váz. 1 zl. 

— Jaroslav, Tichá láska. Básně. V Praze, Jaroslav PospíSil; m. 8. 
(122 str.) 90 kr., v plátně váz. I zl. 50 kr. 

— Výstavní almanach. Viz Almanach, Výstavní. 

Květomluvaf Úplná. Sestavil K. P. V Praze, Jaroslav PospiSil ; 

m. 8. (46 str.) 10 kr. 
Kytice. Sbírka zábavného a poučného čtení pro mládež. Svazek 

XVI. Staroklassické pohádky. Dle básníků řeckých a římských 

mládeži české vypravuje FrantiSek GreSl. V Praze, I. L. 

Kober; 8. (146 str.) 44 kr. 

— z luhů slovanských a cizích. Uvil a ve prospěch „Ústřední Matice 
Školské" vydal František Kahlík. V Opavě, Nákl. „ValaSských 
Hlasfiv". (Rozesýlá Dr. Frant. Kahlík, professor při českém vyšším 
gymnasiu v Opavě.) 8. (214 str.) 1 zl. 

Lahler K., Technika lékárnická. Vychází přílohou bezplatnou ku 
Časopisu Českého lékárnictva. ns i..t«i.inD - Ubilte 

Lafontainr J., Bajk^. Čeiké uiUdfti pniIŇrA Vilém § á I b k. 
T Tteblíi, J. F. Knbei; m. ». (ISO h 1-27 sU.) kxrt TO kr. 

Lahoda Frniit, Bouře na moH. Vix Fovidkf z ilHlekýi-h knijA, 
íi*. IS. - 3fni /raaamukjimi piidtg. THmŽ, 14. _ Xáitlníí 
řeniodiS. Tami, 9. — SkalpOBan^ náMnlk. Tnini, 13. — Ta- 
Jemtloi xliUokopoBO. Tninít, II. — Watinj/alaipa, daioialitki 
Indián. Tími. 8. — Vnboufeni na lodí. Tami. 10. 

Lambla Dm J. H. Kaptmi kalenddf hotpoildftkj nu pfeitupní 
rok 1883. Roi'.ii[k XXVUI. Reíligovnl Jfln ToiieS. tkit «'- 
písni i pHraenA. V ťrar.p, A. Seinwitrt; kitp. (U4 bIt,, inseftT 
A hQBpodÁFaké lipisk]-) v pUtne vJz. I eI. 50 kr. 

Lanka (toťfnl Dr. V,, O ;'i'*M Iraatformaei roB«Ír pohybu ellip- 
fiVJt/Ao. Přt.lloženo dno 6. linoni IH01. Zvtňilni otisk x Viatuiki 
královBké !^sVé Bpolfifnogli nBoh. V Prnip, KrilofBká fttii 
ÉipolcenoBt nAuk (Fr. ŘivnAí> kom.) ; v. 8. (154.— 168. Blr.) 10 kr. 

Latsrhka Adnm, Soeiuliitktá kátánt. S povolením Bpifomtfle m 
jmyk řeský pf-eloíll V*iIbv Joief Oeíetka. DII L V Pr«". 
Cjríllo-M^lhndi^jBkÁ knihtiikiirTUi (V. KoCrbn) (O. FramO kaii.i; 
v. 8. (134 rtr.) 60 kr. 

Laurln Dr. Frantiíek, Pokrernnutoi a íoakrootlvl jakoSla přtkáit^ 
naiáelilví iitiluéiijiei podle pníaa církeenlho. Vil Rozprarj Ueak^ 
Akndemie. Tř. I. R. 1. Č. 1. 

Lehnťr Ferdinand. Mehti kandondl ob*.ihujIcí zpĚij ka lUvnA 
i tithi mii ívnté. S povolením nejdAntoJDéjAilio Ordinuriibi. 
Čtvrté vjdilnl. V Prnce ■ KarUní, M. Knnpp ; m. S. (XI u, 271 «tr • 
30 kr., vŇi. 40 kr.: yjdAni bei not IS kr, vis. le kr. 

Lcťhler Gottbnrd Viktor, Jaw iivt. Životopis. Pfeloiil Boham<l 
Mnrei. V PurdubidL-h, K. Hoblik; v. 8. (XXXVI a 99 str.) I «!. 

Lékař, Úpfnj donulcí. Vii gvnbndii Dr. J. 

Leonardo a Portu Mauritiu. Pobolaoit krSimé četly. Vii inm. 

Lepař Jan, polito pro ikoly obecni. — Mluvnice pro íkoly obteař. 

Viz Ěf^BlTlý Jbh. 

Lerrarl P. X., JtiH, mi víecko. Vi» Bibliotéku, Anceticki, i. a:i. 

Leian A, K., Fimi z práce. V Pr<iio, Fr. Šimiřek ; m. 8. (62 sir , 
30 kr. 

LfSťr Viťluv, Adreaiilr Prahy a toiuednich obci. \ii AdressAř. 

LhOtttký Alois, VguřovdHl ve íridi elemeniánil. Dii drnliý. Melk'^ 
dicki propracosáni ttěiea st fieni a p»anL Drahé, oprAvené a ro«- 
množen* vydAni. V Třablři, J. F. Kiibeí; r. 8. (344 str.) 1 si. 
80 kr. 

Liber e/ewtóram bratra Palečka. K. jubilejním XXV. SibKnkím 
„SokoU" Pr^iskAho aspot-Adnli Dr. J. K Si;heiner n Rudnír 
Kntini*. 8 kresbnnii Artuis atheinem. V Prate, Výbor «A- 
bavnt .Sokola" Prnžskéha: m. 8, (3i sir. n inuortj) 16 kr. 

ÍAbiiie. M«tice cAbav? a vAdiiiI. Bočnik (bAh) XKl. Cisto 1.— T. 
(ČWo bětné 130—1.16.) V Prsie. nákl. spolku ,LibnSe" (Adm. 
a eipod. v knibtiskAmĚ P. Žiináíka); 8. Roínlk 7 svaikd « 
předpl. cenu 1 k1., poítou I zl. 10 kr.. velln. vydAni I il. 
iiO kr., postou i ni. 76 kr. 

Číslo I. a t. (Ostín hétné 130. a I»l.) SUtti. BomáD. Napsal 
M. A. ŠimAíek. Uil I.. II. (160 a 164 Btr.| ^ Člilo 3. {133.1 Krabu • ^' (^o^ l^M.) Nkpi*U TeréiK 
Novákovi. (157 Btr.) 
Čiilo 4. (133.) I^enuký pmeh. Novelln od Sofle PodMpBk« Cftl. Čftlo 5. (ISl.) Xeti eyhnanei od Joiett Brnnn*. (lU ttr., 

podobiink A Životupis J. HrAUnn.) 
Čialo 6. (136.) i^ísiímce Román V. Latícki. (168 itr.) 
ČUlo T. (136.) £niAa nnr«^ Nnpsitl Joe. M. Hovorkk. (171 

a XXIII Btr.) 
Lln»noirski Boteilav, D/;--y toddlnffio hnuti v XIX. tíol. Víe 

Bibliotéka BOciAInlch dmuI- £. 1. n té% KoiboTQH, VcdíUTicí, 

.Politického klubu dílnickřho v Čechlích''. 
LfodniT Dr. G. A., Obecni vyrhovcUeUtvi. Učebnice pro úatsvy ka 

TEdílAuI a(<ileiav n DÍitelek. Třetí přepracoTimé vjdilnL Po roi- 

Qinn orgitniiaíniho stRtuta i r. 186(5. pí«pracuval Eirel Dom iu. 

Ve Vídni, A. Pichler* vdov« n syn; B. (119 Btr.) 80 kr., t*i. 

9& kr. 
link Karel, Baeda, lakj toímnl taiMc. Spstnvil n sepsiU. Tí«tí 

Tjdánl. 8 tanvepiinou Mbalkon a ■ pKlobou hudební. V Praze, 

A. Storch tj^i m. 8. (Bt >tr. a t pNlohj) v pUta« vis. 1 il. 

— Salonnf Uverylka. Nový apolpíenský tanec o pěti odděleních. 
Seitavil a lepsnl. Tmnž; 8. (29 atr.) 60 kr. 

Upxdolskf. Vil ěejnoha-Lipndolíkí Jar. V. 
Lili. Patt§f»k§, rakoatlciho EpůkopiUu ze dat II. liríopmbi 1391. 
V Praie. BobUSťk a 8i«ven kom.; 8. (24 >tr.) 10 kr. 

— ijexdový. Valný sjecd ufitelstva a přátel ikolitvl, jenC koná) 
■e 6., 7. » 8. Brpnn 1891. v kr. hl. n. PrMe. V Prase, Ústí. 
spolek jednot uJitelBkýcb, tilkem AI. Wietuera; v. 4. (18 atr.V 

tlfřty, PožeíiiL — ťíorí. Vií Nejedlý Roman. 

— ÍSlali. Direk útlov«kýBi dlIkAm do Zlaté knih; íili Dědictví 
11. Ludmily ciipiiHiiýni. SpořňdHliP. Frant. Pech a £d. Hérgl. 
Čltlo XXVilI. V PiBkn, oAkl. .Zlaté knihy". Tlakem V. gimka 
tami; 6. (VII a 119 nlr.) 30 kr. lidům apcilku Ednrma. 

UtI Titi, Ab urbe eondita tibri XXI. eí XXII. Scholamm in 
asum recensuit Bobertus Novák. V Praie, J. Otto; v. 8. (116 atr.) 
80 kr. 

Uhr J. A., Obratárna malifkich. Via Besedy mlAdeiíe, av. 14S. 

Lokay Antonín, iíďíoíHÍ pouta. Via Repertoir českých divadel, 
«v. XXVI. 

Lorbeer Ferd , ŽtnUba Jai-oUmova. Vic Ochotník, Divadelní, sv. 8S8. 

Lormc Fr. VI , O nílt. PHIoha fasopiau „Zář". Na Bmlchorě, 
Vydavatelstvo fiasop. „Zář", tiikem V. Nenberta; 8. (24 str.) 

LorenxoVft kaAotma nauiná. Sbirka apiaA pro poačenl .vrstev 
nejiiriicfa, jii aa Haenl Gustava Friedricha, pořádá Jindřich 
LorenK. 1B91. fialo I -T. V TřebíJ'! na Moravě, JindHch Lo- 
renc; m.,B. Sei. po 6 kr. Tytháal ISkrát do roka a lae před- 
platiti na 13 seXilA 73 kr., puitou 84 kr. 

dalo 1. a i. Afňka. Náčrtek leměpianý a národopisný. Na- 
půl Dr. E. Novák. Díl I. S mapkoa a vyohraientmí. (64 str.) 
Čialo 3. a 4. Pr&Bodee po král. hlataim mětll Prate. Podává 
Jaroslav Vraný. S polohopianým pláiiem. (64 atr) T 64 Loiftfk — Much. Čislo 5.->7. Novj kapetni slovník iesko-nimecký a něm*xko- 
ée^ký. Dle uej1ep6ich prMmen&v sestavil GastAv Friedrich. 
SeS.. 1.— 3^(A— -Kvasovmk.) (Str. 1.— 96.) 

'Loi^ták LťidWk, Básně, V Prnze, Buršík h Kohout; 8. (94 8tr.> 
jil zl., v pUtně vAk. 2 zl. 

LoSiiee. Rodifitě Jana Havelky. Vydáno na památku slavnosti od- 
haleni pamětní desky na rodném domku Jana Havelky, dne 
16. srpna 1891. čistý výnos věnován fondu pro zjednání budovy 
Vlasten. muzea v Olomouci. V Olomouci, Vlasten. muzejní spolf k 

' >tamž a fond pro Havelkovu slavnost v LoSticích, tiskem Kra- 
máře a Procházky; v. 8. (Celkový pohled ua Lofitice a 72 str. 
fl vyobrazeními v textu) 30 kr. 
Obsah : 
2a Janem Havelkou! Báseň od Jana Kroupy. — Popis Loitl 
a okolí. Od Fr. Cepidky. — Z minulosti mista LoUie. 0^ 
y. Houdka. — Životopisná vzpomínka na Jana Havelku. Od 
y. Houdka. 

Lounsko na zemské jubilejní výsf-avě království Českého pořádADt 
v Praze r. 1891. pod protektorátem J. y. císaře FrantiSka Jo- 
sefa I. Redigovali J. M a ří k a Ant. Mo hl. y Lounech, Louiukf 
Listy, tiskem Th. yenty; v. 8. (70 str. a Roubalík&v obra? 
výstavy.) 

Lučan, Nový prostonárodní kalendář na přestupný rok 1891 
S obrazem titulním a mnoha jinými vyobrazeními. Ročník I. 
y Lounech, Theodor yenta; lex. 8. (132 str., trhy a inserty, 
^0 kr. 

Lužifká y., Doktor Matějíček, yiz Přítel domoviny. Čís. 6. 

— Lehkověmost a zlomyslnost — dvě ikodlivé vady, yiz Poklad- 
nice mládeže, sv. 32. 

— O mlsné Eviěce, yiz Knižnice, Obrázková, pro mládež, dílo 6 

— Polednice. Viz LibuSe, Č. 6. 

— Potrhlá Barbora PKběh z lidu. y Telči, Emil Šolc; 8. (107 str. 
60 kr. 

— Šípková růiiěka. yiz Spisy, České, pro mládež, Čislo 86. 

— Zimní pohádky. Viz Knihovna, Nová, pro mládež, sv. 93.' Macalik B., Nynější stav otázky krmení a stanovení krmných 
. dávek. (Kritická úvaha na základě nejnovějších hospodářských 

spisft a krmných pokusA.) Obsaženo ve Výroční zprávě zemské 

střední školy hospodářské v Přerově za Školní rok 1890.— 91. 
Maciejovský Sever., HanúSe, Wz Zábavy večerní, čís. 4. 
Mádl Karel B., Dějiny umění výtvarných. Starý věk. SeSit 1. — 11. 

V Praze, Buršík a Kohout; 4. (Str. 1.— 264.) Sefiit po .30 kr. 
— Totéž. Část L, II. (Č. L Sti-. 1.-120., Č. 11. Str* 121.— 24o. 

po 1 zl. 50 kr. 
Mach Adolf, Struéný náértfk methodieký, jak měřiclví na Íko}ác^> 

středních s prospěchem možno vyuěovati, S vyobrazeními v textu. 

Obsaženo v RoČní zprávě e. k. státní střední Školy v Hoř*' 

Kutné za Školní rok 1890.— 91. Maclwí A., Vřivo k ndxornému vj/uiOBdn! v prenidi roínif.iíA 

iltoly obecní. Zn test k HSlilovýni obíHiBm iiAioniým seílavil. 

Dtulié, poopravené vydáni. Scíit I. ít IV. Vh Jidol, Ed. 

Holnel ; 8. po 40 kr. 
1. Jaro. (44 ■«■.)— U.Uto. (39 Ur.) — lil. Podzim. (36Btr.)*- 

IV. Zima. (58 Btr.) 
Marhd«rk 8. K., Spiiv. I., II. Viz Bibliot^kn, Národní. 
>Iáchal Dr. HHnai, Ndkret ilovantkého bájetlovi. V Pr»z«, Fr. 

Ěimifek; v. 8. (221 str.) 2 zt. jO kr., váz. 2 zl. 90 kr. 

- Úvod se <ln.ji'uni ruítýcA fiyíin. (Vjůalo ih ítvrté výroťfnf 
iprÁvj cÍB. kril. vjíííbo gjmn.isia v f.Hai aliťi za ikoliif roh 
1890.-91.) V Praie, spisDvHtal ; v. 8. (33 itr.) 

)Iachar J. S., Letni loneti/. (Psin; r Uté 1890.) V Pihec, J. Otto; 

m. 8. (.'il Btr.) 40 kr. 
Xafhover prof. Fr»nliSek, Ai-iihmetika pro niíií iřWy gymaaiiL 

Vil Starý prof. ViUbIsv n prof. Prniitíiek Ma<;liovet. 

- Q pHmkov^ch plocháeJi druhého fádu a o tyittraerh paprikovjíA 
ďnoien^fA o komplexu lelraedrálaém. Viz Roiprnvj České Aka- 
demie, Tř. n. R. I. Ó. 3. 

Halicner Dr. EmcrÍL;h, Pflmgai kniha ipccltlní pathologie a Ae- 
rapie vnítřnlth nemoci OddĚteuí třetí. Semoci jater, mikUru, 
•laiugj p<difiáttice, ledvin a michjře molooého. V Praze, 1^9S-, 
Buršík a Kuhont; lei. 8. (418 str.) 4 al. 60 kr. 

yi^n AU V., EřfuTantká rodina, tateécena neJiaftěJH Roditi 
BaSL Sclivilleno od DeJdftatojnAjíiho biikup. orilinariatu v Budt- 
juvidch ze dne 10, březnu 1891. ČÍB, Ord. 83. V Praie, Cjrillo- 
Mfthadíjská knihtiskárna (V. Kotrba.) (G. Franci kom.); m. 8. 
16 Btr.) 8 kr. 

!>Ulá Véra, Vzomd iehlCfka, Dle rfiiných praincnA napsala. 
V Praze, Alois Hynek; S. (38 sir.) 60 kr. 

Mulát Jan, Bu-Ubni ilóvuOc. Obsahuje výklad veiikerýcli peských 
i ťitíťb v hudbé so vyskytuj iclcli slov a umélci:kýcli výraiG, 
jména hudeUnii-b iiáslrojdv » jitb rozsah hlasový. 8 Četnými 
^iriklaciv notavými. Drahé, il]>lné přepracovaně a razninoiené 
vyitáai. SeSit 3. a 4. MuHdilůek—íílábek. V Praze, Fr. A. UrbA- 
uek; 8. (Str. 129.-26fi.) pu 60 kr, 

Totéi. Úplné. (266 str.) 2 zl., v plátně víí. 2 zl. 60 kr. 

.^IslíOílká Anežka, Rramhorová jídla a jich úprava. Návod k iSpravě 
ncjrozmanitéjMth pakrmA a lahfiilek ze zom£a(, V Praze, Aloiq 
Hrnek; 8. (76 str.] 50 kr. 

HallllNký. Viz Kolda- Malínský. 

ÍI^llcHIIp, Dvě edooy. Víz Urbánkova Bibliotéka operniih n ope- 
relni.'h lextftv. sv. ňl. 

ílalý Ant., Socialitu. Příklady ze íivota. V BruĚ, spisovatel 
'V Zitbrdoviuidi), tiskem pap. knilitíakárny Bcnediktinfi rajhrad- 
íkýth; 8. (143 str.) 50 kr. 

~ J. B., Národai báchorky a povhli. Čtvrté (obálkové) rozmnožené 
vvdíní. V Praze. 1. L. Kober; S. {XU a :J22 str.) 1 zl. 20 kr. 

- Vlaiteneeki ilovnik hialoňckj. Nové (obálkové) laciné vydáni. 
8-íit 4.— 20. V Praze, Ruhliíek a Siovers; v. 8. (Str. 161.-963.) 
po aO kr. Malý J. B., VxomD dopisanaUl. Návod ke sklAdňoi vieliky.l 
listEv s listin 8 hojnou sbírkou roimmiitých viorft. Druhé vtíin 
roíhojnené a ivelebené poHdil Knrel Vorovk». Seíit á.— 1 
V Prme, I. L. Kobtr; vel. 8. (títr. 97.— 3-16.) S«iit po 25 kr. 
IHanduiová. Vii PJernntoni-UiiminiovA Graiia. 
fflanteg;azz:i ?nvel, Vybrané tpiti/. Seiit 7. — 21. Phyiolo^h 
Seiit 7.— SI. V PrnxF, ]. L. Kober; 8. SeJ. po ^5 hr., kníď 
díl v pl*tuĚ vis. o 70 kr. vke, daiky po 36 kr. 

íicl>. 7. ;i z íAnti 8, DÍ1 I. Phyioingie látky. Autorisovnuý přu 
klad od J. il, (Str. 289.— 312.) — Ďpliié. (.142 »tr.) 1 xl. 80 bi 
ScS. 8.— 11., 13., I&. a 17. Dii II. PkytiologU Hei,á«Mi. Autv 
risovauý překKd od F. P. 18'J2.. (316 ítr.) 1 d. 70 kr. 

Seí. 13., 14., 18., 18.— 20. Dii IlI. Pkysiologit záliby. Aulori 

sovuný přehUd od J. H. ČAst prvA. 189^., (Í81 »\r.) 1 b1. 50 ki 

Se5. 81. Dii IV. Phyríologíe kráana. Aiitorisovnný pfeklad oi 

J. H. iStr. 1.-48.) 

Mapa, Cirkeval, areibiikupilei PiaSikého. — Mapa, CirktCHÍ, kn:- 

lovilel Oeikéko. I. Vii Plodek P. KrUtin. 

— Cec4. Vií Waffner J. E. 

— Evropy. Vií Wnpner J. E. 

— oboi-u ttnukéko dle průmiíu mercalQ)'Oiia. Vií Wagner J. E, 

— politietrébo okreau Mnichovo- HradiKtkého, teslávajieUio x okif>\ 
loudnich; MhícIiobo- llradiííě a Bělil. Vjdalu nu památku 8véii( 
26let£lio trváni o křesni za í tup i lei Mto Maithovo-HradiStíké. Upr»t i 
tr. n k. vojenský zemépiatiý <Ístav ve Vidui. V Mnichu vu-Hr.i 
diiti, 1890,OkresiiizAgtiipitelatvo-, 4li»t;kolor. 83X4iácm. za.'iil 

_ Skol kráioBílBÍ Četkiko. Viz.Mafálka V. 

— Volební, J^rdloviCot ietkého do rady řiítki. čeíti poelnnci, jik 
byli v roipuStíiié rndé říšské. V Pr.ize, Klub nírodui strai.] 
tvobodomjsiué (Ed. Valečku kom) ; lilogr. list 3! X 24 tiu. 1<> i.r 

— Totéž. VýslcdekvolfbS. a4. břeriia 1891. I. a II. Euiéněiié w 
dáni. Tiimž; litogr. list Hl X 24i-m. tO kr. 

Maí-átfca V., Mapa ikol h-álott>tvi Cukiho. K uávrhu „Úitře.luilK 
spolku jednot níiteUkých" pro zemskou jnbilejni výstava v Vuiíí 
r. 1891. V Praze, Literami odbor Ďslf-edního spolku; li^i 
6G X &6 i:tm. 23 kr. 

narrk Dr. Jan, Obrátky x pHrodopitit biblického. III. řada. V.i 
udanýih prnmeu& podAvá. Obsiižeuo v Jedenácté roíui zpráni 
obevnébo rfifiilio ^jmnasix ve Slaném za Školní rok 1890.-91. 

z IHarenholtz-SílIOWŮ Bertn, MaUí-»ká ifcola přeni pracocm 
dídiU. Vil Urbánkova Biblioiékn paedagogická, sv. CLXIU. 

nareA Prof. Dr. FrHiit., O cillivoiCi. V Praze, Buraik a Kohout 
v. 8. (20 str.) 25 kr. 

— Totéž. Viz Sbirka pfednAlek n rozprav z oboru lékahikťh.' 
sei. 24. 

niaHk J. a Ant. niohl, Louniko iia leimké jubilejul oůiíavi ki>i- 

lopitvl ČeiMho. Viz Um. 
DlarkaloMit VAibiv. Houpodáf-ská fUanka. Upravil. Druhé Kin£ačn« 

vydánf. V Chi-udimi, '892., spisov.itel (i. k. gviiiiiasijiil professor;, 

tiskem knihtiskárny St. Pospilila zeCé-, v. 8. (XI a 415 atr.l 

1 il. 60 kr. B. íervna_ ZvU«lní otitSi t Víatnikn krilovská Seskí -pnieíni.ali 
niak. V Praíp. Křikl. řeskA gpolefinost DÍuk (Fr. ^WnAi. kom.); 
*. 8. (2ó7- — 2B7. litr.) .10 kr. 
JlrnHk Fera.. l^UpfBtk k lilti-aliiH příkladoví PNciloieno 13. 
ledDS 1891. ZrlAStDf ntUk ■ Vřstnikn KrAtomkĚ Čoflké spuM- 
noBti niuk. Tainí; v. 8. (:). — 14. »tr,) 20 kr. 
llrrhaiit Jos^f, Pavidky. Vík KubeSo^n Bíbllntékn mornvsků,- 

dilo IV. 
artastasio. r,'ií«. SUvnosloi o|iera o Hs-on dĚjítvI<'h. Přeloiil 
V. J. Novotn*. Hudbu složil W. A. Moiart. V Praze, Alois 
H^Dík; 8, (31 alr.) 30 kr. 
Mlrkirwlrz Adam, Kom-ad WalUiv-od. Viz Sbornik svStoví 

poe«ie, íislo 3, 
nikf^ Fr. Ot., Mluvnice nuk/ho Jazyka VMi, Kluvuiíkem rol- 
tnnoíené (obílko^é] vydAnf. V Prazo (iMí-), 1- L. Kober; 8. 
■ rsfi str. I 1 ■!. 30 kr. 
ntknli^rk Ant. n E. Hár, Náerhy iliagramů a jio^di pomiBek 

ufelin^rJi. Viz Um. 
Bikszith KAImAn, KoiaelnS tajina. Mnď^iraký romAn. Do feiitiny 
pfevedl Ludvik KuaCoInt. Romknj „HUfiu Národx". V PrHze, 
tiskem a nihlndem „Nármtní knihtiHkárny n Tt:ikUclatelatvR'' ; 
8- (124 ítr.í 25 kr. 
nfkolá^ Bnlrslnvaký Joa,, Baedni pUttUk/ nefery vfnované 
pařafiatKlům tábao a hatd. Sbírku tfetí. H HaWíJ.) V Telfi, 
Cmil Sole; 8. (102 ntr. n podob. Jas. Jitiha Stnnkovskélin) 80 kr. 
'SeS. 1. 30 kr., 2. SI) kr.) 
3IÍII John Stuart, U taolmdlf. Viz Biblintékn, Vzd^Urncí, vv. S. 
Jtfínita, Mnld. (Obrízkov* kniln.) V Praž-, A. Storeh »ju ; 8. 

(formát lontky) (13 lualnv, Ktrňnek s veríifiky) 60 kr. 
Hiroíov. Vík BrAidn Dotuiuik. 

Hiadl, ŘfmtkS, řili Meínl kuiha drkv« svaté, jií pro vĚříoi uprsv!] 
H pnznAmkumi litnr)^i-kými opntHI P. Prokop ItHad/S. S po- 
kolením nejdftít kuií. «rcib. konsistořn v Pr«7,--. V PrníP, Cyrillo- 
Mřlhodí^jiikA knihtiakArua (V. Kotrba) (Q. frnnA kom.): m. 8. 
(ObrAiek, XV, llS a [■•íi] str.) 3 si. 
iíluBnice jaxyka elaUkého. Via Gintaer Mah. 

— Krdtleii, fetká pro první Iřidyikol tlrednidi Vií Gcbpiuor Dr. Jan. 

— pro íkolff obecni. Vii SťiHtuí Jm, Jan Lepnř a Josef Sokol, 

— r-ii*kého jazyka. Vií Mlkei Fr. Ot. 

31n^llik Dr. Fr. rytif, Prvai pnltínicé pro fkohj obeiiié. (NezmS- 
oSní otisk leitn e r. 1890.) V Praií, C. k. Akolnl kuihosklad; 
8. (40 Ktr.) 8 kr 

— rtnthá pořelniee pra ikoly ahtcnii ScdmniutA vydAiii. (NezmS- 
aénÝ otisk textu x r. 1890.) T«ioí: 8. (fii atr | 12 kr. 

— Tl^etí poiclnice pro ikoly obecni. (Neim^néný otiak texlu s roku 
tR»0) TKUit; S. (01 Btr.) IH kr, 

— Úttn^if polelniee pro ikoly obecné. flednioAi'té vrdíni. (Npíiuě- 
uiaf otisk textu e r. 18911.) Tímt: 8. (71 ntr.) kiirt. IG kr. 

— fdtá pofetnice pro ikniy obecnf faH- ai otmitH^nd. DvanAut* 
Tj-ilíní. 'Nezméněný otisk tťHtu z roku 1800.) Tairi; 8. (19(i str.) 
kitrt. 35 kr. IQohl Ant., Naie i JiHokrajii^ rhmtlaHlví potUdnUio iloleli. V Lou- 
nech, Nákladem ohřeš. I.oipodňťakého spolku, tiskem Th. Veutj; 
v. e. (23 »lr.) 20 kr. 

— Semeno, jtho potviováni, lirojeni, pitlováni a xuiltchtocdnl. Vii 
Uative, CeBkoBÍovunakn, ruluíckí, bv. 1. 

— a ťr. Hájťk, Seti a lecl lírojt. Tími, bv. 2. 

— H J. Marik. LouHiko na teiaiké jubilejní e^ttad králoolBÍ 
Čakího. Vil tnm. 

noliií Aotonin, O •UtiUkh pio chuilou m/ddeí ikoM. V HĚÍUiuké 
Besedě v Rorlíné přednesl. \ Pmze - KirHné, U Knnpp; v. 8. 
(18 ítr.) 12 kr. 

Blolťtlda AU, Stanice meleorologiekd pH élředni liotpodáttké ikale 
v Roudnici. Rok ISUO. Obsaženo ve ZprAré Bt^ed^[ hosp. íkoli 
v Boadaiei n. h. (Hr«<:liolush,T) xa ikolní rok 1890.— 91. 

de nontéplD XHviet, Kodii oko. Román. FrnnťooEBhj nnpsal. 
Pfeloiíl Váilxv Jireik. Dii 1.— 111. V Hradci Králo<ré, Níhl. 
„Eítibom", tiskli Bratři Peřinové; 8. VSeL^ky tři svatkj 80 kr. 
DII I. (Na tit. lÍBtě rok 1889. a na ol,ák'e iádný.) (Nová ro- 
mánová kniliovna.) (263 str.) 

Díl II. a III. (Na tit. listí rok 1890. a nn obáli-e 1891.) (Ro- 
mánová knihovna .Rntibora".) (228 a til str.) 

— Maikovaná miltnka. ťmncoazský rum.ín. Přeloiil Karel KáJ- 
ner. (Foufné a láliavně čteni „České Politiky".) V Prnze, tlski m 
■ nákl.idem knihtiskárny Politiky; 8. (389 str.j ib kr. 

— Ztractná tíopa. Román. Přilolin .Národních LislB". V Fr.■lll^ 
„Národní Listv" ; 8. (9-10 str.) 80 kr, 

Moravan. Kalendář na rok přestupný 1892. Roíník <l. Vydíivá 
P. Bernard Plaiek. Pořádá I'. K.ire! Šfastný. V Brně, P»p. 
knilitiskárna Benediklinft rajhradskýcli: lex. 8. (knleadarium, 
160 str., trhí a insprtT; knrt. 4j kr. 

UortOll, TomáS a J. M., .Veiii' vée zlato, co $t tfpgti. Tii Bibli- 
otéka, Divadelni, sv. 181. 

Hoimtťuey. Vii Jephson. 

Hourek Dr. Jimi., Lé/eni vulhodou Kodiovon. Z kliniky a o<l- 
déleni pro remoi-e koitni ji [iřijiíné prof. dr, Jiinovského. — 
XXXIV. ZvláStui otisk X „0>iBi>pÍHU lékaři řťskýuh" rol, 1891. 
V Praze, spisovatel, tiskem Dr.i Edv. Grégra; 4. (11 str.) 

mrázek Alois, O hermafrodititmu u CopepodA. S tabulkou XII. 
Ptedloíeno dne 26. ^ertnn 1891, Zvliiitni otisk i Véatnika 
královské feské spol-^fnusii oáuk. V Praze, Královská íeská 
spoleJDOst nauk (Fr. Ěivn/.í kom.); v. 8. (380 —393. str.) SO ki. 

— Pfíipivki/ k výonjezpylii iniklnf/clt tatemuic ptařlcli. S lab, V. 
a VI. Předloženo due 23. ledna 1891. ZvUitni otisk c Véstiiikn 
krnlo>ské české spoleíímati n:iuk. T^mž; v. 8. (OT.— 131. str.j 
80 kr. 

MflUer Dr. Wilibald, .Vdiorfní advokát. Spolehlivý rádce v« vSevh 
poiřrbáeh Roudníeb i obíanskýeh tf zvláítnim iřelelem na Čecbv, 
Moravu a Slezsko. Sepsán so ivUitniiii zřením k potřebám sku- 
tečným a dopliiiin dle nejnovéjitlho stanoviska lákunodárstvi 
rakouského. Druhé iiiai^né lozninožeiié a novými zíkoiij doplnění 
vydáni k tisku upravil Ur. Iládpk. Selit IG.— 31. V Praze, A. Hynřk; v. 8. (Hilu 1. Ktr. 481.— 788. n I —IX., ililu U. str. 
1.-184.) 8eSit po SO kr. 

— — Tntéi. Sviixek 1. Kiiikú privni. Obsah: Itizcnl ooudoi 
v prH\DÍi']i roiepficli obían»kýfh (Uzení sporné). — Smloiiry 
.kontrxkty). — ZňleJ>.Ítotiťi nlichodni s směneíiii. — Z&lcžitosti 
itivuosknuké. — ProneSeiií poalednf v81b n projednivňiií poeB- 
stnloRtf. — Forac^enslvi n opntroviiktvi, knih; piixemkovÉ a jiné 
■oudní Huni ve víií.-h iieipornýth. — Saiba kolkovA a po- 
pUtkoví, — Celni<^lví, — VAínřjíi předpiax o bornii'lvl — Zk- 
IpžiloHti trřRtni. — \k}.i\f:}ii xňkoiiT n zAleiitosti poliťicků. — 
AWct-ilni ukn»>le1. ([XnT98«tr) Bil., v pUtaé vAz. 6zl.áOkr. 

— P. J. a J. Slmouidťíi, Fgtika pro vyfii Ifidg »knl ttHdakh, 
VtiUdí pro Akulf realiié. Třetí vjdání. SeS. 1. n % (urob 1. si 
lÓ.) VPraze, Fr. Borový; v. 8. (Str. 1.— 160,) za celek 2 ni. 80 kr. 

hlušil Frnntiiek, Rok Maňáiukj. Viz Dédiutví Sťatojatiské. 

— Franl. JobcÍ, ,Vdí úkol v liobě pHtomni. VSem upHinným Oa- 
<-ham na uvAipnou foihtk. V Pardubicích, P. Hoblík; 8. (31 str.) 
35 kr. 

— Sloea pravdy XI. páni Brynychoey oe tvitte enajtlirki/ch pfed- 
tudké. Podlévá v odpovéJ.. . Tami; 8. (18 itr.) 10 kř. 

— DaÚkuvNký li!., K«Ukg z baidky pmuUe dUky . Viz fCnihoina, 
První Morav. ohrňíkovA, řUlo 13. 

— Obrázky pHi-o<top!ini. Cini II. VÍZ KniŽnloe, OhriizkovÁ, pro 
mUdei, dílo 6. Yo pamdlkn. Výntnvni dar Ufltední M.ilid Ěkolaké 1891. Uspo- 
řAdal RiHolf Jaroslav Kionbauer. S íltustra>:i>nii : Viktora 
Olivj n Fr. Slnbíhu. V Prun-, Komitét pro usp.iřAdání sla- 
rnoBti v Praze, tiskem Jos. R. Vilímka; v. 8. (li str,) 50 kr. 

.Va v^ltlerh, KrAsiiA vvobfnzenl pro mlAdeí.. V Praze, AI, lljnok; 
4. (8 Mr. se líemi pnhjhlivýmí obrAzk;) kari. 2 zl. 

X^kI Ladislav, Praklirké opakováni ÍÍBOiif.hopliii. Viz Knihovna 
iiíiMikA, set. 9.— 12. 

\ál«-vka Jan, z domdckh luhů. Viz UrbAnkova Uoiředni knihovna 
pro íeakon mladili, 6, 57. 

Xáprsvuik FrnntiSck, Savka o geomtíi-ickýeJi iilearech pro ntiít. 
diefi fkoly. Dii prvý. Drubé, opravené vjdáni. S «T obrazci 
v teitě. V Prjize, F. Toinpský; v. 8, (VIJ n 48 utr.) 3(1 hr., v le- 
penon 40 kr. 

\áprstkOVá Anna. (Podobizna.) Viz Album, Ceskř, 5, 

.Vm-ida, mlad^ maitřada. Viz Storchovo národní loutkové divadlo, 
BV. XV. 

-VrfiW. Na přestupný rok 1802. Velký obSanský kalendář. Rořnlk 
VIII. V Praze, F. Šiiiiíiíek; m. 4, (140 str., trh? a inseriy) óO kr. 

Sauky, Jlíutíroeané, o ckoeu tvlřat hoipodiíftk^c}i. Bedakií: L. 
Burketa a A. Dokoupila. DII II seíit 4 —9. V Chrudimi, 
M. E. Holakovský; v 8. (Str, 97.-892.) SeSit 4.-8. p.) 30 kr., 
■eJlit il. xa 45 kr. 

— Toté*. Dii II. Nauka o ptememibě. Sepaal A. Dokoupil. Si M 
obrnECi. T;iiiiž, 1892. (2'JS atr.) 2 zl. 90 kr. 78 Nivad, I., poBOttnlm komitlm král. hlavu, měala Prolil/. V Praie, 
Nákladem dů.-liodlt kr. h1. mésU Pmliy, tiskem knihtiskirnj 
„Politik"; 8. (43 str.) 

ífdvrhy diagramů a Jinoch pomůcek uřebnýrJi pro Sfcoly obevné 
a mejraiiské. Vjdilviiji » poŤkdnji: Emil RA.'. a Ant. Mlko- 
láíek. V Litomjili. Odpovědný reiUktur Emil RAc, afit«l 
tamž, admiaistrnci fidi Ant. MikoláSek, říd. uiitel i- Osiku 
u LitonijgJe. ScSit 9.— II. Obsnhuji lit. tab. Ě. 93.— 116. n lit. 
Btr. 33,-64. lextu. VjchAzejl čtjHkrAte do roka: 1. leilna, 
1. dubna, 1. íetveiicc, t. Hjna n předplAci 8« na r. 1892. ři!i 
4 seiitj i s prémiemi 1 zl. 10 kr.. s prémii K5 kr., bez ubou 
prémii 60 kr. Cena I. seríe (11 aeiitiij 1 il. 70 kr. PHlohu viz 
Pláp VldiiĚ. 

Ne^as Jan, Sekverírace. Dle zAkonGv j čeloýi^b rozhodnuti uej- 
vjfiSilio sondu pro potřebu praktickou sepsal. V Brně, Karel 
Winkler; v. 8. (36 alr.) 30 kr. 

— Veriovaité pohádkg a pověsti. Vii Kniínjce, ObráskovA, pro 
mládež, dílo 1. 

Nedoma Jan, Zabramko v Uttiiátlím uloUti. Obanieno ve XVII. 
výroční zpráv6 ei*. krAi. feeké reálk/ Karlluaké za ikolui rok 
1890.— 91. 

— Václav, Bote,laB,k§ kodex z doby h«iUtW. Předloženo dna 
23. února 18yl. KvUitni otisk j. Véstuikn královské feaké ^po- 
lej-noati nauk. V Praze, Královská feská společnost nauk (Fr. 
Éivnáe kom.)-, v. 8. (36.-60, str.) ;10 kr. 

Nrjrdlý Jan Nep. (Žieotopit.) Vis íilavln 

— Rnmxn, Obrázková éUanka pro zaědleiatkg. Pomflcka při vjíiíi'- 
vání fteuí ii psáni pro nČitele i ínetvo dle postupu piameii 
v knibosklndiii ťítnn.-e. Zpr.ieoval a svým nákladem vvdal. 
Drahá £ás(: Slabiky o tleeh a nice Uátkáclt. SkHpins. V Lito- 
QijKli, spisovatel (učitel): 8. (S4 alr.) .10 kr. 

— Poielní liilty pro domácí i íkolitl eyučovánl aest^ivil a svým ná- 
kladem vfdut. Lístek I.— 6. (Litogr.) Tamt; iir. 8. (Uslek 1. 
3 alr. a 3.— ."i. po 4 str.) po 1 kr., IJlistkft 10 kr. 

— Ptáci lÍMikg pro pitrao atojtUé kii inadňimu j>aanl a fteni sestavil 
a vjdal Bvýui nákladem. Lístek I.— 6. (Litogr.) Tanii; íir. 8- 
(po 4 str.) pó 1 kr., Vi lístkfi 10 kr. 

NĚmCOTá Božetia, Babifka. Vii Knihovna, Ústřední, aeí. 106. — HO- 

— Stbrani tpity. SeS. 46., 47. (Obálkové vydání.) V Praie, I. L. 
Kober; 8, (8v. IX. Biijeřaí pHrodopU, pUaí, fikáni, hry. (Do- 
končeni,) ZiootopU B.>ieny Nixtcooé od S"fio Podlipské. (Sir. 
193,-326.) S^iS. po 30 kr. (Ukončeno.) 

— Stbraai »pi,y. Nejlatiuéjiíi vydáni (obálkové.). SeSit 1.— 3. 
Tamí; 8. (Dílu IV. str. 1.-320.) SeS po 20 kr. 

— Stbrani ,pi,y. Sviiek IX. Vii Ilibliotéka, Národu!, .lil 30. 

— Vybrané iíaké pohádky. So čtyřmi barvolisky a 38 illustra>:fmi 
Prant. Sl.-.bóiio .i KarU Štapfra. V Praze, 18112., 1. L. Kobír; 
v. 8. (119 str.' vál. 2 i1. 

— Vybráni tpUy. SeSit 13.-82. T.imž; m. 4. SeSlt po 30 kr. 

Se«. 12.-16., IB. Pohoriká ecintce. Povídka ze života Udu Straň* - H^xtk-Bor^ikj. TS 

tenkovukého. lllustrovsli V. Hírlonřk ;i F. Slabý. SeS. 
2.— 1. (Str. 26— lf4. » t;t.) — Ůpln*. 1892, (Ifll str. « Žiao- 
lopii Boxeng Simcoeé od Sofia Pod li psh é. [ňS sir )) a il. 40 kr., 
skv. váz. 3 il. 60 Ur. 

Sei. IT., 19— Í2. Xái-odnl bátkorkg a povMi- SvHzek I. IIlii- 
Btniji F. 9Ubý a K. ělupfer. 3cĚ. 1.— 6. (Str. 1.— 120.) — 
Sv-cek I. Úplný. (120 otr.) 1 il. 50 kr. 
Neruda Jnn. (/'(hío&úiki,; Vjňntoi ill. týdenntku „ZlRtA Pmli*". 
V PraiP, J. Otto ; ObruB 60 X 66 cm. 40 kr. 

— (Podobiaia.) Vii Album. České, II. 

— Sebrané tpiiy. PoHAh Jgiiát KerrmHnn. SeSit 1. h 2. D{l I. 
I>iv>6ní fcíípy. V Praie, F. Topií; 8. (Str. 1.— 64.) SeS. pn 16 kr. 

Neumann K. C, Ndéťm dějin prSmyňu cukrovamického v Cechách. 
Obdnbi prvni. 1787—1830. V Prme, Komitét pro uapoMdial 
kolektivni výatíCT cukrovnmické (Fr. Řivoki kom.); lex 8. 
(88 Btr.) 1 kI. 50 kr. 

— Průvodce koleMtenl výtlavou průmj/tlti eukrovarnickéha o Ce- 
ckách na eieobecni zentiké jabíUjní výalavi 1891. v Praze. Tmnií; 
v. 8. (PůdorTB pavilonu <ukr(iv«niickébo, I. 4, II. ii, 111. 15, 
IV. 14, V. 13 Rtr. n rřjrtHk.) 30 kr. 

SřnrřllttPP pruf. Dr- B., Cerehrdlai pachymeitingilida u dilL 
ZvIAitni otluk z ČxiiopiBti léknřA íeakých rot. 1891. V Prase. 
BpUovatel, tiskřiii Drn Ed. GrégrM; 4. (8 str.) 

XUrílz Gustav. Vil Nýrii^. 

— Popelka. Vil ZÍI.ÍVJ pro (uládež. av. 28. 

XingcrnvT Dije eieoheeni pro iilífif tKdr sEřediiúli Skol. Díl 1. 

Star§ oSk. Ku člvrtímu vv.líui upravil jň.i II. Novftk. V Prané, 

1892 . I. L. Kober; v. 8. (I:t6 str.) v plátuS vki. 00 kr. 
.Voe, TitU a Jedaa. Ar.ibsk* bíchorky. Přaloíi! P. Š. T— ý. SeSit 

1._J5. v Prn»8, AI. Hynek; v. 8. (Ditu I. Mr ].-33(i a I.-VIIL, 

dílu II. str. 1,-162.) Selit po 20 kr. — Díl I. (Vlil a 330 str.) 

2 il., v pUtnĚ víi. 3 7,1, 10 kr. 
SoTAÍfk V. J., Dtíířicil z VoHie, pfednirádct Karla IV. (Otiiténo 

B Čuapisn MUBea krátovstvi Českého ročn. LXIV.) V Praze, 

spisovatel; v. 8. (79 str, [itr. 4Ó9.-536.]I 
Xflwak prof. A., Ch-keviii patiuUka tímilecké z Olomouce. Viz Pa- 

mítky. Církevní, uméla,ké z Olomouce. 
XciTák Dr. E, Afrika. I. Vil Loreuzova knihovua naučná, řislo 

1. a í. 

— Jan B., ífingeroiiy Bije vieobecui pro luUi tf-idy tlfednkh ikol I. 
Vit tam. 

— K., PUemnictei. Vir. Ailameu V. a K. Nov*k. 

~ Pavel, Spojenými ňlamU MySlcnkj o svépomoti uafielio lidu 
v nf-j<<nie:titéjikl] polfebAvh kulturoiub, zejména v literatuře a 
nárortnim liosptulAřstvi. Víern opravduvj-m vlaatenťfim na uvá- 
ženou podilvA. Nové (ol..ílkové) vydáni v ceně snížené. V Praie. 
1890.. spisovnte! ( Jiti Fnualus v Plzni kom.): v. 8. (42 sir.) 12 kr. 

— Holieitus. Sallntli Ciitpi C. Betlům Calilinae. Vli tam. 

— THi Livi ab urbe condlia tibri XXL el XXII. Viz Livius, 

— BorPťký Vňi-lav, Malj tblralel broukil. Stniriiý návod, kti«rak 
broukj chytati, jp určovati a do sbírek zaradovati. Se 6 vjobra- 


liitíon iciiimi v tPXln a * bdrvotÍBkový mi Ubulknmi ci 86 vjobrníCnich, 

V PrBze. A. SIokIi sjn ; v, 8. {Ti utr.) vái, 1 jil. 60 kr. 
NovAk' Borfťkí' Viidnv, Malj thiialeC motelů. Strunný návod, 

jak nmlýle liijlřili, přslovaii, do sbirek uprnvovnti « řAdnn 
urgovati. Se 4 tabalkamí barvotiskovými o 40 obrazech n a pMi 
obrUECi v textn. Tamž; v. 8.' (03 str.) vAx. 1 itl. 30 kr. 
Novéko\á Tereza, Kieiby a iriy. \ ii Liboie, Ě. a. 

— Si-oj lidooý a národni vuSiváni na LitomytUku. PHapSrsb 
k poináni kullnrj lidu íeskl^bo. S devíti tabulknuil. V Olomouci, 
Eramiif' a FrochÁKka; m. fol. (II sir. texlu) 1 il. 

Kovnhradský V, Viola. Vin tam. 

Noiofný ini. Fr.int., Fiipnjeni nových pldnů potokopitnyrh tu 
írígononitli-iflíé til! měřiiil katattrálniko. ZvUítni otisk Z .Teuli- 
niokýih LiMB" r. I89I. V Praie, NAkL „Technických Listů', 
tiakem ¥t gímáíka ; v. 8. (19 Btr.) 

Nový K., Zlractn^ didiclvi. Viz StorcliovD nirodul loutkové dí- 
vndlo, B». XVUl. 

Nydrlf Antonín, Tabulky k dam x lihu, Tjíislujití povinné divk; 
po iiikonu o duní lihové xo dne £0. mé*. í.rvna r. 1888. Bt- 
slHvil a vjdnl. V Fraíe, vjdavatd (ředitel lihovaru v Bfeinid 
nad Labem), tiaktm Aloiaa WieRuera (Fr. ŘivnAÍ kom.); S. 
(110 ítr.) v pWtné Vlil. I íl. 20 kr, 

— Váleni lihu. ZvMítni otisk z I], rof niku .Čnsopisa pro prfimjsl 
ehemúký", 1892. V Praze, 1892., týž, liskcin Fr. Šimáíka; 
i. (7 «lr.) 

Nýrií! G., Spúiy. {Sbirha Níňeocíeh ••pitu.) í. XLVI. Kiádj/ jt 
ilíili tv/ho ttrůjcem. — 1'řUel v nouzi. Dvi povidhv, jeii dlp 
Ouatftvn Njrice íeské mlAdeíi vjpravuje Jan Doleniký. 
K tisku upravil Karel itulih (S barvotiskovýni obnizkeni.l 

V Praze, B. Stíblo; 8, (72 str.) 24 kr. Obee v MiHantki fíenedě o Pi-iKe r. 1S9I. V Praze, Zábavní výlwr 
Méitanské Besed;, tiskem B. Stýblu; 8. (8 str.) 

OborHký Bořivoj, V^bor bajek Viwvíct Zahradoika. Vii Knihořna, 
První Morav, obrázková, físlo 10. 

Obraz KebeiAv. Překbid s krátkým úvodem podává J. Chral. 
Obsaženo ve Zprávé e. k. Seaké itátní střední íkolv a c. kr. 
íeské státní íkolj reálné v PUni la školní rok 1890.— 9t. 

— ttrany mladořuké a lalný sond položený na deii 6. zdH ÍS9I. 
(Sebraný materinl o éinnosti a prohláieoíth poslancQ mlada- 
íeakýeh.) V Prai^e, Tiskem a nákladem Národní liakárnj a na- 
kladatelstva; 8. (73 air.) 10 kr. 

Obrázky, mu. Z mbidýiíh let. Hodným dílkim vydal A. Storck 
»yn. V Prnzc, A. Storch sjn ; íir. 8. (8 obrátkových str.) kart. 
70 kr. 

Obrazy, Xáttinni, zoologické. ScSil 13. a 14. Číslo 61.— 70. V TA- 

boli, Karel Janský; Otrazj koiovitým papírem podlepené S3 X 

90 cm. Joclnotlivé \,o BO kr., 6 obrazlí (aeSit) za g i). 50 kr. 

Obalil ; 

Oialo 61. fííDu--; /. G2. lirouci II. GX Mot^loe* I. T>e«aí. 7ft (i4. Hotelové II. yofnl a vei'e>-iii. f>6. Bmf,: inviirikH-Uý, tÍto- 
kí-ldlý, polokfidl§. 66. Amxr. bSeol 87. f<Ai: 68. Krocan. 
69. Éoika domáei. 70. Tkoř, Jtiek, latine. 
Obi-aai rottíin. Clilo 10.— 12. V Pmie - iin SmichovĚ, V. Neubert; 
hnrt. tnbule 86 X 60 cin. po 80 kr. 

Činlo 10. Bila íe™ý. — 11. Fazo! — 12. Lýtovte. 
— Zdrfíní, jt vytifiiváni názornému pro prvé i vyiH Iřidy ikot 
obecných. SeSit 1.-4. Obrm 1.— 20. V Tibore, Knrel Jkneký ; 
Obrazy bnrvotÍBkové h koiovitjm papírem podlvpcné 66 X S4 cm. 
Jednotlivý obraz po 70 kr., ícíit o 5 obrmech a vflbec kaídých 
5 obrHzA 3 il. 
Obsah : Jaro ŽivnoiTl. — Zácitni, rottUa k pHrodopitnéiuu vyvřotáu! « Sknldch obecných 
a miitaiuk^ck. SfiSit ).— 4. Obras 1. — ÍO. Tnmí; Obrniy 60 X 
SOcm. Seiit o 5ti tnbulirh 8 ?.). '26 Ur., Inbýiii pnplreni podlc- 
penýi-h ^ i1. 75 kr. 

Obsnh: 
Obrjix I. Lilie tlalnhláBek. — Podiii/hiik. 2. L/jkovíc obecný. 
3. Soina obecná. 4. Blatouch. 5. Dni lelai. fi. Bramfior. 7. ToiiU: 
ohecný. 8. CAnieí. 9. Faxol mnohokcftý. 10. Au/íJt: zlomoený. 11. 
fi« řei-níř. 12. ifířnirfne*. 13. A'oz/i'jt řítoříti}, baldrián. 11. Lípa 
ino/o?íj.íd. zíniuf, 16. Javor mléfxali/, ml,/ Ifi. Lftníri bílý. — 
SluUk Slulokeitý. IT. Eňie Hpkoi-á, planá. 18. Fi'o/J:« vonná. 
19. Len leJ^. só Jakodnlk lani 
Ohnft OeoT^rs, Oďkátand duie. Autorisovnnv pfeklnd. IlIiiHlrovH) 
Emil B«T»r.l. T Pr.ize, 1802.. V. ěimňřek; v. 8. (187 str.) 
1 zl. 20 kr., v pMliiě víi. 1 íl. 80 kr. Téí v tí neíitp.-li po B" kr. 

— Totéž. Viz Sborník illQgtri.niiiýi-b rom.^itift. IV. v 

— Potledni látko. Román. Přeloíil A, Cíy, (Pouiné a líbsvné 
'tení „ČeHké Politiky.) V Prnze. tÍBkem n nákl.idein kiiihtiskňniy 
Polilik-r; 8. (375 itr.) 40 kr. 

OAolnUek, Divadelní, pi-o mlddeí. Svnxofek SO. Pouf k jetlifkám. 

Vňuoíni hru ao ipěry o dvou ÍpdniliiK-li. NnpBnl Knr>-1 Zá- 

kouukj. Nipívy Bloíili; P. J. ŠtĚfAnek, Fr. BulcnraAng. 

Vilím. V PrHíP, IťBi., Fr. A. Urli:lin-k; ni. 8, (54 »tr) 40 kr. 
Odiotnik, Divadelní. Repprtoriími íoiikroi.ii<h divadel. VydAvA 

a dlo svého rozvrhu upmviti rlávii ii:.kl.iJalel Joi!ef M. Srp. 

Nové sbírky si-nzek i2:i , 237,— iaH. V Praze - Knrlíiié, Josef 

M. Srp; 8. Svazek 30 kr. 

Sv. 223. Mitlr Bedi-nik o jtho cl.ata. I-Vn»kn so ipévciii ve 

U'et-h jedii.'íních n líesti addílenkb od J. Vilhelinn. 1. oddél. ; 

Bovfka v dtlni. - 2. oddĚl ; Smloi-va hei kolku. — H. oddíl.: 
I ^1 r Švanda o piímvaře. — 4. oídíl. : látka v patli. — 5. oddél.: 
Veřejní tajeautví. — fi. oddél.: iVřco vdtanHio. (66 str,) 

Sv. 231. Hotpoitáf- a ojmfnkář nupb Kroeiut te vti. ObraE zg 
'života o £tTrech jeiin. Dle gtnrií látk; a podaného rozvrhn na- 
pml J. E/řlechtd. (S-l Ktr.l 

Sv. S3B. Ženilba Jai-olhtova. Veselohra n jednom jediiAni. Dle 
pud. rozvrhu napsal Ferd. Lorbeer. — ÚeadH ^Oznamooateh* . 
PAvodni fniika o I jerin. Kiipsal Frnntiíek H e r a n. — F* láinUk. 
Veselohra o jednom jcdi.Aiii. Dle J, V. napífll Fr. Kovařifiek- 
Hlohovský. (r.O»tr.) 

8v, 339. Román mladé panL Cínohrn ve 3Jedn. DleGrubera 
TEdelal J. J. Stankovský, — Nepokrade!! Fraška ve dvou 
jvdiulnk-h dle Justovy htimoreskj od Jo». J. Staukov- 
skébo. — Dicadtlai ředitel. Komický ^ýjev v' jednotit jednAui 
od J. J. Slánko víkéh o. - Dédo«iek. Dramstirký výjev 
v 1 jedniinl od J. J. S Can k o v ského. (Poboínl kus k Bene- 
diiovS „BabieKe".) (Gfi ítr.) 
Okret karllmkj roka 1890. Statisti.-ký |)fehled hospodířikýih po- 
oiérAv okresu karlinak^ho ruku -1890. K osInvĚ a na pxaifit vie- 
iibeťné zerilaké jubilejní výstavy v Praze roku 1891. seatavil 
II yjdal Honpodáfský spolek pro okre* karlínský. ÍS topografii 
kHL-istrílnlth obťi, mapkou okresu n sezaamem vjatavovalulA ' 

V Karlíne, Hoapodííh-ký spolek, tUkem M. Knappa; lex. 8. 
(101 str. a mnpkn 39 ^ :!1 coi.) knrt. 

OlKlrak prof. V., Boil!!uy temeané v nkoli král. m'.ila Klatov 
tamorottié í ohecHÍ pitlovaué. C«»l I- RotlHny dvoudiloíni. Ob- 
aaienu v ProgrKmmu v, k. stAtního reálného ii vjíSibo gymnasia 
v Klatovech %:i Školní rok 18110.-91. 

Op FrsntiSek, Rukojef ka Cftifeaim pravopisným. Viz Urbánkova 
l)iblioték& paedHgogi<'ká, «v. CL%1. 

Opatfeiti ta pfÍÍÍHOfi odbýváni li-h& dobglflck. di-aieb a vitíav do- 
bytka. Viz Vjdňni. KHpesní. zilkunfi fit. 88. 

Oprávee, Strufný, pokíénki mluviiict^eh. Arithnietické a geometrické 
vzorce a rAzně ílAnkv praktii-ké i zAbavné pro Ikkj středních 
íkol. Tjňatak ze Studentského knlendéře k roku 1890. V Prase, 
1892., L L. Kober; m. 8. U5.— 106. str.l 10 kr. 

Organitan xemldiUtki' rady piv králocelcí Ct»ki a rád volehní pro 
votliu detegdlů ipolkovjjch da al pro přeni období volebnL Viz 
Vvdiini, K^peanl, lákonfl, ei». 83. 

Orloj. NArodni kalendář ev:^nj»-llL'ký na rok Pá<ié 1892. S muob* 
vjobrazeuími. V Praie, 8|io1ek Komenský (J. Ilaátei-ký kom.); 
m. i. (100 str., trhy n insertv) 50 kr. 

— Atíronomeki, na ,taromf.Uké radnic! v Praze. Saps.nl P. F. 

V Praze, -I.-ik. H. Hrandeis; m. 8. (ÍO str.l & kr. 
Ornament, Ptoth,), poJychromovnaý. Viz And^l Proť. .^nt. 
Omamenly, Moracaké. lil. Vydává VUstenctký niiizi-Jní spolek 

v Olonioaci. Uvort k popisu osini kinciounlfl jio «lráiii'e uuié- 
lucké s 9 tabelomi v barvotiiku od M. V^nklové a velkou 
řidoudfetforylin. Na ká.nen krenlila Madleiikii Vauklova. Ve 
Vídní, tiskem v., k. dvnriii :i státní tiskárnv. nákl. „Musejníbo 
Spolku- v Olomouci; 4. (103 Str. a [X mniov. tnbuUk) 3 zl. 
Orieisková — OttAv, Slovník naudný. 7T Orzeszková E., Románová, Viz Ottova Lacioá knihovna národnL 

čislo 100. 
Osnova normólnich stanov pro vieobecné veřejné nemocnice. Vis 

VydAni, Kapesní, zákonů, Čís. 83. 
Otudy dělníka Petra. Viz Besedy mládeže, sv. 61. 
Osvald Fr. Richard, Anjeličok, Modlitebná kniŽka prs zbožné 

dietkj. Pre oboje pohlavie. 8 odobreuiui cirkevnej vrchnosti 

v Ostrihome dna 15. Mája 1890. č. 2759. Ve Vimperce, J. Stein- 

brenner; kap. (352 str.) váz. 50 kr. 

— Praktická ŘúkoviU, Viz KniŽnica katechetská, II. 

Oivéta mládeže. Spisy pro Českou mládež zvláStě Skol středních 
a vySSiuh Skol dívčích. Pořádá Dr. Jan V. Novák. Svazek VII. 
Kolébka Itďatoja. Obrázky z Asie. Ze spisfi Fr. HeUwalda 
a jiných pro mládež vybral FrantiSek Hrnčíř. 8 52 vyobraze- 
ními. V Praze, Fr. A. Urbánek; 8. (162 str.) 1 zl. 

0.^čádal Frant, Význam Srbska v déjinácJi řiSe rakousko-uherské 
od roku 1350. — 1790. Obsaženo v Programu c. k. státního vyS- 
Sího gymnasia v Přerově za školní rok 1890. — 91. 

fytázky^ Cahové, Vydává a pořádá vydavatelstvo „Časopisu českého 
studentstva". Číslo 1. Česká universita na Moravě. Napsali Frant. 
Derka a Fr. Váhali k. V Praze, Vydavatelstvo „Časopisu 
íeského studentstva"; v. 8, (63 str.) 45 kr. 

Ottova Ij€tciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučenL 
Série XIV. Sefiit 1.— 26. Číslo 99.-103. V Praze, J. Otto; 8. 
SeSity vycházejí ve lhůtách čtrnáctidenních po 10 kr. Jednotlivá 
čísla tvoři díla úplná; desky po 16 kr. a vazba po 20 kr. na 
jednotlivá čísla. 

Sešit 1. — 5. Číslo 99. Bohdan Kaminský: Různé panstvo,. 
Studie a povídky. /lUustroval Viktor Oliva.) (232 str.) 50 kr. 
Sešit 6. — částečně 7. Číslo 100. Románová. Napsala E. Or- 
zeszková. Z polského přeložil Josef Paulík. (92 str.) 20 kr. 
Sešit 7. — částečně 13. Číslo 101. Mžikové fotografie a figurky, 
V životě zachytil Ferd. S c h u 1 z. (Illustroval Fr. Slabý.) 
(276 str.) 60 kr. 

Sešit 13.— částečně 20. Číslo 102. Marta a Maria. Napsal 
Armando Palacio Valdés. Ze španělštiny přeložil O. S. Vet ti. 
(404 str.) 70 kr. 

Sešit 20.— 26. Číslo 103. Podzimní láska. — Bigarreau. Na- 
psal André T h e u r i e t. Přeložil Dr. Jiří G u t h. (347 str.) 
70 kr. 

Ottňv Poznámkový kalendář se stálou psací podložkou opatřenou 
mechanickými rohy 1892. V Praze, J. Otto; 27 ssacích arch& 
s lepenkou ve forui. 50 X 35 cm. 1 zl. 50 kr. 

— l*r^vodce po zemské jubilejní výstavě v Praze. Se stručným po- 
pisem Prahy a okolí. S mnohými vyhrazeními v textu, barvo- 
tiskovým plánem výstavy a plánem města Prahy. V Praze, 
J. Otto; 8. (144 str. textu a insert&.) 30 kr. 

— Totéž. Druhé, rozmnožené vydání. 8. (134 str. a inserty) 30 kr. 

— Slovník naučný, Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 
Vrchní redakci vedou z university : prof. Dr. J. Studnička, 
zástupce fak. filosofické, prof. Dr. Jar. Celakovský, zástupce 7t> 01lA> Sl^Tnik iwiJný - PamllDlk Anetiene MiUec. 

(i<k. prilvuii-k£, prof. Dr. Em<íT. M n i x n e r, lástupuii fík. lé- | 

ktiřiké; i vysoké íkolr teclink-ki: prof. Jo». Šolíii; obortheo- : 

logi.-ký zMtupuji: Dr. Klcmeiit Borový a Dr. Front. Kraul. ] 
Bed»kín( kxnuelňř vede: Jos. J. Kol^iln. Seiit 80. -103. 

Vjchiii v seíitc.h o 40—18 Btrnnilch v. 8. b fetriýini illustra- i 

remi. Níklndeoi J. Ott; v Ptuzk. PFedpl^l se ii;i 10 aefi. ^ il. | 

«0 kr., nn SO etí. 7 z\.. nu 30 sei. 10 zl. 50 kr. Jedootlivý | 

Bcíit po 36 kr. Desk^ ni\ díl po 80 kr. j 

ObSAh: 

Seíit 80.-97. miu IV. Selit 15.-22. Briqadier—Biunda- ■ 

(Str. 673. — 1028.) -- Díl IV, (Úplný.) Biancki-ŮioBÍni — Bžu.ida, I 

8 16 pHIohami h 20a vyobraienlmi v textu. (103G str.t 7 il. ! i kr, v . 9 il. a>,kr. . C—Cukmaaa. (Str. Seíit 98. -103. nihi V. SeSit 1.- 

760. k a pKloh.) 
Ottůr fUotnik naugnj. Vjdini ve tvazdch. Dilu IV. Svaiieka- 1. 

Oiln V. Svii»k 1,-3. (Ve svazku 1. dokonfen dil IV.) Po 1 zl. 

80 kr.i každý i>'azek obs.ihuje vidy toiéi, co 5 aeSitAv. 
OvidiDS Kason, Bdiai. Překlid. Viz Sbfrkn klussikA f-eckýcb 

ft Hnukých v pTekladecli íeských, seSit 18. 
— Lití Peaelopin Ullxovi. Via Překlad. 
Ovoce, Ůtiké. Vil Thomayet Prant. J. 
Oíttiita s Afin. Vil Stoct P.Norbert a P. Frunt. Seraf. Ti«i;hler. Faeold Jiři, Koutteuka pDiímalho ttaaitelttel. Dii II. Fráte ka- 

mtimieki, xdaieki, d!aiiliitké, kottářtké a lámiíaieké, nupalně ; 
tdiody, atícladff. (3e 60 tabnlknmi.) V Praze, spisovatel (Fr. 
ŘivnAS kom.); i. (120 str. textn a 60 tabulek) 6 zl. 

Pakosts Vojtech, Vyklad kateehitniu. Díl II. Víz Kiiiliovni, Ki- < 
tecbeUká. Seríe I. 6. 3. 

Pamdíet uěMe a knitt fVaat. Jot. Řezáia. Kn tUvnosti odhaleui i 

mramorové desky da radném domě v Poděbradech. Vydal ko- ' 

mltét zvolený „UíitaUkoii Jednotou" v Brandýse a. L. Čiitý ; 

výnos ve pro spě u li „Bolzanova sirolíince u£itel«kého." V Jilem- i 
Dici, NÁkl. komitétu, tiskem A. Neaberta; m. 8. (Í8 str.) 

^mátka na otlava itoletHio it-beal praparu pfí tptleíeaítBU midl- 

kovcŮ Pralikiek 28.'VI. 9t. V Praze, Spolefenstvo médikovi:A \ 
Pražských, tiskem Ďr. J. ». PichU a spal.; 8. (16 8lr.) 

— prvého pUadvaceílUli okretaiho latlupileUlca hliaeekého 1. I86ň. — ! 
1890. Ve Velkém MezihSi. 1890., J. ¥. Š.íek; 8. (Ai elr.l | 

PavuUkg, Cirkenni, untíleeki x Olomouc!. Vysvětlivky od prof. 

Adolfa Now>ik». České vydini poHdi] Dr. Joief Kauhnlk. \ 

V Olomouci, ISitO., Ed. HSlzel; i. (3í str. textn a XXV světlo- | 

tiskových ebrszQ nn. kartoní.) 10 zl. I 

— reformace íeikt I Vis Comeninm II. ! 
Památník Amsi-ieké Matic: pra íknlg o Čtehách, k aáríliat tlo'tlč \ 

juttřyní v^itavs e Praze 1191. V Chicagu. Illinois, 3poleíný"i 1 

tiskem ,Chii:H);akých ListA' a „Svornosti" (Exp. ťlstfedni Matice i 

íkolskA v Praze); m. i. (Olir*i „l>rvní ieiké uíiliitě v Bodíi, I 

■ií str. n poiloliizny v texta.) 20 kr. ! Památník éeských divadel — pAuIik. 79 Taniálnik Hesle jch divadel. Historický vývoj českóho di\'Hdla. Uspo- 
řádal JUC. AI. SI. CzesHný. V Praze, Národní divadlo; m. 8. 
(138 8tr.) 60 kr. 

— Sokol4i Žižkovského k oslavě doacetiíetého troáni. Redakci J. V. 
Alexandra. V Žižkově, „Sokol"; Icx. 8. (128 str. a oznamo- 
vatel) v plátně váz. 1 zl 50 kr. 

Fanátnosii města Prahy. Stručný a nejlacinějši prfi vodce po Praze 
pro každého, kdo o její p.iinAtkácli historických neb i jinak 
důležitých a pozoruhodných chce zvěděti a se poučiti. V Praze, 
A. Holub (učitel v Lysé nad Labem), tiskem Jos. R. Ví' 
limka; m. 8. (20 str.) 10 kr. (Přílohou k „Novému kalendáři 
QČitelskému" viz tam.) 

Pttviěti o ikoldch v okresu hlineckém. Yiz Adámek Karel Vácslav. 

Pamiatka, Tristoročná, narodenia Jura Vranovského. Slavená v Lipt. 
Sv. MikuláSi dňa 26. augusta 1891. Sestavil Jur. Janoška, 
ev. a. v. farář a redaktor „Cirkevných Listov", V Jasenovej, re- 
dakce „Cirkevných Listov"; 8. (47 str.) 10 kr. 

Pan presiderU, Viz Hry, Žertovné divadelní, sv. 40. 

PADýrek Jan D., Krátký přírodozpyt {silozpyt a luíba) pro obecné 
a pokvacovaci Školy. (S 66 vyobrazeními.) V Praze, 1892., I. L. 
Kober; 8. (54 str.) 30 kr., karton. 40 kr., v plátně váz. 45 kr. 

— Nařízeni o zdravotnictví na ikolách obecných v království Českém. 
V Praze, Buršík a Kohout; v. 8. (45 str.) 40 kr. 

— Ffirodozpyt to jest fysika a chemie. Pro Školy měSťanské. Druhý 
stupeň. Vydání šesté. (Nezměněný otisk pátého vydání.) Se 102 
obrazci v textu. V Praze, F. Tempský; 8. (88 str.) 40 kr., karton. 
50 kr., v plátně váz. 55 kr. 

Parízek P. a Ot., Sulc, Optické konstanty ihamnosy. Předloženo 
dne 6. března 1891. ZvláStní otisk z Věstnika královské české 
společnosti nánk. V Praze, Královská česká společnost uáuk 
^Fr. íiivnáč kom); v. 8. (169.— 183. str.) 20 kr. 

Pastor Jos., Cesta do Spojených Států severoamerických. Podává 
úředně schválená jednatelská firma česká. V Hamburce a v No- 
vém Yorku, spisovatel, tiskem dra Edv. Grégra v Praze; 8. 
(8 a 96 str.) 

Patenty. Viz Schmolka inženýr H. 

Patera Bohumír, Metodické výklady z oboru přírodopisného, při- 
rodozpytného a technologického. Díl IV. Viz Dolcnský Jan a 
Bohumír Patera. 

Patzák J- J , Mechanický rozbor třiceti dvou půd okresu Králo- 
hradeckého. V Hradci Králové, 1890., Hospodářský spolek; 8. 
(16 str.) 

PauHk Jézef, Krotka gramaiyka jezyka czeskiego z rozmówkami 
i sloioniczkiem. V Praze, Paedag. Jednota (Fr. Řivnáč kom.); 
8. (60 str.) 40 kr. 

— Krotkie rozmowy Czecha z Polakiem, V Praze, spisovatel, tiskem 
Edv. Beauforta; 8. (17 str.) 10 kr. 

— Totéž. Druhé vydání. V Praze, Fr. Řivnáč; 8. (19 str.) 12 kr. 

— Učebnice jazyka polského se zvláStním zřením k výslovnosti^ ob' 
sáhující mluvnici^ rozmluvy a éitanku. Pro školy i samouky. 
V Praze, Dr. Frant Bačkovský; v. 8. (111 str.) 70 kr. PsuliDJ LaiiJílnv, Dejepii tuperiiUtndeiieie nilriantky. DVa sta- 
rýcli i novíich prnmeňuv hobUivíI. Sriizok 1. V Senki, JíiťBeto; 
8. (116 alr.) 

Pavejr A., Mnoho-li pUht, zemí, bfidtke atiL ípotHhtije se roinf 
v Vtdiácli to přimětku do tlrojenich h/i^ivt 0ti sb z „NArodaicli 
Lisltl'' a „Prnlgkýuh Hospod Ai^kývh Novin" z roku 1883. V Ko- 
linĚ, epieovatel (fuilitel chemiuké tovirnj); list vo 1, 

Pavelka Fr., Sbhka íabulek árolíoi^ch ku rychlému vypoitídii! 
úroků .% 3'l„ 4 atd. oí S% za '/„ /, í'/, oí Vi mitícŮ, jakoi 
i S, S'l, ald. ai ^/gsa I eň 30 dui. Sestavil a DAkliidem ivjn 
vjdal. V Nechá niť It-fa, sestavovatel (úfetnf obJanské zAloŽnj), 
tiskem V.aA.jBnatrvNovéniBjdiové; Sir, 8. (40 jednoduchých 
stránek apřiloha: Obfanskí ehIoÍd; Noťhitnickí saib* ůrokovň 
r. 1890.— 91. [tuhtiIkH oa kartonS.]) 1 al. 

PaoiUomtniik-éko výboru krdhviící Oeikého. (Test i němcuký.) Víc 
obecná zeniskA výstavu v Pmze ltf91. na oslavu jabilea první 
prilinjslové výstsvj r, 1791. v Prme pod protektor Atam Jehn 
ufs. a krAI. Velli'pniitva visafe Frantifika Josefa 1. V Praze, Zeniskv 
výbor, tiskem Rohliíkn a Sieversa; r. 8. (65 str.) 

Peílrka doť. Dr. Ferdinand Ot., Dophi/ o yřyřei. ZvlAitol otisk 
z „Časopisu líkaH íeskývli" ro& 1891. V Praze, spisovatel, 
tiskem Dr. Edv, Orřgra; 4. (8 utr.) 

— O papilloHteh kUe. (Titul i franconzský.) Z klinikj choroli 
kožnkh prof. Dra Vítězslava Janovského. (XXXVIII.) (Zvl/.itni 
utísk ze „Sbomlkn léksHkého", svazku IV. seiit 3.) Týž, tiskem 
J. Ott7; v. 8. (4t str. a tabulka.) 

Peíirkflv Národní kalmdáf na přestupný rok 1892. RoSnik 
třiťátý pitý. S velkým obr.-izem n titulu a mnoha v/obrazcnluií 
k povIdkAm. T Praze, Mariana ovdovřlA PeflrkovA ; les. 8- 
(17e str., trhy a inšertj) 50 kr. — Meníi vydáni. (88 rtr., trht 
a inseity.) 39 kr. 

Fek Bed^eh, Poznámky k rtgtdalniin plánUm Jnitta Jindřichova 
Jiradce. V Jindf. Hradci, 1889., Nákl. obte; 8. (31 str.) 

Pťlišťk Jan, Jan Hus a my. itci kterou v Evanjeliuké Benedr! 
Pražské dne 4. řurveme 1891. k oslavĚ Muíeduické amrti M. 
J. Husí pi-ediiesl. V Praie, Evanj. Beseda; 8. (15 str.) 10 kr. 

Fellťgrini Karel, Kyliika Alolsiáiuká. Příbíhv ze íivota sv. 
Aloisia, jeř, mládeži vypravuje. Přeložil kněz Josef Koudelka. 
V Brně, ťap. knihtisk. BenediktinA rajliradskvi^h; 8. (31 sir.) 
10 kr. 

PeFIier Jaroslav, O radiolarUch z líukiho úlvaru křídového. 8 tah. 
X. Pře.lloiii dne 17. dubna 1891. Dr. A. Přič. Zvláituí otisk 
X Véntnika královské íoské 8poleí'nosti nauk. V Praze, Krá- 
lovská e.'aki apolefuosl nauk (Fr. ňivnáí kom.); v. 8. (255.— 
269. str.) 36 kr. 

PlTUý Jan N., iVaitíictjř dnpiiovalel pro vUchny pflpodt/ tpole- 
íenského iivota a návod k samostatnému vyřizováni a zaBtáváni 
svých záležitostí právnlih. S dodatkem; Korrespoiidencc obchod- 
nická, seznam cixkh slov a předpisy poitovni. Te Vidni, 
K. Fritze; 8. (172 a til str.) 50 kr. 
.Peroiilka E.. .ílrftíořcřfljt n úfinku tragoedie. Ohsnř.enn v Šestéw 
Pfiténi fef0^í\m icnifns — Flía, Stjnatij)!, icns. jnhll. lýHiT)-. 61 

programu obecního roalnélio a vjlUtho gjmnMia v Roudnici ca 

iholDÍ rok 1S90.-91. 
PiiHaí Hpocfko temene o Hottimeieh a Leopoldtdorfí podnikané 

od firuiT Wohunka a Kpol. v Praio, Vídni a Budapeíti. V PraíB, 

Wnhanka a «poI.; lex. 8. (IG atr.| 
Praková E., Dihlikova dceruika. Vii Divadlo, Ochotnické, sí. 67, 

— Vojeiitké cvičeni na etiikoDÍ. Viz Flrj, žertovné divBdelní, sv. 33. 
Prl^rniann A., Přehled potlupu pnitkjeh armád o Ceehddi a plán 

hilvy u Hradce Kt-álovi 1866. V Hradci Kiilové, Jun PoapiSil; 

m. 8. {i sir. Iřítu n mnpii 49 X 30 tra.) 40 kr. 
Peífťí grémia knihlUkaMv a pUvioUjci v Praze za opravu zikona 

tlakového a za zratenl kolku noviniřakého a kalendiřovéUo- 

V Praze, uAkl. grémia knibtiskaf-a a piemolijcft; fol. (8 Itt.) 

(íeako-německy.) 
Plrrantniii-nianelnlovA Qrnzia, Lydia. Vir Knihovna, BomAnová, 

Svítozora, bv. XX. 
PifhlMOvi K., Černí BedHck. Viz Besedy mládeže, av. 134. 
Pirková-PoIákoVH Beru, Máslař-eni v hoipoddftleí malém. Viz 

Bibliotéka českých hospodyň a dlvak, leS, III. 

— mruéni knilta mUhařiká.' V Praze, Dr. Bdv. Grégr; v. 8. 
{tu Blr.) 1 zl. 60 kr., vňz. 1 il. 90 kr. 

Píi(7tui(níi a litty jednaci. Viz Bibliotéka feioealnieká. 

Pitmo Svaté Slarfíto a Hocéko Zákona. VjdAni pro katolíky a úplným 
■chT&lenýiu textem. PřehlíM Dr. Th. P. Ant. Leuz. Skvoatné 
vrdiui ■ {■etnýini pflvodniini velkými obrazy illuatroval Guatav 
Doré. SeSit OB.— 65. (Díla H. aeíit 23.— 30.T V Praze, J. Otto ; 
v. foi. (Sir. 649.-888.) Si-S. po 80 kr. . 

~ Totiž. Vydáni z textem fea kobra trs kým. Skvostné vydini » íet- 
nými pAvodniuii velkými olirazy. Illustroval Ouatav Doré. SeS. 
43.-46. Tamž; v. fol. (Str. 1265. — 1360.) BeS. po 80 kr. 

Vil tÉí Bible, Zlatá. 

Pálí, Duchovni Vycházejí přílohou k Éaaopisu „BetaBie". 

— .Voie. Výbor lidovýuh zpěvů íeakých, moravských a alovenskýcb, 
s illuatratemi Pavla Rorbra. V Praze, 1892., I. L. Kober; 4. 
(74 atr.) 1 zl, 60 kr,, v plit. váz. 2 zl. 80 kr. 

Picomr, Mií(a>t>k,i, o Plini, (v ČechAcli) založen roku 1842. 

V Plzni, Nákladem pivovaru. (Tiskem Ig, Schiebla)] v. 8. 

in str.) 
Plia, Definitinni, zem»ké jubllejni v^ttav^ v Praxe 1891. V Praze, 

J. Otto; Hst 30X40 cm. 3 kr. 

— Totéi (S cestou orientařni.) V Praze, A. Beinw«rf, Hst 27 X 
36 cm. 10 kr. 

— MúnumentdM, Praltj/. Viz Rroi Josef. 

, - Nátlinnů, Vídni. Diagram ku soujmennémn slánku ilUnek 
' íkolnlch. Seatavili a vydali E. Ráu a A, Mikoláiek. PKloha 

k .NávrhUm diagramíl". Objednávky vyHzuje Ant. Mikoláiek, 
, Kd. aeitel v Osiku u Litomvjile ; list Hu v 7 barvách 110x76 cm. 
I 60 kr. 

-• XeJoDvějIl, Prahy a předaihtl. V Prase, Karel Bellmann; barvot 

lial 68X*8cm. 40 kr. 

— yejnovějH, lemtké juhitejiii ojilavi/ v Praze 1891. dle posledního ■ BtAín ro«vrÍBnř plochj do 1. dubnu 1891. Dle antentíckýili 
pramenil imrýBovni Vojléuli KrAl i Doljrévodj, V Prale, Fr. 
Simňíek: llat 30X40 cm. 10 kr. 
Pláa, PolohopUný, Holtiovic- Buben a Biibenfr. Viz Hnrtig Alfrerl. 

— Polohirpitný, kriUovtkěho hlaoniho mUtta Prahy t okolím. Vii 
Hurtig Alfred, 

— Polohapimi, nííHia Žiikova. Vis Zabrndnický Jos, 

— Praliy » Hejbliiiim okolím. VÍK HnitBovský. 

— Situaíni, Praky. VlKítnÍLlvI b akUd prodeje novin (M. ft M. 
Wltíekj; litogr. barvot liM 30 X 16 cm. 6 kr. 

— Situalni, vieob. itmilci jub. e^ilavy v Priat pod protektoři tem 
Jelio c-íb. 11 kríl. VeliÉonstva díi.ře Fraolíika Josera 1. V Pr.ue, 
Gustav FnoIh; bsrvot, list 33 x 41 cm. 6 kr. 

— SUuainí, lemiki jubilejní výilavy u r, 1891. v Praxe. V Fraie, 
Výstavní komité i litograf. list 68 X 106 cra. 80 kr. 

— eieob. xetntké j«b. vjílani^ v Praie 18yi. (Teit řaBho-německý.) 
tvi a nAkladem p ' ' ' ' ~ '. hal K -tSai vin (M. &M, Wltíek); litofr. — itTiuké jubilejní uýítauj v Praze IS91. V Pra»e, Job. B. Vi- 
limek; list 81 X &Ocm. S kr. 

— Totéí. Vií Hynktiv, 

Pleskal K.. J., Na hradí Cereeaohonkim. Vii PHtel domovior, 
íis. 4. 

Plicka F. P., Zátoina královikéJio avobodniho m/tta Tertítna, H> 
pasní společenstvo s neobmi^ieným ruiienlni, V Prané; Náklad«ni 
láloíiiy v Tereiíné, tiskem F. šimAíka; v. 8. Qlí atr.) 

Plodf k P. Kristin, Církevní mapa arcibitkupttvl Praltkého. Krealil 
a vjdal. MéKtko 1 : aOO.OOO. Litogr. Hynka Fuohsc v Praie, 
néklndem vydavatele, farAře v Metli^anech u Nov. Bydžova; 
list 115X ífitm. 3 z\. 

— Církevní mapa královiloí Cetkého. Krealil a vydal. Kov* vy. 
dinl I. £tvrti. [Seeerozápadni Cecky.) MíKtbo 1 : 200.000. Tamí; 
list 92 y, 76 ':m. 2 il. 

Pobožnott TcfBové caty t připojením odpoledni poboínoiU v éai 
Ítyr!etíidenHÍho poUu. Dle Le on arda a Po rtu Manritio. 
Kejnov«jíi vy,ljni, V Jiéiné, Jan PnSek, tiskem HoblJíka a Sie> 
veiea v Praie : 8. (66 sir.) 26 kr. 

Poděbradský. VÍe Po b-Podí hradský. 

Podlaha Antonín, Hamraertchmidova Bitloria Pragemit. Vii tam. 

Pofllip^ká Sofie, Břeh. Vii PKtel domoviny, řU. 1.— 3, 

— Cerl a Káía Viz Divadlo s loutkami, seí, tS, 

— PoMnuí-jř prarJi. Viz LíbuSe, í. 4. 

Poe Erlgar AlUn, Havran a jiné hátně píeioiil Jaraelriv Vrch- 
lický. V Praze, Boralk a Kobout; 8. (TO str.) 60 kr. 

Pohl Emil, Sedm havranSe. RomanrickA kouzelná bAchorka o 1 
jednAnI.h. Přeložil Jaroslav Vrchlický. V Praie, Druiilvo 
Národního divadla; 8. (72 str.) 30 kr. 

Fohunek Frantiíek, Sáboíentki a mravní vj/eJioiián! a vyučování 
na Ikolách obecních a calaý ajetd uřilelttva a přálel ikolilvl ko- 
naný dne 6. irpna I89Í. (Resoluco a řeči.) Kriticky probírá. 
(Otisk I .Vyťbovfttele'- ) V Praie, Druistvo .Vlasť", tiskem PojiRe Mm: - Pali«k>. S3 

CjríllQ-MetbodéJHké knibtískirnr (V. Kotrbn); v. S. (7t str.) 
30 kr. 

Pi>;<n« tem! (Obriiz. knihn bei textil.) V Prnze, AI. Hjnek; Kt. 8. 
(6 obr. liBtfi nu silné lepeni,'*) tAi.. 1 e1, 20 kr. 

Pok-Hodébradský VAcliv, Král JiH z Podihrad a jeho poimtík 
na ztimké juhilejni vptaoi v Praze r. 1891. (Obálka fiesko- 
fraDcouEsko-ruskn a íe8ko-frAni.'onzsko-po1ská.) Vjdino péČi h 
dAkladem Spolku pro zbudoTAai pomníku kr&U JiHho r Pode- 
bradecb. V Pr»<-, Spolek pro zbudovAni ponmiku králi JiHmu 
v Podíbra<lech. Tiskem 3a». R. Vilímka t Praze; v. 6. (43 atr.) 
30 kr. 

Pokladokemládiňe. Sbirka spieii pro mUdež. Pořádá Aot. HojifS. 
Svazek 28.-32. V Praze, AI. U7iiek ; 6. Kaídý svazek v plátně 
váz. o IS kr. více. 

Sv. 38. Drobni povídky dijepUné. Hládeíi napgal Jo»ef Fle- 
káček. Se 3 obrái^k^. (110 atr.) «0 kr. 

Sv. 89. I>oma i na ttvnigku. Drobná povidkj pro útlou mládei. 
Napsal Josef Koíiiek. S obrázkem. (106 str.) 40 kr. 

Sv. jJO. Dvé povídek pro vdddti doipíltjii. 1. MarkiUcOy ilt- 
rhtíaá patlýfka. Napsala pani GenlÍBová, S, iVsraí die íí- 
vnijika. NapsHla paní Ouizutová. Z frani;ouzStin; volnS pře- 
ložila J. KuffneroTÁ. S obrázkem. (94 str.) 30 kr. 

Sv. 31. Na ivobadl a o okoverh. Povidkj pro íeskou mládež. 
Napsal F. J. Andrllk. S obrázkem. (119 str.) 40 kr. 

Sv. 31i. Lekkotiímoíl a zlomytlnoít — dvé ikodlivé vadg. Obraz 
ze života dvou divek. Napsala V. Luiická. S obrázkem. 
(104 ílr.) 40 kr. 

Poklop Jan V., ř^tika. Viz Rádce, Paedagogiciký, i. VI. 

Pokorný Dr, A. a Jo». Roslrký, PHvodopU pro Stoly měitaTuki. 
První stupeň: Poptáni důleiilyeh přírodnin efeth ířl fUÍ. Se 
160 vyobrazeními. Deváté, opravené vydání. V Praze, F. Temp- 
íkí; v. 8. (117 str.) 60 kr., v plátně váz. 76 kr. 

Totóž. Drahý stupeň : &cupiny přírodnin. 8 236 vyobraia- 

nimi. áeité, opravené vydáni. Tamii v. 8. (VUI n 168 str.) 
70 kr., v plátně váz. 86 kr. 

— Jos., O vi/voxováni barvie azoaýeh aa vlákni. Viz Fischeu«rA. 
a Jos. Pokorný. 

— Mart., Sily přírody a ušiaání jich. Viz Kronika práce, II. lac. 
vjdánl, dli II. 

Pokyny pro II. elet vStiokoltkj tvolanj (ukou obei lokoUkou do 
Prahy v dnech 27. aí 30. června roku 1891. V Praze, Česká 
obec sokolská. Tiakem Dr. Edv. Grégra; m, 8. (77 alr., plán 
výatavy a poaledni pokyny.) 25 kr. 

— pro naviticoválete kiatorieké vjttatiy Spolku pro prSmyil cukro- 
Bamický v Čechách pofádané re vlastním pavilloné na VSeobecné 
zemské jubilejní výstavě 1891. v Praze. V Praze, Spolek pro 
prfimyal cukrovarnit^ký v Če<.'hách (Fr. Éivnáí kom.)-, v. 8. (4 atr. 
(ts, a 5 atr. něm. textu) 6 kr. 

Polfvka Frant,, tíixopatni rostliny jevnošnubni. (Zvláitní otisk 
I programfl c. kr. vyBíibo gymnasia slov. v Olomouci r. 1 889. — 91.) 84 Polívk* — Poutník, VUttenocký , (S vyobrazen i mi v textu.) V Olomouci, spisovatel (professor), 
tiskem KrsmAře a Procházky ; v. 8. (60 str.) 

Polívka Frant., O ctzopcuných rostlinách jeonoaniibných. (Vkat II. 
Kokoticovitéj santcUooUéy kokrhelovUéy hnilák a ochmHovité.) Obsa- 
ieno y XXII. programu c. kr. vyftSiho gymnasia slovanského 
v Olomouci za rok Skalni 1890. — 91. 

— Dr. 3\\'\j Drobné přispioky lUerániě-hislorické. O. I. — IV. 
V Praze, spisovatel, tiskem A. R. Lanermanna; v. 8. (139 8tr.i 
1 zl. 40 kr. 

— Josef, Piamo stojaté, jeho přednosti i vady. Na Král. Vinolirn- 
dech, spisovatel, tiskem B. Grunda a V. Svatoňe tamž; v. 8. 
(24 str.) 36 kr. ^ 

Ponson du Terrall, Židovka. Román. Přeložil Josef Hone. I. 
Romány ^^Hlasu Národa**. V Praze, 1892., tiskem a nákladem 
„Národní knihtiskárny a nakladatelstva" ; 8. (Do kouče roku 
1891. vySlo str. 1.--88.) 

Popelka F. L.y Okresní záloiny hospodářské. Viz Rádce, Zálo- 
ženský, sv. II. 

Popelka. Viz Storchovo národni loutkové divadlo, sv. XIX. 

Popelková M., Z naJsich zkazek, (Básně.) V Praze, spisovatelka, 
tiskem B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; 8. 
(236 str.) 2 zl. 

Popis vystavených předmětů: Strojá fysikálnich a astronomických, 
fotografii astronomických, meteorologických, fysikálnífh a di»- 
gramfl, jakož i vědeckých děl a publikaci ve skupině XIX. pro 
inženýrství a stavitelství professora K. V. Zengra, přednostf 
XIX. skupiny. VSeobecná zemská výstava 1891. na oslavu ju- 
bilea první průmyslové výstavy roku 1791. v Praze pod pro- 
tektorátem Jeho cis. a král. Veli£enstva císaře Františka Josefn 
I. V Praze, K. V. Zenger, tiskem Jos. R. Vilímka ; v. 8 (34 str.) 
30 kr. 

Popp Ant., Medaillony král& Českých. Modeloval. V Praze. J. Otto; 
list 59 X 86 cm. 60 kr. 

Poppr Ant. J., Monografie Bělska. Zeměpisný, statistický a histo- 
rický popis města Bělé jinak Nového Bezděze a okresu jeho. 
Díl I. V Bělé u Bezděze, spisovatel (správce veř. školy obecné 
a pokraČ. fikoly průmyslové); v. 8. (113 str. a 1 mapa.) 80 kr. 

Posely Nový, z Cech, Moravy a Slezska. Viz Karafiátův Nový Posel. 

Pospíšil K. £., Duchovni poklad modliteb kvestajiských. Viz 
JaKobeiho. 

Podepný F., Vysvětleni ku přehledné mapě minerálních lozisl, na 
nich se zakládajícího horního průmjslu a minerálních zHdel 
Čech, vystavené na zemské jubilejní výstavě r. 1891. v Praze 
v souborné výstavě spolku architektů a inženýrů v královRtví 
Českém. V Praze, spisovatel (J. G. Calve kom.); 8. (82 str.) 
40 kr. 

Pušmourilý Josef, O náboženské lhostejnosti. Viz Hlasy katolického 
spolku tiskovélu). Č. 4. 

Poutník, Vlastenecký. Kalendář na přestupný rok 1892. Ročník 
XXIV. Redaktor Vojtěch Pak o sta. V Praze, Cyrillo-Metho- ■iíi-S' ^^i(^>M Politiky X (Ulckých kriúA — Prapor ^Sokola Loanského*. 85 dějská knihtiskárna (V. Kotrba) (6. Franci kom.) ; m. 4. (kaleu- 
dATÍnm, 88 sír., přehled svatých, trhy a inserty) 60 kr. 
Povídky z dalekých krajů. Číslo 6.— 16. V Praze - Karlíne, Rudolf 
Storch (dříve A. Neubert v Jilemnfťi) ; 8. Číslo po 16 kr. 

Číslo 6. Zlatokopové. KnlifornskÁ povídka. Pro českou mládež 
i dospělé upravil V. Černý. (50 str.) 

Čís. 7. Uprchlici. Námořnická povídka. Pro Českou mládež 
i dospělé upravil P, Volný. (50 str.) 

Čís." 8. Wakinyatawa^ áákotahfkj Indián. Povídka ze života 
Indiáníi. Upravil Frant. Lahoda. (49 str.) 

Čís. 9. Nácelnik černochů. Povídka. Upravil Frant. Lahoda. 
58 str.) 

Čís. 10. Vzbouřeni na lodi. Povídka ze Života námořníků. 
Upravil Frant. Lahoda. (61 str.) 

Čís. 11. Tajemstvi zlatokopovo. Povídka ze života zlatokopů. 
Upravil Frant. Lahoda. (^66 str.) 

Čís. 12. Bouře na jnoři. Vzpomínky ze Života námořnického. 
Upravil Frant. Lahoda. (52 str.) 

Čís. 13. Skalpovanf/ nácelnik. Povídka. Upravil Frant. La- 
hoda. (60 str.) 

Čís. 14 Mezi francouzskými piráty. Povídka. Upravil Frant. 
Lahoda. (46 str.) 

Čís. 16. Vystéhovalec a jeho rodina. Malá robinsonada. Upravil 
V. Černý. (46 str.) 
PráfCy Bucni^ chlapH na obecných a méSianských Školách v Praze. 
K jubilejní výstavě zemské v Praze roku 1891. V Praze, Ná- 
kladem důchodů královského hlavního města Prahy (Fr. KivnáČ 
kom.); lex. 8. (32 str.) 30 kr. 
Praha. fArcibiskupství.) Církevní mapa. Viz Plodek P. Kristin. 

— Královské hlavni mí^ato, a předměst i jeho Karlin^ Smichovy Král, 
Vinohrady a Zizkov dle výsledků popisu obyvatelstva ze dne 
^U. prosince Í890. Vydala statistická kommisse král. hlavn. města 
Prahy a spojených obcí. Zvláštní otisk ze Statistické knížky 
král. hl. města Prahy a spojených obcí za rok 1890. V Praze, 
Statistická kommisse (Fr. Řivnáč kom ) ; v. 8. (47 str.) 30 kr. 

— Monumentální plán. Viz Brož Jnsrf. 

— Průvodce. Viz Bellmannův průvodce. — Horschke a Kaňka. — 
Vraný Jaroslav. 

— c obce okolni, AdrcssAř. Viz tam. 

— a obce okolni. Plán. Viz Hurtig Alfred. — Plány. 

— a spojené obce. Statistika. Viz Knížka, Statistická a Zpráva, 
Administrační. 

— a zemská jubilejni výstava. Průvodce. Viz Hynkův průvodce. — 
Průvodce. — Vilímkův průvodce. 

^ 8 nejhliiSim okolim. Plán. Viz Haasovský plán. 

Prameny a přispévky k dějinám královského města Plzně. Pořádá 

Josef Strnad. Číslo 3. Vydáváno podporou si. obce Plzeňské. 

Viz Publikaci městského historického musea v Plzni číslo 1. 
Prapor ^^Sokola Lounského", odevzdaný jednotě dne 80. sípna Í89Í, 

(Slavnostní spis.) V Lounech, Jednota „Sokol", tiskem Th. Venty ; 

8. (10 str.) Prásek Vine, Díjiny kraje Halatovtkého filt Opaotkiho. Viz 
Vlastivěda SlezBk4. 

— Kfiiovnici tv, Jana na Opavtktt. Obsaženo v 6, programo fe- 
íkiho gjnmaaix v Opavě zn ikolnl rok 1300.-91. 

Pravda Fruntiiek, Pán z Podtai a děvíe vunhké. Povidku. Třeli 
vydáni. V Pmib, I. L. Kober; m. 8. (79 «r.) 20 kr. 

— Totéž. Viz Knihovaa, ťlatřednf, sei. 269.— 270. 

— Sebrané povidkg pro lid. Druhé vyciiuf (obálkové.) Vjcliáieji 
každých čtrnácte duí v Boiitech ftjfnTi^]iov^c]i. Seíit I. tS. 

V Praxe, I. L. Kober; 8. (Seric II. dílu I. 506 atr., ieri« I. 
dilu II. 673 atr., dilu III. 611 atr. a dilu IV. atr 1. -192.; Sciíl 
po 20 kr. 

— Sebraná ipiey. I. Vii Bibliotéka, Nirodul. 

Pravidla, Zdravolul, pro Skcilnl mlíUbž. Sestavil h;gienický odbor 
Berlínského spolku učitelského Přeložil intODÍn Mojžji. 

V Praze, Alois Hynek; m. 8. (16 str.) i kr. 

Fřtdnáíky, Dvi papulami, i cvklu ve Drospích „Minervy" spolliu 
pro tenské studium v Praze,' který pofádal spolek fieskýc-h uči- 
telek v Praze v lednn a únoru 1891. ve velké dvořané Ué- 
itanské besedy. V Praze, Spolek „Minerva" (v obecné íkole u 9v. 
Vojtéelia v PStrossové ul.) ; 8. (69 sir.) 20 kr. 
Obsah: 
Co t námit Predneala Amalie Čadová. — O zodpovldaadi 
Sen v Heoli národnint. Uvažuje Boh. Sokolova. 

Pi-edpity v pHiiai jixdy na velocipédech. Víz Vydání, Kapeini. 
aákooS, fis. 83. 

FfeUed, Slaliitickí, o přirdikdck k přímým daním, pak pT-IjmU a pf 
dajů obel a okretH v krdloviCoi Čeikém e roce Í8S9. V Prsie, 
Statialiuký výbor zenišdélaké rady pro kréiovstvi České, tiikem 
Fr. áiniáčka; lei. 8. (X a 106 str. a 2 mapy.) 

— StcUittickj, ieaikyeh tpolkúv, odboiUv a komitéli íeikotloeentk^ch. 
' K paméti všeobecné zemské výstavy v Prnze 1891. a zároveň dis. 

cetiletého trvání ^^''nského Výrobního Spolku íeakého v Prsif 
spořádala Redakce Ženských LiatS. V Pr;.ze, „Ženakí' Výrobní 
Spolek feaký" : v. 8. (67 str.) 30 kr. Pro předplatitele Žeuských 
Listo zdarma. 

— Sti-ttf.ný, kotpadářikého pokroku sa uplynuly rok 1891. Vil 
Matice, Čeakoslovauská, rolnická, av, 4,-5. 

Prelnlngťr MUDr. Vbidimir, O úřineích dtiboiiiaii. Z c. k. ieski 

psychiatrické kliniky. Zvláítnl otisk z Čaaopisu lékařft řeskviii 

roi. 1891. V Praze, spisovatel (klinický nsaiiteiit), tískeai Dr. 

Edv. Oré^ra; 4. (II str.) 
Pfekfad Bateachomyomadtie a vkázka z překladu Oeidia Xatoaa 
nt-iet Peatlopin Ulixovi' od An tónina Škody. Obsaženo v XX. 

programu c. k. gymnasia v Domažlicích za ikolui rok 1690. — 91. 
IfemyilovdHi, Náboíná, pro dny nedilni a teáteinl. Vychází jako 

pHIoha „Evanjelického Církevníka". 
Presl Med. a thir. Dr. Bedřich, Anneatki slaliani lázuě v Bilo- 

hradí v Čechách a Jejich okotl. V Prazo, J. O. ObIvb (Otlnn 

llaver); 8. (32 atr.) 40 kr. 
PhMhr. UrccU — Ptitfl dumovJnr. 87 

PHbéhy, Loeechi. Viz Besedj mUdeíe, Bv. 6ď. 

— FelttcipedMrtlrif. Sportovní lAbavný ubornlk. Série I. SeSít 1., 3. 

V Pr«ie, F. tVhrer (pořadatel) (Sai!i.hov, Premrslorx ul. S02,)i 
8. (Str. I. -80.) Seiil po 20 kr. 

Trihody mladého lodníka. Vii Besedy mUdeíe, sv. 134. 

Přikryl F. Fr&ntiiek, ZáhoH po iliánct »laroíÍínickoki>loi-Íeké. 

Vil Kronika, Zíhorski, seíit 1. 
FfUoha, ZdbacTiěpouiná. ^Četk^ch Zájmů". II. a III. T Fraie, 

NAkUdem ÍHaopisu „Čeak^ Žájmv": B. 

II. Tik KrampolS. VaLiSski pobídka z roka itjrjcílýcb. Na- 
psal J. M. aiavidimký. (108 sir.) 40 kr. 

III. „MoudroiC Talmudu. 400 velmi íajimnvýeli bít-horkových 
výrokfi rabínských. PHmo e pramene ierpÁuo a lidu křest, přeď ' 
loženo oá Drn Jii«tii, spisovatele knihj „Zrusiilo Židovstva". 

Z uémeckého přeložil Rudolf Kýaei:, (BS str.) 30 kr. 

Ifíipicek k dijinám leiMho plvoaarnictvi. Redigoval FrantiSek 
Chodonnský, eUdek. SpolnpracovniLÍ : JUDr. Jos. Bernat, 
Fr. Chodounský, J. K. Khop, Ant. Kukla, Ant. Stan. 
BchmeUer, Karel T i 11 e r, JUDr Karel Urban. Karel 
Volckner. SóT vyobraienimi a 2 pHlohami. V Praze, Vý- 
suvní výbor odboru pivovarniukého ; lei. g. (:!14 str. s 2 lit. pKl.) 

PfUpieků arehaeologiék^ch x Cdtiaotka seiit VII. Vjvoj ntjobyitj' 
uijlkh ndtlraja. I. Nůi. II. JAla a jMIet. lil. Sídlo. IV. Se- 
kera. V. Dláto. Sepeal a nakreslil kojiservAtor Klim. Čermák. 
í'6 pěti tabnlkami a 3 obrazci). V C^skví, spisovatel, tlakem 
V>anL Statcha; v. 8. {27 atr.) S6 kr. 

Pl-itplBky ku dějinám xemidfUlv! v králoottal Cetkém la tlolelt 
1TÍII.—Í891. Spis aUvnoatný vydaný ústfedným odborem bospo- 
dAřským vleobecné jnbilejné výstavy zemské v Praze 1891. Se 
ítyřmi podobiznami, několika illnstrauemi a mapou krÁlovatvf 
Českého. V Praze, Zemédělaki r«da krAl, Českého; lei. 8. 
(S07 str.) 2 zl. 

í-řiíef dtíek. Přílohy pro díti. 1891. 1.— IV. V Brnu, Katol. spolek 
.Přítel dítek"; m. 8. (VjchAzi jako přiloha ku časopisu „Přítel 
ditek-.) 

I. FoboSnoif k Loiíkému Srdci P. JeiUe. (24 atr.) 

II. Sb. Aloh esor mládtíe. Od P. O. (24 str.) 

III. SvaU dUky Mariaatki. Kiiížefha pro děti, které Marií 
Pannu milují. Sepsal P. Váulnv 9edUk (31 str.) 

IV. Suoiý Kazimír. Svatá Ttraie. (30 str ) 

— domoviaif. Časopis k lAlavě a pouíení. Pomoci řelnĚjSIch spi- 
suvatelfi pořAdi Eduard Be.iufort Rořnlk VII. Číslo 1.-6. 

V Praze, pořadatel: 8. Na 6 vAz. čísel přťdplAcf se roču« t il. 
00 kr, jednotlivA (ís\a po :(0 kr. 

Číslo l.,2.a.i. BříA.RominodSofiePodlipské. DílI.— III. 
(173, 172 ft 181 str.) 

Číslo 4. Otcova krtv. Kus vesnické kroniky. Napaal VAcUv 
Spaíek. — .Va hradí Ge,-Be«ohor,kim. Historická povídka 
■ I Iň. století. Nnpsal K. J. Pleakafi. {209 str.) 

Čislo 6. J. E. Šlechta, r í-aíHiíni vzduchu. Dví povídky, 
(232 str.) 88 , • p/inl llflu — Piojtll ku řcfmi olifltl Kciainim. 

ČiBltf 6. Zíoříor Malljlíek. NapeiiLi V, Luiioká. — /oito. 
NapsHl EoldH-Mnlinaký. ('23ď atr.l 
PI'Utl lidu. Poořuý gpia politiiíký pro nArod íeskoslovAiislíý, VjdivÁ 
J. Ticlrý.' SeSit 4. V Praie, P. Suk. tiskem Aloiie Neabertt 
v Jileranid (K. Modeitín na Žiíkové kom.): 8. (31 str,) Ro»- 
dívá BO.'{Seíitj I.— 3., vjSlé v r 1890., bjly ziibareii/.) 

— A-^cjHouřjlí meraviko-ilfzthS donuUI. Užiteiiiý obísiiBltý kalendiíř 
pro Moruvo, 81ei»ko n Čeuhy nu přístupný rok 1893. Rof nik 51. 
Ucpďádal F. J. Vrba. S titulním obrnxem. V firne, Karel 
Winiker; nj. 4. {1S% str.) kart. 45 kr. 

— Pfovij domácL Velky lábavný kalendář pro JAm i rodina n« 
plreslnpný Tok 1899. I. di!. Korní kniha sAbavun a pottebná pro 
mřEto i venkov. Cint [ifltronom!i'ká tohoto knUndiiře jeit ed 
c. k. bvSídárny v PraiiP. Ve \Íioperťe, J. Steinbrenner; lei. 8. 
(Bil-. 1.— 144., 49.— ÍS8., 4B.— lliB., trhj a inaertT) ksrt, 1 «L 

ToTéí. II. dil; lf3. 8. (str. I.— Ii8., 49.— 128, 48.-1*1^ 

trty a imerly) kart. 1 il. 

Pro Něho. Allfgorie. V Novém Yorku (NasBavakň Lilic:u 156.), 
Ammcká trnklátni apolečiioat; m. 8. (12 str.) 

^■ogram cit. král. /etkí vyioAV ikoly lechuické v Pi-axe na atodijni 
rok 1881.- 9i. V Praie, C. k. íeahé vysoké Školy teihnii-tí; 
lex. 8. (79 Btr.) 20 kr. 

i— uietindrodni v§ttavy pí& vierh ihiiliS, pořAdanč Spoikeni pru 
chov a cvifeni psů v KťAlovstvi Českém ve diiecli 6., 7. a »- 
kAH 1B91. na výsUviiti Víťůlieun^ jiibilrjui zemské výsta^r 
v Bubeneíském parku. MeíiiiArortní výstnvji psft viei-h drnlií 
v Praxe za vysokého prolaktorátii Jeho via, VýsoBti nejja^nijSili" 
pnna arcivévody FrantiSka Ferdinanda z Este, V Praař, N.i- 
kladem upolku, tiskem knihtiskárny Politiky; r. 8. (10 str.) 

— pokrokmfho alooarukřho iIuiUhIiIbu ; Btikastko-V/ierika. V Pratf, 
VjcJavatřlatvo „Časopisu feskébo atiidentstva-'; v. 9. <8 str.) 

— i'olniclva fíakouika u sicoc/ře piaviii/. VSnováno pHvrŽBncím 
panu Alfonsa Štnítnélio x Padnfovn. Ve Slaném, Vydavatelilvo 
^Svobodného Obfialla", tiskem Franl. Neubertn; v. 8. (45 sir.) 
30 kr. 

Proťházka pmf. Uedřitb, O vataiith niai elektHnou a teěltem- 
8 tabulkou. Obsaženo v Progrumu ť. k re.-ilněho » vjMihp 
gjmnaaia v Chrudimi zn íkolnl rok 1890.— 91. 

ProrházkOTá Miloslava, ílliutrovani ponftU xioramkř. lUiutroje 
M. AleS. SeSitl. V Olomoui-i, KramAi- a Pro<.'hitzka; 8. (61 tU-' 
30 kr. 

Obsah : 
O BadhoUi. — O Macoíe. - liriiiaM kolo. — Bntiatkj 
diak. — Fauna Pv-niljatká. — O Jeřmiakoi-i. — O Kotouii. — 
O půoodt! jméia Kravařova. 

Projekt ku ttlenl růta^ek otázek loňábikli, jakoi i otáik; finaníni 
královského hlav-nílio méaln Praliy a mést nmsednúh, zaloienioi 
„VSeobetného ůstnvu zaupatřovíiclho" Vjatax-no na vSoobacn* 
Mniskéjnbilejai vystaví v Prnie 1891. Odděleni XXVI, V Praae, 
Vieobeťný listjtv ZHopatfot-si-i, liakrm Aloiaa Wieanera', v. 8. 
(31 str.) 
■■»«, Prorok — PrA vodce po Praze. 89 Prorok. Prostonárodni kalendář na přestupný rok 1892. Pokladnice 
sábavj a rozmanitosti. Zábavnou čásf uspořádal Franť. J. Pe« 
řina. Rořnik třicátý fiestý. V Praze, B. Stýblo; lej. 8. (158 str., 
trhy a inserty) 60 kr. , 

Pio$tředkůf 260 o8VÍdfených a niiteín^ch^ a předpisů prq dómácnoaf 
a hoipodáMifL Nevyhnutelně potřebný rádpe pro kaJ^dého obdnna 
a zejména rolnika. V Jilemnici, Alois Neubert (hyni Rudolf 
Storch v Karlině); 8. (68 str.) 30 kr. 

Protokol prtmiho sjezdu rakouského dělnictva textilniho" o áhf v íinf 
T dnech 1. a 2. listopadu 1890. v Brně. V Brně, 1890., Knrel 
Prokop, tiskem Leop. Karafiáta; 8. (46 str.) 6 kr. 

Prus Boleslav, Dvě povídky. Viz Bibliotéka zábavná, dilo CXXXI. 

Prtisik Frant. Xav., českých Alexandreid rýmovaných pramenové 
a obapolnjj pomgr. Rozhojněný otisk z Krok.i III. V. V Pr.ize, 
Časopis „Krok"; lex. 8. (64 str.) 60 kr. 

— Kronika o Mohovém Sayfrydovi. K vydáni upravil. Předlo- 
ženo dne 23. února 1891. ZvláStni otisk z Věstnika královské 
^eské společnosti nauk. V Praze, Královská Česká společnost 
nauk (Fr. Řivnáč kom.); v. 8. (57.-104. str) 40 kr. 

Průvodce a program Cechů videnských v zemské jubil, výstave a 
v Praze ve dnech 27.^30. Června 189Í. Vlak pořádaný od česko- 
slovanských spolků ve Vídni. Čistý výnos připadá spolku Ko- 
menskému. Ve Vídni, Komitét pro vypravení vlaku, tiskem' 
F. Hoblíka v Pardubicích; 8. (14 str.) 20 kr. 

-- anatondcko-eihnologicko-přirodně-histor. museem a panoptikeyn 
Karla Gabriela, Meiselova nástupce. V Praze, K. Gabriel; 8. 
(47 a 4 str.) 10 kr. 

— Illustrovanýf vSeobecnou zemskou jubilejní výstavou s průvodcem 
Prahou. Uspořádal a vydal agltaČni komitét pro obeslání zemské 
j h. výstavy r. 1891. pod protektorátem J. V. cís.iře FrantiSka 
Josefa I. v obchodnickém spolku „Merkur" v Praze. Redigoval 
Josef Kafka. V Praze, Agitaéni komitét (A. Reinwart kom.); 8. 
(238 str. a inserty mezi textem) 20 kr. 

— Kapesnij po Praze, Pamětihodnosti, prostředkv dopravní a ve- 
řejná zřízení. V Praze, Prodej novin (M. & M. Wltžek); tob. 
(127 sír. a inserty) 5 kr. 

— kolektivní výstavou průmyslu rukrovamického v Ceeliách na vSe- 
obemé zemské jubilejní výstavě ŽS9Í. v Praze, Viz Neumann K, C. 

— po bojišti Královéhradeckém. Vydán péčí komitétu pro udržo- 
váni poiuníkft na bojišti Královéhradeckém v říradci Králové. 
8 mnohými vyobrazeními a mapou bojiště. V Hradci Králové, 
Bratří Peřinové; 8. (76 str. a inserty) 60 kr., váz. 80 kr. 

— po České umělecké výstavr.e venkovské dle intenci Dra Miroslava 
Tyrie pořádané obecním zastupitelstvem OleSnice. Sepsali: Vojtěch 
Dufka, Ludvík Šafář, Jaroslav T&ua, Jar. Ch. a jiní. PH- 
tiStěny otisky: z „Moravské Orlice", z „Nivy", z „Hlasu" a in- 
seráty umělecké i literárui. V Brně, Pořadatelstvo česk. uměl. 
výstavy v OleSnici, tiskem mor. akc. knihtiskárny v Brnd; 8. 
(62 str. a inserty.) 

— po Pi-aze. Viz Bellmannfiv průvodce. — Horschke a Kaňka. — 
Vraný Jaroslav. i:- h' a seiiiské Jub. ojítaol. Vii Hynkftv a Vilímkův 
5 Hynkůí-, Ottftv » VilímkU. 90 Přívod™ 

Fi-ÍBOilce po Prai 
prftvudue. 

— po Zemiki juhilejaí vjíiaaS. 
pvft vodce. 

— reíroipdclivni vijítacoii Oretnia knihliikařů a pUmolijei o frate. 
Vis Scbillřr Antonín. 

— ri/báf*k^m pavilonem vieobecné zfmiké jubilejní vjílaoy. Tii 
Fri6 Dr. Aul 

— itrojovnou, jtjinů přUtaiihami a pavitlong. S rjobrnzenimi, 
orientnínira a, silufifiilm plánem strojovny. Upravil s vydíl 
komitét strojovny. Všeobecná zemaki v^Btsví v Prase 1891. na 
oílavu Jubilea prvof prflmjBlové výitary roku 1791. v Praze pod 
proteklorálem jeho fig, n krAl. Velifienatva clssfe PranliSka Jo- 
Bpfa I. V Praxe, Komitét eti'ojavny, tiskem E. Beanforta; v. ». 
(192 itr.) 1 il. 

— 3tr«/a$, po Praie a po vííCavilSSt. Nnpsal G. N. M. S Dovým 
pUnem Prahy a pťeilmSgti, Beinamem veSkerýub iiliu i « deS- 
nitivnfm pUneoi výslHvy. V Praxe, J.iroslav ťaspílil; kap. 
(88 str. n. inserty) 2& kr. 

— Iitritiickýin pavilonent na Jubilejní vjálaní xenukí. Yii Kun 
Dr. Vilém. 

Pryl Joa, Zdenko, Privodce fuk^ní rájem. DII prvni: Turnot, 
Valditein, Hrubá Skála, Trntky a Láxai Stdmikonki • okoVm. 
8 2 mapkami f> 10 vjobYnaenimi. V TuTnovĚ, Fr. Yonka (Kapi 
& Kolek nn Smíchově kom,); m. 8. (83 str. a inserly) 00 kr, 

— Toléž. Díl druhý: Turnov. Malá Skála. Sgchrov a Koxdkoc 
I okolím. 8 mapkou a 8 vyobrazeními. (93 atr.) CO kr. 

- P^rultka Jaroílnv, „Zář- a „blboviny". Víí Slova pravdy, XIV. 

Pté'>^i'k V., Příklad řelníkem. Ku třistateté roíniů naroienl Jam 
Amosn Komenského rudiSAm, syuhovatelflm n mlíldeii dolpí- 
lejSI napsal. V Č^Uvi, 1892., spisovatel (ufitel na ev. úsUvu 
uíit.); S. (106 str.) 10 kr. 

PtaČOVSký Aug., Setnoia clech advokáti, advokdlnlch kandiJálů 
a c k. noWřů v královilei tJesWni pofáUcem roku >S9Í. V Praie, 
sestavovhtel (liřídník advok. komory. Spál. ul. 28.-1L), tiskem 
b. Stýbla; list DO v. GO ein. 60 kr. 

Fultikaci mftUhiho híttoriekÁha mutea v Flini fialo I. (Prsmen; 
H pKspévkv k déjiiiiim kribt-skélio mésta Pliné. PiiřAdá Joief 
Strnad. Číslu 3. Vydáváno podporou aU ubue PltRĎské.} Liiliř 
královtkiho tniiía Plznf. a druhdy poddaných otad. Vydal Jusef 
Strnad. Část I. Ud r. 1300.— 1450. V Plzni, MSstské hialorickí 
muieurn (JiH Fiin.lus kom.); v. 8. (XXIV íi 479 str.) * íL 50 kr. 

PuHktáíoH, Mladofeai. Viz Brniiurj „Hlaau NArodn". t 9. 

Purghart R., Lukafilví. V Oeik. Uiidejoviil.h. AriioSt Puil; 8. 
(AO atr., 6 obriEkG a 3 tahulky) 60 kr. 

Plirkyní .1. Ev.- rytif, Scitiplya. S 16 vyobrnieniiiii a teliiými 
tnbulkami v toitu. V Praie, I. L. Kober; leK. B. (:l-2 atr.) SO kr. 

— Totéž. Vil Kronika práce, dil VI. 

— Topeni a vtírání obydli lidtkjrA. 8 37 vjobr.Tíenimi a íetiiými 
labulkami v t^Xtu. V Praíe, I. L. Kober; \vx. 8. ;.^1 sir.) 1 (I. 

— Totéí. \ií Kronika práte. dli VI. Porkyni — KadoMtl mládežo. 91 

Půrky né J. Ev. rytíř, Výstava železných trub Manneamannových 
v domě architektů v BtrlinS. (Zvláštní otisk z „Časopisu výstav- 
ního: Zprávj spolku architektA a inženýrů v království Če- 
ském.) V Praze, spisovatel (inženýr t. £. Kaiserslautern [Bavor- 
sko]), tiskem B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; fol. 
(3 str.) 

Puskin AI., Pikocá dáma. Opera o 3 dějstvích a 7 obrazech. 
Dle... od M. Čajkovského. Z ruského přeložil V. J. No- 
votný. Hudba od P. Čajkovského. V Praze, A. Hynek; 
8. (47 str.) 20 kr. 

lHúfnik 1watowo\UÍffíti. <^a(enbdr pre laioiiťtTfč^ ^íotoáforo id U^orffit^ 
iDQban^ ob époífit {». ^Daíbcrta (^ojted^a) na priefiiipni^, 366 bnt 
majůci Tof po narobaeni ^rifta $dna 1892. ÍRočnil XXI. Sílebaftor 
S.Ctto !D2atgenaner, §(. Jebnatrr ©poCftt. Íi\ío 47. pobieloioQc^ 

fnti|. y Trnavě, nákl. spolku sv. Vojtěcha. TUdou Žigmunda 
Wintera; v. 8. (167 str. a inserty) 30 kr. Rác £. a Ant. Mikolášek, Návrhy diagramů a jiných pomůcek 

^ učebných. Viz tiím. 

Sád, služebný, pro cisařské a královské vojsko. Díl druhý. (Titul 
i německý.) Druhé vydání rádu z roku 1874. Přeložil Václav 
Karhan. A— 10, b. V Písku, překladatel (Alex. Storch syn 
v Praze kom.); 8. (128 str.) 30 kr. 

— Totéž. Díl třetí. Pěchota a myslivci. (Titul i německý.) Druhé 
vydání řádu z roku 1876. Přeložil Václav Karhan. A— 10, c. 
Tamž; 8. f36 str.) 6 kr. 

— živnostenský. Viz Vydání, Kapesní, zákonů, čís. 68. — Vydání, 
^Příruční, zákonů, sv. VI. 

Itada pojednáni z oboru mikroskopie a zbox{z7ialstvi se zvláitnim 
ohledem na léčiva. Úvodem o drobnohledu složeném a jeho vý- 
znamu pro lékárníka opatřil professor Antonín Bélohoubek. 
Pořádali mag. farm.: Karel Schiirer a Bohumil Eraft. 3 15 
zinkografíckými obrázky v textu. V Praze, pořadatelé, tiskem 
Aloisa Wiesnera (A. Srdce kom.); v. 8. (62 str.) 60 kr. 

Rádce, Paedagogický, Díl VI,, VU. V Praze - na Smíchově, V. Neu- 
bert; v. 8. 

Díl VI. Reálie ve vySSieh tHdách Školy obecné. S methodickými 
slánky. Díl I. Fysika, Příruční kniha pro učitele na školách 
obecných. Methodické články. Napsal Jan V. Poklop. Druhé 
a rozšířené vydání. (88 a 16 str.) 60 kr. 

Díl Vil. Dějepisné učeni ve ikole obecné. Methodicky probírá 
Josef Sokol. Sešit 3. — 5. Část druhá. Počátkové křesťanství 
vůbec a v naSich vlastech zoláSf. (Str. 97.— 240.) po 36 kr. 

^ Záloženský. Svazek II. Okresni záložny hospodářské. Výkladem 
ze správního soudnictví opatřil F. L. Popelka. V Praze a 
Jaroměři, 1890., F. Popelka; 8. (48 str.) 40 kr. 

Radosti maVučkých vo 24 obrazoch s verSikami. V Trnavo (Uhry), 
Ad. Horovitz; 1 zl. 20 kr. 

— mládeže, (Obrázková knížka.) V Praze, AI. Hynek; m. 4. 
(8 str.) 40 kr. 92 R«l, - Rronn. 

RatN Knret V., Čt>ké alhum. \iz Album, Č«aké. 

— Fooidicy o fak^A umiMeh. Vin Vl"«ť a svět, fu. 5. 

— F^inidfí. Poviilhj M kresbj z podhoří. V Prxze, F. ŠTmiieek; 
8. (156 >tr.) 60 kr., t pWtní víz. 1 i\. 20 kr, 

— ZnaH kiimlky. Dějepisné povídky, které dítem aspsal. Tnini, 
1893-1 v. 8. (188 alr.) 1 il., v plátu! vi£. 1 z1. CO kr. 

Rangabé A. R., Leila. RomAn. PMožil Ivnn EoHev. RomáoT 
„Ulanu Národjt". V Praze, tiskem a oAkliidem „Nirodoi knih 
tískArn; n naklndatelRtra"; 8. {Vii str.) 24 kr. 

Rank Josef, Kapemi tlovntíc ivělový. Vydáni ilIugIrnvRné. S«iit 
le.— 80. Šliti-Žvjmík. V Třebiíi a Praie, Jindřkh Lorent; 
m. 8. (Sir. 577.— 633.) po 16 kr. 

— Totéž. Úplní. (VI A 632 str.) 3 zl., v plitní vAe. 3 zl. 60 kr. 

— Totéž. Drahé (obálkové) vjdáni. (VI a 632 atr.) 8 il., v pUtné 
váz. S zl. 50 kr. Též ve 30 seSitecb po 15 kr. 

Bafiin Dr. AI., Cetki tlátut právo. Viz Epiltoly pro lid 1. 
Rafiták Aiig., Ukafi>ké a aromaUcki rotlliwj v hoitpodAřgtvi x jích 

upotfebeui. V Pliiii, nákl. .Plzeňakých Hoapodářokých Novin" 

(J. Fanstni kom.); v. 8. (43 str.) 36 kr. 
z RaUfirhrŮ Jos. Othmann rytíř, Potínl kázání o poilednfeh vl- 

cech MoBěka. S dodatefným kázáním nn velký pátek. Fíetotil 

Váťlav Joaef Čeíolka. V Prase, Cvrillo-MethodějskA knih- 

tiaháma (V. Kotrba.) (G. Franol kom.); v. 8. (Gl >tr.) Si kr. 
RaÝtnan Dr. Bobuslnv a Karel Knils, Chemicko-hialogieké ttudie I- 

Viz Rozpravy České Akademie, Tř. II. R. I. Č. 4. 
Reálie tie iiyHklx Iřídárli íkoly obecné. Viz Rádi-e, Pacdagogickí". 
ftebák Knrpl, Tinhrodruiiliii na ttaíku. Viz Hry, Žertovné diM- 

dolni, BV. 39. 
ítřbAk-Kanifnlťký Stanislav, Pampeliiky. ftada II. Viz Kniinicp, 

Obrázková, pro mládeí. dílo 4. 

— Majiká jablíika. Viz Urbánkova Ústřední knibovn.i pro íesko" 
mládež, t. 66. a 66. 

— Slipárt Malik. Viz Besedy mládei-, sv. 377. 

Řeháková Anna, Na Slovinikii. Viz Šafikovi Moravská Bibliotéku, 

dílo XLIII. 
ftehnf-OV»«ký Tádav, Poildřtlvl íwnottentké. Učebná kniha žákflm 

po kra Jo vacích Jtkol pr& my šlový tli, jakož i pomitcka živnostnikfim 

■amostatným. Druhé prohlédnuté vydAni. V Praze, C. k. Školní 

knihosklad; v. 8. (176 sir.) víz. 3fi kr. 
RelSN prof. Frant., O mířtni zraku a vjíMky viil-eiii u Saki 

gymiiatia naSeho ue ikolnim roce 1S90.— 91. Obsaženo ve Výroíni 

zprávé c. k. gymnasia v Jindřichově Hradci za fikolnl rok 

1890.-91. 
RellHtali Ludvik, Bila Hora, aneb: TH léta z tncell. Hiatoricky 

román z dějin řeských za války třicetileté. Přeložil Dr. V. L. 

Hoser. DII 1. a II. Třetí, (obálkové) laciné vydáni. T Praze. 

I. L. Kober; 8. (527 a 363 str.) po 75 kr. 
Reuan Arnoil. ApoiloU. Přeložil Fr. VI. Lorano, SeSit L VPraw 
■ Smíchově, vydavatelstvo ías. .Zář", tiskem V. NeuberU; 8. (Str, 96.) 18 li 
^M Rcpertoir českých divadel — Rolník. 93 Bepertoiy ííeskjch divadel. Svazek XXVI. — XXVIII. V Pra^e, 
F. Šim^dek ; 8. 

Sv. XXVI. Antonio Lokaj: R^ová pouta. Veselohra oC třech 
jednáních. (106 str.) 60 kr. 

8v. XXVII. Hrabě Alexander Fredro 8t.: DvS jixuy. Vegelo- 
hra o jednom jednání. Z polského přeložil Frant. Kvapil. — 
Bludiáca, Veselohra o jednom déjstvi. Napsal Edvard Soudek. 
(120 str.) 60 kr. 

Sv. XXVIII. Jan Vávra: Pod krovem otcovskjm. Činohra 
o třech jednáních. (68 str.) 36 kr. 
Rezek Dr. Antonín, Dějiny cech a Moravy nové doby. SeSit 1. — 8. 
Kniha první: Od míru WestfaUkého aS do smrti ehaře Ferdi- 
nanda III (164S.—1657,) V Praze, I. L. Kober; 8. (Str. 1.— 384.) 
SeSit po 30 kr. 

— Kronika Óesko' Moravská. Viz Zapova Kronika. 

fteznířek Dr. Vácslav, Na ostatním penizi. Obraz ze XVI. století. 
Vjchází jako pMloha „Pražských hospodářských Novin". 

— Na stará kolena. VětSí idjlla z českého učitelského života. 
Nové laciné (obálkové) vydání. V Praze, A. Reiuwart; 8. (116 str.) 
40 kr. 

— Politická abeceda pro Cechy, V Praze, A. Storch syn ; 8. (75 str.) 
40 kr. 

— Zámecké novelky. V Praze, Jos. R. Vilímek; 8. (223 str.) 60 kr. 
Riegel Dr. A., Myxoma lipomatodes femoris, Z chirurgi(^ké kli> 

niky profesBora Dra Viléma Weisse. ZvláStní otisk z „Časopisu 

lékařů českých** roČn. 1891. V Praze, spisovatel, tiskem Dra 

Edv. Grégra; 4. (10 str.) 
Rieger Dr. Bohui, O samosprávě. Volné stati. (Otisk z „Osvěty") 

I. V Praze, spisovatel (Buršík a Kohout kom.) ; v. 8. (135 str.) 1 zl. 
Bocenkaj Jubilejní, Školství obecného a pokraěooacUio 1891. — 92, 

V Praze, AI. Hynek; kap. (50 str., inserty a zápisník) v plátně 
váz. Učitelům zdarma. 

RocnUc jednoty pro dostavěni hl. chrámu sv. Vita na hradě Prai- 
ském za ěa^ od 1. ledna do 31. prosince 1890, V Praze, Ná- 
kladem Jednoty, tiskem Rohlíčka a Sieversa; lex. 8. (83 str.) 
Pouze pro členy Jednoty. 

— Záloéenský, Viz Bargrftv Založ, ročník. 
RodziewiCZÓwna Marie, Strašný dědeěek. Viz Zábavy večerní, 

čís. 1. 
RokON Frant. Xaver., Morava. Přehled zeměpisného učiva pro 
Školy obecné. Ku potřebě učitelův upravil. S 5 mapkami. 

V Chrlicích u Brna, spisovatel (učitel) (J. BarviČ v Brně kom.); 
8. (50 sti\ a 5 map.) 20 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna učitelská, seSit 20.— 24. 

— Řiěe Rakousko- Uherská. Přehled zeměpisného učiva pro Školy 
obecné. S použitím rozličných pramenů ku potřebě učitelstva 
upravil. Taniž; 8. (59 str.) 24 kr. 

— Totéž. Viz Knihovna učitelská, seSit 20.— 24. 

Rolník. Kalendář pro zábavu, poučení a k užitku naSich hospo- 
dářů na přestupný rok 1892. Rediguje ředitel Jos. Dumek. Ve 
Vimperce, J. Steinbromier; lex. 8. (144 str., trhy a inserty) 50 kr. 
Romauovfiký B. VU Biihtn Lud. 

ROflfD G., Pa-tki povídky. Dle v7diiiil...pfetoillJ. A. Mrkoi. 

V PruEe, Dr. FrunL Bnfkovský; 8. (40 ítr.) 20 kr 
Rosický Jo8 , PHrodopi, pro íkoly mOtatuké. Víe Pokorný Dr. 

A. a Job. Roskhý. 
Rfisslrr Fr., Ruínt práce zt dřeva a knev na c. k. řemttlnitl^ 

Ikoíe ttdtní v Kladní. Zpráva o vjuřovíní iruřnoaleni it Tjobra. 

zeni postupn prsii. Část I. (Text) Gktt II. (Atlns.) VjobniMDi 

10 lista. Na Kladní, Josef Šolc; Cist I. t. 8. (66 str.) ĎAít U. 

podlouhlý 4. [10 VMti.] Obe Hni 1 z\. 40 kr. 

— P. Matíj. (ŽivalopU.) Vit Hellioii Jan. 

RoSitký ViťJav L.. Bilenl, banmi a patUkoodni látek. (Vjňate 1; 
I „Kroniky práce-.) V Pmze, 1. L. Kober; los. 8. (149.— S»). 
»tr.) 2 ň. 

— Totéž. Vií Kronika price, dli VI. 

— Řeaiietei a taenáftttti. Vit Kronika práie. díl VI. 

Roth Jalitts, Cvlithná kniha jazyka nimeekfho pro Iřtíí a Harion 
mdtt ikol tlfednick. Vjíliní čtvrté. (NezmÍDený otisk vjikni 
druhého.) V Praze,-F. Tempiký; 8. {IGV str.) 86 kr., r platní 
váz. 1 il. 6 kr. 

— Prcnf němeekd cmiebnice pro ikoly obecné. (Tfeti ikolni rok ) 
Nezmíníný otisk textu z rokn 1890. V Praie, C. k. íkalni 
knihoBkUd; v. 8. (90 str.) kart. 30 kr. 

— Drvhá nSaieckd cviíeinice pro Školy obecní. {Čtvrtý ikolaf rok 1 
Nezmíněný utisk textu i roku 1890. Tamí; v. 8, (112 str.i 
ksrt. 3b kr. 

Rouballk B., Víeobccnd zemiká cýitaea v Praze ÍS9I. nu osUvn 
jubilea prvni průmjalové výstavy v Praze 1791., pod protekto- 
rátem jeho c. a k, Veliionitva cisafe Frantiíka Josefa I. V Prain, 
Výkonný výbor (A. Reinnart kom.); obraz na kartonS 66 X ^ 
cm. 30 kr. 

RoaSiiPau J. J., BmH. Viz Bayerova Bibliotéka paedagogÍcký<;h 
kUssikAv. dílo IX. 

Rozhlédl), PaedagogicJcé, po zemiké vi/tlavi Jubilejní v Priue 1891. 
Vydal Literární a paedagogický odbor pK ,ťjsttediifin epolku 
jednot učitelských v Čechách". Redaktor Josef K! ika. („Paed*- 
pogickř, Roíhledv". Roínik IV. seiit 8. [řervenecjj V Praze, 
AI. Wiesner kom.; v. 8. |269. — 360. air. a inserty) .15 kr. 

Rozpravy ůetki Akadtmie cUa,ře FranlUka Jottfa pro vidg, t!o' 
veenotl a uminí u Prate. Tfida I. Ročník I. Číslo 1. Pokrevenanl 
a ivakrotittvi jakoSto pfekázky manitUlví roziučiijlet podle prácn 
církevního. Sepsal Dr, FrantiSck Lanrin. Věnováno 17. k»Ětn!i 
1891. „ZA pfijetf do feskě akademie císaře Fruntiika Josefa 
pro vidy, slovesnosf .i umSn!". V Praze, Česká Akademie 
(Buršík a Kohout kom.); v. 8. (71 str.) 76 kr. 

— Totéž. Třída II. Ročník I. Číslo 1.— 7. Tainí; v. 8. 

Číslo 1. Přttpivek ku theorii notoíki oblaakoejch. NapssI 
professor Josef Šolln. (SUbulkou.) Věnováno S. prosince 1890. 
za pHjeti do České Akademie císaře Frantiika Josefa pro vidy. 
slovesnost a nminí". (IG str. a dvojitá tabulka.) 30 kr. 

Číslo 2. Splenatyf. Naps:il prof. Dr. Bohumil Eiselt, VĚno- ■"^rr^^X váHn 6. prosince ISOO. „eh přijetí do České Akadotnio tUoře 

FrintiilkK Josefa pro vfd^, slovesaoBÍ a tíméDi". (17 atr.) Sáki. 
Čiílo 3. O pfimkov^ch ptoehdch druhého řiíiiu a o lyilemeek 

paprikových obiaim^eh v kompUxu tetraedrAlnim. 8epBiil Frnnl. 

Mucliovec. Vínováno 15. května 1891. „za pfijelí Ao České 

Akademie ['isaře Frantiíka Josefa pro vi^dj, slovesiiont a untěul." 

(IS air.) 20 kr. 
CUlo i. CKemieJco-bwlogicki itvdie. 1. Dr. Ilohuslav Raj-mao 

a Karel Krn is. (3 osmi tabulkami.) PFedložeiin dne ST. června 

1891. («6 str. a. 8 tab.) 1 il, 50 kr. 
Číslo 6. Strojeni otkulainích kuielaiccek k čarám vi/loofenJTH 

Iti-iiiými projektivními řadám! a tvadcy. NapSiil Edu.ird Weyr. 

Ptrdloíeno dne 18. HjnR 1891. (1* str.) 20 kr. 
Čísla 6. O eitiplickém iiUr.grala IfetUto drtJiu. Napsal Eduard 

Wejr. Předloíenti dne 13. Hjna 1891. (9 str.) 90 kr. 
Číslo T. Pomir ft/tiologickéka áiiaku k ehemíeki kanililuei ní- 

htKjýth deriváld bemolovjeh. Sdíliijs Dr. K. C li o doQQ s ký. 

Předloženu dne 12. Hjna 1891. (39 str,) 30 kr. 
RoipraoT/ krdtorítkiíaki spoltlaotti nduk. Tflda jHotofieko-hittoritkd. 

VIL rady 4. svazku i. 5. Staroieiki tklonlni jnie.i řniene -I. 

Napsal J. Gebauer. V Prase, KrilovskA řeskA společnost 

niak (Fr. fiivnáí kotn.) ; 4. (49 str.) 1 i1. 
Bwunj ikoUlvl D králúvkém blaoaim miiiU Praxe púd správou i»- 

ikiho eatCupitelitiia v Úlech 1860. ai 19'M. V Praze, Nákladem 

dfiuhodft krAlovBkébu blavuilio města Prahy (Fr. Řivnáč kom.) ; 

lex. 8. (97 str.) 60 kr. 
Rubeška áov. Dr. Vitsl., O elektrolherapii v gynaskologii. Vis 

Sbírka přediiáiek a rozprav z oboru Ifkařskůho, seí. 2f>. 
K&ffpr Edvard, ííeoiita hutiUká. Viz Urbánkova Bibliotéka oper- 

nicb a operetnfch textSv, sv. 73. 
Ru<i« Robert, Na počátku jara. Helio^avura K. K roale wi tne, 

OlrsB 87 X 74 cm. Prémie Uentm Krsaonmné Jednotí pro král. 

feaké na r. 1891. za roční přiapErek & zl. (Viz léž Tito Ettore.) 
Růitnka, Šipková. (ObrAzkovA kniha s textem.) V Praze, Alois 

Hjnek; 4. (8 obr. etr.) 1 zl. 
RŮÍlřkaJoaef, Mluvnice pro ikalj/ „tíSraaiké. V Praze, F, Tempský; 

v. 8. 119B str.) 80 kr., kart. 90 kr. 

— Karel, PoČly a mli^ckí tvaroznalitvl pro koipoddfikf ikoly po- 
kralovaci. Na v,Akladě ačebnýth osnov pro hospodářské Školy 
pokračovacl, vydaných vys. c. k, zem. ikolní radou moravskou 
ze dne S3. září 1875. t. 21.467, zpracoval. S 72 obrazti. V Pusti- 
mSH u VjSkova (Mor.), spisovatel (řídící niitel a aprivta boap. 
)koÍ7 pokračovati), liakem Ant. Miubálka; 8. (lU atr. a 14 tab.) 
85 kr. 

— PHpravttá iáií k nauce o hanpodňHtvI palním pro hoipndáfiké 
ikoly pakraěovaci. Dle normálních osnnv vydaných e. k. zem. 
ěkoln! rndou moravskou ze dne 23. záři 1875. S 18 vyobrase- 
nim!. Tamž; 8. (84 str. a 7 lit, tnb,l 59 kr. 

— Sloh pro hoipodáfaki Ikoly pokraiovac 
boepodářaké ikoly pokraíovací vyilané 96 Rybiíkft ~ Sbírka drobných spfiA boip tdářtkých. radou moravskou ee Hne 23. září 1876. í. 21.467 rypracoval. 

Tamžj 8. (61 str.) 28 kr. 
Rybička Ant, Knéi{ Chrudimm z XV.—XVII. $loletL Pomůcky 

k domácí historii církevní, kteréž sebral. Předloženo 8. června 

1891. (Zvláštní otisk z Věstníka královské České společnosti 

nauk.) V Praze, Král. česká společnost nauk (Fr. ňivnáč kom.); 

v. 8. (288.-298. str.) 12 kr. 
Kydyan Dr. Josef, TlumoénOc íesko-němeeko-franeouztký. (Titnl 

1 německý i francouzský.) V Praze - Karlině, M. Knapp ; m. 8. 

(324 str.) 1 zl., v plátně váz. 1 zl. 20 kr. 

Sabina Karel, V studni. Viz Urbánkova Bibliotéka operních s 
operetních textftv, sv. 71. 

SadOTSký Zdeněk, Dějiny Králova Pole, Viz Knihovna ačitelski, 
seS. 9. — 12. 

Sailer P. Sebastian, Mariin Kempenshj aneb: Ondtledováni Mařit 
Panny a Matky Bozi, Viz Bibliotéka, Áscetická, č. 32. 

Saintine Josef Xavier Bonifác, Picciola. Přeložil Vilém Appclt. 
Vychází přílohou k Časopisu „Pozor" v Olomouci. 

Sallusti Crispi G. Bellům Catilinae, Historiarum orationes et 
epistulae. Scholarum in usům recognavit Robertus Novák. 
Accednnt incertae originis opuscula Sallustiana. V Praze, A. 
Storch syn; 8. (96 str.) 45 kr. 

Sasinek Fr. V., Poldad kazateVtký. Sbierka kázní na vietky ne- 
děle a Bviatky roku církevného, na dni svKtých i rozličné pří- 
ležitosti a pobožnosti. Diel II. Kdzne sviato6né. V finžom- 
berku, P. Fr. Richard Osvald, kňaz arcibiskupstva ostřihomského, 
tlačou knihtlačiarne Karla Salvu; lex. 8. (894 str.) 

— Vánoěni $trome6ek. Vánoční hra o třech jednAních pro děvčat*. 
V Praze, 1892., Cyrillo-Methodějská knihtiskAma (V. Kotrba.1 
(G. Franci kom.); 8. (19 str.) 12 kr. 

8a8ka Josef, O prostupu tepla sUnami. Otisk z „Časopisu pro 
pr&m^sl chemický'^. Ročník 1891. V Praze, spisovatel (docent při 
c. k. české vysoké Škole technické v Praze), tiskem FrantiSkA 
Simáčka; 4. (18 str.) 

— Spotřeba tepla v lihovarech, ZvláStní otisk z I. ročníku „Oaso- 
pisu pro průmysl chemický" 1891. Tamž ; 4. (16 str.) 

Sawiťká Iza, Zapadlý svSťa jiné povídky. Viz Knihovna, Romá- 
nová, Světozora, sv. XXI. 

Sazba pro odměnu za práce, které oprávněni technikové aoukromi 
z nařizeni liřadáv konají. Viz Vydání, Kapesní, zákon&, čís. 83. 

Sbírka drobných spisů hospodáí-skjďi vydávaná řed. Ad. Eckertem. 
SeSit 1.— 6. V Chrudimi, 1891.— 1892., vydavatel (ředitel střední 
hosp. Školy atd.). tiskem J. Scholle-ho (J. Pospíšila zetě.) (A. 
Reinwart kom.); 8. SeSit po 12 kr. 

SeSit 1. Které obchodní krmivo jest nyní nejlacinějHŤ Napsal 
Adolf Eckert. Otisk z „Hospodářského listu** chrudimského. 
Druhé vydání. (20 str.) 

SeSit '2. Hospodářské stanice pokusné. Napsal Adolf Eckert. 
Otisk z „Hospodářského listu" chrudimského. Druhé rozmnožené 
vydání. (20 str.) 
Sblrfc* kUnikft Nnik^h * (Kk]>ch - Sbírka lákoBO. Sefit 8. Soríimtnl ovoen^A druhů pro týehodni Čeehy. Nk sá- 
klid! pandy odbornikU v Pantubicícb koD&oé BesUvil Fnnt. 
Freidl, ik pHipSnf prof. Fr. V. S0V7 n Ad. Eckertft. 

(SO •Ir.) 

Selit 4. ZvMOcovánl ovoct. Nnpaal Adolf Eckert. Dmbé 
Tjdínl. (16 itr.) 

Sílit 5. Odehov Ulál a mladého ikola. Naps.il Aotonin Do- 
konpll. (23.str.) 

Selit e. Nové obehodai tmlouvy. Nnpi&l Vilém Tekly. (SOstr.) 
Sbiria M<uiikA feckých a Hmdcých v pfekladeth iuk^A. PoMdi 
Josef Kr&l. Selit 18.-19. V Prsie, A. Storch 87a; 8. 
ObíHh: 

Selit 18. Bdtní Publia Ovidia Niuona. IL Promili spív 
Vm.— XV. (VIL— IX. 631.) Přeložil Jan Cervanka. (Str. 1.— 
Si.) 38 kT. 

Selit 19. Bd*ni P. Vargiiia Marona. II. BuMika a georgika. 
IBnkolika- Georg. 1. 80.) PTeloŽil Ant. Škoda. (Str. 1.— 48.) 
30 kr. 

— níboSenttíýíA pUnl a TOodliiA. (Ra prospěchu chorancft cle. 
kril. Díitelského úhUvd v Hradci Krillové.) T Hradd Králové, 
BralH PeHiiové ; 8. (73 atr.) kart. 

— nábohijdi pítnl, které te nejiattSji tplvaji v katolických chrá- 
nidi Páni Ik, okrem Jilemnického. Přidinj níkleré modlitbj. 
Dle Meiniho ipévníku Prokíova, Kancionálu Královéhradeckého, 
Svi(ojanakého a j. aeatavil odbor BudCe Jilemaicko-Vjaocfcé. 
V Jilemnici, AI. Keabert; 8. |22B a VI atr.) 

— X^rieových tpratl. Viz Sýrie. 

— pftdndiek z oboru lékaUkéko. Pořád* prof. Dr. J. T h o- 
niTer. Seiit 19. a !0. (Série II. £U. 9. a 10.) V Prase, Baník 
a Kuhout; v. S. tíeiít po 25 kr. 

Seiit 19. O nékterýeh vzdálmi/iích nátledeUh reíenct moiové. 
Od prof. Dra Joa. Thomajora. (Str. 151.— 166.) 

Sřiit SO. O tyringoviyelii. Od Dra Boboalava R e 1 1 í c h a. 
iStr. 167.— 186.) 

— pfednáíek a rozprav x oboru Ukafiké/iO. (Pokraíovánf pře- 
átSlé.) Pořádá prof. Dr. J. Thomajer. Sel. 21.— 26. (Série 
lli. fÍE. 1.— a.) Tamž; v. S. Selit po 26 kr. 

Sel. 21. O lupotrakoili alkoholové a tabákové. Napaal Dr. J. 
DstI. (V lákladé dle přednáibj ve Spolku geakých lékafA 
i', fiina 1890.) (Str, 1.-26. a taboDia.) 

"el. 82.-23. O operativním léleni lúieni pyloru. Kapaal Ferd. Chai 

Sei 

77.-96.) el. (Str. 

Sel. SG. O etekli-olherapii v gyjiaekologii. Od doc. Dra Yácal. 
Kubeikr. (Str. 97.-120.) 
— sákonŮ. Člalo 17. Zdkoni/ a naflxeni o myilivowíi a noiení zbraní 
natenlag platné v královtlvi Cetkém. S abecednim reJatHkem. — 
Zákon pflíini některých opatřeni ku zvelebeni rj/bdřiloi ve 
tailroitmikýeh vodách. S abecednira rejatřikem. V Praze, Dr. 
Edr. Grégr; 8. (94 alr.) 60 kr. Sborník illutlrovan^rk ,-omdJiá. Série IV. Seiit 1.-38. 8vMet 
L— V. V PraEe, 1891.— 92., F. Ši[ná;ek; v. 8. SeSit po 20 ki. 
Obaali: 

Seíit l.~ eii*tefne 6. Sraxek I. K o 1 d h ■ M alín sk ý: Svtílo 
a »tln. {Paal Žofie. — V Bladylců a vt u^/fní.) Dvě povldkv ne 
Klatého vSku. lUuetrovnl Emil Zilliuh. (173 sU.) 1 k1. íO ki.. 
v plAtnS vál. I il. 80 kr, sneb 2 si. 30 kr. 

Seiit 6.— 17. SvHsak II. Anlon Giulio Barrili: Bílý kat. Hi- 
b£ti7 nn veiui a nu moři vjpntvuvmé kapitAnetn Dodérem. 
AutorisovADý pfeklnd i vUltiny. Illnstrovnl A, BoDKrnoTC. 
[36S alt.) 1 il. 40 kr., v pUtiiĚ vAk. 3 -ú. 

Selit 18.— -23. Svazek III. Leou Burrnťand: Vikomttua. 
AutorísavBDý překlad. Iltuatroval Emil BHTard. 1184 atr.) 1 ú. 
30 kr., v plátně vkz. 1 d. 80 kr. 

Seíit 21.— 32. Svniek IV. M. A. Šimáíek: Otec. IlIustroMl 
Joaef Ulrith. Dii I. HfUh. Dii U. K otítíi. (:iB8 str.) 1 il. 
80 kr., v plitné váx. 2 xl. 40 kr. 

Beiit 83.-38. Svnxek V. Ocorges Ohuet: Odkdxaaá duie- 
AutorísoTXD^ poklad. BluitrovM Emil Bn^ard. (187 atr.) 1 iL 
SO kr., v pUtně vii. 1 il. 80 kr. 

— Sokoltki. KsleucIAr oa přestupný rok 189:!. Vjdnl A. V. Frágr. 
RoČnik devátý, V Kolíně, 189Í., vvdavstol {niisluik iupj Trr. 
iovj a „Sokola" kolÍDskélio), tiskem J. Páku; knp. (FodohÍEiii 
Koroenskéhu, 317 str, insert; a sApisuik.) v plátně vks. 80 kr. 

— tvélovi poesie vydAvá Čcski' Akademie císaře ÍVíintiSka Josefa 
prt védy, slovesnost a uměni. THda IV. Ročník 1. Číslo 1. aJ. 

V Praze, J. Otto; 8, 

Číslo l.L. ArioBto: ZuHol^ Baland. WeložilJaroalnv Vrcb- 
lický. Zpěv 1,— VI. (168 str.) 1 al. 

Číslo 2, Adam Míckiewicz: Koarad FToíÍMrorf. Přeloiil 
Jos. V. Sládek. (91 str.) 60 kr. 
Scrtbe M. E., Dom Sebiutian. Velká opera o pěti dějatvíi:!). Tit- 
loíil V. J. Novotný. Hudba od D oui xetti h o. V Fraie, 
Alois Hvnek; 8. (39 str.) 20 kr. 

— Němá z Porlicl. Viz Urbánkova Bibliotéka apcrulcli s operťt- 
ních teitQv, sv. b1. 

— a mélťSVille, Dieefa na vi/daj alebo Prvé cohrady. Veselohra 
v jednoiD dcjstve. Z pů>odinT Iřanvúzskei pasluvenfil Znacboi. 

V Budapeíti, Spolok slov. úh. krnj. vzderavaci (Sagjraeio ut.* 
3 sz., Lumuiťer kávébAia.) ; 8. (40 hIi.) 

SeiraHice (v LiturayíUku) a oIhio přifařeně. Vii lluvurka 1^4iJ-i'-- 
Sedlátek AoRuat, Hrady a sámkg letké. lllustrují bratří Lieb- 
scherové, V. Brechler a V. Král a Dobrévodj. Běíné 
efslo seiita 140.— 147. Díl VlU. Bakovnieko a Slántko. Sešit 
li.— 19. V Praze, F. Šimáeek; fol. (Str. 177.-318. s 11 kartouf 
mimo text a mapa hradG, zámků a tvrzí v Kakovniuku a StáBsku 
44 X36cm.] Selit po 66 kr. 

— Totéž. Dii Vin. (Ůpliiý.) BatoOTIieio a Slámko. (318 sH-. 
33 kartonb mimo text a mapa) Vi zl. 40 kr., re skvostné vaibě 
14 >l. 6 kr., s koieným Iiřbetem 14 xl. 3S kr. 

— PamiH kUiUra v Louňaviekh. Sebral a vykládá . . . Obsaieao ve VýroSnl Eprivř cti. kril. vTÍilho realnAho gjmnniU v Tá- 

liařfl EU iholnl rok 1890.— 91. 
SfdUlt Tli, Dr. Jun, Afaď/i le a pracuj: PoaÍDÁ a moillltobni 

knlika pro křeidtiiiké femeBlnlkj n dřlnlky. S bnrvot obrAíkom. 

V Prue. Kniíeuf Mx-ibiiikupBkň knihtUkámu (Rohllfek n Síevera); 

m. 8. (Vil a S8<i str.) vAr. ao kr. 
íedí«. AJreMáf, Vi» Vocel VicUv A Joief VUch. 
Sfdviiki-day. Vil Dnlenshý Jun. 
Sclttl J., Z raníd, tamol. Tii Kabetora Bibliotéka moravská, 

dilo VIII. 
Senám doiasné ejtCaey chmelaUki le éklizni fS9t. Víeobaeuí 

lemská výstava v Praie 1891. na oslava jubilea první prft- 

mjslorf výntavT 1791. v Praxe pod protektorátem Joho ui«. kril. 

Votifenstva viaiite Frantiíka Josefa 1. V PraEO, Výbor lemské 

vf ntarj' jabilejní, tiskem Národní tiskámj a nakladatelstva; B. 

(Í9 str.) to kr. 

— ňoicuni n^itavy vMafiki pořádané od 27. do 30. trpná t891. 
tnujt^n 6ttí-edal»í ipolkem vMaftkjm pro krdlovitvl Ctiké. 
Tsmí; 8. (16 str.) 10 kr. 

lu.ícA likafů. liká<n{k& a le/roUkaM 

eSleziku. V Praze, 1892., Nákladem 
m.); m. 8. (99 str.) PHloha liu kalen- 
rok 1893. 

procélio pořádaní od 5. do 8, lervna 
ia91. VSeobecnS lemská výstava v Praxe 1891. na oslavu ju- 
bilea první pr&nijsluvé výstavj 1791. v Praxe pod protektorátem 
Jeho cfa. král. Veliilenatva i^Isaře FrantiSka Josefa I. V Prnze, 
Vjbor xemské výstav; jubilejní, tiskem Národof tiskárnj n na- 
kladatelstva; 8. (6 str.) 10 kr. 

— obiamé cjtlacy hospod, plodin a JtlmenS ze iklUně ISSÍ. Tami ; - gradaoBan^A a diploti 
v OeehdiJi, na Moravě a v 
spolku (Dr. Edv. Origr kon 
dáK £eský(7h UVkUit *. (38 str.) S kr. — oÚcun^ v^ilavt/ koal pofddané od ít. do 13. iervtnet 1891. 
TwnŽ 1 8. (48 <tr.) SO kr. 

— oblatni v^ilanj/ mlíkaftkí pofddaai od 30. tářt do 7. i-{jna 1891. 
TamK, tislďm Stsuislava Pospiiila zeti v Chrudimi; 8. (14 str.) 

— ohlatné Dittaotí ovci pořádané od 23. do 36. kvUna 1891. Tamž; 
tiskem Národní tiskárny a uakladntelstva; 8. 110 str.) 10 kr. 

— oblatHÍ o^ttavi/ tkolu pUmenaiho pořádané od 21. do 2.1. fervna 
(89/, Tamž; 8. (34 str.) SO kv. 

-- obfatni vjilavu iíraiho dobytka pořádané od 19. do 21. kvilná 
mi. Tamí; 8. (13 sir.) 10 kr. 

— pftda^ik, kteréi le konati budou na c. k, íaki univertiíé Karlo- 
yerdinaadovi o Praie i> lelním bShu 1891. (Lntni bíh poífná 
dnem 3. dnbna a trvá aí do posledniho Jcrvence.) V Praze, 
u- k. e. abad. senát; m, 4. (31 str.) SO kr. 

— Totéž. Fřtdnálkg v timnim líhu 1891 92. (Zimni bíh pojilaá 

<lnem 1, Hjna a trvá i2 do ítvrtka (excl.) před kvStuou neděli, 
Tamí; m. 4, (30 atr.) 20 kr. 

~- p™ víéIovu oeoce pořádanou ikuplnou ^Zahradniclci' r pávi- 
lnu „Sveieiíu". V Praze, Vf bor zemské výstavy jubilejni, tiskem 
Národní tiskárny a naklndatelslva; 8. (l->6 str.) 40 kr. 
Sesiiam unOltcké vjítavy rok 1891. DAm umek-a RudolSnam. i2. rok 
Kruoumaé jednoty pro Cech}' v Pruže. V Praze, KrawiamniS 
jednota; v. 8. (38 itr.) 20 kr. 

— t> utnilecké nýitaoí umUUn^ch dil při lemtké jubilejní ogilaei 
o Praze 1S9I. Skupina XXIV. V Praxe, Výbor pro umSleckon 
výstBYU ; 8. (76 str.) 15 kr, 

— Druhé opravené a rozmiiDiené vydAni. Tanii; 8. (76 »tr.) 1& kt. 

— Třeli, doplnfné a roimnožeaé vjdini. Tuml; B. (96 Btr.) 16 ki 

— vinh advokdCŮ, advokdlnlch kaiidídáCŮ a c. Ar. noldrů o kiiUomlri 
Čakém. Vil Plsíovaký Aug. 

Shakespeare Wiliiam, Julliu Caaar. Přeložil Frantiíek Don- 
cha. ZvlÁítni vjikni ku ftenl ve Skolicli gtřediiich. S úrod«iL 
od J. Malého. Drulié vjdAuI. V Prsze, Fr. ŘivnAĚ; 8. (SVI 
a 111 Btr.) 44 kr. 

•Scheibe H., Záptu no iíuoí a iin tmii. Hialorícký román. Seiil 
20.— 84. V Prsíe, AI. Hjnek; v. 8. (II. Str. 1.— 500.) 8eS. ?» 
15 kr. 

Schefner Dr. Job. E., Dijiny cviřetil titemjch. DU I. Tiluni 
cMeni vt Mlarém vilcu. Se 110 abrHKj. V Praze, (apUovateli. 
Pozdíji pfeílo koupi v majetek Sokola Praiského (Ed. Valeíka 
kom.); v. 8. (248 sir.) 2 zl., v plátnĚ vir, i e1. 60 kr. 

Schemalitmiu mtita Žíikova. Cist popisnou iieglavil n napBal Evel 
Korbel íf, pUnŽiíkovaaokolízbotovílJosef Zahradnicky 
V 2iíkově, Karel Modestj-n; 8. (49 str. a inserty) 40 kr., v plÁtní 
vAz. 60 kr. 

SchlUer Anioniii, Právoilce ittrotpeklhni mjélaoou Qremia JbiíA- 
iiítoMp a pUmolijcň v Praxe. (Bkapina IS.| Víeobecná Eemiká 
výBtnva v Praze 1891. na oaUvu jubilea prvni príimysloyé vý- 
stavy v Praze 1791. za prolektorátn Jeho Velifenstra císaře Fren- 
tiSka Josefa I. Zároveň Dodatek EnlHloga retrospektivní c^- 
stavT. VFrnze, GremÍDm knibtiakuřfiv a plsmnlijcAr; 8. (ISstr.) 
20 kr. 

— Friedrich, Marie StuaHovna. Viz Bibliotéka překladft Tjalkt 
jfdch dfl diojaKyíných, sv. H. 

Srhindler Karel, Velkerí nauky leintcki. Spis Lenou íeskíbo 
lesnii-kého apolku po<.-t£ný. Díl 1.— VI. Druhé, rozmnoiené (obál- 
kové) vydáni. V Praze, I. L. Kober: 8. 

Díl J. 'Onod do letnirivl a vidy přípravna. S 63 vyobraMnlmL 
(146 sir.) 64 kr. — DII II. Batilino}iÍi. Se 148 vyobrazeními. 
(139 atr.) 72 kr. — DII III. O vzdiláoáni leiA. Se 68 vyobrn- 
lenimi. (120 Blr.) 60 kr. — DII IV. Ochrana leiů. 8 66 vyobra- 
zeními » 8 Ubulkami. (229 str.) I ti. 44 kr. — Dii V. Tiíeii 
a tpravovdHi leiA. S 87 vyobrazeními. (248 str.) 1 zl. 20 kr. - 
Dii VI. Tabulky letnické na tn/pofUáváal dJ-ev a kmenů. S vv- 
obratením. 1296 str.) 1 zl. 80 kr. 

Sebnld Kriitof, Špity vybrané. KeJak<:í Kd. Vojt. Kry^pina. 
Oddílu prvého, avaiefek třeti a pátý. V Praze- na Smíchové, 
1892., Kapr a Kotek; 8. 

Svaieíek 3. Beránek. K novému vydáni upraveno. (5S (tr.) 
SO kr. — 5. Mlad^ poattevn&. S novéma vydáni nprarena. 
(84 itr.) 24 kr. Schmid KríSlof, Vyhrané pouidky pro ntládei. Sv. 2. (Kanárek. — 
Stalojantký htnitfek. — Hotabi/ka. — Pamninlri/.) Viz KqíIidvqs, 
Soví, pro mládež, «v. 89. 

Schmolka inženýr H., Pokyny pro viináUirx a majitele patentů. 
Pf«hlediiý Eouhrn nejdbUžitíjtluh aatnnnvenf rnkouakůho n nového 
nímeckěho zAhonn o pntenteth ■ vcorkiťh, spolu a htRvnfmi 
úÍBJi o patentní ochrnnĚ r oalslnich VToikajidcb kulturních 
Hilech. V Pr^e, J. G. Culvn (Ottomiir B»jer), liikem Heller* 
i Stránského ; 8. (TI str. n pozuámky) kart. 75 kr. 

Scbmatzrová Emilie, PoouiíiAy. DospĚlejiira dívkám pocUvá, 
V Praze, apinovHtelka (ufltelkn v Praxe i.. I43.VI1.| ; %. (56 str.) 
SO kr. 

ííchnrider Josef, Níkltré pokyny ve pUHnl vůrohy krUtu. Otisk 
I .CnBopiau pro priSmysl fliomickí". RoČoik 1891. V Praie, 
•pisoTBtel (technický chemik), tiskem Frnntiíka ŠimAíka; 4. 
(I str.) 

SchPelber O., Dř;"í<i^ lékárny ,U (emiho orla" v Praxe {Xa Malé 
Sra>a). [Text i něm.) V Prané, Dr. K. Frsgner, tiskem Jos. 
R. Vilímka; m. 8. (34 itr.) 

Schreyer Josef, Dějiny tvépom 
Jt-duoty záloíen v Cechách, n 
Jednota záložen v Čechách, t 'i táloiea fetk^eh. Z usneseni 
■ravĚ a ve Sleisku. V Praie, 
iorHvě n ve Slessku ; lex. R. Sebubert Ed., Vyulocáai xUmk&m na íkoU obtcné. Vix Knlhov ■e íkúlt obecné. Vií , Viola. Vi. Scblllz Feril., Milkové fotografie a figurky Vis Otlova Laciná 
knihovna národní, Cislo 101. 

— BatBUuvy Čecha i yimeem. Vhodný ipilsoh, aby Čech rythle 
te Dsufit ÍHCjku německému. Sedmé, roimnožené, návodem 
k německému Stenl, JHkož i struíným přehledem německé mluv- 
uice opatřené vydáni. VPraie, I8!(2., Fr, Éivnáí; 8. (1.— XLU. 
h 43.~S07. str.) v plAttié vás. 1 x\. 

~~ Jaroslav OuBtav, Homtrava Odyiteja ve zkráctaéiii vydáni, Vii 

Schuštrflv Biblicky dSJepii Starého i N,ioého Zákona pro Školy 
ohecnL a 52 obrázky k s mapkou Svaté ZemĚ. ViděUl P. Fran- 
tiíek Srdlnko. (Nesměuáný otisk textu z roku 1690.) V Praze, 
C. k. Ikolni hnihosklsd; v. 8. (216 str. a. mapka.) v pUlné váa. 
50 kr. 

SťhwartzováM. 2.. jToudřiA:^ Híentt-. Viz Besedy mládeže, sv. 42. 

Sřhwarz FrantiSek, Páiobeni Václava Dnirovikéhi jako okretni/ia 
ila>-mty. V Praze, F. šimát^ek; v. 8. (,ii9 str.) I zl. 

Sigmiind llabenký Klrel, Xárodni taitce mm-avské. Návod sestavil 
a obrazci opatřil. Přilohj: iitografovsné obrazce a náp^vT s textv 
písní. V Praze, Zábavní výbor Měitinské Besedy; ti, (textil 
ti itr., nápívfi 10 str.) Pru ěleny „Besedy" 50 kr., krámská 

l|tt SlmoDldn — SUrni. 

SlmUBldeS J., Fytika pro eylíl třídg ikol iiřtdaiek. Vis Hnlltr 

P. J. » J. Simonideí. 
Slrůíek AdI., SiroUk z áiudiAy. Tix Dídictvf M>iličký<:b. 
Sttrnský prof. Dr. Fr., Mapa rotiifeni rafelin v Cechricl,. V Praie, 

A. Haasa; lil. tabulku 39 X Sflrin. 

— O d&ltSilotli a nutné potřebí fádni sktiiebaé itanice, jako: 
i o lom, jak by stcašebitieíví *loiiiili milý níkteri noJe stlixe) 
koipodáUki. VíeUioiKÍ ve ít-hfiiíi hospodiHl krilovstvf Ceíkího 
dne SO. zkH ltj91. v Pmiie. V Pr»e, spisovatel {professor vji^bu 
liosp. ůstnvn v TÁboře): 4. (4 etr.) 

Sjvcd, Clvrlj, tifnopitcA čuk^eh a Pi-vnl ijezd iltnoyrafů tlanatt- 
tkýck B Praxe ee dnech Í5. a 16. trpná ISSI. V Praie, I. prabký 
spolek iteaogmfG Qnbnlsbergerskýuli, tiskem gZAvodu tísksNkéhn 
a vjdamtelHkébn v PniEe" ; v. 8. (6, 6 n 8 sir.) 

— První, lakách JtlatOhropů konaní/ v knilovikém mětU Plai 
9. a ÍO.dne laětice éercna 1889. T Plzni, 1S90., Spolek J<elkíil« 
uSitcUtvB; v. 8. (47 sir.) 

— Přeni eoíný, poduHielů vioravik^eh odb^van^ r Pferovi int Í7. 
prosince lftl/0. V npaminku na Eemskou jubilejní výstava a valný 
Bjeid učilelstva řeskoalovanského v Prate 1891. Z „Moravíké 
OrlUu" ti „Moravských LislS- nasbíral Jsn V. Jilovský. 
V Praze, sbíratel, tiskem V. Neuberta nn Smii-hové (Fr. A. 
Urbinek kom.); B. {32 atr.) 2& kr. 

— tlrany nArodnL Podrobní eprávn □ sjesilu kouMněm dne 13. 
Února ISUt. V Pruse, Národní tiakima a nakladatelstvo; Iti. 
8. (18 itr.) 10 kr. 

Skoédopole Autonín, Druh^ kalediUmin náboíeiatvl katotiekSíO. 
(Neiměnený otiak textu 2 r. 1890.) V Praze, C. k. fikolnl kniho- 
íkladi 8. (160 ítr.) kart. 88 kr. 

— Dr. Ani., ffíruřmi kniha bahotlovi paMtjJ-skiha. Sviiiek H. Vii 
Di^diitvi IV. Prokopa. 

— Fr, Rud., PoilcM bobr u Sobítlavi. Vín Urbánkova Ůatfcdní 
knihovna pro tenkou oiládet. i. 18. n 49. 

Slaltikiif, Kralochvilaj, a vttelj kaletidiiř' obrdskový na přestupný 

rok 1892. Vb ViinporcB, J. Sleinbrennor; lex. 8. (144 str., trliT 

a iusertj) 50 kr. 
Slidek Jo». ?., Pi-Ůprarná mluvnice auglickiho jazyka i přiklad), 

vjitlovnoitl a tlovnUceia. Třeti, úplně přepracované vvdání. 8eS. 4. 

(konec). V Prase, Ceakoslovanshá obchodní akademie |Fr. Řivnáí 

kom.J; 8. (Str. 145.-287.) co dodatek. 

— Totéí. ITpIné. (^87 >lr.) 1 íI. 80 kr 

— Smbka. Nové sUrosvetské písníčkv. V Prnie, J. Otto ; ni. b. 
(9B Btr.) 40 kr. 

— Islai-otvěltké pitnilky a jiné pUa>. Tainř. ; m. 8. (86 tU.) 40 kr. 
Sladomel V., Náwtin tnobodaéko tednéfitoi. Viz Hlasj katolíckéLn 

spolku tiakov^hg, Ě. 3. 
Sláma Dr. Fr., Čemd kniina. Viz Kronika, StezakA, aeii. 39.— SX. 

— 9la Siabími rofii 1821. — fatina íDřnrlt frňftfifd- Viz fiTonífn, 
maía, f. s. 

— Pletky. Viz Kronika, Slezská, sel. !I1.— 38. — U Trúby Stram- 
beriki. Tami, dílo II. Sláma — SloTník, Struéný, |i«cdngogieký. 103 oa pravdy. Laciné £ten( časové. Vydává Edvard Brynjch. 
\— XVIII,, Ročník II. Číslo 1—4. V Praze, vydavatel, tiskem Sláma P. Frant. Jos., Obraz minulogtí staroiUnéko města PraehaUc, 
Doplnil a upravil Šofferle Vincenc. V Praze, „Česká Be- 
seda** v PraK^iiaticích (M. Knapp v Karlině kom.) v. 8. (139 str. 
a inserty.) 1 zt. 20 kr. 

Slaviěintiký J. M., Vlk Krampotů, Viz Příloha, Zábavně-pončná, 
„Českvch Zájmft", II. 

Slavik 'Fr. A., Rozmilál a jeho okoli. V Rožmitále, Nákladem 
HterÁrnilio kruhn, tiskem P. Franka v Táboře; v, 8. (Mapa 
panství Rožmitálského a 117 str.) 

Slavhi. Sbírka životopisli, podobizen a antografů předních mu2&v 
a žen Československých. Pořádá Jan V. Krecar. Laciné vy- 
dsni. SeSit 1. (Obsahuje hiogr. a podobizny Váeslava Broiika, 
Tomáie ze StUtuffio a Jana Nep. Nejedlého.) V Praze,. F. Bartel; 
lex. 8. (Str. 1. - 32.) 24 kr. 

Síova 
V. 

Cyrillo-Methodéjské knihtiskárny (V. Kotrba) (G. Franci kom.); 
ID. 8., po 2 kr. 

V. Po ovoci jejich poznáte je, Nnpsnl Edvard Brynych. 
(15 str.) — VI. BÍld Hora ve světle pravdy. Vypravuje dle děje- 
pisu Edvard Brynych. (14 str.) — VII. Tolerance, Napsal 
Edvard Brynych. (16 str.) — VIII. Jesuité, Napsal Edvard Bry- 
nych. (16 str.) — IX. Materialista. Sepsal Edvard Brynych. 
(16 str.) — X. Emancipace. -{-1, (16 str.) — XI. Pana FrantiSka 
Jozefa Musila slovo vSem upřímném Čechům na uváženou. Napsal 
Edvard Brynych. (15 str.) — XIL Prvni Máj, Napsal TomáS 
Josef Jir oušek. (16 str.) — XIII. Pokrok. Napsal Frantiiek 
Vaněček. (16 str.) — XIV. y,Zář*' a „hlboviny'*. Napsal Jaro- 
slav Pfie nicka. (16 str.) -— XV. Kořalka, Napsal FrantiSek 
Vaněček. (16 str.) — XVI. Národní církev. Napsal Edvard 
Brynych. (16 str.) — XVII. a XVIII. Škola. Napsal Edvard 
Brynych. (32 str.) — R. II. Č. 1. Indifferentisté, Napsal Edvard 
Brynych. Dodatek: Prvni odpověď panu F. J, Musilovi. (16 
8tr.) — R. II, Č. 2. Něco o socialiamn. Napsal Václav Ž i ž k a. 
(15 str.) — R. II. Č. 3. Alheista. Napsal Edvard Brynych. 
(16 sir.) — R. II. Č. 4. Papíroví proroci. Napsal FrantiSek 
Vaněček. (16 str.) 
Slovníček f Německo -ěesk^, k Německé citanee pro vyiSi třídy Skol 
obecných. Vík Vorovka Karel. 

— aamoznaků a zkráceniuj jejich odvozenin a spojenin jakož i mno* 
hjch jiných stálých zkratku těsnopisu Českého, Viz Kettner Jindř. 

Slovntk ěeskoněmecký. Viz Kott Fr. 

— historickým Vlastenecký. Viz Malý Jakub. 

— hudební. Viz Malát Jan. 

— Kapesní, světový. Viz Rank Josef. 

— naučný. Viz Óttův Slovník naučný. 

— Nový kapesní, Česko-německý a nČmecko-Český. Viz Friedrich 
Gustav. 

-— Stručný, paedagogický. Redaktoři: Jos. Klika a Jos. Sokol. 
Nákladem Odboru literárné-paedapogického při Ústředním spolku 
jednot učitelských v Čechách. SeSit 9.-13. DoUHnářství. — Hluclioiifmí. V Pritie, Ůstíedni spolek jednot uíit. v C^cbich, 

tiskem Edv. Be«nfona; loi. 8. (Str. 267— 41S.) po 25 kr. 
Slovník, Vtatlcaeck^, Aůíoi-ň-t^. Vit Hnlý Jakub. 
Smetana Dr. Angustin. (ĚivotopU.] Vil Jeeeuský J. 
Smkhov. Stktiatik*. Vii Knížka, Stntieticki a Zpráva, Admiaistrafni. 
Smolík prof. Ang., KruUni «a iknle olieené. Viz Knihovna uli- 

telakfl, aei. 5.-8. 
Sobek FrantiSek, Dije eUaPstvi fíakouiko-Uherilcého. Pro slrrdni 

Skolj upravil. Třeli, oprnvené vyrlánl. V Praze, 1892., I, L. 

Kober; v. 8. (152 str. a obsah) v plAtiié vás. I z1. 

— Dijiny vleabtcné pro >tíU( tfídy ikol ttfeditldi. Dii lil. Vík 
aatií. Druhé, v podstatě nezinŮaSné vjdAnL 8 16 obraEci, 
Tami; S. (137 atr.) TO kr., v pUtnS viz. 90 kr. 

Sofoklefl, „Oidipa h-álc' oerl 6!tS.~í296^ přeložil JoHef Kon- 
iiniiký. Obsaženo v XVI. výročni iprAvĚ o. k. utitnlho vySíilio 
griaaiiain v Némeckůtn Itroda sn Ikulni rok 1690.— 91. 

— Tragedie. SvaEak 11. Fitakltíea. Přeložil Josef Král. — iVd' 
Oidipuí. PřeložilJosef Kon čínský. V Praze, Jednota iBsk;>.'h 
filologii (A. Srdce kom.], tiskem B. Stíhla; 8. (123 str.) (15 kr. 

— Tvagotdie. (Překlad.) Vií KlaHaikové řeíti a Hiniti, aei. 1.. 
t. a. 4. 

Sokol Joaef, ÓUanka pro Ikoly obecné. — Mluvnice pio Utolj 
ohecni. Vil Šťastný Jan. 

— Dtjeiiltni učeni ve ikole obecní. Viz RÉdue, Paedngogiiíký, 
díl VIL 

— Poíátkové viluotHl jaxykeia 7iimeekým. Ctvrló, so tfelíni sou- 
hlasné vjdánf. V Praze, B. Stýblo; 8. (167 str.) váz. 4B kr. 

— ÍViluodes ielhu mtavuufaé. K íitankám pro ikoly obeuué. Dii I. 
Dinhizměníne vydáni. Na Smiuhove, V. Neubert; v. B. (3fi3 stí.) 
2 zl. ae kr. 

Sokolova Boh., O zodpoeidHotti ien v HvoU národnim. Vík ?fei- 
njktkj, Dvé pupulámi. 

Sokolová Vilma, Pout ni/oiiJeA Čechů v^tlacou. I. a II. vydAni. 
8 ď8 illuslrai-umi. V Praze, Job. R. Vilímek; m. 4. ((19 slr.l 30 kr. 

Soldát H., o Jednotili terminologii a frateologit t> malhemitUce. 
Obsaženo ve výrobní zpraví cIh. král. íeské reálky Pratské za 
IkoSni rok 1890.-91. 

Sonnleitner Frantitek X., Náeod ku tpolehlivému provedtal '<■ 
Judit lidu, demá a HÍkUr^ck uiitkoníeh domdcieh zbB-oI dlt 
ttavu dne 31. proiinee 1890. přetni dle ildva/íeich zákoan^eh 
pfedpiiů a Kvé vlattnl xkuSeaoiti. V Beneloví, 1890., spisovatel 
(okresní tajemnik), tlakem Fr. Mililera: 8. (.16 sir. a Pozuámkj 
A vjBvétlivky k slouptSin lí.— 16. arthn popiiného Čislo V. 
6 str.) 30 kr. 

Sonirk Edvard, Bludifka. Vii Itepertoir íeskýuh divadel, ev. 
.XXVII. 

— Dvanáctero pHkáiánl vgeh-eateltkgck. Viz Biblioldka áeskýi-li 
hospodyň a dívek, soi. II. 

— Pfed tjexdem. Viz Divadlo, Otbotnickí, sv. 61. 

Sova Ant., KvitiJ l>dimnlch nálad, tíktni. V Praze, J. Ollc ; 
m. 6. (91 etr.) 40 kr. 
Sova — Springer. 105 Sova prof. Fr. Vr., Hospodářského spolku pro okresy Parduf/skýy 
Pftlonfský a Holický katechismus Hipařstvi. V Pardubicích, spi- 
sovatel (A. Reinwart kom.); 8. (36 str. a zápimiik) 40 kr. 

— THeet let SinnosH hospodářského spolku pro okresy Pardubský, 
PheUouHský a Holický od založeni téhož co hospodářského odboru 
v roce 1861. — 1862, aa do roku 1891,, spolu s výroěni zprávou 
iéhoz spolku za r, 1890. V PArdubicícb, Hospodářský spolek, 
tískem F. Hoblíka; 8. (64 str.) Členům spolku zdarma. 

SpijL Pamětnif o státním stavitelství vodnim a plavbě v království 
Českéni, Za příčinou zemské vSeobocné výstavy v Praze 1891. 
na oslavu jubilea první průmyslové výstavy v roce 1791. v Praze. 
V Praze, Vydáno technickým odborem cis. král. místodržitelství, 
tiskem místodržitelské knihtiskárny (Fr. Řivnáfi kom.); lex. 8. 
(54 str.) 1 zl. 

Spisů y,3íeUice Komenského'* ř. 20. Viz Knihovna, Nová, pro mládež, 
8V. 92. 

~ musejních Číslo LI. a CLXIV. Viz Bibliotéka, Novočeská. 

~ poctěných jubilejni cenou král. ěeské spolahiosti nauk v Prcíze 
číslo VI. O theorii ploch. Napsal Eduard Weyr. V Traze, ná- 
kladem jubilejního fondu král. České společnosti nauk (Fr. Řivnáč 
kom.); lex. 8. (VIII a 83 str.) 60 kr. 

— pro mládeS č. XXX VIL— XXXIX. V Praze, B. Stýblo; 8. Číslo 
po 28 kr. 

č. XXXVII. Milionář anebo: Dobrá práce dá hojnou odměnu. 
Povídka pro každý věk od Frant Hoffmanna. Přeložil Ema- 
nuel Koliha. Druhé vydání opravené. S bai*votiskovým obráz- 
kem. (95 str.) 

Č. XXXVni. Mlada^ kněžna abatyěe. Původní vlastenecká po- 
vídka z 10. stol. Pro mládež i dospělé napsal Ludvík Unger. — 
Drobné obrázky. Českým dětem ukazuje Jan Dolenský. K tisku 
upravil Karel Buliř. S barvotiskovým obrázkem. (93 str.) 

Č. XXXIX. Dobroděj. Povídka pro mládež dospělejSí. Napsal 
Jan Dolenský. S barvotiskovým obrázkem. (92 str.) 

Spi»y, České, pro mládež. Číslo 25. a 26. V Praze, 1892., A. Stonsh 
syn; 8. 

Číslo 25. Mateři douiky. Vypravování pro naSi snaživou mládež. 
Sepsala Eli&ka Krásuo horská. 8 barvotiskovým obrázkem 
od E. Pechové a 4 vyobrazeními, jež nakreslil K. Ětapfer. 
(128 str.) 1 zl., váz 1 zl. 40 kr. 

Číslo ^6. Šipková růUčka. Příběh opuštěného děvčete. Vypra- 
vuje V. L u ž i c k á. 3 barvotiskovým obrázkem. (122 str.) 80 kr., 
váz. 1 zl. 40 kr. 

Spontini Gaspard, Vestálka, Viz Urbánkova Bibliotéka operních 
a operetních textův, hv. 54. 

Springer Antonín, Dějepis Rakouska od míru Vídeňského roku 
1809, ai do revoluěni doby roku 1848. Vzdělal Václav Pravda. 
(Nové obálkové vydání.) V Praze, L L. Kober; v. 8. (IV. a 
624 str.) 80 kr. 

— Josef, Český katalog bibliografický. Viz Foit Bohuslav a Josef 
Springer. J06 Srb - Str-rFhnvo ptrr»lni Ir-iHko.í M.iAU. 

Srb J-, Dfjinff hudby o Oteluleh a «a Moravě. Vil Bitilioléka, 
NovoJERkH, (w\o XXX. 

Srp J. M., Vybráni tulové vjtítipg. Vii Výslupj, VtbriiDA sůloiř. 

Staiikov§ký J. J., Dědouiek, — Divadelni tediUL — Nepnkta- 
dei. — Bomdn m!adé panL Víc Ocbolnjk. Divadelní, iv. 33». 

Stanley Hcar; M., V nejíevmijíl Africe ntboli hledání, lathró- 
nfni a vitup Emina, guvernéra Jequalorie. Přeložili GiuUv 
Dorfl, Eliikn K r£i nohorB k i a Prímui Sobotka. Se 15n 
dřevorjliniiiiii n mapami. SeSit 33.— 30. V Praíe, Jo». R. Vilímek; 
v. 8. (Dílo III. ítr. \1.-S05.) Seíít po 30 kr. 
V dílech vjdAno: 
Dii JÍL (305 str. a mnpa] 3 al., vái. 4 >1. 

Dodnlfk. Vil Jephíon A. J. Moiinteiiej a Henry M, Slaulf j, 

Emin paSa ■ VKpoara v Aeiinatoiií. 

Stark Karel, KanalUare dommmL Stniínj rnivod k sprAméiou 
zaHceni trubkového odvodnínt domfi. V Prnze, spUovatel (Bnnll. 
n. Kohout koDi.]; t- 6. (41 itr.) 80 kr. ' 

Starý prof. Víťiav a prof. FrantiSek Machnvťc, áritlimtlilca 
pro niííl íridy gymnatiL šesté opraieně vjdáiii. V Praze, f. 
Tempaký; v. 8. (376 *tr.) 1 e1. 20 kr., v ptiltnE vAa. ) zl. 40 bi. 

Ktelnlfh K., SlaromítUk^ orloj na radnici b Praze. Věrné vj- 
piinf pfivnda i výknnfi jeho. Se 3 vyobraienfmi. V Praie, 
A. Storth Bjn; 8. (31 atr.) 20 kr. 

Steinmaiin Vitím, Studit homertká. Obsaieiio ve Výrobní apriv.! 
•;. k. vjUSÍho ejmnasin v Hradci Králové za ikolai rok 1890.-91. 

Stephensonová A. 9., V hlubinách klamu. Rorain, Anglick.r 
napsala. (PonĚné a zAbavné íteni „České Polilikj-.) V Pnu'-, 
tiiikem n nákladem ' knihtiskArnj Politik;-, 6. (344 sir.) 40 ki. 

•Šternberk Alexandr, Jeaov^a, bohabojná trpildka. Ktimán. S pr- 
strými pHioLami obrizkovími. SeSit 13.— 84. Ve Vidni, Bratfi 
Rabinsteinové; v. 8. (Str. 38ó.— SliSfi.) Se«. po Iň kr. 

Stín A. Q., Hiitorie literatury rvtké XIX. ilolell. Vii tam. 

Stoek P. Norbert a P. Frant. Seraf. Tisrhler, Ozvlna z Aiiiti. 
Ponfiiá kniha pro flenj 111. řádu sv. Frnnli&ka. Upravil haé> 
kapui-fnské provincie eenko-moravské. Sfh dáleno vrť hni ni před- 
stavenstvem Hůa. Seiit Ilj.-Sg. (Ukončeno.) Díl Il.-Hi. 
V Praze, 1890.-1891., Nákladem kapncínské provincie íeskc- 
moravské, tiskem Cyrillo-Methodéjské knihtiskároT [V. Kotrbo 
(Ouatftv Friind kom.); r. 8. (Dílu II.— 111. st^. 57.-969. ^i 
28 obraiA barvotiskovýuh.) Sel. po SO kr. 

Storehovo národní loutkové divadlo. Svazeřek XI.— XX., XXVI. 
— XXVIU. V Praze ■ Karlině, Rndolf Storch ; m. 8. Sv. po 6 kr. 
Svaadíck XI. Kalpárek » velkovníra. Fraika va třech vjsi"- 
ppch. Pro détské divadlo zpracoval Am. KIírt. (24 str. a in- 
serty.) — XII. Hodní ilfdie. Vesřlohra ve Čtyřech výstupecl' 
Volně pro délaké divadlo apravil K. C h a. (27 alr. a inserty.l - 
XIII. Hlueka ttrýiei. Obrázek z déukého íivoU o Ď jednáoich. 
Pro dělské divadlo napanl A. B. Sfastný. (31 strÓ — "IV. 
KrakonoS Kratochvilná báchorka ve třech jednáních. Pro áéUU 
divadlo npravil A. B. Slastný. (33 sir.) — XV. Xarlda, mladý 
mouřenín aneb Andybon ve Východní Iiidii. Mouřenínské Jram* 
le 4 JBdn/inich. (32 str.) — XVI. Vila oánoňií. DřtskA bije 
9 prédehroD o etyřeuh jecloAníth. (32 sir.) — XVII. Kominlěek 
nDth „3 poelivoilí nejd4l dajdei". Obnx ze íivctii ve tfech 
jediuiiifch. (33 Rlr.) — XVUI. Ztracené dědietvi. Veaelohn Ta 
£t;rerh výstupech. FKdHtsk : Předehra při několikátém před- 
BUveni. Pro SeakÉ diíBdIo zpraťoTHl K. Nový. (32 str.) — XIX. 
Popelka. Bichorkn v píti jsdnAnlch. Pro détské divndlo uprnvil 
^L (33srr.) — XX. Kdo t námi obidvdi Fra&ka v jednom jed- 
akni. Volně pro dSlské divndlo zpncoviipa. {32 str.) — XXVI. 
I^ketikĚ itxin. Hru ve čtyřech jednAnich. Dle Klicperj pro 
dftahé divadlo ipracoval Fr, Hurt. (33 »tt.) — XXVII. Cti 
oíce nehol Bichorkn ve třech jednAních. Pro dStské divndlo 
) — XXVIII. Zaklel,) príne. FraSka. Pro 
u J. H. Bahros' upravil Fr. Hnrt. (31 B Slrinprká Franliika, Sebrané t[Aiij. Viz ^nSkovn Moraváka Bi- 

bUotéka, dílo XLIV. 
Srrfí na S^ihtřt. RoĚntk I. Ďíslo I. V Českém BrodĚ o velkých 

^ibřiiikftch, 18. ledna 1891. Oilpovfdný redaktor Jozef Miíkovxký. 

Nskladalel ft vydavatel: Joiet Miiller za jednotu Sokol v ČeB. 

Brodí ; fol. (8 jitr.) 20 kr, 
Stréteniiký S. A., SlhífUi mvřfdnid. Viz Matice lidu, (. S. 
)ílrDBd Josef, lAttár Jcrálovikého mit/a fírnU a driihdy poddaných 

Bíod. I. Viz Publikaci mfstakého historického musea v Plzni, 

íúlo I. 
Slniuppinfcký Lad., Dromatiekd dila. VII. ZkoSend frieti, Pbj- 

rhologický obrázek a 1 déjství. V Praze, F. áimífiek; m. 8. 

(■iO str.) 30 kr. 

— Si/nnvi grajUového rt/tlře. Druhé vjdAtif. V Praie, Buralk a 
Kohout; 8. (Í19 str.) 60 kr. 

— Z Prahl/ ax venkoBB. Dvacet humoristických prací. lilaBtrai^al 
ArtiiS Seheiner. SeS. 9.— 13, (konec.) Tamš; 8. (Sir. 357.— 
102.) Seí. po 30 kr. 

— Totéí. Úplné. (402 str.) 3 ni. 80 kr., v plítnř váz. 3 il. 
60 kr. 

íkuilrnt, Ceaký. Knlendář vicho studentstva zemi kamiij Bvato- 
viclavshé pro rok íkolul 1891.— 9a. Roíuik V. Redaktor Phil. 
C. Gaatav Friedrich. V Třebíči, Jindř. Lorenz ; kap. (94 str., 
:Api«nik n inserty) v pUtně vAz. fiO kr. 

StUllDiřka AloiR. Základové Hnaotlenikiho mallřiilvlpiiaui. K sladin 
■oukroménia a pro Skolj tivnosteusků Bestrojil, Sefiit I. a II., 
IV.— VI. V Hradci KrAloíé, sestavovatel (c. k. ředitel stAtni 
íkoly řemcslniuké v Jaromiři), obálka tiSiena u Bratři Peřinft 
v Hradci Králové, listy litografováuy u Theodora Hemshého tnm- 
tíi: listy v obiku 64 X 37 cm. Jednotlivý seSit po 2 zl. 50 kr, 
Celé dílo obsahovati bude 10 seiitů (8G lixtO) za 18 zl. (v přod- 


zl) Obsah: 

Seiit I. (9 list&.l Latinka; nonniilni plamo psai-I, turné uíiké 
písmo ítllové a komposice. - it. (8 tiatn.) Plamo ola-oulUi. 
Koniposiie. — IV. (10 lislO.) himtké pinio modei-n( a lak tvani ^'^^ ^ ŮH „...»>.,. - ....... 

Mi/pMé. — v. (9 liatfi.) Éinulcé pUma hiUkovi a groteikuL 
KíinipoBice. — VI, (9 lintfi.) PUmo rtnaitianěaL Komposice. 

StudDÍřkOVá BožeoA, Úvaliy a ukázky melhodíckí ■ obom Hol 
vioM-fk^ch. Vík Urbtiikovs Bibtiotěkn pnedagogickíi, sv. CLXIV. 

Starhl Jan, Mal^ průvítdce pH vykladení a lUeratuH ieilcé. Obuh : 
1. Záitupkg. 11. Záktadavi vuUríkt/. 111. Dmky btuaíelvt. IV. 
Přeldady dljin Itíeratuiy faké. Va Slaném, Bpiíoi-Btel {ředittl 
m&lt. iko\j dfv£i ve SIxoéiD), tiikcm J. Kokjtf; v. S. (6!t etr.j 
36 kr. 

StupPCký FrsntUek, O povodni jizenki v trpmi t. ISSU. Hjdro- 
tBL-hniťká BtudÍB. V Prsie, 1890., apiaovatel (kráL leroaký ioienýr- 
Adjnnkt), tiskem B. Orunda s V. SrnloDě na Krdl. Vinohradech; 
v. 8. (65 ítr.) 

Surbardx prof Ant., Poxndmka o Ičrivce vratu j\ali plochy ritno- 
atnírek íesliho étupně. 3 tabulkou XI. (Předloženo dne 39. května 
1891.) ZvlAStDÍ otisk t Vestaika královské Scaké spol-énoetí 
oAub. V Praie. Královakil ieAi apoleínoat nánk (Fr. &irni£ 
kom.); T. 8. (869.-374. atr.} 20 kr. 

Sůva. Dsnnik politii^ko-aocUlnA-petrolejiiI s tendeoi^I kaufiako- 
vou. — Klapaika. ■ ttey&znaj urgán veikerých po svété koit. 
V Chrudimi 31. proBioce 1S9I. VjchAzí vid? o S^Iveatni re vaL 
fol. (2 atr.) tiakem a náklndenn Su PospiSila xet& v CbradimL 
Čiilo 10 kr. 

Svátek JoBef, Ailrolog. (llvCzdopravec.) Hiatorícký romAn. (Zá- 
bavní příloha k „PrHŽskÉmu Denniku".) V Pmie, tiakem iníato- 
di'íitelik£ kuihtiakAm? ; 8. (Dílu I. atr. £61.-644., dílu 11. alr. 
1.-132.) VjťhAii díla. 

— Obrazy i kulluntkli díjtH ietkýck. Seiit 4.— 14. (Dílu I. >el 
4.-7.11 dilnll. aeS. 1.— 7.) V Praze, J. Otto; v. 8. (Dilu 1. atr. 
145.-316. a dílu II. atr. ].— 327.) Sel. 14. Ka 20 kr., oalatoi 
po 40 kr. 

— Totéi. Dii I. a 11. (315 a 327 ítr.) Díl I. S il. 80 kr., Dii 11. 
S ■!. 60 kr. 

Svétlá Karolina. {Podabiina.) Vii Albaio, Ceaké, 1.1. 

Svttozor pro ikolu a ďdni. {JAliikav.) Sv. III. a IV. V Prače, 

1893., 1. L. Kober; fol. 

8v, III. Obraty k ndiDrn^u vyulocáiti. S vjBíítlajiuíni tezt«Bi 

Ivana TomíUe, jejž xp sloveiiílinT přeložil Dr. Jan V. 

Novák. PAté vjdáni. (8 atr. teilu a XXX barv. Ub-) kart 

4 ml. 84 kr. 

Sv. IV. Nátomý přirodopU plar-toa, 8 vjsvřtlujíťíni textem 

ptof. PnvU JehliCkj. Vjobrazenl 195 vénié dle pfirodT kře- 

eleiij'cb a malovanýi-h druhQ ptákS dom&duh a ciioKemakých 

na XXX Ubulkich. Drahé, noiměnéné vydáni. (26 atr. textn 

a XXX bHrv. tab.) kart. 4 al. 80 kr. 
Svnboda Aut., Z knihy přírody. Vi/s Urbánkova Ůatředn! knihoTOft- 

pro Jcakon mládež, (. 68. a 69. 

— ZeíHtka a dtU. Vii Knihovna, DítskA, í. V. 

— Dr. J.. tJpJa/j domácí líkař. Lékařský rAdce idravých i cho- 
rých. Setít 1.— la. V Praie, Buraik a Kohout; v. 8. (Sir, I.— 3S4.) Úplni aai ve 30 saitech, kteri vjchAiejl ve IhStácb Utl- 

daoiíich, po 30 kr. 
Svoboda VieUv, l^ídku (rBiné). Tii Knihorna, Mali, pro Utíj. 
SgUattii JAo Svalottí Pia IX. Vis Briids Jku. Šattt Ludvík, PrAvodie po ietki mnUeeki obstavte venkovtki. 
Tic tKin. 

SafaHb Pavel Joaef. (Podobima.) Tii Album, České, 14. 

^frtnek FrniiL a, Alex. Beroard, Neroitopit pro pátou íHAu 
gymnaňalní. Dnihé, opravené vjdáDÍ. O 114 obrnisch. V Prue 
1 ve TlJni, F. Tempiký; r. B. (Ukaaovatel a 80 Btr.) 4Ii kr., 
v platné vkz. 66 kr. 

Šsikova MoravM Bibliotéka. Ročník VI. Selit 13— 34., RoSník 
vn. Seiit I.~4. Dílo XLI.— XUV. Ve Vel. MeiiHíl, J. F. 
Šiilek; e. Seíit po 10 kr. 

R. VI. Beiit 13. a U. Dílo XLI. VttaiiAi pUbOis. Povídky 
od J, L. Hrdiny. (Str. 305.— 874.) — Úplné (874 rtr.) 80 kr. 
R. VI. setít 14. (£Áat.) —80. Dflo XLU. Z Jihu. Tré povídek 
od F. J. A.ndrltka. (898 str.) 60 kr. 

R, VI. seiiliO. (část.)— 24. Dilo XLIII. iVa Síonntht. Ceeto- 
piiné obráskj £ KraiÍBka a Korutan. Napsala Anna Behiková. 
(18! str.) 36 kr. 

R. VII. Beíit ].— 4. DHo XLIV. Sebrané ipíty Frantiiky 
StrAnecké. PofidA Frant. Dlouhý. S podobisnou a iivolo- 
piiem spisovatelíiným. DII 1. PrmtíUey, obrazy a iríy, Svttiak 11. 

. (Str. 1.— 824.) 

Sedlra V., VerSe. v JaTomíH, Fr. Popelka; m. 8. (88 str.) 40 kr. 

^edlbauerová M., Prml ki>ěis. Báanl. V Praie, spisovatelka 
(Žilkov 376.); 8. (89 str.) 60 kr. 

^Jnoha-LIpodolítký Jar. V., Do«bL RomantickA hra ve dvon 
j«dQtLnIch. V Prase- Karlině, RndolfStorch; m. 6. '32 str.) 20 kr. 

štmali*mut pro kriUovtlví Ceiké. Sestaven na likladě imocnénl 
T^B. c. k, místo dríitelBtvI s paniitfm úfedních pramenfi. V Praaa, 
C. k. mlstodríitelitví (F. Kytka kom.); m. 4. (XVI a 640 Str.) 5 cl. 

HembírK Fr., Vijiny Mlřcdovéké, Vil Dějepis vieobecný, 

§eaoa An^nstin, Branka. Novella. naložil Frant Fahonn. 
V Snlici, &umavBk4 knibtiakirna J. Janaký (Alois Srdce v Praze 

. kom.)' 8. (201 str.) 40 kr. 

Šlmáéek Josef, Vinaftlvi d králontvi ěttkém. SpiB Jeiinajlcl o po- 
íitcfch, roiTOJi a njnějlím atavu vinařství. 8 19 obraaj. Na 
likladS asneieni vinařského Bpolku pro krAlovství íeaké. Třetí 
rocmnoíené vydAní, uspořAdané pro vieobeonon zemskou vý- 
stavo v Praze 1891. na oslavn jubilea první průrajalové výstavy 
r. 1791. v Praze pod nejvyíilm protektor&tem Jeho cla. a krAt. 
Velí JenstvA claaře Frantitka Josefa I. (Teit i némecký.) V Praze, 
Vinařský spolek pro království fioslié; i. (46 str.) 

- M. A., Otec. Hlostroval JoBef Uiricli. Díl I. ffřícA. Díl H. 
S oiitU. V Praze, F. ŠimAček ; v. 8. (288 str.) 1 zl. 80 kr., 
v pl&tně vAe. 2 zl. 40 kr. Tél v 9 seKitacb po Í0 kr. 

— Totiž. Viz Sborník illaitrovaných románů IV, IV. 110 Imittk — 3rim< ^imáíek H. A., SUštS. DII 1. a IL Vit Libaic, «. 1., S. 
Simon Joaef. Za iaa. Batat. V Praxe, 189!., spitovatel (Ed. 

V«ledk« kom.); 8. (XV a 12B str.) SO kr. 
^fp«k Karel, StarU láwki/. Vii Bibliotéka, Divadelní, tv. 183. 
éhipalif, Svatý. V Ural, Tiikem a nAkUdem knibtiakini; bene- 

diktinaké; m. 8. (3b etr.) 10 kr. 
ékornieka Karel, VýcKova a vytiiovánl hluekonémýcK. U£iteiam 

a pHinivcam díti hlucboaémých. V Bodájoviclch, epiaovaUl 

(učitel); 8. (64 str.) 30 kr. 
Skřeta Karel. {Podobiina.) Via Album, Čeaká. 4. 
SlfChts J. E., Haipodáf a výměnkář aneb Krotšta ze vti. Tiz 

Ochotník, Divadelu!, bv. 837. 

— V rSiném vdiichn. Vi» PHtsl domoviny, íls. 6. 

~ KMvokláttfký Jan, lUutlrovaný prúeodee po král. hl. měilf 
Pťaxt, te Itali hUloriikoa a mUtopitnou. Tia Horschke a KailkA. 

SmldfR Karel, Faedagagieký ojinsm „Bahifky* BtAtng Nimcmi. 
V Praae, 18K2., I. L. Kober; 8. (34 itr.) ÍO kr. 

SnllOTský A. V., PeiAMlalá dratnala. Sraaek 1. NaíaUe. — Scéna 
te taloHK. V Praae, Dr. Fraut. Ba^koTský; 6. (118 itr.) 60 kr. 

— SpUy nípramé. fjbnmú vydini. Sruek IV. a VII. V Praxe, 
F. &iiDÍeek: 8. 

Bt. IV. Stai-okoril^ filotaf. Dmhi yjikiiL (S86 atr.) 1 il., 
v plÁtnS vÁa. 1 tX. 60 kr. 

8v. VII. Pod dálkovými teHcha-oů. — Spálený Simák. — Baroa 
Smima. — Perla v hrtábi kaxajae^ — Iie»iii panenka. (866 itr.i 
1 El. 80 kr, v plátně via. 1 il. 80 kr. 
Solin Joaef, Fřitpěvek fcu Iheorii notnlká obloukovýiA. Tia Bot- 

prav; České Akademie, Tt. II. R. I. 6. 1. 
Spaíek TAcIhv, Lbtky i af«Křen^ knikg. Tix Beaedj mlideie, 
■v. 87S. 

— Otcova krev. Via rotel domovlnj, fils. 4. 

— Za oavUay. Via Zábavy veíeroi, íía. 6, 

Spaůhel Vil., Jan Strfkft a Ant. Konat. Viták, Uluvmdcé ta- 
bulky. Mluíiiice 1. Čialo 1.— 4. V Praae, F. Bartel (dřeíorjL 
iatav); 4. listy po 98 X 66 cm. po 80 kr. 

^Itddy, Mumrajoci, aneb krátcí a sammovot pKbíhové o dinech 
a mnohých vScevh (taalnýcli i neitaatnýub, veaelýcb i imutných, 
obecných i osobních, jak v jiných národech a aetoluh, tak ob- 
avláltS v alavném národu a královští'! íeském Ebíhlýck. Pro 
vyraženi mladým i starým lidem i mpreasl a nákladem neholtika 
Pimprňáska, purkmiatrn Menilho Měata Praíského, toho co mu 
ten Uatea tu hUvn na tom rynku araail. Odpovldi aa redakci 
JDC. Ladislav V. Kreal. V Praie, nákl. gibřink. výboru Sokola 
Maloatranskébo; fol. (4 str.) 10 kr. 

Splictaal B„ Pravopiiad cpifení. Roivrh ufebné látky na faodiui 
každé tHdy ikoly aedmitHdni. V Prače, 1893., A, Storxh aya; 
v. 8. (VI a 88 str.) 70 kr. 

Šrámek Tojléch, Řeii o modlitbi. Svatek druhý. O tnodliUii Fánf. 
První tři prosby. Napaal h pťednesl. 8 úcbvalou nejd&at. knlt. 
arcSb. Ordinariatu v Praie a v Bud«joviclcb. T Praie, Cyrillo- drAt«k — dtefks. 111 Methodějflké knihkupectví (Gastav Franci), tiskem Cjríllo-Metho- 
déjské knihtiskárny (V. Kotrba ) ; lex. 8. (222 str.) 1 zl. 40 kr. 

krůtek Josef A., Rukovét pro farni inskUlaci, prvotiny a druhoUny 
knihké. Jednak dle sbírky obřadftv pro cirkevni obvod pražský 
v &íiné dne 15. července 1869. výhradná schválené, jednak na 
zikladě dávného obyčeje v diecesi litoměřické a králobradecké 
sestavil. S pK volením nejdftstnjnějiího Ordinariátu. Třetí vy* 

. dini. y Hradci Králové, Jan Pospiiil; 8. (116 str.) 48 kr. 

Sfa§tilý A. B., Hluchj étrýéek. Viz Storchovo národní loutkové 
divadlo, sv. XllI. — Krakonoi. Tamž, sv. XIV. 

— Na skalisku v moři. Viz Zábavy pro mládež, sv. 171. 

— Ze HJří pHi-ody. Viz Besedy mládeže, sv. 271. 

— ÁlfonSy Program rolnictva Rakouska pro nejprve pfiSti radu 
HUkou, Sestaven ktomu ustanovenou komisí. Odftvodnéní vy- 
pracováno členem komise. V Táboře, spisovatel (rolník v Pada- 
řově), tiskem P. Franka (V. Kraus kom.); 8. (174 str.) 30 kr. 

— Jan, Jan Lepat a Josef Sokol, Čitanka pro íkoly obecné. 
(Vydání trojdílné.) Díl první. Za pomoci některých jiných složili. 
(Nezměněný otisk textu z roku 1890.) V Praze, C. k. školní 
knihosklad; v. 8. (122 str.) kart 40 kr. 

— a Josef Sokol, Čitanka pro íkoly obecné, (Vydání pětidílné.) 
Díl U. Za pomoci jiných složili. (Nezměněný otisk textu z roku 
1890.) Tamž; v. 8. (116 str.) kart. 23 kr. 

Totéž. Dii 111. (176 str.) kart. 32 kr. 

— Jan Lepař a Josef Sokol, Čitanka pro ikoly obecné. (Vydáni 
osmidílně.) Díl I. Za pomoci některých íiných složili. (Nezmě- 
něný otisk textu z roku 1890.) Tamž; v. 8. (110 str.) kart. 18 kr. 

— Josef Sokoly čitanka pro Školy obecné. (Vydání osmidílni.) 
IMl II. Za pomoci některých jiných složili. (Nezměněný otisk 
textu z roku 1890.) Tamž; v. 8. (104 str.) kart. 20 kr. 

Totéž. Díl III. (162 str.) kart. 30 kr. 

^ Jan Lepai" a Josef Sokol, Čitanka pro Školy obecné. (Vydání 
osmidílně.) Díl IV. Za pomoci některých jiných složili. (Nezmě- 
něný otisk textu z r. 1890.) Tamž; v. 8. (192 str.) kart. 36 kr. 

Totéž. Díl V. (220 str.) kart. 40 kr. 

Totéž. Díl VI. (192 str.) v plátně váz. 42 kr. 

— Totéž. Díl VII. (17i str.) v plátně váz. 44 kr. 

K. Ti<*ftrunk, Dr. Ant. Tilie a Josef Sokol, Čitanka pro 

•kofy obecné. (Vydání osmidílně.) Díl VIII. S obrazem Jeho 
Veličenstva císaře FrantiSka Josefa I. Za pomoci některých 
jiných složili. (Nezměněný otisk textu z roku 1890.) Tamž; 
v. 8. (292 str.) v plátně váz. 64 kr. 

^ — a Josef Sokol, Mluvnice pro ikoly obecné. Díl I. (ZvláStě 
ke II. dílu čítanky osmidílně.) (Nezměněný otisk textu z r. 1890.) 
Tamž; v. 8. (43 str.) 10 kr. 

Totéž. Díl II. (Zvláště ke III. dílu Čítanky osmidílně.) 

(68 str.) 16 kr. 

Totéž. Díl UI. (Zvláště ku IV. a V. dílu čítanky osmi- 

. dilné.) (120 str.) kart 26 kr. 

Stefka Jan, Mluvnické tabulky. Viz Špaňhel V., Jan Štefka a Ant. 
Konst. Víták. ť:- 112 dl«P«IHl Štípánťk H., FehiiHA ehtnelnkt. Práice ve chmelnici s lUv 
cbmele v r. 1800. Obeaíeno ve ZprirS sifedni hospod, iknl; 
v BoudoUi n. L. [Hrniholafiky} es Školní rok 1890.— 91. 
— Jo»., O graviiOBi- B tabulkou. Obsaženo ve Výroíní ipriri 

TjíSfuh reálných Skol t Riikovnice er Ikolni rok 1890.— 91. 
Štétkk Josef, Obraxif ( dijln se přirovnání. Viz Knihovnu aííMliki, 
■ei. 9.— 18. ~ Fjitíaď f^ffnJtď ítenJ Fouňi<»o obiaien^ « £ » 
tance IrojdBni. Titmt, HeK. V.— 8. 
átitný TomAS. CPbďo&ťzno.; Vic Albnm, Česhí, 8. 

— {Životopit.) Vin aiavÍD. 

Štolba Josef, Dt-amalickd díla. I. Kfivé cetty. Veselohra o třech 
jednáních. V Prsre, F. Šimáíok; m. 8. (139 itr.) 60 kr. 

— Prala. Obrss le iivou mexických indiÁDŮ. Dnthé vydáni, j«i 
illastroval Viktor OlivL V Prase, 1893., J, Otto; 8. (103 str.) 1 il. 

— Za polární hruh. Črtj i drohiho výletu do Švédska. 8 68 vr. 
obraienlnii. Seíit 2.— 7. TaoiS; v. 8. (StT. 33.— 236.) 8e>. po 
30 kr. (ŮpIni vyllo r. 1890.) 

— Totiž. Via Z uaSich a cisIch vlasti. 

Stvrtnlk Adolf, Panici královkého a horního mitla 6. Budijovk. 
se Evláitnlm zřetelem kn vývoji Života spolkového v poaledDÍm 

. tíicetileti a mužA o církev, stát, vlast aneb místo lasloníilých 
a sUvem věcf v miste r. 1891. dle spolshrivých pramenil po- 
dává. S děsili vjobraienlmi. V Cee. Budéjoviuích, spisovatel, 
tiskem Vojt Matoaie ; 8. (138 str.) 40 kr. 

Sobert Fr. Ad., Oímj rok Národního divadla. V Praze, Dmlstro 
Kár. divadla; 8. (S8 str.) SO kr. 

— Vývod rodu ŠtihtTtAv a WoboHlův ve v^chodnich čechdeh i >'• 
jich nejbHatm pfibtaentlvem. Dle famtuh matrik sestavil. Tiitino 
jako rukopU. V Praze, sestavovatel, tiskem F. Šiioiíkii; Tabule 
84 X fi3 cm. 

SDbrt Prant,, Nlkteré mtíhodieki pokyny hu kniie: „Učebnice -i 
čítanka franrouiaká", dil 1., již sestavil prof. Frant. Šnbrl- 
Obsaženo ve XVII. výroeni iprAvi cis. král. česki vjSli reálkj 
EarlÍTiské <a Ikolní rok 1S90.— 91. 

— V/tbnice a (Umka francota*ká. DII I. Pro III. iKda fieských 
tkol středních. T Prase, Gustav Neugebaaer ; v. 8. (VlU > 
164 Btr.) li kr., v plAtné vái. 90 kr. 

— Toléí. Druhé slruřnějSi vjdini, Tamí; v. 8. (VIII a 143 str.) 
72 kr., v plátně vis. 90 kr. 

Sole Ot. a P. Pařizpk, Oplicki konttaaty rhamnoty. Vis Paíisek 
P. a Ot. šulc. 

— P. J., QraítttanL Hojni sbfrka ilitských přáni k novému rokn, 
jmeninám i nsToseninim rodiffi, pfibazných a přátel. Pro mUdeí 
íeskoslovanskou sebral a sepsal. Schváleno konferenci ačitelstis 
pražského. Čtvrté vydáni, V Prase ■ Karlin i, M. Knapp; 8. 
(128 str.) 38 kr. 

— Vleobtcaý gralulaní. Hojná sbírka přáni k novému rokn, jme- 
ninám i narozenináni, jakož I řeíi a básně příležitostné, sloví 
do pamálnikn, nápisj náhrobní ald. Sebral a sepsal. Čtvrté 
vydáni. Tamži 8. (864 str.) TO kr. 

Šum»V9ký. Vis Benei-Šnmavský VAcUv. 
^ ;s m ^váb Josef, V^ntavni knplel. Nnpsnl a vípni přAtelflui i npprAteHhn 
luSi lýstfivj nu obIuvu toho dnihřlio milioim věnuje, L— V. 
vfňkiíi. V Prjwe, vjd.vi.U] (JJI, Mo»t«'kí ul. í. 4. n.), tiskem 

^ j. Otty; 8. (7 Mt.) 10 kr, 

švábovy K InpmantlOTT Komické výtlupg, haplety, deMawtaee a 
ieríi/. Ve abfrkn spořAdal > vSem pMtel&ni ^éskélio hamoni i TSem 
pDfndHtelfim sitbiiv s beaed vydal Jan Leiek. 1. dít. V Lon- 
nerb, Theodor Venta; 8. (173 str.) 1 %\. 

Šcanda dudák. Poatnlk hninoristickí. VeBfllý orgin XVIU. Ko- 
■lamnf Merendj HěJitaiiHké Benedj v Frsze. Vydavatel n redaktor 
I^At HeTrmann. Ofslo prvni a poslední. S4. ledna 1891. 
Rofaik letoinf. V Prnie, NiikUdem Zdbavniho výboru Heifanaké 
b«»eil7 (F. Topif. kom.); 8. (16 str.) £0 kr. Táboreký Fr., Kapitála e hygienl ikolni: O polodamím t/puíevdnL 
Obiaíeno ve VýroJ<ní zprivS vjiSi dUtl tkol; kril. hlav. místii 
Prahj la íkolnl rok 1890.-91. 

- Slard komedie. Vii Bibliolřkn, Bslonni, í, LXXV. 

I>m Dr. Em., Algebra. VjHlm tHdAm attednicli Skol íeibýuh. 
upravil. Čtvrté přehlédnuté vycIAnl, aprnvené dle nových oaoov 
níebnýcb. V Praiu, 1892., Jednota i<eskýi-h matbematikA ; v. 8. 
IVIII ■ 3.14 str.) v pUtne vAx. I iI. «0 kr. 

ra;(BiiiB: látky a dvorný tpolefnik. Navedeni důležité cejnéna 
pro lidi mladé, jak se sluínS chovati m^f vfibec a nvlitlStř 
v lásce. Obsabajicl pHhlad; a viory dopisA pro vieliké píihodj 
a případy, naskytnjici se v pomérpch zaniitovfinýfb. ~ Nový 
galanlhome. Návod, kterak ae zachovati mAine ve spolEÍnosti 
A pfi r&zných pHleiitostcch. Mladému světu vfnuje F. J. K. 

V Jilemnici, A. Neubert nvnl Rudolf Storch v Karlíne ; m. 8. 
i 96 str., V a 7a atr.) 82 kr! 

aneb : Dvorný tpoleřnik. Navedeni dftleiité zejména pro 

lidi mladé, jak se sluinfi chovati mají vůbec a EvUité v lAsce. 

V Lounech, T. Venta; m. 8. (192 str.) kart. 40 kr. 
Taiinkauiei- a zápat plvr.H na Warlburce. Víz Urbénkova Bibliotéka. 

opemich a operetnlch teitfiv, bv. 69. 
Taubeoek Karel a Karel Torovka, Rukovíl IkotttvI abemého. 

Seiit 2.-5. V Praie, I. L. Kober; v. 8. (Str. 49.-223.) 8eíit 

po 30 kr. 

TotÉí. Díl I. Organisare SkoMvi. 1892. (223 str.) 1 il, 50 kr. 

Tíbldl Jurualav, Eottlinopit pra hotpodáft. Pro íAky simntch 

« pokrajovacicb Skol hospodářských a pro liospodářs vfibec. 

V Chradiuii, St. Pospikila zet; v. 8. (32 str.) 

TpgDér Esaiaš, Plttň o Pl-ííAío/oví. Frithiofs sag*- Přeložil J. V. 

aiídek. V Praze, J. Qtto; 6. (162 str.) 1 il. 20 kr. 
Tfige Dr. Jon., Bihno/lini legend éfik^di Mvatýek z rukopitÚ král. 

dcaraí a etátni knlhoony mnichoviké. Předloíeno 26. ledna 18U1. 

Zvláitni otisk K Věstnika královské íeské gpoleftnoBti nAuk. 

V Praie, Královská £eská spoleénoat nauk (Fr. fiivnᣠkom.); 
v. 8. (61. — 6fi. str.) 6 kr. 
Trklý Vilém, Xoiié obdiodat amlouvg. Vii Sliirka drobných spisli 
lioapodAfgkýťli. tei, G. 

Ttii, MUto o iiaHttvi. Vit BeriiitíKV J. ii J. JaiiouSek. 

Tesař Jos., Aua/i/licbj ktiě ativm/l a keřů Hrailce Krdioré a nkoU 
ObsRŽeDO ve Vj-roftii xprtvé k. k. vjSíi lealuÉ tkol? v Ursdti 
KrAlovč ZA Skalní rok 1890.— 91. 

Tetiarová Lii<linilii, yaiin mallfkjtiu Dniliň »birkn p&voduúli 
plaDÍ, Ler a l>ňsni£ok pro ikuly uiHtcřské a opatrovny. V Praze- 
Karljiiě, M. Kuappi 8. (72 str.) 36 kr. 

Tétnapii !e*k§ dle soattaiiif Oabelthergei-ovg. Sestavěti kouiiíi 
]. prnŽHkélio spolku steuogrHffi Qabelsbergvrnkých. Hednié 17. 
dAiil upravené vt: shodě se gneBeuiiai HI. sjeiilu Ěeakých (ěsuu- 
pÍBi;(i. V Praze, I. pražsky Hpolek steuugraffi Gubelsbergerskvih. 
tiskem Politiky a J. Farského; v. 8. (57 A 61 Btr.) v plAtné >-ái. 
80 kr. 

Theurlet André, Podzimní látka. — BIgarreau. Vil Oltova Laviiiš 
knihovna nilrodni, £Í!ilo 103. 

Thomaj-er Frant. J., Četké oooce. Uil 1. Jablka. Soruiáloi sorii- 
uient 60 druha isblek. Selil 5., 6. Obrazy dle přirodv malovala 
Katy BůSková. V Praie, wdavatolé a nakladatele M. Fuliu 
a Fr. Thomayer (Žižkov, Rajská zahrada!, tÍBkem J. B. Vi- 
límka, barirotisk L. Koppe-bo na áiDÍL-hoví-, m. 4. PfedpUtui' 
na 1. díl (12 gemta Ě. ÓO bnrvotiakfl a text) 12 zl. 60 kr., ..-tua 
I. dilu po ukonf. 15 z1. 
Obsah: 
Seí. 5. Cdf- Alexandr. — .1/fleií fetkd. — Parména iarlatocd. — 
Stntla lesklá. — ňehtáf lOadkoBU^. (20 str. textu a á malov. 
tabulek.) 

Seiit 6. Jailriidf Farkei-ův. — Benela oHanatomi. — Tttntla 
Burchardlen-a. — Vfjlimek chocholalj. -• Strijmka. (dO str. tťjlu 
n 5 malov, tah.) 

— i)rof. Dr. Jiia., O nitítiých v^dálenliííck uádedcUk i-elenre ui.- 
foeé. Víe Sliírka přednáíek z oboru lékntahého, sei. 19. 

Tlrftnink K., čítanka p,-o Skoly obecní. Vlil Viz étastnv Jíl:. 
Tichá Hermina, .Vriro<ř«f ti/Sieás.i lidu moramkého. Vií Valtrov^i 

Antonie a Hermína Tiehá. 
lillf Dr Ant., Čilaaka pro iloly obecué. Viz ^(asliiý J»u. 

— Uéebuice zetHépitu obecného i i-akouekouJierfkélio pro ikoly iti-tdui 
a ŮMlavi/ uilteUké. svazek I], Zemipis rakou»kouliei-ik^. Pálí 
vydíní. S 6 výkreav. V Praee, I. L. Kober; v. 8, (IV a \U sti. 
v pUtne vAi, 90 kr. 

— Učebnice ztmfpitu pro Školy miítautké. Prvý stupeň. Pité vv. 
dinL S 25 výkresí. V Praze, 1893., Fr. A. Urbánek; v. B- 
(67 Btr.) 40 kr., váz, 50 kr. • 

— Uíebniee semipiiu pro lUlavy tičHeUki. Díl II. V Praze, I. L. 
Kober; v. 8. (.-1 str.) 65 kr., v plituĚ vAz. 75 kr. 

Ilmko Antoniu E., Macko. Viz Knižuii^a zábavného n uiíitoíuÉb « 

fitania, 15. — Výprava ,ia terernú točnu. Tami, 11.— 12. 
IlM-blf-r P. Frant. S.raf., Ozvěna z Aiaitl. VÍi Stuirk P. Horberl 

a P. Frant. Seraf. Tia^hl^r. 
TlU Eltore, Marietta. Heliogravura Williania Ungera. Obiiz 
Tlníhoř — Treylwl. 116 

6&X9Scm. Podle pQvodního obrnsu, jenž nJklež! obrAzárně 

Spaleínosti vlast. pťAtel uměni v Pmie n tnmtéí jest vjstavsD. 

Prémie čleiiflm Krasoumné Jednoty pro krit, Cdské nA rok 1891. 

» rořnt pHspévak 6 il, (Vi« téi Robí. Robert.) 
TlUÍhof VArlar, O někíeiých liHe/i kartografických. S tnčulkou. 

Obsnieno ve Zprávě cIb. krAl. reálního a vjiillio gjiDDABia 

v KoKní ZA fikotni rok 1B90.— 91. 
Tobolka, MytUof^ká. Viz Černý J. V. 
Tolstoj hrftbě L. N., Oeltlvo, cklapecCvo a mlddeneclvo. Přeložil 

AurBl StTk. Sviizok I. V Ruíomberku (Uhrj), Karol Sslva; 8. 

(lUž str.) -15 kr. 

- Ján Biu. Z ^Jřisnej PoVaiij" potoinkom HuBítov a vyaUncom 
aloreDským na Bvnode v RulinpeKte r. 1891.— 9Í. veiiaje Slávo 
Čubrsdflký. 'Tnmi; m. 6. (:í8 atr) 3 kr. 

- R E. BurDtiovA, O pomiru pohlavním. (PHloh ,Čnaopiflu če- 
ského studentstva" č. 3.) V Prase, Vydavatelstvo „Čnsopísu íea. 
ítudentstva"; m. 8. (18 str.) 10 kr. 

Tomek VÁt-alnv Vlndivoj, Dije ki-áloeitoi Čtikého. Šesté vydáni. 
8 Ifrnii mapami historiiikými s výkladem. SeS. 7.— 10. V Praie, 
Fr. ňivnáí; v, 8. (Str. 289.-133. Výklad ke třem liiBtorickým 
niípám. NkpbaI prof. Dr. J. Kalousek. [16 str.] a 3 histor. mapy.) 
Síi. po SO kr. 

- Totéž. Úplné. (132 str. Výklad [16 str.] a 3 hialor, mapy.) 
3 il , v plátně váz. 3 x\. 00 kr. 

- D/jepii mfita Prahy. Dnih* vydáni. Dii I. Tamž, 1892.; v. 3. 
ÍVIII a 658 sir.) 5 x\. <S0 kr., váz. 6 zl. 60 kr. TéŽ ve U seílitech 
pn 40 kr. 

- Dijepii utíSíta Prahy. Díl VIII. Viz Bibliotéka, Novočeská, 
íislo XVllI. 

TomeS Jan, Chmel, jeho význam, vypíiíovátti a oietfoiiiíní. Na 
zÁkladě literatury odborné a vlastni zkalenosti napsal. Se 7i \~v- 
obraženími. V Praze, A. Keinvrart; 8. (242 str.) 1 i\. 80 kr. 

- Totéi. Vií Knihovna, Hospodářská, í 16. 

TomSIé Ivan, Obraxi/ k uázoraéiiiu oyu/ooifaS. Viz Světozor pro 

ikolu a d&m, sv. III. 
Tonner Km,, Slovo o unií jiibiťjnl vf/ilavi semiké. Obsaženo 

v SIX. rofni zprávě a Českosiovanské akademii obt^hodni v Praze 

za rok ikolni 1890,— 91. 
TramplfP prof. R., Mapy. Přeloíil prof. K. Filípovský. Afňka. 

Miřitko 1 : 44,000.000. — AaU. MěKtko I : 44,000.000 — Au- 

itralit. SJĚHtko 1 : 44,000.000. — Evropa. Měřítko I : a2,000.000. 

~ JiÍHÍ Amerika. MÉfítko 1 : 41.00ft.000. - KrrfíoBííoi Če»ké. 

Měřítko 1 : l.SOOiOOO, — Markrabtlui Moravské a Vévodstvi 

Steztki. Měřítko I ; 900,000. — Mocndřalvl Ratomko-Uhertké. Mě. 

Htko 1:4,800.000. — Sever-il Amerika. Máfítko 1:44,000.000, 

Ve Vidni, C. k. dvorni a státní tiskárna; listy 36 X 30 on 

Ireybal prof. Rud., fíotpoddřtké zkuiebaé itanice. Prostonárodi 
spisek pro potřebu rolnictva, V Plzni, Nákl.idem okresního ii 
stupitelstva Plzeňského, tiskem J. R. Port-a; v. 8. (40 str.) 

~ Sauka o polním hoipodářtlni pro lacívo útlavúv učilelik^ch a 116 TmrbK — TtI. uHttlttoo ticol obětních, pomocná ktíha pro ríÍM a pokrtttitvaei 
ikoly hetpoddftké. SvitseklI. Znhmuje: k) Víeobttnj a poárohn^ 

fínc velkého i drobného zvÍf-KÍva, n B) S-právoeUu, ňfeímHi-!. 
zemědiJak4 xňkonij, itoJiilltu, pnkraiovací Skolí/ hoijiodáfiké a lu- 
hrádky Ikotni. Druhé, zveU nove zprsiuvané vydAni. Se 10» vt- 
obrnzeniini. V PraEe, A. Beinw«rli v, 8. (190 sir.) 1 il. 80 kr, 
vAz. 2 a1. 10 kr. 
Trrybal prof. Rud., Navka o polním hotpodáfttvi. Úplné. Se 161 
vyobraiBulmi, (ISG ■ láO utr,) 3 ú. 30 kr. 

— Přehled kotpodáfikiho sáknnodártÍEl za poiledni dobu. Tít 
Mfltice, CeíkoslorntiBki. roluicki, sv. 4. — 5. 

IrUmmel Vitlav, O léěehnfm a jWio vymáháni. Podrobné vrllíeni 
zákonuýth přeilpisfi, pUtných v pHfině povinnosti k nnbnío- 
vAui uákUdfi xti oSetfovAni ve vi-fejuýuh nemocnidch n v prí- 
iini zpfisubu jicfa v^niAhAnl. Pro pottebD prAklickou aeitiivi] 
a nAlez7 nejvjííílch ĎíadB iprivných opatHl. S abevednim rty 
střikem vfcným a přílohou. V Praxe, A. B^nwart; v. 8. (93 *lr.. 
přehleci H abecední reJBlKU vícný) 80 kr. 

lUřťk T., Po»lednl mldtid na Sumaci. Viz CrbAiikova Ustfedni 
knihovna pro feskou oiIAdeí, i. 60. 

Tůna Jaroslav, Caki umilecké vjalavy na Moi-avě. (Morareki 
Beeedé a akad. ferinlnlm klubAut.) Otisk z „Moravaké Orlice". 
V tírué, Nákladem poHd. íeak. nm«l. vj^staw v Oleínii-i, tiskem 
mor. akc. knihliakáni; ; 8. (^3 str.) 

— Pi-ůvadce po /etké utrňítefké ejtlaece venkoeiké. Vii tam. 
Turgenév Ivan Sergejevíf, fipUy 8v. 1. Looeooy sápUky. Vit 

Xnihoi-na, Ruaká, bv. VIII. 
larnovskŤ J. L., Z potulného iívola ktreckého. Nová (obálkové) 

Tjdáni. V Praío, Jaroslav PoBpiiil ; 8. (18i str.) 60 kr. 
Tykař Jan, Po e/ioeelitko-brBumootlLé driUt. Vii Knihován, Nová. 

pro mládež, sv. 92. 
Tyl Jos. Kaj., Sebrané špiii/. Nové, nejladuĚjSi vjdácii {obálkové.) 
Seíit 7.-32, V Praře. I. L. Kober; 8. SeSit po 20 kr. 

Seí. 7. 8v. I. Slefna Liehnlcká. (Dokonf.) — Bfínít Soi- 
liovtkj. — Fothdni doby v Bílé cřii. (Sir. 289.-379.) 

SeS. 7. (;A«.j —10. Sv. II. Pout eetkjch umiIcSv. — Ldika 
•clattenlcy. — Látka vlatlencova. — Láska bdiaíkova. (37S Itr.) 

SeS. 11.— (Sá»t.) H. 8v. III. Pcáialkova dceiiiika. — R«- 
dtbní dohrodi-ua. — Vlasf a matka. — Čtiké gi-oaáty. — Ri- 
rnafnky x Rottifle. — Slaii Tornái. — Dhadelui HdiUl. (371 atr.) 

Sei. U.— 16. 8v. IV. fliííe s ktie tifiA-Ao. — Dalimil. — JV 
tlednl pohanka — Alehtmitla. — 7'ataH u Uolomouix. (363 ilr.) 

8eí. 17.— (d*íl.l ao. Sv. VI. Fo$ltditi 6ed. — Eoztmanec — 
Marif. - Peplfek a Ptpilka. — Knihaf vlatlente. (397 atr.) 

Sel. BO.— {Hal.) 23. 8ť. VU. Bramboří v ČtchóA. — Saálkg 
iia Vylehratlií. — PŽieii v tinei věii — Slu/ný Beaedo, aneb: 
Zaloleai kldiUra Vgiehradikfho. (ST5 sir.) 

Sei. 23.— (řáet) 26. Sv. VlU. Pomninky J> hrobu m^itariikti 
Čecha. — S poeticotU Hcahynei. — Henieh na lieJio. — Settry. — 
Blázaie^ houtlUla. — Slatl! a líratti ceilujícího Ctcka, — Jíra 
z Brkoty. — Opalrnott koruna vtoudi-otli, (363 gtr.) Tyl - Uroň lt7 Set. 26.— (éist) 29. Sv. XI. KráOcé a kratUki pocldky. (tfovA 
Bbirka.) (363 atr.) 

Seí. S9. - {ikmX.) 3!. 8r. XII. Báekorky. — Bá»nf. a betedni 
finti — Hutni a poceiltti arabaky, obrazy a tpráey, — 8alyrxckÍ 
a obranné Hanky. (NovA sbirka.) (H90 atr.) 

a«i. 3S. Hv. XIII. LittTámi a dieaiUlai rotpraoy. (Str. 1— 64.) 
lyl Joa. Khj., Spuy. PoiUi 3. L. Tnrnovakf BSŽné Siilo 
69.-88. DII. Xn. 9eS. 2.-9,, XUI., XIV. 9eí. J.-4, V Prnie, 
AI BToek; v. B. Seiit po 20 kr. Daskj nu dil po 40 kr. 

Číito 69.— íA>te«Dé 77. Díl XII. 3eB. S.'-9. Divadelní hry. 
3*aiek II. Bankrotdf. — Strakonitkj dudák. — Chudj kyklff. — 
Eitnoherm havm. — Maika Sláva. — Jan Hu,. — Knaei 
miny. — Jiřikovo eidinl (Str. 67.-469.) — Úplné. (469 str.) 
I (1. «) kr., v plAtné vii. 2 il. XO kr. 

dlilo 77.— 84. Dii XIII. SeS, 1.— ti. Divadelní hry. Svmeklll. 
TcrdMand iena. — Protlov k oťacřeni ar*ny oe PUn>»ee. — 
Slocantká lApa, — BemeitnUkA mertnda. — Žiika t T^eanva. — 
JVoiíoti k přtdttaveni pro Chmdinuké pohofetee. — ČeH na 
zemi. — Ltfii panna. — Uěitané a iludenlt. — Slavnoitní kra. — 
Slarí miMto a Malá iSfronn. — Sňatek paaoentkůo. — Oba ítlmy 
AU C»»tBlti«. — Vdovecile Deinhurdittaiiiři. — .Vaíraenee 
dle fruicoaiBkélio vondevitlu. (48ii str.) 1 e1. 611 kr., v plAtní 
Tál. í eI. 40 kr. 

(!;Wo86.— 88. DII XIV. 8eS. 1.— *. Sphy drobné: BdAorky.— 
Buedni ďeni. — Kázni vlntteneeké. — Roxpraey literární a dí- 
raddni. (Str. 1.— SHO.) — Život a dobaJ. K. Tyla odj. L.Tdt- 
noTského přidávi le k uíkterým leíitAni po itrchn. (Str. 81. 
-840.) U>eiií dpamSeíi apoílotů. Přeldil Fr. NovKk, V Pmio, BpÍBOVilt«I 

IJ. Bniteťký kom.); 8. (17 ítr.) SS kr. 
manko AVn diela Jeho efji, n kr. Výsostí komnoiho princii 8u- 

dolfii „Rakúsko-uborakA monitrchiii v pišme i v obraKoch**. 

S najvjíiim dovolením do iloveníkej reíi preloiil prof. Dr. 

ťloríaii Cherven. Sr>liit I.-IX. V RadnpeKti. 1889.— 1891., 

Spolok i1o<. uh. krsj. rzdelAvnci (Nngjioeto atetk 9se,, Lumniver 

kivéhAwi); i. (Str. 1.— aSO,) 
Uket eMcvt. Upoioínka nu istnlUc.i, ktori dne 14. eAH 1S90. 

T Kr>b2icii:h konAnii byla. V Krnbíii-kh, E. O. A. Molnir 

(farAř er. ref. tboru), tiskem A. Hnreíe t Roudnici d. L. ; 

•• 8. (i7 str.) 
Voftr Ladvlk, Mlada, kniina abatyit. Vii SpiaA pro mUdei, 

í. XXXVIII 

- Povídky a báchorky. Vic Resedy mUdele, bt. 379. 
!:pominka na vleob. Etnu. Jnb. v^it. r. 1891. v Fraxt. Vii Zemfi- 

dílrtvi na vieob. ii-im. jnb. výsU 

— Sokola Koiff'ik^ho na tlannoif i-oibíiuIí praporu dne 7. iervna 
mi. Obanh: BratHm. Ke tltta. Sieo z organiiace •'okolttoa. 
Vaiik Sokola Koifíikého. Prvé pělileU Sokola KoHftkéka. .Voie 
tlatiitika. Pofitd ríttvnotli rozninutl praporu. Sesbivil a vjdal .v- 118 Orbinkova Bibliotéka ~ Urbánkova Knlborna. I F. Doležal. V KoSiHch, vydavatel, aut. tisk J. VaĎáč«; 4. 
(20 str.) 20 kr. 
Urbánkova Bibliotéka operních a operelntrh textúv. Řada II. 
Svazek 61., 62., 64., 69.-72., 74. a 75, V Praze, 1891.— 1892., 
Fr. A. Urbánek; 8. Sv. 71. za 20 kr., ostatní po 30 kr. 

Sv. 61. Dvě vdovy. Komická opera o dvou jednáních. Teit 
od Mallefille-a přeložil Em. Ziingel. Hudba od B. Sme- 
tany. Druhé, doplněné vydání. (72 str.) 

Sv. 62. Němá z Portici, Velká opera o pěti iednnníeh. Text 
od Scribe. Z frančiny přeložil Aug. £ug. Mužik. Hudbu 
složil D. F. E. A uber. Druhé vydáni. (50 str.) 

Sv. 64. Vestálka. Opera o třech jednáních od Gasparda Spon- 
tini-a. Přeložil E. Z. (43 str.) 

Sv. 69. Tanr^&uBtr a zápas pěvců na Warthurce. Velká ro- 
mantická opera o 3 dějstvích. Přeložil V. J. Novotný. Hudbu 
složil Richard Wagner. Druhé vydání. (40 str.) 

Sv. 70. Lejía, Velká romantická opera v pateru dějství. Dle 
novelly Bulw^erovy sepsala Eliška Krásnohorská. Hudbu 
složil Karel Bendi. Druhé vydání. (58 str.) 

Sv. 71. V studni, Operetka o jednom jednání. Slova od KarU 
Sabiny. Hudba od Viléma Blodka. Druhé vydání. (29 »\t.\ 

Sv. 72. Nevěsta husitská. Velká romantická zpěvohra s tanc<>m 
o pěti jednáních od Edvarda Riiffera. Hudbu složil Karel 
R. éebor. Čtvrté vydání. (47 str.) 

Sv. 74. Tajemství, Komická opera o třech dějstvích. Text od 
Elišky Krásno horské. Hudbu složil Bedřich Smetana. 
Druhé vydání. (56 str.) 

Sv. 75. Strainý dvůr. Opera o čtyřech jednáních na slova 
Jana Ch§cinského. Z polského přeložil Jindřich H. Bohin. 
Hudbu složil Stanislav M o n i u s z k o. (G4 str.) 

— Bibliotéka paedagogická. Sbírka spisův pro učitele, pěstounj, 
rodiče a vzdělavatele lidu vůbec, vydávaná pomocí osvědčených 
našich paedflgogfiv. Svazek CLVllI , CLXI., CLXIII. a CLXIV. 
Tamž; v. 8. 

Sv. CLVm. Cvičeni pravopisná pro obecnou ikolu. Se zvláštním 
zřením k souhláskám obojetnýiíi. Sbírka pravidel a pfíkUdůr 
k vyučování pravopisu. Napsal Václav Křemen. (32 str.) 40 kr. 

Sv. CLXI. Rukojei ku cvičením pravopisným. Pro Žáky nižSicb 
stupňů obecné školy na základě nejsnadnějších pravidel mlar- 
nických sestavil František Opa. (42 str.) 40 kr. 

Sv. OLXIII. Matef^ská ikola první pracovna dítěte, Nap8«nl.i 
Berta zMarenholtz-Bíilowů. ZčeStila Barbora Ledvin- 
ková. S 3 litogr. tabulkami a životopisem Frobelovým od 
Berty z Marenholtz-Biilowů. (Vydání autorísov.) (33 str) 
40 kr. 

Sv. CLXIV. Úvahy a ukázky methodieké z oboru ikol maieh 
ských. Napsala Božena Studničková. (103 str.) 80 kr. 

— Knihovna pro lid. Pořádá Fr. A. Urbánek, Svazek XV. 
Serafka, Dárek dcerám městským od Marie Antonie. Třetí 
vydání. (Dle 2. vydání z roku 1832.) S podobiznou a životo- 
pisem spisovatelky. Tamž, 1892.; 8. (99 str.) 50 kr. Urbáit Ilíl lYbánkovS Ůtířediii knthnvna pro řt»kou m/iídrí. Builitktor : 
Frfintiíek nrniiř. Čiílo 48.— 60. T»n.í; m. 8. Čiňn po 10 kr. 

Číslo 4S. II 49. Potledni bohr » Soh)i*!atif. Pnvidkn pro mlÁdeí. 
Xnpeal Fr. Rud. Skoídopole. S obrAikcm. (4« str.) 

Čiiilo 50. Fotledai medvěd »a SuHiatrf. Žert se zpévj o dvou 
iídnAnfťh. N>>|>s;il Knrcl V. Tuí.ck. (32 sCr.) 

C;ia1o 51. n 52. Hňttiifky. Dětem nnpsnU RAženn Josenakí. 
.r.lí,»tr,) 

CíbIo 53. .1 64. Dta pavonci. Povídku. Nnpmil FmiiliSek 
IlrnSii-. S olirázkem. (64 str.) 

Čislo 55. a 5R. Bajiíá jabUfka. PohidkT n pověsti o evíía- 
icih n rostlinAťh. Nnpsnl StflnisUv Řeh Ak-Knmenický. 
S ^ obrAsk;. (64 ntr.l 

Číalo 57. Z domácich luh/i. Verío Týprjiviié, Napsal J«n NA- Ip I. (»9 s ČIbIo 58. A 59. Z knihy pHrody. OsmdesAl bujfk. Napsnl 
Ant. Svoboda. S obrA.kem. {41 »tr.) 

Oiílo 60. DiUki kvity. DvBcelítvři básnS pro mlíiilcí. 3po- 
. řádili Fr-int. Hrnřir. (31 gtr.) 

Vtlai), VyítU hmpoddřtb/i, xe-auki) v Táhníe iia víeoher-né temgW 

ví/ilatf v Prate pod protektorátem Jelio cis. n krAI. Veliíenatvii 

Aente Prnnliliha JosefA I. V T.ibofw;, NňkUdem ikoW, tiskem 

^Jann n Karla Npdvidka tamií; 8. (24 str.) 

Ctlavy, Dobrofinně, králavitiho hlavního metla Prahy. V Praie, 

Obět Pražská; lex. 8. i8.=i str.) 
Ci:iiha o eytamtnlieh přerfmíiecň firmy Ftrd. Schilttr iio vHoh. 
mmtké juliilejni v^ttaoi o ft-nie rojt« lSÍ>t., pořAd.iné pod nro- 
iřklorAtem Jeho Velií. císaře FVantiíka Josefa I, na osínvn 
lOOletí pAioátk; první vvatavy v Prnie r. 1791. V Prair, Ferd. 
Suhiller, tiskem AIoÍsa Wiesnera: v. 8. MS Ur.) 
1'zavrelia diilriktu tv. a. v. preddunajakého v otáxbe tynodátnej. 
Tuří. Sv. Martin., Tlnřou kníhtlaí. nřnst. spolkni 8. (Ití str.) 5 kr. y Mech ňbiřtkSc/i. Viz Matice tidn, (<. t. 

V kUmalirkich láxnieh. Vin Hr7, ŽfrlovnA divadelní, sv. 38. 

r í-iii bláznů, ^ibřtnk; Sokoln v Mit-hl! 1. února 1891. Upravili 

Aknl » jnevice. V Miihlí, Jednou „Sokol", lit. J. Vsňáí< 

v Pratp; 4. (8 str.) 
Varkář J., Otanillou aleji. VerSe xe íívota uříleUkého. Ve Vj. 

(kove, spisovatel, tiskem A. Michálka (Knpr a Kotek na Smi- 

ihovS kom.); ro. 8. i93 str.) 60 kr. 
Wagn^r J. K., Cettovnl mapa králmtlol Čukfho * poHlick^m 

přehUdtm. V měřltkn I : COO.OOO. Krťslil a r^l. Třetí do]>lnené 

vjHAní. V Praze, F. Kjtka; li»t 63X60ťm. 80 kr, 

— Evropa. Přehled politkkélio roiciílenl, dAlcJíitj-i.'h ř.eleznic a 
limořské paroplavlij. V měKlkn 1:8,000.000. Kreslil a rjl. 
Taní; liat 78 X 60 cm., 80 kr. 

— Mapa obora xemakiho dle průmětu vierealorova. Politický přehled 
íeml, Bmřrj pravidelné paroplavlij, hlavni smirj plavby pla- 
chelnl, telegraf; nieiiiiArodni po němí i po dně mohkím, felei- IW W)«Hr — Vtrn nice, polokoule seTemí a jiini, proudj iiiaf«k£ a 11 mapek 
obMhDJiťi íelnějíi pKstavj a pro obvtiúl iTÍtový dAI«iiU prů- 
pUvy mořikó. Kreslil a Tj\. Tamí; lUt M X 60 cm. 1 si. 
Wkgner J. E., Pfíruini mapa leráloBtící (šikého • poliHekím pfe- 
hledem. V mitíAa 1 : 600.000. Krealil a rjL Třetí doplníaé 
vjákai. Tamž; li<t 63 X SOuro. 44 kr. 

— Pavel, Badonetni hnojeni ke kallumím roMináni hofpoddHkýa-. 
Cykliu tH předniiek. 8 povolením paím spisovitteU preloíí! 
Ant. PražAk. 3e IS do textn vsacenými naiotrpiemi totogn- 
fických obraift kaltumiiih rostlin. V Brat, nikl. hoapod. odbon 
c. k. mor.-sleuké spoleJSDotti houpodáHkéj v. 8. (32 str.) 

V»h«IÍk Fr. a Pr. Perka, Čeelcd univertUa na MoraU. Tii 
Otázkj, bnaoik, č. 1. 

TaldéS Armanda PaUcio, Maria a ifarU. Viť OUova LacJDÁ 
knihoToa nArodni, ffslo lOž. 

VsItrovA Antonie a Hermina Tichá, Ndrodii nyHoéaí lidu no- 
raMkiko. (Tital x. výklad i francoaiský od Jalie Krčkoré, 
Seiit S. Vzory hanácké. Do tiaku kreslíU HermiDa T i c li i 
7 Brně, vydavatelkj (ufflelkj pH c k. čei. úiUvu kn TsdíUní 
HÍitelek T Bme), J. Barvii Uniž koiu.; ful. (a liat;) 30 kr. 

Váia Jan, Eokrhy. BásnickA drchanka Abrahama Koblihy. V Praie, 
vjdavatel; m. 8. (76 str.) 60 kr. 

Tané£ek Frantilek, Kořalka. Vii Slova pravdj, XV. — Papirori 
proroci. Tamž, R. II. i. 4. — Pokrok. Tamž. XIII. 

Vknék Václav, Hittorieké obrátky t Boletlaetka. T UUdů Bole- 
slavi, V. P. Neinéra; 8. (199 str.) I t\. 

Vjíntéek Knr^l, .SokoUívo, Jeho ,měr a eU. V len ví mým ČechAm 
v upomiahu II. sletu VSesokolihého k úvace podAvA. Pomaci 
Hatiue Sokolské. V Prnze, Oř. Kdv. Grégr; 8. (i(0 itr.) S kr. 

VaukloVS M., Ornamenly, Moraueké, lil. Vi* tam. 

Vánoce. (ObrAikovA knilka.) V Loaneub, Theodor VenU; v. S. 
[vjtesAoo ve form. sv. Mikuliie) 113 «tr.) ku-L 60 kr. 

Tatetý JUDr. JaD, O podávení tt>éai ke klubu mladoieMkýeh po- 
elaneů. BeferAt o BchOzi polil, spolku „Sladkovský" konuié 
dne 12. srpna 1891. s dalílmi dodatky. V Praie, NArodni tiskární 
' a iiakladatelstvo; v. 8. (8 str.> » kr. 

— Sei prOHetená <ia radí řiíiké dne II. protinee Í89I. (Dle ■teDD- 
grafickAho protokolu o 86. a ST. seien! sn£movaj poslanecké.! 
V Praze. 1892., Český niroddf spolek „Sladkovský", tUkem 
Aloisa Wiesnern ; v. 8. (44 str.) 10 kr. 

TAvn Jan, Pod krooem afdODiAi^nt. Viz Hepertoir českých divadel, 
sv. XXVIII. 

— Snatíia na velocipédu. Vil Iliblioléka, Divadelní, Sv. I8i. 

— Josef, Xdeténné ozory králičí pro tkoly obecné a mlHaatké. 
Vydává a rediguje. List I. -X. V Ivaneicidi (Uorava), vydavatel 
(odb. uíitel), litogr. Farského v Praze; liitj bnrvotisk. 6iX90*:i'' 
BofinA vyjdou 3 série (po 10 listncb) po 1 zl. 8" kr. 

List I. ReUeeiettíliíCá. Školní roh VI. Kreslil Josef Vávra. - 
U. Ozdoba íemowf. Skwlnl rok IV. Kreslil Josef Vávra. — UI- 
Sioeáeký karafiát, školní rok VIL— Vlit. Kreslil ťr. Nsv- 
mann. — IV. Oimicipd hviidiee. gkuliií ruk V. Krealil Jo'^^ 
lil ViItt&. ~ V. Stuhové propleidnl Školní roh VI. Kreslil Josef 
VAvrn. — VI. Omataeat ilohu románikého. Školní rak VII.— 
VIII. Kreslil UdtslMT Hen>:l. — Vit. Výplň Hvei-te v rmait- 
lanď frananaski. Školní rok VIL— VIII. Krenlil LndiíUv 
Mencl. —Vlil. Zeiemi «řa. (Výplň dveřní.) Školní rok VII.— 
Vm. Kreslil LsdisU* Henel. — IX Vzordc. Školní rok IIL 
Kreslil Lftdlalnv Mencl — X. Tntarňt ilohu gotického. Školní 
rok VII.— Vlil. Kreslil Emil KoUf. 

Vávrová Raroline, Praiikd kuchařka sneb praktický nivod kn 
připravování vielikých druhCl jednoduchých a nikladníjíkh po- 
knnfi masitých, mouínýtb, postních h pro nemouné, jak v každŮ 
■kromníijli i nAdherDÍjfií domicnusti se vyškytají. Se spolehlivým 
nivodem k savařovAiíl ovoce a vařiťa podle nejnavájSiho, naj- 
vhodn«jlího a n^ladnejtího Epfisotu. Fiit. zdokonalenu a roz- 
Ifíené vydáni. Upravila Helena Schieblová-VA vrovi. 8e«( 
1.-6. V Třebiii a v Pra»e, JíndHch Lorenz; v. H. (Sir. 1.— 304.) 
Sel. po iO kr. 

Vtitry, Pohddkooé. Svaiek 1., *.— 7., 10. (Drnhi vydAnl) a 19, 
T Praie, Dr. Frant Bnekovský; m. 8 Svazek po 6 kr. 

Bvaiek 1. O pfevozaiku a vodní paant. (32 str.) — 4. Kou- 
itlni zrcadlo. (32 str.) — b. O Jankovi i Cfimi p«jr. — Caivuté 
owwe. — TH bratH. (32 sir.) — 6. Jfoc ■ řjfi duehO. (31 str.) — 
T. O chytrém ki-ejiiku. — O xaldtíém idnuta. — Doi rady ata- 
riko Ubráka. — O ibojnieich. (32 itr.) — 10. O íelezaém fílvánu. — 
Umil lháti. — Žalařovaná prineetaa, (33 str.) — 19. Zlatovlátka. 
Smrt ktuotfiika. — Hadi koivaa. (33 str.) 

Vtcovský Fr., Poviti o m. Grálu (Úryvek i detlif studie.) Obsa- 
léno v Vil. KprÁvé místské české vyUi dfvíi tkoly v Plzni la 
■ rok 1889.— 90. 

Vrjdavtký Fr., £ nauce o Ivofení itHeniho epithelu a o vfvoji 
laUvaeího ťutroji aatuilatů oObec. Předloženo dne 6. února 1S91. 
(3 Ub. Vil. a VUl.) ZvUitoí otisk i Víalnlka krAbvskÉ itmki 
•poleínosti nauk. V Prače, Krilovski jeski spolefinost n&nk 
(Fr. ňivnrií koin.); v. S. (132.— 146. atr.) 60 kr. 

— Poindinky ku zprávě II. Fola: „CoiUribulion i 1'hiilolrt de la ' 
téconda^on.: S 6 díevoryty. (Předloteno dne \i- června 1891.) ' 
TanŽ; v. 8. (375.-381. str.) 10 kr. 

Wf 1«8 Med. Cbir. Dr. Vilém, Díjiny ehirurgia v Ůechách. K stole- 
lému jnbilen c. k. vleobecné nemocnice a oterťenl chirurg. 
pavillonu. Uistoriiká stndie. S 13 podobiznami a plAny chirur- 
gického pavlllonn. V Praie, spisovatel (mistr porodnictví, ř. t. 
proreuor chirurgie na c. k. staroslavném vysokém učeni feském, 
primAml cbimrg c. li, vSeob. nemocoice.), tisknm Dra Edv. 
Oré^a; In. 6. (1G4 str.) 3 eL 60 kr. 

VáArad, Nái. MimoriduA pKloha ,§koly K. S. P." V Brní, IHskem 
a nAhladem pap. knihtiskAmy Bened. rfghmdakýchi 8. (10 str.) 
10 kr. 

- 8laroilavtt§. KalendAř na přealnpný rok 1892. VydAni PečJrkovH 
KArodnIho kalenilAře pro Moravu. V Olomoucí, R. Promberg^er; 
m. 4. (176 »lr., trhy a inserty) 60 kr. 122 VelenoTtký — Wlldwnld. Vf lenovíiký J., Flora hvlgaiica. Desťriptio et enumeratio syste- 

maticH planUrum vascularinni iii principátu Balgariae spoot*? 

nascentium. V Praze, spisovatel (Fr. Kivnáé kom.); Icx. 8. (IX a 

670 Btr.) 10 zl. 
WeodliDg Emil, Posledního dubna. (Dle Schillngovj povidk? 

„Kazimír".) Viz Bibliotéka^ Divadelní, sv. 182. 
Verdneuer Don .lacínto, Atlantis. Viz Bibliotéka překladft vTni- 

kajících děl cizojazyčných, 8v. V. 
VťPga Giovanni, Sedlák kavalír. Drama. Viz Divadlo, Ochotnické, 

8v. 68. 

— Totéž. Zpěvohra o jednom jednání. Přeložil V. J. Novotný. 
Hudbu složil P. Mascagni. V Praze, Alois Hynek; 8. (lóstr.) 
20 kr, 

Vergilia P. Marona Básn?. 11. (Překlad.) Viz Sbírka klassíků 

řeckých a římských, seS. 19. 
VePIUOUt, Rozbitá sklenice. Viz Divadlo, Ochotnické, st. 68. 
VePiie Jules, Okeánem na kře ledové. Viz Vilímkova knihovna 

mládeže dospívající, IV. 
Veselský Petr Mil., Sta7'é paméti Kutnohorské. Z pozfistalosíl 

spisovatele. Sešit 2. V Hoře Kutné, Karel Šolc; 8. (Str. 49.-97.) 

20 kr. 
Veselý Josef, Naie jubilejní výstava v Pt-aze roku Í89í.y J^tjí 

národohospodářsky nííel a podmínky jeho zdaru. Dle nejlepších 

pramenů k úvaze podává. V Praze - na Smíchově, apisovatel 

(učitel, Husova třída Č. 10.), tiskem V. Nenberta tamž; 8. 

(88 str.) 41 kr. 
Věstník královské České společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko- 

filologická. Ročník 1891. (Česko-německy.) V Praze, Král. česká 

společnost nauk (Fr. Řivnáč kom.); v. 8. (IX a 298 str.) 2 zl. 

10 kr. 

— Totéž. Třída mathematicko-přírodovědecká. Ročník 1891. (Česko- 
německy.) S 12 tabulkami a 10 dřevoryty. Tamž; v. 8. (IX a 
406 str.) 3 zl. 70 kr. 

Weyp Eduard, O elliptickém integrálu třetího druhu. Viz Rozpravj 
České Akademie, Tř. II. R. I. Č. 6. 

— O theorii ploch. Viz Spisů v poctěných jubilejní cenou král. 
České společnosti nauk v Praze, číslo VI. 

— Strojeni oskulacnícfi kuželoseček k čarám vytvořeným křivjfni 
projektivními řadami a svazky. Viz Rozpravy České Akademit*, 
Tř. II. R. I. Č. 6. 

Viděn. Plán. Viz tam. 

Wiebl A., Česká chalupa na zemské jubilejní výstavě. (Otisk 
z „Časopisu Výstavního. Zprávy spolku architektů a inženýrd 
v království Českém" roč. XXV. č. 12.) V Praze, navrhovatel, 
tiskem B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; ^' 
(8 str. a tabulka.) 

Vila vánoční. Viz Storchovo národní loutkové divadlo, sv. XVI- 

Wlldwnld Jan, Normálné kresleni pro ikoly obecné. 6 sešitů. 
V Praze -na Smíchové, V. Neubert; Listy v obálkách 28X19 cm. 
Úplné A zl. 3*2 kr. 

Sešit 1. Stupeň dolní: 1. Školní rok. (Nákresy k věcnému 
VIllMlir — VlnaStil i kniloTiIií ttAtm. 1S3 

iiíeiií.) (13 lÍBtti) 40 kr. — 2. Stnpeii dolui: 2. ikulni rok 
l3í listy) G-l kr. - 3, Stupaň střední: .H. ikolni rok. (33 listy) 
t;4 kr. — 4. Stupeň gtfednl : 4. školní rok. (34 lislj) 6S kr. — 
ó. Stupeň bomi: 5. Školní rok. (39 liBtA) 96 kr. 

Vilhťlm J., Mi»lr BedrnOc a jeho ehaia. Vis Oiholnik, Divadelní, 
sv. 323. 

YJItmek Jos. K., Z Praky k Balltckému moli v balonu. Dojmy 
a vzpomínky z Shodidué pUvby vjprnvuje. Be 6 illuitraceini 
Viktora Olivy, podobiiuoa » vlHslnoruřiiím dopistm L. Qo- 
dirda a orient, mapkou plavby. I. s II. VTdAni. V Praze, Jos. 
R. Vilímek; ni. 8. (64 Btr. a Louis C. E. Godard. Životopisni 
črta. [Čásleíný otisk i výsl. listu „Prnhn" 7,e dne 14. srpna 
Itíyi.) 4 str.) 4« kr. 

Vilímkova Illvitromnd hahovna i-odiuná. Seíít 26.-34. Dílo 
IIJ.— IV. T»mř; 8. Srs. 30. za 30 kr., ostatui seSily po 20 kr. 
Saí. 25.— ao. Dilo lil. P«vel Albieri: V zajeli Armidy. ~ 
Kdyi jutie táhli iia PaHz. \ojenaké novřllr. lllustrovnl Věn- 
ceeJar Oeruý. Seiit 5.-10. (Str. 129.— 3í7.) — ťrpliié. (327 str.) 
■i zl. 1(1 kr., v platní váz. 2 k1. 90 kr. 

Sei. 31. — 34. Dilo IV. Br. Servťiu llelter: Bomdn na moři. 
lllnstroval \ Ěnceslav Černý. Seiir I.— 4. [Sir. 1.— 128.) 

— Knihovna mlddeie doiplvajiei. SeSit 27. — 45. Dilo III. — IV. 
Tnmi; v. 8. Seíit po 20 kr. 

Sei. 27.— 41. Dilo III. Dědictví rír^ce Koba. RomAn. Napa.tl 
J. Oirardin. Fřeloiiil J. E. M nsil-D nňko vský. 8e 122 
ubriiiy od A. Marie. Díl I.-III. SeSil C— 20. (I. str. 161.- 
197., II. 1.— 163.. m. 1.— 261.) — Úplné. Tři díly v jednom 
svaíku. (197, HJ2 a 261 atr.) 4 il., v plítnÉ vAi. 6 zl. 

Sei. 43.-45. Dílo IV. Okeántm na ki-e ledové. (César C;ib- 
tabel.) Napanl Jiiles Verue. Přeložil prof. J. PSeniíka. 
S 85 obraiy G. Roiiie. 8eS, 1.— 4. (Str. 1.-128.) 
VilimkAv Humoňtticki^ kaUndáf- <ta rok lHit2. Vydává JoR. R. 
Vilímek juu. Pořádá Ignát ti errin niiti. Devátý roíník. 
Tamij m. 4, (lOj gtr. « iuserty) 60 kr. Vydíni s trhy 85 kr. 

— Pt&vodce ťi'ahott a xenukou JHbilrJiii výtlaiiou I8S1. S rarinha 
vjobraaetiinii a plány. T>in>í,- knp. (Ineertr, I. 4(j, II. 6, III. 70, 
IV. lít. V, 80 atr. a insertyj 60 kr. 

— Průvodce jenwtou juhiUjiii ei/aíauttu /«i*í. S kolor, plánem 
a25 obrany. Tanií; knp. lluserty, 6, IV. 19, V. "G str. a inserty) 
30 kr. 

Wimnier prof. J., O Gauuovi pHbIiíné kEadratuře. Obsaženo 
v Jedenácté výroční tprkié alovnniiké zeuiaké ťyÍ9í reálné í^oly 
v ťrofltSjové la Skolni rok 1890,-91. 

ViaaHcký Karel. (Poilobizna.) Viz Album, České, 6. 

— *Í.ru.,/ ,pi»y. I,, n. Vií KihlL.M.l. ., N".. 

Viuaíttvi D kráíaniCni řtukém. Spi- - ,- : ■ ^i -ti pováitřini 

kollektivni výsUvy vinařství v (;-. 1. ■ k i- '■ ■ hni -íenukini 

výatnvu r. 1891, v Praie, nii nsl i.ii. 1 |.i :il |>iňmjslo>'č 

vjatavy v Praao r. 1791., pud pr.»í.;;.K,i,.i...jii J. h.i i:is. a král. 
apoStolskélio ValiSenítva .iasřp Fiai.tišLi .\^s.'.U 1. V Práno, 
Vin.ihiký BpolL'k pro království Čiwké; v. H. (Dli Mr. n itiap^t.) 

■ 


124 VlBshndr KrfI. ~~ Vlu(. 
f : AdmiaialíSĚnL 


Zp>i'^ Wlnter Dr. Zikmund, Dva obrdzkff Rakovnické. Víí Bibliotékí, 
SMonni, (. LXXIl. 

— UHlefitvo lailatkjdi Sknl mětlikjdi c 16. vlku. Obsnženo iv 
XXVII, roSni zprAvĚ cis. krAI. akademLckfiho gymnnaiji v Prmc 
ui ikolní rok 18'J0.— 9t. 

— n Dr. Ceník Zibrt. U^jiny kroje v xmnldt iaktjrJi. 1. Dejinu 
krqje o zetnich leikjck ai po války kutiuki. Sopxal Dr. Ceník 
Zibrt. tjvHiek I. il 11. V PrMie, F. Šimafek ; lex. 8. StkisI, 
po 1 eI. ao kr. 

SvHiek 1. Doha neJifarU ai do polovire itoletí XUI. 'ít 
63 obřízky. (8lr. 1.— 134.) 

SrHzek II. Bylií-ikí adlnl v temkh íuk!jrh ne iloítíl XDI. 
a XIV. — Kroj u xenUh fak^íh ve 2. polovici XílI. vik« ai 
do fifiehodu kiálooice Karla a jeho ckoli Blaakif ďi Cech. 
S 91) obrňzky od V. Krála z Dubrévod? a j. v. (Str. 
135— 274.) 
Viola. KoiDiukÁ o|iera o třeih dSJílvich. Dle W, Slish^speí- 
rovj veselohry „VeÍprtHknSlový" napanli B. Ad lar, E. S«hu- 
bart B V. Ňovohradiiký. Hudbn rioiil Karel Weis*. 
V Pmie, V. Novohradský, tiskem OtnkitrA HciDriuhu; 8. (i3au., 
30 kr. 
VttAk A. K., Ai-chií pfedHdlek a HH ufiteltk^ck. Tii tam. 

— Mluvnické labu/ka. \'\x gpnňhel Vil, Jan Slefkn ■ Ant. Kotiii. 
VltAk. 

— O obcováni t lidmi. Nový průvodve dobrou apolefnoati. Knihu 
pravidel pro uvik dobrých a jemných mrAvG, Bp<v)e£Biiskvvb 
vtip&T & domftclch povintiostL 8eiit 17. Dii 111. Kniha pracidel 
ku poxndni a zUkdnl tpoleienikijch clnoilí. N& xJlkUdé díl Kvli 
BedHchs ilechtjce Ruinehru n Frantiikn Ebhardta vldélil 
a poíekndlj, pHiluvimi h výroky Celnéjikh bianikflv a ipisu- 
vatelii íeskýuh vulní rníSíHl. Seíil 1. V Praze, Fr. A. Urbínefc; 
8. (Str. 1.— 114.) 40 kr. 

Wlttocb I^d., O tToicHl a picni hoďioti (.tiieniJcA difutiiich flzki 
burdkoB^ch. Otisk z „Časopisu pro príímysl chemický*. Rafnit 
1891. V Praze, spisovatel (asaistent pK České vjaok^ íkolc 
techctickí). tiakeni Frantitka gimAčkíi; 4. (5 atr.) 

Vlflťh J., Znázoraial ntkterijek pnjm/í zemfpitn^ck, VÍK tam. 

— Joset, Úplný adreiiáť král. tvob. hor. minia Hm-y Kuiné a oUt 
SeJíee. Víe Vocel Vidav a Josef Vlach. 

Vlftflik Jos. Veai-., Oralalaiit obsahující hojnoa lilsobu práuí 
k narozeniuAm, k novénin roka, ke jmenovináin a k jiiiýoi pKU- 
titoalem, I'Alé, icoln přepracovnué a maíué razmnoiené vvdíni- 
8 dO'ilalkeiii příhodných deklnmovjnek pro mUde?.. V Frwe. 
JaroBlav PospISil; m. 8. (2í2 mr.) 60 kr. 

— If^meníi gialulaiil obsabujici zAsobu pfáiií. k narozemnim. 
k nerému niku, kt jmenovinilm a k jiným příležitostem. Vý- 
ňatek a „OratnlantH". Taiai; ui. 8.' (63 str.) 14 kr. 

Vint. Nový prostonárodní kalendář pro isemř koninj Ůeskí : 
Cei^hj, Moritvii a Slezsko na přcatupuý rok 1892. Roi^nlk devjt- ř 
ISfi tenActý. S bohAton íiati zábnrnoa » poulenou, obrnzem titnlnim 
■ miiab& jinými rělílmi i meDÍÍmi obrazy. Spoíidal P. §u1c 
T Priie, AI. Hjnek; m. 4. (138 atr., trhj n insertj.) GO kr. — 
Milé vydáni. (84 ttr., trhy k inserty.) 30 kr. 
Hiuí, Nond. Kalendiř d& rok 189S. BuEnIk X. V Uitwaiikee, Wíb. 
(316 Brosdway.) 8ev. Amerika, Aut. Novik; lei. S. 60 uentA. 

— volnoili a její utkulrfníní. Z nĚineckébo originálu přeloiil 
Tojtěib Ho řinek. V PruEe, NikUdpm epolkn „Vlaat volnoití". 
IFr. ŠivnAČ kom.); 8. (62 »tr.) 6 kr. 

,Vlott a ivíí". Sbírka spisfi pro mlídež. Člxlo b. Foeidky o ia- 
tk^th umltcSeh. Vypravuje Karel T. Bsi>. V Praze, F. ŠimAíek; 
8. (68 Btr.) 36 kr., kari. 46 kr. 

\1iutivida Sltziká. Na oslavu lOtiletébo jubilea J. V. císaře Pána 
poiato. Dílu III. čáit I. (Kniha IřeU.) Dijiny kraje Uolatovkfko 
m Opantkého. Napsal V. Prásek. V Opaví, Nákladem Jnbi- 
lejolho fondu na vydáváni Vlastivědy Slezská; 6. (196 itr.) 1 zl. 
30 kr., váz. 1 zl. 65 kr. 

Vlřek Vácalav, Povodeň. Truchlohra v píti jednáních. Dle romána 
Bvébo „Samobradav-. V Praze, F. giináíek; m. 8. (134 str.) 
50 kr. 

Vlk Josef, Ftvnt rok tkolnl. Speciální methodika vyníovánl v ele- 
mentární tfidé. KandidátAm uíitelitvj. Část I. a II. V PraEe, 
Robliíek a Sieverri; v. 8. 
Cisť I. Úvaha vieobeend. (18 str.) 20 kr. 

Část 11. Prakticky návod 1c onuiováni pofl&m ve tHdé elemtn- 
lárni oflfcec a na tákladi „krychlaoiho poHtadla" zvfdííi. Čásf 1. 
Praklieíé pojednáni o Utleék 1—9 » pf-eddiozimi hovory připrav- 
iS/m. (48 str.) 40 kr. 

— Totéž. Viř Bibliotéka uiitelski, »v, XV, I. a i. 
Voťel J. E., SpÍ4!/. II. Viz Bibliotéka, Národní. 

~ Václav a Josef Vl&eb, Úplný adreiidf král. ivoh. hor. mltla 
Hory Kutni a n6ee Sedlec. V Cbotéboři. K. Veselý; 8. (184 str. 
a inserty.) 80 kr. 

IWa, Hof-ká, kobylidcá Mdu benediktíntkého. V Novém Bydžově; 
K. Ninger; 3. (8 str.) 

yadmad mi$ta Kladna. Na Kladné, HSstiiká rada. tiskem K. Solcs 
v Hoře Kutné i v. 8. (27 str.) 

WoldHch Dr. Jan N., Rakooil tilooidg lloBika (Somatologie) pro 
lUtany uiiteltki a vyíii fkoty. Druhé akrácené a opraveué vy- 
dáni V text jest vloženo 126 vyobrazeni, mezi nimii dxset ba- 
revných. Ve Vidní, Alfred Holder; v. 8. (65 str.) vái. 66 kr. 

Wolf AntODJn, Erakonol. Viz Hry, jíertovné divadelni, sv, 86. 

Volný Pavol, Uprehllei. Viz Povídky x dalekých krsjfl, íla. 7. 

— Bitva u Hradce Králové. Dle authentiirkýcli pramenfi llíi. 
^ mapou dle A. Petermanna a s přehledem pomnlkfl, zři- 
zenýuh na bojiiti. V Hradci Králové, Jan Poapiíil; v. 8. (68 str.) 
60 kr. 

~ Bitva u Hradce Královi. Dle autbentiukých prameofi slruJíně 
líéi S přehledem pomnikfl, zřízených nn bojiSti. Tamž; v. 8. 
(30 str.) 30 kr. 

Voodru^ka Dr. Karel, Struňld liturgika katolická. Pro Ikolj 126 obetné .t míStaiishé. S 48 obr^ísky. V Prnze, 1892., Knfieii 

nr.Íbi8kupel(A kiiihtiskirna (Bohlifiek k Sievers); 8. (80 str. 

v plAtiiS vAz. 40 kj'. 
Wood H. V.. yáMnUí tajné policie. Román o dvou dl1ec-h. Z angli- 

ein; přeložil KnFtl Ludislsv KakU. ^Poníné n xÁbavné ĚUui 

„GesU PolitikT-.l V Pr^ie, litikem n iiAkladein kníhtiskánK- 

Politiky; 8, (408 str.) 45 hr. 
Vorel Antouin, .Viii-oil/ií pbai pro ikoly obecni. Upmvil n vrda). 

I. V Brně, vTdBvntel (i-. k. okreiní ikoldoioron) ; 8. (81 str.| 

!I6 kr. 
Vorovkft Kare], Xaiika o plsemiuutech jtdnadck, kterou k uíilku 

kaiididAtfiv uťitelsti-i a roladýuli uiilelfi sepsAl. V Pmie - [ii 

SmitliovĚ, V. Neiibeil; v. 8. (79 str.) 6U kr. 
■- mmeeko-čal;('i ttoaiiHek k Xěmeeké iitance pro vgíH třldi/ Hv' 

obf.BJck. V Přnze, C. k, Skotnl kuihoeklad: v. 8. (96Mr.) 20 kr. 

— Povlfeni o xkouSkách ttfiteliki zp&tobilotti pro íkoty obecii'. t- 
niifanikí d1« nAHzeiil c. k. uiiiiiaterin VTUíuvini z 31. dnr 
měalce Července 1. 1886. i\t G033. K uíitkii knndiiiAtAm »li- 
telstvf n inUdýiu ajítťlflni Beitavil. II. vvdini D|)ravené n rci- 
hojuěaé. V Pritze - iih Smiuiiove, V. Neubert; v. 8. 188 alr.i 
80 kr. 

— Vzorný dopiii/ealel. Vii Muly Jak. 
Vosyka K., O dSležiloili pozorováni velikýeh vod. Zvláitni o (30 s' 1 ,Te.:1inické Lialj". V Praie, Teclmické Listy; Vošttjftr Dr. J., Doa touiedi. Povidkn. Ze BloviaBkélio přeiožll 
V. (rhUvsky. V Trebiíi, J. P. KubeS; 8. (« str.) 1« kr. 

Vrána VicUv & ^pot.. Za ilHikou zdi. Zajiraxvé fileni pru iia-r 
íeskó .Čiňmif, Ze svýcb rukopiefl do tisku přeloí.ili. V Pnrdu- 
bíciťb, spisovntelé, tiekcTD F. Hoblíka; 8. (Í6 str.) 

Vraný Jaroslav, Prdcorfee ^w král. hlamiím v^ali Praze. (S \^^'\|■- 
bopisnýra pWnein). V Třebifii n» Moravi, Jindl-icb Loreni; in. í 
{G4 Btr.) la kr. 

— Totéí. Vil Loreiizova knihovna naufni, ílalo 3. a 4. 

— Roman, 0ti Sázavy. Vin Knibovna, Prviii Morav, obráiková, 
fiilo II. a 12. 

Vrba Rudolf, Dětnlelcoo boj! zatod práoa. Slovo pravdy o kápi- 
talinmu n liberalismu. PH^pĚvek k feSenl otázky dSlnivkč 
V Praze, spiaov.-itel, Fr. tlivaAi kom.; 8. ('284 sir.) I zl. 20 kr 

Wrbata Josef, Síruřné poptáni tvěfeiukého velkoilaiku Koutu uá- 
Iňejkiko Jeho 0>vU:e.iotti Bedřichu filtkénu krabili z« Sladí"«i- 
ThannhautKHu a přediitíti t tohoto velkoitalhi vyifavených. VFmi'- 
spisovatel (ústřední faditel lesů a velkostatku v Koutě), tiskem 
kiiihtiskArny „Politik"; 8. (16 str.) 

Vrohllťký Jaroslav, Brevif modemtko ilocika. Viz Itiblíoték). 
Salonni, i. LXXVl. 

— Drantalkká díla. XIII. a XIV. V Praze, F. ěimAíek; m. ». 

XUI. Smír TantalAv. Drama o ťtyrech jednAnlcb. (Trili)^^'' 
Hippodamie, čAst dnihi.) iHudba inetodramatiekA od Zdeňk> 
Fibicha.) (8G str) 40 kr. 

XIV. .Smrf lUppodamie. Tr»g'Bdie o dtyroch jndnAniuh. (Tri- 
Vrchlický — Vydání, Kapesní, xákon*'). 127 log^ie Hippodamie, čásf. třetí.) (Hudba melodram-itická od Zdeňka 
Fibicha.) (83 ítr.) 40 kr. 
Vrchlický Jaroslav, Hostem u^bdsnikií. Viz Bibliotéka, Vzdělá- 
vací, 8V. 8. 

— Nové sonety samotáře. Viz Bibliotéka, Salonní, Č. LXXIII. 
Wún*«ch Josef, Mimochodem, Viz Knihovna, VSeobecnA zajímavě 

poučná, č. II. 
Výhov púfU z I. a 11. dilu Kancionálu sv. Janského ku májové 
pobožnosti a na oktávy sv. Jana a Hodu BozVio SvaloduSniho, 
V Praze, nákl. vlastním, tiskem B. Stýbla ; m. 8. (23 str.) 

— vzorků ku kresleni v pražských Školách obecných. ZvláStní otisk 
z ^Besed^ uřitelské". V Praze, Beseda učitelská, tiskem Dra 
Edv. Grégra; lex. 8. (4 str.) 

Vydáni, Kapesnif zákonň. Číslo 10., 68., 82., 83. V Praze, 1891.— 
1892., Hofer a Klouček; 8. 

Číslo 10. Zákony o myslivosti, k ochraně majetku pohiiho a ku 
zvelebeni ryhářstvi pro království České s prisluénjmi narizenimi. 
Připojeny jsou: Zákony na ochranu vzděláni země a některých 
druhů zviřat zeměvzděláni užiteřnýchy o hubeni kokotice jeJelooé, 
o přiseiné stráži ustanovené k ochraně zeměvzděláni a honitby^ 
pak předpisy o zbrani. Objasněny ze zásadních rozsudku nej- 
vTsších stolic a opatřeny výklady a vzorci k praktické potřebě. 
S abecedním a chronologickým seznamem věcným. Čtvrté, roz- 
množené vydání. (VI a 1 91 str.) I zl. 

Číslo 68. Rád živnostenský změněný a doplněný prisluinými 
zákony a narizenimi. Dále ustanoveni o cestujících agentecJi obchod- 
ničily obchodu podomním, pro ochranu modeluj vzorků a známek, 
pojiitěni dělníků pro případ nemoci a úrazu, o prodeji a opatření 
jedů, olejů mineralných a prachu^ zkouíkách podkovářských, při- 
pravováni a prodeji nápojů vinu podobných, obchodu a výčepu 
pálených nápojů lihových, právech lékáren a droguistů a s vý- 
ňatkem z obecného zákonnika trestního. Opatřen náležitými výklady 
A objasněn ze zásadních rozsudků nejvyšších stolic. S obsáhlým 
abecedním a chronologickým seznamem věcným. Třetí, rozmno- 
žené vydání. (XI a 434 str.) 2 zl. 20 kr., v plátně váz. 2 zl. 
60 kr. 

číslo 82. Zákony a nařízeni o pojištěni dělníků pro případ 
úrazu a nemoci. 8 příslušnými vysvětlivkami a vzorci, s přehledem 
Qebczpečenské klassifíkacc a tarifem pojÍ8tn5'ch pnapěvkfi. (VI 
a 120 str.) 70 kr. 

Číslo 83. Organisace zemědělské rady j^^o království České a řád 
volební pro volbu delegátů spolkových do ni pro i^rvni období 
volební. (Zákon daný dno 20. března 1891. a vyhlášení místo- 
držitele ze dne 17. Června 1891.) Připojeno: Změny zákona 
o dohlídce ku Školám. Zákon ze dne 24. Června 1890. — Osnova 
normálnicJi stanov pro vSeobecné veřejné nemocnice. Vyhlášení 
inístodrž. ze dne 12. března 1890. — Sazba pro odměnu za práce, 
které oprávněni technikové soukromí z nařízení úřadův konají. 
Vyiilášení místodržitele ze dne 2. listopadu 1889. — Předpisy 
v přlěině jizdy na velocipédech. Zákon ze dne 12. ledna 1891. — 
Opatřeni za příčinou odbýváni trhů dobytcích, dražeb a výstav 1S8 Vti'Ul, - VyllUi dobytka. NuKienf inl«todrÍit«l* se dne 19. Iedn& 1891. ■ jiit 
dfilríiUjil íi^ioDj lemahé e roku 1890. a 1891. (63 itr.) 40 kr. 

Vydáni, Fflntní, tákónů t dapliO^ a eiklady. Svazek VI. lítti, 
Tocmnoíen^ vjdini. T Praie, Hofer a Kloufiek ; 8. (XI ■ 434 ilr.i 
a r.\. aO kr., v pUlně vín. ,2 .1. 60 kr. 
Obsahuje totéit jako: Vjdánl, Kapeani, lAkoDfi, £Í«1o 68. 

Vykliddní karfl, Havedeni, jnk moino v krátkém faae a bex eiti 
pomoci naaíiti se viKténí e karrt. Pro sAhavu kmhů spotefes- 
akýcb, jakoí i v době oiamSloiti; lAroveň rádce pro milajlci 
a xnmiloiTHnÉ i Evedavé vtlbec. V Praze, Alois HTnek; «. 
(36 str.) 21 Vr. 

Výklady ttarfíto xákona Pibtí Erálidc/ intidUni vydáni v Iňtdi 
1579.— 1593. Četkobratnkou Jeďiotou. PHloha „Betanie". V Bjcb. 
rovĚ n. Kn.; v. 8. Dii IV. (Str. 663.-648.) [lEaiái kap. W.- 
66., Proroctví JerciDiáKe proroka 02 kap.. Plái! JeremiáiAv S kap , 
Prornctvl Ezethiele proroka kap. ],— 4.] (Mésiení vychÁsf jeden 
arcU o 8 mr.) 

Vyniazkl Fr., Pofdiky nUmfiny pro kaxdiko prottonárodaě vyldádi. 

V Brně, 1892., Karel Winkler; 8, (101 atr.) 30 kr. 

— Rtitky inodno o ryrJife vfi. V Brní, 1892., J. Barvií ; 8. (Ix- 
bulka a 80 str.) US kr. 

Týinilla MUC, Knrel, Výiitint správa klinického amimíaíoria ttetiot' 
uinich, noinieh a tio$ohtlanovjch pH c. k. le»ki lék. fakuUl e Pnw 
za rok 1SS9. ZvUKtnl orUk z .Časopiia lékaM faských" ral. 
1891. V Praie, spisovatel (assistent ambalatona), tiskem Dra 
Edv, Orégrai 4. (11 itr.) 

VýtUdky deifomirného potorocdni v čeeháA t> roce 1S90. Hjdm- 
gratické oddélcni technické kanceláře radj lemedéleké pro kri- 
lovitvf Česki. 8 deStopianou přehlednou mapou. (Česko-nímeckj.l 

V Praie, Technická kanceUř rad; lemídélské; 4. (XLV .i 
143 »r. a mnpa) 2 i). 

— liodomim^ch pozjirovdnl na íakýck fekdck v roce 1890. (Nímecko- 

— íeskj.). Se ft autografickými Ubulkami. Hydrografické oddfleni 
technické kani^eláře radj lemĚdřlaké pro království Česki. Novř 
řadj séHit 2. Tamž; 4. (XVIIl a &2 str. a 6 map.) S l1. 

Vysoký Zdeněk, Tvary ilov 96ifKi, 9Toiiá^tiv, třDífiúauie a dnfuiná,- 
tf Hei'odola. ObMieno v Devatenácté výroÍDl cprávě c. k. i'- 
ikébo g;;ninaBU v Ttailéjovicfťh zn !>kr)lní Tok 1S91. 

r^Jiíarn, Zemekd julňlejnl, v Prate r. IHIH. Sešit 1.— 12. V Praic. 
F. ěiniářeki 4. (Sir. 1.-280. a obrniT) SeiSit po :i6 kr. 

— Totéž. Celkový pohled. Via Heríík Fi-rdinand, — Ronbalik B 

— Totéž. Obra.. VÍe Bíia Fr. 

— Totéí. Plán. Vií Hjnkflv plán. — Plány. 

— Totéí. Prttvodta. Via Hjnkflv prArodce. — Otldr prflvodce. - 
Průvodce. — VilimkGv průvodce. 

Výtlnpy, llUatrovani lolocé, ierly a dtklanv.e. Vii Enber F. J. 

— Vybráni tUovi, komicki Kiny a pop/vky. Pořňdi Jos. U. Srp. 
Selit 21, a 82. Díl V. HoSit l._2. V Praze - Karlini, pořadateli 
v. 8. (Str. 1.-96.) Seiit po 30 kr. 

VyUváni, Sdrodnt, lidu moravikiho. Vií V.-iltrová Antonio a Her- 
mina Tii>hi'i. Vynéovanl^, Mule míiorné — ZaliáUca. 129 V^řovanie, Malé názorné. V Trnavě ^Uhry), Ad. Horo vito. 60 kr. 
Vzory f Ndstinnéj kreslicí pro íkoly ohtené a mfítanaké. Viz Vávra 
Josef. Z naiteh a eizicJi vlasH. Illustrovaná bibliotéka novel a cestopisfi. 
Redaktor Ferdinand Se hnis. SeSit 83.-88. .(Běžné éialo.) 
Kady V. aeS. 2. — 7. Za polární kruh. Črty z drahého výletu do 
Švédska. Napsal Dr. Josef Štolba. S 68 vyobrazeními. V Praze, 
J. Otto; v. 8. (Str. 83.-226.) SeS. po 30 kr. (Úplné .vyfilo 
1890.) v r. Za Sinskou zdi. Viz Vrána Václav a spol. 

Za živa mrtvi nianzelia. FraSka v dvoch dejstvách. Poslovenčil 

A vydal Znachor. V BodapeSti, h. Lamnicer, tlaČou Viktora 

Hornyánszkeho; 8. (16 str.) 8 kr. 
Zábavy na mořském pobřeii, (Obrázková knížka.) V Praze, AI. 

Hynek; 4. (8 str. s třemi pohyblivými obrázky) kart. 2 zl. 

— pro mládei. Sv. 28.» 72., 171. V Praze, Jar. PospíSil; 8. 

Sv. 28. Popelka. Z německého od Gustava Nieritze. Přeložil 
Václav Hronov. Drulié vydání. (111 str.) 28 kr. 

Sv. 72. Pohorikj lovec. Obraz ze života osadníkfi amerických. 
Pro českou mládež sepsal Gustav Herrmann. (S obrázkem.)* 
Druhé vydání. (147 str.) 32 kr. 

Sv. 171. Na skalisku v moPi. Původní povídka ze života opu- 
štěného. Napsal A. B. Šťastný. (86 str.) 22 kr. 

— veíemi. Sbírka zábavného' a pouéného čtení pro lid. Redaktor 
Vojtěch Pakosta. Ročník XII. Číslo 1.^6. Dílo 71.-76. 

V Praze, Cyrilló-Methodějská knihtiskárna (V. Kotrba.) (G. Franci 
kom.); 8. Předplácí se na ročník 2 zl. ; čísla prodávají se též* 
jednotlivě. 

Číslo 1. (dílo 71.) Strainý dědeček. Povídka. Napsala Marie 
Kodziewiczówna. Přeložil Vojtěch Pakosta. (193. str.) 
66 kr. • • . . • 

Číslo 2. (dílo 72.) Synové a dcery. Povídka. Napsala M. 
Bouř don. Přeložila Johana Kuffnerová. (67 str.) 24 kr. 

Číslo 3. (dílo 73.) Bez viry a bez vlasti. Povídka. Napsal 
Bohumil Brodský. (74 str.) 28 kr. 

Číslo 4. (dílo 74.) Hannie. Povídka od Severa Maciejóv- 
ského. Z polštiny přeložil Josef Koněrza. (161 str.) 50 kr. 

Čfslo 6. (dílo 75.) Za vaořiny. Obraz z nafieho života. Napsal 
Václav Špaček. (119 str.) 40 kr. 

Číslo 6. (dílo 76.) Strážcové na Velize. Dějepisný obraz. Na- 
psal Alojs Dostál. (146 str.) 50 kr. 
Zahálka Čenék^J) geologickém, petrografickém a fysikálnim výzkumu 
půdy v okoli Řipu. Čásf III. Obsaženo ve Zprávě střední 'hosp. 
školy v Roudnici n. L. ( Hracholusky) za ěkolní rok 1890. — 91. 

— O souvrství glaukonitického vápnitého sUnu v Polabí litoměřicko • 
mělnickém. Se 2 dřevoryty. (Předloženo dne 26. června 1891.) 
Zvláštní otisk z Věstníka královské České společnosti nauk. 

V Praze, Královská česká společnost nauk (Fr. Řivnáč kom.); 
v. 8. (394.— 406. str.) 20 kr. 

9 130 - ZtfOVí, f^ka-i Záhoť Dr. Jindřich, Sedmá a oimá vjiroSnl ipi-áva mtiUh/lio fgii- 

kalu o zilravotnkh pomireck král. tilav. mitta iVo/iy sa rok /SS'. 

a lelSU. v Praie, NihUdem dficLudA král. hlnv. mSaU Prthr; 

lei. 8. (697 Mt. a mcti testem tdbulkr.) . 
Ziihradnlrký Job., PolohopItHý jiláa nUila Žiíkova. T til^oji, 

Kiirel Modestín ; list 59 X 37 f m. S6 kr., podlep. « kr. 

— Rás a podiCata melAorf^ analglieho-tifiithetieíé. Vií Ad&mei: V., 
F. Kotoui a J. Zahrad nitky., 

— M. V., Neiperni i^ray, antifony. hymny a jiW xpívg patvátitSii 
nfjida X hrtmářt Blnukfho pra adjiolidal pohoínoit o ntdliiá, 
a tváteiek dle doby církevní. Třetí, pooprsTené vydáni. V Prajť, 
MariaUBkA kongre^aL-e (exp. M. V. Zahradnický v č. 161T.-IL;, 
8. (lia Btr.) 16 kr. 

Zlhradnik V. laidor Theodor, BlaJioríave;!, HeT-man JoteJ, í-eholni 
kanovník premoiulráíikj. Život a dQkazT svatasti jeho. Sepul 
a a povolenim představenstva řAdu vjďal. V Brní, NákUilem 
kr. kanonie strahovské v Praxe, tiskem papežské kDÍhtiikitn< 
Benediktinu rajUrudskýth ; 8. (161 sir.) 

— Vin.^eni', Výbor bajek. Viz Knihovna, Prvoi Morav, obrickoti. , 
físlo 10. 

3ajatK foifdTffq. Vii Čítanka, Mravnii, soíit IV. 
Zákon o rozdílení rady zem/diliké pro král. řttki. Přijatý snímem 
kriloTitvi £eshého. V Praie, A. Reinunrt; 8. (19 str.) áO kr. 

— rybihk/j. Vií Sbírka zíbonň, ííslo 17. 

Zdkony. Viz Sbírka xákonfl. — V jdini, Kapesní, lAkonft. — Vjdini, 
Přirudní, (Akoofl. 

— a nařízeni o iny»tÍeotti. Viz Sbírka zňkouG, říslo 17. 

— a nařísmí o pojillřni dflnikil pro případ lírajii a nemoci. Vii 
Vrdinj, Kapesní. Uíoaii, lis. 82. 

— nafíxeai a předpiig v táleliloileeh íkoUlvl obecného na Moraef. 
Viz Kniha, PKmení. 

— o myĚlittotl!. Víz Vydáni, Kapesní, zíikoiíft, fis. 10. 

— o paíentedi. Vík Schmolka inietifr H. 

Zákoiický Karel, HatUtké ponídki/. Pro milou mládež napuL 
V Pardubicích, F, Hoblik; 8. (37 ilr.) SO kr. 

— 0*aJg iblaudiUho. Viz Dědictví Malinkých. 

— Foutk jaliikáia. Vis Ochotniíek, Divadelní, pro mládež, sv. 20. 
ZalcStni, vývin a dneini ttav pitiniho iukiho c. k. pria. lUlaeo 

ku vfájemnému pojiíUni proti ikodám t ohni a krupobití v Frait- 
Zemská jubilejní výstava v Praze. PaviUon «islo Xlll. V Prait, , 
C. k. prív. ústav ku vzAjemiiému pojiltěDÍ proti íkodim zohni 
a krupobití, tiskem Dra Edv. Qrégra: v. 8. (76 str.) 

Záloíng, Okretni, hotpodáHíé. Viz Bádce, Záloženský, iv. U. 

Zapoví Četko-moravká kronika. Pokraíuje Dr. Ant. Rezel. 
Seíit 84.-87. V Praie, I. L. Kober; 4. (Kniha V. sloaiiec 
1363.— 1373., koiha VI. sloupec 1.— 280.) Seiit po 74 kr. 

— Totéž. Nové (obálkové) vydání. SeSit 102.— 107. (Kniha VI. 
sloupec 1,-280.) Seíit po 50 kr. 

— Totéž. Nezmíněné (obálkové) vydáni. Sova subskripce. Selil S'- 
■ —30. (Kniha IV. sloupec 613.-1740. a 2 ocelorytíny, kniha V. 
Zaitnpltrlstvo a ilřednletvo — Zpévnik, Óetkoalovaniiiý. 131 sloupec 1. — 848. a 1 ocelorytina.) Seiit (10 — 15 archů) po 1 k1. 
50 kr. 

ZaitupiteUivo a úřednictvo král. hlatmiho misia Prahy^ odbory^ 
dozorstvi a komitéty při správě obecni dle stavu ze dne 16, prO' 
sifice Í890. V Praze, 1890., Nákladem d&chod& královského 
hlavního města Prahy; 8. (59 str.) 

Zavadil Ant. J., Obyvatelstvo měst a mésteěek v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. Dle nejnovějšího sčítání lidu sestavil. V Hoře 
Kutné, K. Šolc; v. 8. (106 str.) 90 kr. 

Ze života divadelního herce. Přeložil J. N. V Praze, J. Novotný, 
tiskem B. Granda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech; 8. (8 
str.) 4 kr. 

Ze života zvif-ai. (Obrázková knížka.) V Lounech, Theodor Venta ; 
m. 4. V třech rozličných úpravách po 40, 60 a 70 kr. 

Zemédělstvi na všeobecné zemské jub. vfistavi v Praze r. 18B1, Upo- 
mínka na vSeobecnou zemskou jubilejní výstavu, již rolnictvu 
českému věnuje „Hospodář Českoslovanský". Redigoval Josef 
Kafka. V Praze, A. Reinwart; v. 8. (180 str. s vjobrazeňími 
v textu a 16 str. insertů) 1 zl. 60 kr. 

Zeuger prof. H. V., Popis vystavených předmětů. Viz tam. 

Zeune prof. Dr. Ang., Oratorium Mistr Jan Hus, Dramatická 
báseň. Překlad od prof. A. V. Šmilovského, upraven Em. 
Ziinglem. — Skladba od Dra K. Lowe. V Roudnici, 1890., 
Jednota „ňip'*, tiskem A. Mareše tamž; 8. (16 str.) 

Zeyer Julius, Jan Maria Plcjhar. Viz Bibliotéka, Salonní, Č. LXXI. 

— Z letopisů lásky. Řada III. Viz Knihovna, Kabinetní, sv. LIII. 
Zibrt Dr. Čeněk, Dějiny kroje v zemích ěeských. Viz Winter 

Dr. Zikmund a Dr. Čeněk Zibrt. 

— Listy z ěeských dějin kultwnkh, V Praze, Jos. R. Vilímek ; 
v. 8. (123 str.) 1 zl. 

— Skřítek v lidovém podáni staroěeském. Viz Knihovna Českého 
Lidu I. 

2 ZiminerinailIlŮ Jindř. fil.. Sen vánoěni. Viz Dickens. 

Změny zákona o dohlídce ku Školám. Viz Vyd. Kap., zákonů, čís. 83. 

Znáxoměni některých pojmů zeměpisných od prof. J. Vlacha, 

malbou Fr. Bízy. V Praze - na Smíchově, V. Neubert; tři barv. 

tabule (na každé po Čtyřech obrazích) 86 X 60 cm. po 70 kr. 
Zola Emil, Člověk bestie. Viz Bibliotéka překladů vynikajících děl 

cizojazyčných, sv. I. 

— Peníze, Viz tamž, sv. IV. 

Zóny A. V., Veselý krouSek, Velká snůSka Šprýmů, žertů, hádanek, 
rozmai*ných her atd. Pro veselé společnosti. V Praze - Karlině, 
Rudolf Storch; m. 8.J72 str.) 20 kr. 

Zoubek Frant. Jan. (Život a práce.) Viz Kryšpín Vojtěch. 

Zouvák. Masopustní list pro taháni za nohu. Číslo 1. a poslední. Na 
Smíchově. Vydavatel, naklad<atel a zodpovědný redaktor L. G. 
Pracný.^ Tiskem V. Neuberta; fol. (4 str.) 10 kr. 

Zpěvník, Ceskoslovanský, Hojná sbírka písni vlasteneckých, spole- 
čenských, milostných, žertovných a některých zpěvoherních. Osmé, 
velmi rozmnožené vydání. V Praze, ^Jaroslav PospíSil; m. 8. 
(352 a VIII str.) 50 kr., kart 62 kr. 

9* ZpSviiik, SokoUki. Seítfii-LI V. K. V Strakoniddi, J. F. P.ivclír: 
m. 8. (133 str.) 30 kr. 

— Školákj, Ecanjelický, aiieb eibfr pUitt lÍHcftotiii ic/i = Cithani 
SanHorum (Trnnairinse). Vjd<il Ptllel ikoUké mUdeže. V %tn\^i 
(Uhrj), Jín Heío a epol, ; 8. (100 Btr.) vAz. 35 kr. 

Zpráva, Adminittiafiil, obce ki-álomkího hlacnUíO mltta Pi-ahy a 
ipajeiif/ch I m/iUkou italiUkkoa kommiui obci tontednleh Karlmt. 
Sviidiooa, Knil. VinohradB a Žiíkoaa ta těla IS87. — /íWA. Vr- 
diní letké. Uvefpjmln HtatiBtiL-kA kammiaae král. liUvnihu míxli 
Friilijr n spojen juli obd redikci fadit«le méatské ntutiícické 
klll■l^elAf'e jlns. Erbenu. V Pra Ke, SutiMiukA kommiaM Fr. 
ftlvnáč kom.); v. 8. (Slil m 307 bW.) 2 «1. SO kr. 

— Komeiad, tprdval rady obeeiibA voddrea k t-adf krát. hlae. miila 
Prahu tr přUiné pokuiitůck práci na opatřtal vody pilni v ittni 
H Lahomřtk a Badslina. V Prnie, Mf ataki ksucelAř vodAreník* 
(Fr. Řivnái! kom.); 4. ('lOi sir. a II] Autogr. biirv. tibulk' 
•i t\. 50 kr. 

— o (iiinotíi předtlavauCra Arazocf pojiitooHy dilaieké pro krá' 
Cetté, jahužlo pf-edstareustva jeduotr okre«nlt:li ueiiiO''eiukf< b 
pokUdea pro krňlovstvi Oeakú xa sprAviii rok 1890 V Pmti. 
ťjmxuvA poJiStovDa deliiiukň, tiskem Roblíeka a Sieversa; t, 
(50 ílr.) 

— o řinnotli ttrhnirké kaiiee/áře zeniídiltké rady pro knUucilri 
Ůaki c r. ISKI. (Zvlftfiloi utiak %e t^rkyj a i\auo»ů r.-idr lem*- 
deiiké vr. 1889-1 V Praze, TechuickA knnceUt temedSUké raď 
pro král. České; 4. (34 atr.) &0 kr. 

— Totéí, V r. 1890. (Zíliilai oti«k ze zprAíy o eiunosti ríd- 
icmfidélaké v r. 1890,) Thiuž; 4. (34 m.) ďO kr. 

— o Uanotti, ličtí přljiaň, v§dnj& a rojvaha la tpráoni období o-i 
i. Jiitopadií ÍS89. až ďo 3Í. proiiiíct 1890. ŮraiovA pojitlovím 
deiuiukA pro Moravu n Bleuko v Brní. V Braé, ťlrazovi f^- 
jiEtovna délnkkA pro Moravu n, Slezsko, tiskem KarU Wi- 
uikra lamž; 1. (11 itr.) 

— o řittiíotti Uratuvé poJMoony d/luické piv krdloattei čal- 
c Praze sa_ dobu od J. lUtopadu ISS'J. do 31. proiinee 189". 
V Praze, UrazorA pojiítavna détniukA pro krilovalvi Č««ki. 
tiskem AloUa Wíesnera; 4. (131 str. a bari. mapa Čei:h [46 • 
ÍScm.] snAiorňujid hustotu puduikft, pojistnéko n odlkodnéb" 
viech skupili podnikových v obvodo působnosti úrazoví pojiMovii? 
dílnické pro krAlovstvi Četké dle stntistíky její ek rok 1S9I>. 

' — o iiiiitoili leinAdfIlki rady pro krdlovttvi řetki podaní Jwnfř* 

roku 1889. V Praze, 1890., ZvmedelskA rada; 4. (139 str.^ 
~ Totéi. PodanA kouťt-m roku 1890. Tamž; 4. (126 str.] 

— Pamělal, o dvacetilelifm plÍ4obeiii Ženského Výrobního SjW<U 
Cakiho D Praie. V Praze, uAkt. spolku; v. S. (i> atr.) 

— Stdmd a oisia c^ročni, miilikého fyiikálu o idravolnífÁ po»ifrtt^ 
král. hlaa. n(,la Pi-ahy ta rok 1888. a I88!i. Viz Zlhoť Vt. 
JiodHuh. 

— V^roinL, kUtiicki^ho ambulaloria ntmuci uinlch, lioiiiířA a att«- 
hlíanoi-^ch při e. k. ěctké lik. fakulti o Pri:~.s la rok W8<f. Vil 
VýmoU MUC. Karel. 
Zprávt, Výrorni — Amrrikitn. 183 Zpráva, Vf/roČni, Ja'álovské české apolehiosti ndnk za rok 1890, 

V Praze, Královská česká společnost nauk (Fr. Živnáč kom.); 
v. 8. (45 str.) 30 kr. 

Zprávy výzkumného ústavu pro průmysl 2^^v^va7'n{ckij v Čechách. 

SeSit III. V Praze, nákl. „Jednoty ku založeni a vydržování 

výzkumného lístnvu pro průmysl pivovarnický v Čechách" (Praha, 

Senovážné nám. ř. 26.); 4. (34 str. a barv. Htograf. tabulka) 

1 zl. 50 kr. 
Zvejška P. František, Kancionál. Viz tam. 
Zc^řinec, Malý, (Obrázková knížka.) V Lounech, Theodor Venta ; 

S. (24 str.) kart. 36 kr. 
Zriřátka, pro malá défátka. (Obrázková knížka.) V Praze - Karlině, 

Rudolf Storch; m. 8. (20 str.) 12 kr. 
Zvolen. Opis historickotopografický. Viz Baník. 
Zykán prof. Lad., Návod ku rozhornt/m pracem cJiemickým se 

zvláítnim zřetelem ku potřebám I. veř. sladovn. nkoly v Praze. 

V Praze, Kuratorium sladovn. Školy, tiskem knihtiskárny Poli- 
tiky; v. 8. ^104 str. a 18 tabulek s vyobrazeními v textu) 1 zl. 
bO kr. 

— O t. zv. donnácim telegrafu, telefonu, mikrofonu a mikrotelefonu. 
Obsaženo ve XIX. roční zprávě o Ceskoslovanské akademii 
obchodní v Praze za rok Školní 1890. — 91. 

Žalmy, XeSpoitit. Viz Zahradnický M. V. 

'' Žerotina Karla staršího Obrana k panu Jiříkovi z Rodič. 
Upravil Václav M ar k al o u s, c. k. p^ymnnsijuí professor. V Chru- 

^ dinii, Vydavatel, tiskem St. PospíSila zetě; v. 8. (2G str.) 30 kr. 

Život antický. Dle Wiignera, Marqnardta, Golla, VeliS- 
ského a jiných upravil Antonín Kvapil. S četnými vyobra- 
zeními. SeSit 1.— 11. V Praze, I. L. Kober; lex. 8. (Str. 1.-340., 
titul n obsah.) Sej. po 20 kr. 

— Totéž. Díl I. Řím. Počátky, vzrfist a pád velřiše římské. 
>>vazek I. Od nejstarSích dob do konce válek punských. Napsal 
Antonín Kvapil. 1892. (346 .str.) 2 zl. 20 kr., kart. 2 zl. 60 kr., 
v plál. váz. 2 zl. 80 kr. Plát. desky 40 kr. 

^iiuot ÍTOtttc .^cbnjifi), patronh) gemč íSíe^jfc. Viz ^ronlfa, '^)IM, čís. 4. 
Žižka Václav, Něco o socialismu. Viz Slova pravdy, R. II. č. 2. 

Zizkov. Plán a sehematismus. Viz Schematismus. 

— Polohopisný plán. Viz Zahradnický Jos. 

- Statistika. Viz Knížka, Statistická a Zpráva, Administrační. II. Časopisy. Amerikán. Týdenník denního listu „8vorno.sti.** V Chicagu, Ills. 
(Sev. Amerika.) Ročník XVI. Vychází každé středy ve fol. (re- 
dakce a administrace 150 W. 12 th. Str., Chicago, Ills.) Před- plŇd ne v Sever. AnieKi:e poŇtou ruČtií doll. -J-QO, pailetiié dol!. 
1-30, Ětvrtletně doU. 0-65; do Evropy roSnfi lioll. 3'65, pfllletiiě 
doll. 1-86. 

Anděl SlráSn^. CnsopiB pra křestanskou mUdaí. PNtoha .Skolv 
B. S. P." na zvUštni předpUceuI. RořniU X. V Brně. Vjdávi 
X red. lodpovidfi F. Benisrd Plaiek, la redakci odpovědojm 
jeal P. Vilém Ambrož. VTchAii jednou za meiic ve v. 8. 
(34 atr.) a předplácí «e celoróíní 80 kr. 

Antika. Lint pro křosfaiiské pannj. V Cea. Bud^joviutuh. Ruínik 
XIII. T.vdavalol n odpovědný rodnktor Dr. Ant. Skočdupole. 
Vycházi měsiína (v seiileth form. 8.) Celoroíné 1 zl. 

Aíhrnaeum. LÍBty pro literaturu a kritiku vSdeckou. T Prxie. 
Boíník IX. Rediguje prof Dr. Josef Kniil. (Praba - Karlin, 
e. 60.) Vjdivi Joa. R. Vilimak. TychAd vždy 16. kaidřhc 
mitive, pořiuaje Kjnein, o dvou al^iub v lex. 8. vyjma srpen a 
zAH. Celoroíne 6 il., pfiUetná il. 2-50 Selily jeďo. po bO kr. Btaar. Mudui pKloha ku „Svřtoxoru". V Praze. Ročnfk XXI. Re- 
daktor A vydavatel U. A. Ěimáfek. Majetalk a nakladatel 
Fr. gimáfek. Vjťhíii dvakr&te za mĚtk ve vel. fot. Předplatiiď 
pro Praliu celorojně 4 zl., na pfil roku 2 al,, na ftvrt roka 1 il. 
Poíton celor. 5 il., iiftll. il. 2-50, ítvrtl. «1. 1-26. 

Beteda, Tětnapltiid. List pro eAbAvu a ťvlfeni. V KrotneHli. Bofník 
XUl. Vydavatel a redaktor: Ant. KrondL Vychánf mino 
červenec a srpen jednou la mĚBiu (poíiuaje záKm) va vel. 8. a 
pfedplári se i-eloro£né I eI. SO kr., pro studujicf 1 zl. 

Batda uiilelikd. Týdenuik pro n£itele a př&tele ikolatvi oárod- 
nfho. V Praze. Eoínik XXUI. Redaktor: Karel Bnliř (Praha- 
Vjiehrad í. 144H.-1I.) a poln redaktor J. Doleuský (£. 1506.-1I.< 
Nákladem spolku „Besedy uSitoiaké." VychAzI vidy ve ítrrlek 
o 6 — 8 listOťh les. 8., jednou za měsic s , Metodickou pHloliou' 
a jednou s .PHlolioa íkol měgfanBkýuh*. Adm. řídi VAd. gehák, 
Praha - Yyíehrad i. 31. Předplicj ae rol-aé 3 cl., pAll. 1 zl. 
60 kr., fitvrtl. 80 kr,, poitou .1 zl. 62 kr., 1 zl. 90 kr., 95 kr. 
(Píijimil knibL Ura Ed. Grégra v Praze.) 

Betldka. Čteni pro zAbavu a poučeni. V Brní. Mimořidnil pHIobi 
k „Obecným Novinám" a „Dělnikn". Za redakci A vydivani 
zodpovědný Frant. Rnd. Cbytil. VychAii ítyřikrit za rok ve 
fol. o 1 ari:hu. 

Saidka, Hotpodáftkd. Sobotní pHIoha „PrAÍskélio Dennika.- 

Beiidka maljek. Časopis íeskoslovanské ml&deie. Pramen pouíeni 
A tibavy. V Pardubiciuh. Roi^nlk XIII. Zodpovědný redaktor 
Fr. Hoblík. HÍavnUpoluprAi:ovuÍk Jan Svoboda. Niklad«in 
Fr. Hoblíka v Pardubicíeh. VychAzi měsiení mimo červenec a 
srpen (počínaje ziHm) v seSiteuh v. 8. v obÁli-e (IG str.) po 4 ki. 

Eočaik XII. (Úplný.) (160 str.) kart. 60 kr, 

Be»idka pro xdhavu a poaíenl. NedSlnl záb. pHloha „Praž. Dennika". 

BtfanU. V Bratrem u Movélio MSsU nad Metuji. Rofufk IX. 
Vydavatel a odpovčdný redaktor Josef Koatom 1 ats ký. V.v- 
chAzi 1. dne každého méaluo s pHIohami: 1. „Ducbovai písní' 
Bit - aiuliia, ttaý. 135 

HDcb trsktit. 3. Výkliitt7 „Biblí kniUcké" Starého Zikonii, ve 
vel. 8. (16 str.) Píedpliiti ae celoro<<ni 60 kr. 

Bii. Obrázkový list pra zÁbava, antjm, sodAlnf véda s politika, 
V Prase. Ročník II. Vydavatel a lodpovĚdný redaktor Frant 
KacoTský (do íMh 6. bjl zodpovádným redaktorem Karel 
Dědic.) T;cháil ki>Ídoa 2. a 4. >l^du v méaiui ve v. fi. (16i[r.) 
a předpUcí »e (Mjsllkova ul. f. 12. nové) roínS 1 »1. 60 kr., 
pfilletne 80 kr., ítvrtletně 40 kr. Jednotlivá firín po 8 kr. 

Bfahoviit. Hlaay katolkké. V Praze. Hoinlk XLl. Vydavatelé a 
redaktoH Dr. Fr. Křísl a Dr. Karel Vondruika. Redakce: 
Ve famim domS a av. Havla i. G39--I. Expedice v knlled arci- 
bieknpské knibtiakAroe i. 190.-1. Vjchíti v lex. 8. (16 atr.) vidy 
&., 15. a -26. v mesíd a předplácí ie roSnS 3 zi., pailettiS 1 zl. 
M ÍT poitou 3 xl. 50 kr., 1 zl. 75 kr. 

Blak, Čakoniorantk^. Satyriuko-politioký liat obrAikový. V Praze. 
Roínik I. VyAlo ponie íUlo 1. (v Žiikově i. 130.) 

Bratr, Cttký. OrgKa ivobodomyslnýcli a neodvislýuh evangelikft 
českých. V Praze. Boínik VI. Majitel, nakladatel a odpovědný 
redaktor Karel Skokan. Vjch&zi 1. kmidéha mísíce o jednom 
arcbu v lei. S. a předpUcí ae celoroí. i poitou 1 zl. bO kr. 

BHíoo. Humorialicko-poUtický list illuítrovacý. V Praze. Boínikl. 
Uajitel a vydavatel B. K. Tham. Redaktor Vladimír Sou- 
hrada. VychAzI 1. n \b. v mésfci [pofínaje kvétnem) v mal. 
fol. (o 4 Btr.) a předplici se celorofině 2 iL, řtvrtletnS 60 kr. 
Jednotlivá ílata v Praze po 8 kr., na venkově po S kr. 

Budlviy/. V Čea. Badíjoviclcb. Ročník XXVII. Vydavatel: Draíatvo 
„Budivoje", odpovědný redaktor: Václav řledvídek. Vychází 
v nedéli a ve Čtvrtek ráno ve vel. fol. a pfedpl. se pro Badi- 
jovice na mésic 46 kr., fitvrtl. 1 al. 26 kr., pftlt. 8 zl. SO kr., 
celor. 5 si. Za donáíkn do domn platí se mšsíčně 6 kr. ; poitou 
na idSbÍc 56 kr., na čtvrt roku 1 zl, 60 kr., na půl rokn 3 zl., 
na celý rok 6 zl. Jeda. číslo po 6 kr. 

Buřta, Óako-nuiraBikd hotpodiriká. Časopis pro polní a lesní ho- 
spodářn a chovatele, majitele nebo milovníky zvířectva hospo- 
dííského a zálibného. Orgán ku sprostředkovínl kupft, prodejů 
a vj-m«ny. V DaČicich (Morava). Roínik II. Zanikla v ledna 1891. ťlrketmik, Evanjeiiékj. Čaiopis vínovBný zájmBm evanj. církve 
A. V. v zemích koruny České a koruny Uherské. V Hradci 
Králové. Ročník XXU. Vydavatel G. Ad, Skaiský, ev. f*rář a. v. 
ve Velké Lhotě a Dačic nn Moravé. Za redakci odpovídá J. 
VácUvlk, farní vikář a diith. správce Lutherova dsUvu v Hradci 
Králové. Vychází luéaiiiné s pHlohou .Misionářské Lísly" ve 
v. 8. (32 str.) Celoročně 1 il. 60 kr. 

Cileriita, Ceikj. Orgán řeských citerístů. Péil prvního praiiského 
kluba ťiteristŮ. V Praze, dne 1. řijna 1890. Roinik 1. Číslo 1. 
Hajetnik, vydavatel a odpove<luý lednkUii': k\u)» Pelz. (Dloubá 
třída číslo TOe.-l.j Vvcházi 1. kHždfiliii iiiěsito ve 1. (8 str.) a 
předplácí *e » hiidclmi přílohou poítcil aneb dotiá&kuu do domu 

136 C>Ulti> — Ůniopll lé •^eloToini 4 z1, půlletně ?t1. » ítmletné lil. Rofnlk H. foli] 
vjťtii^teli lednpm r. 1892. uAklndem Fr. A. Urbínkn. 

CyklUla. OrgAn Čeeki ůatředn! jednotj velocipedista. 8 pHlohon: 
Ďíadaí eňst ínsopisD CjklisU. V Praie. Roínfk Vil. Redaklor: 
JosefNovik. Nnkladxtel: Česki ÚBtřednl jpduoU velotipedistU. 
Tychdzi IG. každého míslre v tei. 8. h předpUii se (redakce, 
ndininistrni-e a expedice v Praip, Vinobradj 7.) (.eloroCné i poilou 
4x1., pŮlletné-S i). JednollivA «Í>U po 40 kr. 

Cyrill. Časopis pro kalolitkou liudbu posvátnoa v Cecbich, a* 
MoravS h ve SUinku, sArovíů Orgán Obeuné JedDutr Cjrillaké. 
Msjitel, v7d;ivHtel A reiiHktor F. J. t e h n e r. V Praie - Kartínř, 
vjdHVAtel'. RoÍDÍk XVllI. Trrbázi 16. každého luSeíce v tví. 8. 
(8 alr.) a hudeb. pHlobou a přodplácl ae roíně 3 eI. 20 kr. 

Ca: Liat vénovaný vefejným otárkAui. V Priiie. Rafpik V. I 
. kladatel a vjaavatelJUDr. Karel KrnmáK Odpovědný redaktor 
Dr. Jan Hcrben. VTcháii v lei. 8. {IG alr.) kaSdé aobot; a 
předpUťL ae (red. n ádm. Kr. Vinohrad., na Smelance i. %.\ 
roink 6 zt., půlletoé '6 z1., titvrtletné ' 1 zl. SlJ kr. Jodnotliii 
eíaU po 12 kr. 

Caiopii řetkéko Ukáiiiiclca. Orgán Farmacentické 8poleřQ«íii 
v Praze a íťskýi.-h grémií. V Prnze. Roínik X. Redigovali img. 
farm. Karpl Suliiirer a Ant. Polnn do fisU 3. a od í lata 4. 
rediguje pouze msg. far. Karel SuliUrer. Vvcháiiv lei. 8. 
(16 str.) Tid; 1., 10. a 3U. dne v luéaici a přbdpláuí se (rcil., 
adm. a expeď. v ťrnze, Ferdinaudova tř. í. 39. n.) roíně T ti, 
pQtletní 3 zl, 60 kr. Pro ^len? „Farmaceutické apolefnosli" na 
rok 6 zl., na plil roku 2 zl. 50 kr. 

Čatopia 'ctkého tludeiiUlva. Rofiiik lil. Nákladními a wdavalel 
Karel St. Sokol a odpovĚdný redaktor; Aut. H aj n. Vjcháii 
Ťe v. 8. (16—23 sir.) vídv první a třeli čtvrtek v tnSalťi a pi-ed- 
plňd se (adininistrai-e nH'Žiíkové, Krátova ulice <!. Gž-1.) (Baník 
B Kohout kom.) rofné -H zl., půli. 1 zl. 50 kr., pro atudujlá 
2 zl., I zl. ; jcdnotlivA ÍIbIh po 15 kr. 

čaioph iakgch taliradaiků. Rozhledy ve vSeuh odvítvkh íahrad- 
niťtví. Orgán spulko pro zvelebováni zaliradnictvi v saverov}- 
chodnlch Čeehách, aidlem v Jifiaé, vzděUvavilio spolku zahrad- 
nických pťiruff „Roezl", a spolkn pro zvelebováni zahradaii:tv> 
ve východniiTh Oechácb, sídlem v Hoře Kutné a zahradu ickéha 
spolku v Plzni. V Praze. Redaktoři: M. Pulfn a Fr. Tho- 
majer, nákladem t>. TboraajerA. Vjuházi t. každého mésíci: 
v lei. 8. (rofnS se 6 barvo ti a kovy ni i okirázkv.) Pl^dplatné roJní 
,4 zl., pftlletní a zl. 

Ctuopii katolického ducliovenilva. Orgán vědeckého odboru Aka- 
demie křeatanskÉ v Praze. Roi>nik XXXIl. V Praze. Radaktor 
Ur. Element Horovy. Nakladatelé Rohlif ek n Sievei-a. Vyiháii 
v 10 fljrarchovýcb sešitech ve vel. H. ve Ibntách pétinedéliiííh. 
Celoročné 3 zl., pottou H zl. 60 kr. 

Čotopi, lékahl Ifk^ch. V Praie. Ročník XXX. RedaktoH : prof. 
Dr. Km. Miiiini-r, do.-. Ur. Jan- Mitvalskv, prof. !>r. Joa. 
Čitiriplt Mitl« Horaiikt — ŮuspJi itaialnieh dilnIkA. 13' 

Seinsber^. V^dnyntel jménem %po1kn čeakýcb léhnH dou. ■ 
Dr. Jjin MitvHUký. SpHlobon: „Vístnik .drtvotnický." Pořádi 
Dr. J. ŠtRstný. Vjchiii kii2dé sabot; v 4. (30 att.) (administrnce 
ZderxE 6. p. SSO., eipadite v knihtiBk. Ur* Ed. Qré^A) a před- 
lilAci se To^nfi 8 zl., pail. 4 zl., ftvrtl. 2 zl.; poStoo 8 zl. 60 kr., 
■1 il. 30 kr., S xl. 1G kr 

(íoíopíi Xaíňe Moravtké. V Brní. Horník XV. Redakloři: Vincenc 
Brandl. ~ Frant. B n r t o S. Hlnvnf spoluprai-ovnici ; F. A. 
SUvik. — Dr. Frnntiiek Ksmeiiií «k. \jci1i7A v pěUitniho- 
vých Briiteih i<tjl'ihrít tafni: 1. kdnii, 1. dubnx, 1. července 
H 1. října ve T. 8., nákladflm Mntice MornvBké. Tiikom moravské 
akciové k ni b tiskli my. Pfedplái:! le rodná 3 x1. <iO kV, p&lletnfi 
1 zl. 80 kr., Slvrtktne 66 kr. ; jednntlivé seAitj po TU kr. 

Čaioph Muíta hďovriví fetkiho V Praze. Kořník LXV. Ee- 
dnktor prof. Ant. Truhlář. Rořní 4 i-cSitv (3S «rchfi) ve v. 8., 
niihlndrm Musea král. fcskélio (Fr. ŘivnAí kom.) a přédpUd 
96 roínfi 3 zl. 60 tir. 

Ca»<ipit, Od/mm//, hiíjlfl zájmy /iflnidea mtywií-íkího. V Pr.iíu, 
Ročník 1. Vydavatel: FrnntiSťk Zi e gn cr.- Zodpovědný redaktor: 
Anlonin NSmcíek. Vjcháií dn.liý a ítvrtý pátek v mĚsí.-i 
(poíínaje xAHm) ve fol. a předptň.-i so Vv Žtikovl!, LÍpanskA-ul. 
í. )90.) roíné 1 t\. 60 kr., pdlli^tng 80 kr., ftvrtletne 40 kr. 
Jednoiiiri íisla po U kr.' 

Casopií pro pf.ttoiiání malliemaliki/ a fyvky, kterýž se zvUSttiíin 
zřetelem k stiidnjívím rediguje prof. Au((itstiii Pánek a vjdAvá 
Jednot;! feskývh mattiemntikA. V Pr.ize. Roínlk XXI. (ISSťUS.) 
Nákl. Jednot? ieí. mntlienmtikn. RořnS vyrhdzl ^ iísel (celkem ' 
21 aruhA) ve vel. 8. CclorofnS 5 xl , iiíiteiam *. sCudujivim 3 zl., 
ílenfim „.fcdnotv" zdarnin. 

Coiojiíí pro pi'&mytl chemieki). V Praze. Kořiiík I. Redigují: Fran- 
liňek štolba a Antonín K ííto hon 1> ck. Vvdnvntel : Hohu^lnv 
ŠimAí^ok. Tiskem a nAkladcoi F. gimúíkn. Vvťliází dne 25. 
knidéhn mÍHJce v scSitech o dvou iiriiieh v. S. Celorofnfi 6 xl., 
pftllehií 3 zl. 

Casopii, Upolkonj, pra laniclci, rayiliopil a iifírodneidu. Věstník 
zem. lesnické výzkumné sřaniťe pro král. České. V Praze, ISOl^^da. 
Redaktor Joa. Zenker. (Titul i tťit nSmetko-íeský.) (V komisi 
Man. Berwalda v Praze.) Vjuhází v C seS. ve vel. 8. (7 ^nh.) 
roíné a dodává se jen ílenQin spolku. 

Caaopit tpolkii pro ehov a eničení p>ů v kriilovtlaí ittkém. V Praxe. 
Redaktor J. Zenker, Icamieir hrál. méstn Pisku. Roínlk XI. 
Vjcbizí v lex. 8. B titulem a textem němetko-íeským, za 2 mé- 
sice jednoduchý scíit {ii sir.) nebo za 4 niésice ilvouseilt a před- 
platí se (jednatelství v Frnze, Ěííni ulice ř. 510.} rofiuS puStoii 
4 il., pfllletné 3 zl. 

Coíopit tpolku pro piHmyal pioamirnlck^. Vík Kvas. 

Catopit ilavebaírA dělníků. Orgán pro hájení hmotnýuh líjmft po- 
mocníkň zcdnickýi;!!, kamenických, tegařských. cililáHkýi-h atri. 
V Pmze. Roínik II. Vvdavat..| Fr. Hájek. Zodpov. redaktor 
Vátliiv átnr.'. Vy.lúr.i druhý a ctvilý p.ít.ik v měsíci v m. fol. 140 Diymárnol — lixtu, 

íomberku (UWj). Roínik VII. Reduktor b v»ilav«tel K«ml 
Salva. Vjchflzi méníčaé v tieliiteťh v lex. 6. (o 2 nrilcli) k přcd- 
pUd BC roínfi S z1. 50 kr., přilétne 1 cl. S5 kr. 

Domdenotf. Obriizkový iasopis pro lAbavn n níiteíné poufeni. 
VMilwnakep, Wíb., Sever. Ameriha. Ročnik XI. Ant. Novák, 
vydavatel (346 Bronciway]. J. R. Jiíiaaký, rediiktor. Vycháii 
knídou atíedu (poíinsje lietopadeoi) Te fol. H předplácí sv rvint 
doll. 2 75, do Evropj doll. 3-76, 

Diak, Bmintk^. Liat vĚnovnnj- opravAiii apolcíenským « iijmi5iL 
nírodolioapodAťským. V Krní. Roínik VI. Vjdavatel a odpovédní 
redaktor V. V. Kl«pka. Tiskem J. Hniliíkj v BmĚ. Vjthiii 
5. It 20. kaídého měsíce v 4. a pfeilpUcf ae veloroíné 3 cI.. 
pAlletne 1 ti ÚO kr., jednotí, ilíslu 10 kr. 

Du<k latu. LUt pro nirodoliospodářstvi a třídy dílné. Orfin 
národní sociální ilemokracie česho-sloTsnské. V Praze. Rof nik I. 
Vydavatel (jménem vydavatelstva) Jan Feuerer, odpovidn; 
redaktor Jan Wuratial. Vyiháiel vídv 1&. a 30. v mésíci ve 
fol. Predpláťelo se rořnĚ I il. 20 kr., pftUeHié 60 kr., dlvrtlelii." 
30 kr. Zxnikl físlem 6. 

Duch Čaiu. Obríakový nedĚlrí línt .Svornosti." V Chicagu, lUs- 
Sever. Amerika. Ročnik XV. Redaktor Pavel Albieri. Vy<l». 
válel Aug. Geringer (150 W. 12 th. Str.) VjcliAzi ve 4. a pW. 
pláuí se zvlAM do Evropj doll. 2-50. 

livér, KuH. Časopis věnovaný uvelebeni efaoru drobného Eciřertrn 
a podporování obi:hodnlch stykfl pěatovatelQ. Orgán Spolka pr.' 
Kvelebení chovu drobného zvířectva v Pardubiťicb a okolí n 
Prvního íeského spolku k« xvelebě včelařství, sahradniitci .'< 
drobného aííteíiiého zvířectva hospodářského v Chrudimi. V Pni 
dubielch. Rof-nik III. Redaktor a vydavatel Fr. Sncliňuet. 
NákUdem Fr. Suchánka a .1. Markalousn. Vychází I. dne knř.díli 
mésiie (poíinaje kvítnem) ve vel. 8. (tO str.) Celorofné 1 íI Ifdj, Časopis pro lesníky, myslivce a přátele přírody. V ŽJiřt- 
Koínik XX. Majitel, nakladatel a redaktor Jan Doleíal 
Vychází každých pÉt neděl v seSitech ořeiAvaných ve vel. í* 
Předplatí se na „Háj" b přílohou „Lověna" a ,Ryb*řskí liWJ' 
roenĚ 6 íl. a pftlletně 2 í1. tíO kr., se siAsjIkoU „LovĚnj" i*'*" 
o 80 kr. více. Na samostatný nHáj" (pouze odbornou tesnirk"" 
část) 3 t\. 80 kr. VýtiHky Heíilé, oNznuté a na sllnéjiím papi^' 
v tnhé xelené obálce, v předplacení ročně 6 !tl. 85 kr. a P"'*"" 
letně 3 eI. 

Hatif, Ceikj. O.isopis pro veíkeré lájmy £eikého basiřstva v Ct- 
thách, na MoravŮ a ve Slezsku. V Klatovech. Kofinik XIV 
Vydavatel a redaktor Max, Oermák. Vychází vidy 10. * ^^ 
každého měsíce v m. 4. (3 str.) a předpl. se i poStou roí"' 
3 zl. ^0 kr., pfill. 1 ti. GO kr.. Čtvrti. 80 kr. Jednotí, fisla IS kr 

Heěh. List hájící zájmy lidu pr»covniho. V Praae. Ročnik III ' 
Zodpovědný redaktor Josef Steiner a codp. vjd. Jos. Ka"'- 
Posdéji Jnseť Krapk;i, zodp. redaktor. — Zodp. vrdavaH 
Vx.,M. Šnller. Spohivy.favatrl V. Vávra. Vychá»í 'druhý • 


5 kr. Oii r. 1892. vy- 
LliAii v Plzni. 

Uliu. Katolický list vydárán Čeihým litorAmini spolkem v 8t. 
Louis, Mo., Savernt Amerika. RoŮaík XIX. VjchAit knždé 
alřudy ve vel. fol. n předpUuI as (redakce n ndniLaistriice 1915 
S. 11 th. Str. [RoanUi Str.]) v St. LauU, Ho. v Sev, Ameriue a 
KuDRde ročně líoll. 3 fJO, p&llctne doll. 1-25, ■Stvrtletni 65 cC. 
Do Evropy rořně poSlou i lioll. 

Blat. Noviny pro lid. V fíraé. Ro&alk 43. Majetkem n n&kUdcm 
DružstVK. VydnvHtel Fr. Koroc. odpovědny redaktor it. Po- 
pelka, Tiokero Morav, aki;. knihliikArny v Brní. Vychiii deaně 
jednoQ mimo ocdéle a svátky, v piCuk dvakrát (o 'i. B 6. hod. 
odp.] ve v, fol. (4 str.) n předpUd so (redukce, adinin. a eipad. 
v EliSeíDě třídě [Besedni dam]) ro^ně 12 e1„ piiU. 6 tt., Čtvrti. 
S xl, měsíínS 1 xl.; poitoa 1& z1.. 7 i\. 60 kr., 3 zl. ?5 kr. n 
I d. 25 br.; jednotí, eiíla 4 kr., pitefiní 6 kr. (Viz týdennlk.l 

m<u. V Brué. T^dennik Vycbázi vidy v pátek odpoledne. Před- 
plávi se lof.ai 4 z1., půli. 2 zl., čtvrti I il. Číslo 6 kr. 

Illat lidu. ČASopii hijíci lijmy ftvrtého stavu. V Prostějově. 
Ročaik VI VydHvatel a nnkUdatel Frant. Zedníček. Odpo- 
vědný ledBktor: Richard Znhilka. VychAzi každý 1. a 3. 
ílvrtek v měsiti ve fol. (4 str.) a pf-edpl. se rojiié t il. GO kr., 
pfili. 80 kr., čtvrti. 40 kr. Jedn. čisla po 6 kr. 

Illat Národa. Politický orgia stran; národni v kr&lovstvl feikéni. 
8 týdenní (nedílni) přilohon pro zábavu a poučeni „Nedélnl 
Listy." V Praze. Vydavatel a odpovědný redaktor VAulav B e n « K. 
Tigkem a nákladem „Národní tiskárny s nakladatelstva". Vychází 
drakrát denně (vyjlmsje nedělo, svátky, kdy vychází jeu člalo 
falavnf a pondělí pouze list blavnl odpoledne), raiiuf ve vel. fol., 
odpol. ve fol. a předplácí ae (redakce a administrace v JindřiSaké 
ulici 9.) nA ranní a odpoledni vydáni v Praze bez donášky do 
domu: týdně 28 kr., na iněsic 1 zl. 80 kr., na ftvrt léta 3 il. 
60 kr.; s donáíkou do domu kaídiliho vydáni zvtáít: n.i mésic 
1 il.40 kr., na čtvrt léta 4 cl. 20 kr.; poKlou v Rakousku s jednou 
záaylkou denně: na měsíc 1 zl. 80 kr., na čtvrt Uu b il. 30 kr,; 
ae záaylkou kaiděho vydáni zvlálK : na měsíc 2 zl. 10 kr., na 
čtvrt léta 6 zl. 30 kr.; do Německa a Srbska: na měsíc 2 zl. 
iO kr., na čtvrt léta 6 %\. HO kr. Do Ameriky, Francie, Švýcarska, 
lulie, Belgie, Bulharska, Rumunska, Turecka, Anglie a na Černou 
Horu: na měsíc 1 zl. 50 kr., na čtvrt letn T zl. 50 kr. Číslo 
ranní 4 kr., odpolední 1 kr., nedělní Číslo e „Nedělními Listy" 
za 6 kr. 

Slu, od Cidíinff. Orgán okr. hospodářského spolku novobydíov- 
ského, spojených s nim besídek hospodářských a vortnilio družstva 
v NovÉm Bydžově. V Novém Bydžově. Ročník VII. Vydavatel 
a nakladatel Hospodářský spolek ukrnsu novobydžovskélio. Od- 
povědný redaktor Hynek V. Burian. Vyuházi počátkem každého 
měsíce v lex. 8. Celoročně 1 e1. Člen A m zdarma. 

Blat Pfedntěttl. První politický orgán věnovaný zvelebí praiSskýili 
předměstí a okolních obcí. V í^ižkově. Ročník V. Majitel, r Ř t42 Hlaiatel hotpodářikého ipolko — HUmy, Volaifkd. davatel A zodpovědný redaktor Jos. J. Hubsch. Yjcbázel 1. a 

15. každého měsíce ve vel. fol. a předplAcelo se celoročně poitou 
neb donáSkou 2 si. 80 kr. Jednotlivé Čislo tO kr. Zanikl £. 3. 

Hlasatel hoBpodářského spolku pro krajinu Berounskou. V Beroaně. 
Ročník VII. Rediguje Karel Mej střik. Nákladem a yjákaim 
Hospodářského spolku pro krajinu Berounskou. Vjcháií dne 

16. každého tněsice (mimo srpen) v 8. (8 — 12 str.) (Exp. v knifa- 
tiskámé V. Neuberta na Smíchově.) ČlenAm Hospodářského 
spolku zdarma, jiným za 2 zl. ročně. 

Hlasatel HospoddřskAo spolku pro okolí Hradce Králové, Zároveň 
orgán hospodářských spolků v České Skalici a v Opočně. N« 
Kuklenách. Ročník XII. Redaktor Frt. Bauer. Vjdavatel a lu- 
kladatel Hospodářský Spolek pro okolí Hradce Králové. Vjchisí 
vždj 1. dne každého měsíce v 4. (8 str.) Člen&m jmen. hospod, 
spolků zdarma, jiným za 1 zl. ročně. 

4ldftiih, ^áx$M. ^loroinx^ pvt fíoioenfFt) Tub. ^ %\ixi. ©o. a^aittse. 
viotnil XXIV. Sobpotofbnp rebaftor, majitel a totítaxoattí Krnbio 
$ietor. Vychází vždj 15. dne v měsíci v iex. 8. (o 1% archa i 
a předplácí se roČně 1 zl. 

Hlasy, Naie. Časopis věnovaný zájmům Českého lidu. V Českém 
Brodě. Ročník XI. Odpovědný redaktor a vydavatel Jozef Mi- 
Skovský. Vycházejí každou 1. a 3. neděli ráno v měsíci re 
fol. (4 str.) a předplácí se ročně 2 zl. 40 kr., půUetně 1 zl. SO kr., 
čtvrti. 60 kr. Jednotlivá čísla po 10 kr. 

Hlasy od Blantica, Časopis věnovaný zájmům kraje Podblanického. 
V BeneSově. Ročník VII. Vydavatel a zodpovědný redaktor Fr. 
Miiller. Vycházejí 1. a 16. dne každého měsíce v 8 hodin ráno 
ve vel. 4. Předpjácí se celoročně 3 zL, pololetně 1 zl. 60 kr. 

Hlasy od Lužnice. Časopis věnovaný zájmům okresů polužnických: 
Třeboně, Lomnice, Veselí, Soběslavi, Tábora, Bechyně a TýoA 
n. Vltavou. V Soběslavi. Ročník VII. Majitel a vydavatel Jo»- 
Berger a odpovědný redaktor Jan Viktoři n. Vycházely vŽdj 
1. a 3. sobotu v měsíci ve fol. a předplácelo se celoročně 8 si- 
40 kr.^ půlletně 1 zl. 20 kr. Zanikly číslem 16. ze dne 15. srpiiA. 

Hlasy od Oharky, List věnovaný zájmům okr. Lounského, Rakov- 
nického a Libochovického. V Lounech. Ročník II. Odpovědný 
redaktor V. Cidlinský. Majitel a vydavatel Jos. Rossler. 
Vycházely každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci ve fol. (4—6 
str.) Předplácelo se ročně 2 zl. 20 kr. Zanikly Číslem 14. 

Hlasy Pojizerské. časopis nepolitický věnovaný okresům: Turnov- 
skému, Mnichovo- HradiSfskému, Železnobrodskému, Semilskémn, 
Lomnickému, Ceskodubskému, Jilemnickému, Soboteckéma a 
Novopackému. V Turnově. Ročník VI. Vydavatel a redaktor 
Václav Kudrnáč. Vycházejí vždy drnliou a poslední neděli 
každého měsíce ve fol. a předplácí se celor. 2 zl. 40 kr., p&l- 
letně 1 zl. 20 kr., čtvrtletně 60 kr.; poStou celor. 2 zl. 80 kr., 
půlletně 1 zl. 40 kr., čtvrtletně 70 kr. 

Hlasy, Valaíské, Týdenník věnovaný duSevním a hmotným zájmftm 
moravského Valafiska. Orgán českého hospodářského spolku 
přiborsko-novojičínského ^Methoděj*' a „Župni jednoty hasičské 
pro severov. Moravu.* Ve Val. MeziHčí. Ročník VI. Vydavatel 
Hluy ■ Hni -- BaitMUi. 143 

a EOdpoTÍdný reitaktor Fr. D&dik. Vjchiaelj ksidon sobota 
odpoledne ve hi. (4—6 itr.) Předplatní (uyUlo se pod ndreuoQ 
„TalaUké Hlanr* v Milotieich (o Hranic) a obnáíelo poitoa neb 
donUkou dn doma celoroční 4 il., pfilletne ! t\., ítvrtletnS 1 %]. 
10 kr. Člalim 89. pfeměnilj le v čaiopig „Orel". Vis tam. 

Hlat)/ I Han/. Liit politický ■ národ o-hoapodáhký. V Proatijoví. 
Boínik X. V;davat«l Závod vydarateliký v Proatíjori. Odpo- 
vědný redaktor Bohnmlr Knechtl. Vjcházejl jedenkráte týdně 
a aice v aobotn veSer va vel. fol. Pfeďplácl te celoroSnfi v Pro- 
stejoTg 3 il. SO kr., pftlletní 1 il. SO kr.. ei*rttetnS 80 kr.; 
poitoa celoroSnS 3 ■!. 60 kr., p&Uetné 1 il. 60 kr., čtTrtletně 
90 kr. Jednotlivé efaln 7 kr. 

JUaty I ChFudtiruka. Orgán strany aTobodomjBlné. V Cbrudimi. 
RoliDÍkl]. Vydavatel a odpovídný redaktor Joaef Pelcl. Tiskem 
SU Poapiíila leté {J. SchoUe.) VychAtejf každého pátku odpo- 
ledne o &, hod. ve Tel. fol. (4— S atr.) a předplácí ee (redukce 
a admin. na Keaaloví nám. S. S.) peloroí. 6 ti,, pololetně S i1. 
50 kr., flunletní i il. 26 kr, 

Hlan, ze Biona. V Pařila bicích. Bo£n(k XXXI. Vydavatel, nakla- 
datel a odpovědný redaktor Fr. Hoblík. Hlavni spolupracovník: 
B. Novák, ref. farář v Chocni. Vjchi.ejl drahý a poslední 
čtvrtek každého mísice v m. fol. Předplácí se celoroené S eU, 
půlietně 1 t\. 50 kr.* 

Hliuy xe Samopy. Orgán okreíA poíomarských. Ve Strakonicích. 
Kodnlk VII. Rychlotískem, vydáním a redakci Jos. Dvořáka. 
Vycháieji kaídou 2. a 4. sobota ve v, fol. (4 etr.) a předplácejí 
se (redakce a administrace ve ŠvamberkovS iKdi f.. ti.) 1 potton 
roíně 2 zl., půlletně 1 zl. ; jednotí, fiala po 10 kr. 

Hlídka jínanňiť. PKloha „Mercura." Vií lam. 

Hlídka literami. Listy věnované literami kritice. V Brně. Ročník 
vni. Pořadatel P. J. Vychodil, O. 8. B. v Rajhradě na Mo- 
ravě. Za radakci a vydáváni zodpovědný P. B. Flaíek. Vjcháit 
počátkem každětio měsíce v seBitech v. 8. (40 str.) Celorofní 
předplatné 2 iI., p&Uetni t zl. 

HodoHon, List vSnovdný zAjmAm nnSeho slovanského lidu. V Ho- 
doníně. Za vjíiánl odpovědný Hyn. Hodan, Za redakci odpo- 
vědoý TomáS Chmelař. Vychází první a třeli sobota v měsíci 
ve vel. fol. (4 atr.) a předplácí ae (redakce a administrace v Ho- 
doníně, Náměstnl alice í. 387.) ročně 1 zl. 20 kr., poítou 1 il. 
44 kr.; jednotlivá čisla po 6 kr. 

Borymlr. Týdenník zábavný a poučný. V Příbrami. Bočník XXI. 
Odpovědný redaktor Job. K a dečka. Tiskem, vydáním a ná- 
kladem Jos. KadeČky. Vychází vidy v sobotu o 4. hodině odpo- 
ledne, připadne-li na sobota svátek, tedy den před tím ve vol. 
fol. a předplácí ae Čtvrtletně pro Příbram bez donáíhy do domu 
W kr, s donáškou čtvrtletně 1 zl., poitou čtvrtletně 1 zt. 10 kr. 

Ilotpodář, Čaaopla pro hospodáře, dobytkáře, zahradníky, víelaře 
a domácnost. V Omnze, Neb., Sev. Amerika. Ročník L Vydá- 
vatelé ; Tiskařské družat>ro Pokroku Západu. Vychází 16. každého 
měsíce (poCfn^e březnem) ve 4. a předplácí se ročni 1 doll. 144 Hotpodáf, Čoakomoraviký — Hoitimil. Hospodář, Če9komm'av8kj národní, a samosprávný 'vÍ9tn{k (dHre 
Sekretář,) Časopis národohospodAřský, věnovaný zvlá&tS sijmům 
rolnictva a žívnostnictra. V Brně. Roénik XI. (VIII.) Redaktor 
a vydavatel JUDr. Jan Sovadina^ advokát v Brně. Yjcházi 
prvního knž(iébo niéBÍce v 8e&. lex. 8. a předplácí se celoroiDě 
4sl., pftlletně 2 zl.; jednotí, čislo 35 kr. Ročnikem XII. vjchúi 
týdně ve 4. 

Hospodář (eěkoslovantkj. Ústřední list zemědělský pro Čechr, 
Moravu i Slezsko. Týdenník illustr. věnovaný veškerým zájm&m 
zemědělství, hospodářského pr&mysla, národního hospodářství 
a veřejné správy vůbec. V Praze. RoČaik XXI. Chef redakce: 
Prof. dr. J. B. L a m b 1. Majitel, vydavatel a nakladatel A. 
Reinwart. Za redakci odpovídá od d. 1. do £. 45. Jos. Kafka, 
od čís. 46. Adolf Štěpánek. Vychází každé soboty v měsici 
vel. fol. o 8—12 str. Předplatné celoročně 5 zl., p&lletně á zl 
50 kr.| čtvrtletně 1 zl. 25 kr.; do cizozemska celoročně 6 zl. 
Výstavní příloha přidávána byla od Č. 16. až do č. 45. skoro 
ke každému číslu (po 2-4 str.) 

Hospodář moravský. List věnovaný rolnictví, hospodářskému pr6- 

, myslu a národnímu hospodářství, orgán mnohých hospodářských 
spolků. (ZaložilJ. B. Uhlíř roku 1879.) V Přerově. Ročník XUl. 
Majitel a nakUdstel: Hospodářský spolek kojetínsko-přerovsky 
v Přerově, redaktoři: Jan Adamec, ředitel a Basil Macalik- 
professor. Vychází dne 10. a 25. každého měsíce (počínaje listo- 
padem) v 'm. fol. Předplatné celor. 2 zl. 60 kr., půli. 1 zl. 30 kr, 
pro členy hosp. sp. koj.-př. celor. 1 zl. 

Hospodář^ Polvznieký, Vycházel přílohou k časopisu „Hlasy od 
Lužnice'^ do konce měsíce srpna. 

Hospodářf Slovácký. Orgán rolnicko-hospodářského spolku Kyjov- 
ského. Příloha ku časopisu „Slovácké Noviny*', vycházejícímu 
v Uh. HradiSti dvakráte v témdni. Příloha „Slovácký Hospodář' 
přikládá se k „Slováckým Novinám** kaj^dého Čtrnáctého dne. 
V Uh. Hradiíti. Ročník VIII. Vydavatel Jos. Staucl, zodpo 
vědný redaktor Theodor Cejnek. 4. Předplatné na „Slovácké 
Noviny** s přílohou „Slovácký Hospodář** obnáSí poStou: celo- 
ročně 7 zl., půlletně 3 zl. 50 kr., čtvrtletně 1 zl. 75 kr. 

Hospodář^ VidaSskj. Orgán českého hospodářského spolku při- 
borsko-novojičínského „Methoděj** a českého hospodář, spolku 
hranicko-lipnického. Ve Val. Meziříčí. Ročník H. Vychází prvou 
neděli v měsíci jako příloha „ValaSských Hlasů**, od 1. října 
pak „Orla** v lex. 8. (8 str.) 

Hospodyní^ Domácí. Čtrnáctidenní list věnovaný milé na(i ženské 
pleti českoslovanské, jakož' i* všem ctitelům spořádaných domá- 
cností. V Olomouci. Ročník VIII. Redakcí Miloslavy Procház- 
kové. .Tiskem a nákladem Kramáře & Procházky v plomoaci. 
Vychází dne 1. a 15.- v měsíci ve v. 8. (16 str.) a předplácí s** 
(redakce^ adiifinistr. a expedice na bělidlech č. 19.) roČné 2 zl 
20 kr., půlletně 1 zl. 10 kr., pwi^tou 2 zl. 40 kr. a 1 zl. 40 kr.. 
do ciziny 2 zl. 80 kr., do Ameriky 3 zl. 

HostimiL (Hostinské listy.) Orgán ^„Ústřední Jednoty ČeskoslovaD- 
ského hostinství „Hostimil" pro Čechy, Moravu a Slezsko*, vť- 
Hni - KuiMí. 146 

novKDý cijmllni tiTnoati hoitinski n vfĚofmcU. T;xiiiimeiiitii 
■nedaiU s diplomy pochralnébo n í'eBtD£ho niainf. T Prase. 
Bofnlk VIIL Mnjitel a vrdavaUl; „Ůatl«dal Jednota ícBkoalov. 
hoBtinatvl -Hoatimil* pro Cschj, MomvD a Sleuko" t Praie. 
Zodpovídný redaktor : Jan V o rl i £ e k. VycfaAzi třikráte ■> misie 
a aice vidj 6., 15. a 25. v 4. WedplícI ae celorořní 4 il., pftll. 
S r1., řtvTtl. 1 d. Jednotlir4 íúla po 16 kr. 
Hfit. Casopia TÍnoraný cáJDifini církve evanj. reformovaDé. V Či- 
alavi. Botník III. Redaktor, yjdavatel a nakladatel Pr. Koiik, 
farif T GáiUTi. Spolupracovník J. Peliíek, fariř v SemtíKi. 
Vjcbázl vidy v pTrolin témdni každého niá«{i:e mimo eAH t lex. 
8. (19 atr.) a předpláuf ae roíni 1 al. 

CAoíouiiA^, (W^. Vychovatelský Sasopis pro nii lid. V Kyjích 
(n ^eleEnice.) Roínik V. Majitel, vydavatel a redaktor Jan Ky- 
sela. Vycháieji jednou za dva měiice ve vel. 8. (o 32 «tr.) 
a předplici se roiaé 60 kr. 

Jtdnnta. V Praxe. Rofntk ISfll. Redaktor Ó. Oniek, eva^j, farU 
v Kollné. Tiskem a niikladem J. Otty. Tychátela jedenActkrÁt 
do Tokn ve Ih&t&ch měděních, vyjímaje měsíc uiři v lex, 8. a 
předplácelo ae celoroínS 1 al. Koncem roku aaDÍkla. 

Jednota Ottrojenjek. PHIoha Dennii:e Novovíka. Vit tuto. 

JeBÍiU. List pro sájmy divadla ochotnického a přátel jeho, fieskýcb 
besed a apolkft zábavných. V Prste. Ruínik VII. Redaktor, vy- 
davatel A nakUdntel: J. M, Srp v Ktu-linS. VycbUxI vidy 1. 
dne mSsíce v m. fol. (4 str.) a předplácí se To£nt i a pHIohou 
„Sólové výstupy a komicko scsny" pak dvou nejnovijiich avaikA 
„Divadelního ochotníka" 1 t\. 60 kr. 

Jih, Četk^. Týdenník pro sábavn, pro poufeni a potřeby obecné 
n spolej^enaké, hlsvné kraje Táborského. V Táboře. Ročník XX. 
Vydavatel a odpovědný redaktor Karel Nedvídek. Tychitl 
kaidon aobotu o 10. hodině dopolední, nejméně o jednom a ítvrt 
arcfau ve fol. Předplatné ftvrtletně 1 e1., pfill. 2 il., celoročně 
1 si., poíton ítvrlletnĚ 1 í1. 10 kr., pflll. 2 il. BO kr., celoročně 
4 zl. 40 kr. Jednotlivé řislo po 8 kr. 

Jitřenka. Čssopia pro cábava a poučeni, s přllohon ,MístDÍ oana- 
movatol," V Poličce. Ročník X. Redaktor, vydavatel a nakla- 
datel Fr. Popelka. Vychází vidy 1. a IG. každého měaice 
v lez. e. (16 str.) a předplatí se loiné 2 zl., pololetně 1 zl., 
B přílohou „Hiatni oznamovatel" 8 e1., 1 zl. 60 kr. 

J!an-on. V Hlade Boleslavi. RoEnlk XU. Odpovědný redaktor 
Gustav Lamboy. Majetkem, vydáním a tiskem V. P. Kelnery. 
Vychází dvakrát týdně, vidy ve středu a v sobota ráno ve vel. 
fol. a předplácí se celoročně a zl., pfilletně 4 zl., čtvrtletně 8 zl., 
měsíčuBTO kr. Jednotlivá čísla po 8 kr. Earabdž. Politický čtmáctidennlk. V TerezÍDě. Ročník I. Vyda- 
vatel, nakladatel a odpovědný redaktor Jos. Nohavec. Ty- chllael klidy dnihý a čtvrtý čtvrtek v méalct o 2. hod. odpo- 
leilni ve 4. a píedplii^lo se rDÍní 3 e1., pfllletné I >1. 60 kr.. 
čtvrtletně 80 kr. Jednotlivin fíeU po 12 kr. ZnaM koncem kTÍtlM. 
Kaattelna, Evanjtlieká. ťHlohu .Kvnnj etických Lirtftv." 
Kazatelna, Potiálnd. Čssopii kacntelaký. V Olomonci. Bočnik 
dvacátý osmý. TrdAvi Benei Metbod Kalda, sidelni kaaovník 
Vjiebrsdiký v Četnými ilovotnými ipolnpraeoiDikj. Nakladxt«] 
Bedř. Groase v Otomouri. VychiEÍ vidy mřsfčné v seiileuh o 5 
áriích (aeiit ). vídj v prnainci předch. roka a kaidý selil 
tedy TŽd; o méaíc oapted) ve v. 6. a píedpláci ae roční 

Saxateliia. Čaaopia pře katolické duchovné rečnictvo. ¥ Rdžodi- 
berku(Utu7). Ročník XI. VjdivÁ Fr. Bichard OiTsId, lodpu- 
vedný redaktor » majitol, a mnohými apolupracovnikamL TychAzí 
vidy 1. kaidj- míaic (a pHIohoa každý dmhý mísíc , Literárná 
Liaty") v aeiitcch lei. 8. (33 air.}, předplácí ae jen v redakci 
(ua Teplej, Lange, o. p. Bělab&nya, Kont.) roční t si. 

Komentk^. Týdenník vycliovatelabý, vénovaný nčiteUtTn naiemu 
jakoi i ptitel&Di ikolatva a milí mlAdeíe naíi. V Olomouci. 
BoČnlk XIX. Vydavatel Fr. Slaminfk v Přerově. Zr redakci 
odporidá J. R. ÍJcbifer. Redakce v Pterovt. Adminiatraiť 
v Olomonci, Dolní ulice č. T. n. Vychází ve v. 9. (o 1 ■ pbl 
nrebu) vidy v pátek a předplácí ac čtvrtletně I t.\. 40 kr., pil- 
letní 2 il. 80 kr., celoroční & cl. 60 kr., poKton 1 il. SO kr.. 
3 zl., 6 >1. Doplácejíc! platí o 10 kr. Čtvrtletně více. JednotliiÁ 
člala po 16 kr. 

XopUm), Cako-Moravtki, Politický, hamoríatÍL-ko-aatyrícký čtmácti- 
dennik. V Praie • Žiíkově. BoČník III. Vydavatel a nakladatel : 
Jaroalav Horlik. Redaktor Joa. J. Hubách. Vychácejí 10. a 
26. každého měaiue ve fol. Předplácí ae pnitou neb donálkou 
čtvrtietué 60 kr., půlletně I zi., celoročně 2 eI. JednoUivé člalo 
v ťraae 6 kr., na venkově 7 kr. 

Koruna, Cetlei. Orgán atrany národní ku mravníma i hinotnéoiu 
povineaení naieho Poiumaví. V Strakonicích. Ročník II. Uajitel. 
vydavatel a redaktor M. Wachek. Vycházela 16. a poslednibv 
dne každého míaice ve vel. fol. a předplácelo bo celor. 2 iL, pGll 
I El., čtvrti. 60 kr. Zanikla číalem 15. ze dne 21. aáH. 

KovodUnOc, Bakofok^. Časopia dělníkfl pracujících v kovo. V Praia. 
Bočnik I. Bedaktor a apolovydavatel Václav Štaitný. Vycháii 
S. a 4. pátek v měaíci (počinxje únorem) ve fol. a předplácí ae 
(Earlln, Královaká tř. t. 73.) ročně poitaa 1 zl. 20 kr., pfiUelilí 
60 kr., čtvrtletně SO kr. Jednotlivá číala po 5 kr. 

Krakonoi. Politický a národohoapodářaký liat pro aájmy jičfnakéhc 
knge. Neodvialý orgáa Severovýchodních Čech. V Jičíně. Ročníh 
XIII. Titkem, vydáním a redakcí Ladial. Sehnala. Vycháii 
2., 3. a poaleduí neděli v měaíci ve vel. ful. a předplácí ae poetou 
nab a donáikou do doma ročně 4 zl., pAlletně 2 il. 20 kr.. 
čtvrtletně 1 tt. 20 kr. 

KráVaona tv. RSSeaea. V Tratenej (Orava), Uhry. Ročník lil. Za- 
ložil P. Angelikoa. SeaUvaje Št. Pironcaák. Pefiainik: 
Ondřej Bncaek, kaplan v Trencaéatepla (Trenčinaka atolica)' Kr<.« - L.T, Crtý. 147 

VřchlEl vidy 1. Imídého mí«(ue ve r. 8. (16-20 str. v oLAlce.) 
nedp1&<:i 8c Qs celý rok 80 ki'. 
Krot. Cnsopís vínovBný vetkerým patfebAm Atf'fldLtihD SkoUtvft. 
V Pruse. Roínik V. Keínktor ťmnlillak Xiw. Pru»lk, prof. 
c k. akail. gymtiiiBis. Vjí^hácf I. Hne katJého mésiua (mimu 
n-peo « zAHi v geSitBi;h Wojsfchořřch v loi. 8. n přudpliu! se 
il. BiulolomSJBkA ul. íta. 6.) csloračtnš 3 z!., slndojicim R^ednfch 
■ TjBukých ik-íl i^eloroíng 2 k1. f>0 hr., jednotí, leiit 40 kr., pro 
>bidu,ii>:f 30 kr. V i:iíiiié roíná 3 il. 50 kr. 1:^6 mirak = 9 Sil. 
= 8 fr. — Srab.) 
Xtat. Časopis spolku pro prAm^el pivorartký v krAlovatvI Ccakim, 
Oryáii véaovnoý veikerým líijmlim pivoraruictvi. (Zdožen rnku 
1873.) V Prnie. Raínlk XIX. Zi apalapracovniutvl osťédeeaých 
odbomfkfl vjdivá sodpovédný redaktor: Ant. St. SuhmeUer, 
odbornfk pro pirovnrstTf a prufessnr pivovarBlvI pfl I, veíajiié 
■UdnvDické ikole v Pmie. VrobÁzI 1. n 1&. kuždéha mitlce 
(Í4 eheX tvoH tintek.) y lei. 8. (16 atr.) se libavnoll pHIohou 
a předplácí «e v tuzemsku celaroiiiS 6 i1.. pilUetaí 3 li. 
Svili/, V Praie. RoCnik XllI. Red^kt^jr básní H pArndiil kfilin^ 
PTÓS7, zároveň vjrUvatetí Sirntoplak Čech. Ileilaktor eUnk& 
punSoýoh A pfekladA krAsné průiT: Dr. ServAc Ueller. Ma- 
jitel a nnkladutel Vlxdimír Cech. VjuhAzojí v seSitech po 8 ti- 
akorých Mriicli v lei. 8. dne 1. kaiilého mGilce; předplatná 
StTTtletafi 3 »I. 50 kr., jednotlivé seSiCy po SO kr. 
SvSg, Budebal, Híaifnik pro sAbavu a cvičeni naíluh mladých 
pianista. V Brtnki a Jihliivy. RoSiiik Vlil. VydAvA * rediguje 
Emanuel Blnko. Vjí^hAtí mSaifiDé r 4. a pťedplAcí le celo- 
ročně 3 bI.. pfilletnS I íI. 60 kr., ílvrtletna 75 kr. Jednotlivá 
2úla pn 50 kr. 
Kvay Mariaatkl List iniaifiDi ctitelů Pann^ Mirie. V Brn«. Rofnlk 
Vin. Pořadatel olianbu: Kristin il. Lux, Ř. ev. B. «■ Rajliradfi, 
Za v;dAvAnE ;i rediikci jeat odpovědným P. Bernard PtaCek, 
B. sv. li. v Braé. Vj^tlidzej! ]. každého més<;:e v S. Celoročná 
80 kr. Lada. PHlbiu k „Modníinn Svitu-. V Mladé Boleilavi. Hedignjo 
ta. odpovédnasti nakladatelov; pí. V. L n ž i c k A v PrUBS - KarlÍDÍ, 
UavHSknva tHdn £í«. 300. Nakladatel, vjd.ivalel a odpovidný 
redaktor Karel Vařlena v Ml. Boloelavi. Vj-chAíi » „Modnlm 
Světem" drakiAte za míaic ve fol. (8 atr.) a ptedplAc! ae tia 
oba daaopiaj roiní 5 z]., pSlIetné 2 xl. 60 kr., eEvrtletní 1 zl. 
26 kr. i poUtou. Pouze na „Lidu" předplAcI se na itvrt roku 
60 kr. — Téí i příloha k „Roíhledu vSeobecuému.- 
£eu, CoMků, Or^An Btmnj nArodni kn mravnimu i hmotnéaiu po- 
vaneseni naieho PoSiimaví. V Strakoiiidch. Sok 1891. Majitel, 
■rjinvMel a redaktor M. Wachek. (Velké nAm. fi. 46.) Vy- 
cházet 3. iL 33. dne každého mfialce ve vel. fol. a předplAuelo 
ae roíné 2 zl., ptllletne I il., čvtrtletaé 60 kr. Zanikl dlalem 
13. ze dne 30. zkH. 

10» 148 Ltd. Čfkj — Utl, Úlmiul. Lid, Četký. Sbomik véDovuiý stndin lldn i^Aébo r dechiih, u 
Hořava, ve Sleiakn k na BloTeniku. V Prnie. Boínik L B«- 
dftktor ^iiti ■ntbropolo^ckí a archaeologické : Dr, Labor Kia- 
derle. Bedaktor fiati knitutne -historické a ethDogTafické: Dr. 
Ceník Zibrt. KakUditelé: F. Šímíček. V;chiil jednou udv* 
mísíce (poeinaje t&. zifim) ve avaiku o 6 iiri{i:h vel. 8. Píed- 
platné na ciilý rok 4 il. Jednotliví čisla po 80 kr. 
LilU n. Jbt^/o. Mísieni liat pro křesCaoský lid, irlUU vlak pro 
£len7 Třetího Hia svatého ťrantilka x Aiuisi. FoMdi Frantilck 
Kilma, farAK V Brně. Ročnik U. Nakladatel, vydavatel a lod- 
poTŮdnf redaktor Josef Scfamidt, majitel kDihtíakárnj v Brní, 
KHdloviuki alite 1. 39. Tiskem Josefa SchmiiIU v Brui. Vj- 
chAcí inisiíne v selitech o 34 atr. lex. 8. a předplácí ire toídí 
[i a poitou) 1 xl. 20 kr. 
Lttt, Boipodáf»k^. Časopis věnovaný rolnictví hospodifskfnu 
prům^sla, nirodnfmn kospodÁNtvI a aamospravj, V Chrudimi. 
Roínlk XVII. Majitel, vjdavatel a redaktor Ad. EckerL 
Spolumajitel V. Tekly. Hlavni apolnpracovoíci : Dr. J. B. 
Lambl, K. Adámek, A. Dokonpil, A. Červený, K. Eřfi, 
A. Mohl, J. A. Prokfipek, J. Stoklasa a R. Trejbal. 
Vychiif 10., aO. a posledního dne každého ntesfcs (počínaje 
řijnem) nejméně o jednom archo vel. 4. Předplatné celorofné 
4 ti., pftlletné 2 zl., etvrtlelně 1 zl. 
Lití, Nedílní. PHloba „Moravské Orlice." 

LUt, Odborný, dilnirtea teaUlniho v Bakoutku. V Brně. Boíník 1. 
Zodpovědný redaktor: Jan ČermAk, Za vydAvAní zodpovědný: 
Adolf Burian. VjťhAzl vždy 1. a 8. Stvrtek v měsíci (■ po- 
řátku vythAiel 2. a 4. čtvrtek) ve 4, [8 str.) a předplácí se (pa 
Josefové i. )ší.) roíne 9li kr., pfilletně 48 kr., čtvrtletní 84 kr. 
Jednotlivá £ísla po 4 kr. 
Lili, Odhomý, h-tjHch. OrgAn bAjici zAjmy námeidnlch dClnika 
krejčovských, V Proslějoví. Bofnfk II. Vydavatel: Josef Ši- 
merda. Odpovědný redaktor: Bichard Zahálka. Tjchásl 
dmhý a Čtvrtý čtvrtek v mésici ve fol. (4 str.) a předplácí le 
celoroční 1 zl. VO kr., pAllelné 60 kr., čtvrtletní 30 kr. Jedno- 
tlivá čisla po 5 kr. (Od 1. ledna r. lf)S8. vychAzl kaídé S.al. 
Úterý v měsíci v Brní.) • 

Lití, Oráinaňatrti, Krdloiji>hradeeki dieefte. Díl VL Nákladem Bi- 
Bkupaké konsistoře. Tiikein 1,. PospíiilH v Hradci Král. a Karla 
Bellmanna v Praze. VychAií v Hradci Králové v neurč. IhfilAch 
v 4. (4 str.) 
Lití, Ordinariátnl PraUké arcidiecéie na rok 1891. V Fraie. Ná- 
kladem Knii. arcibisk. konsistoře. Tiskem Rohlíčka a Slevena. 
Vychází v 4. v neurč. Ih&tách (8 str. Čislo) a předplácí te 
a Konaistoře 1 zl. 20 kr. lofaé, poítou 1 zl. 40 kr. 
Lití, Úfadtit, pro c. k. okr. h^'lman»lui a c. k. okr. Ikolni radu 
v Hradá KrMovi. V Hradci Králové. Ročník XX. Redigaje 
se c. k. okr. hejtmanstvím. Vycháct jednou v témdni v 4. (iatr.) 
a obnAíl do roka 53 pftUrcbů čili 3<} nrclifl. Předplácí se n o. k. 
okr. hojliiiariBlvi rw-iiř 1 jl. 30 kr., p.,Mou 1 il. 82 kr. 4 
r, ChidBl - unj:, b 149 UM, Úrodni. V Pardubicích. Rojník XXI. (Týdenník.) Roínfi 1 il. 
30 kr. 

Lat, Ufedni, Bronmomk§. V BronmorC. Kojník XXI. Bediiktor a 
naklKdatel c. k. okr. hejtmftn. [Titul n text n Smečko- í esky.) 
Vjchási vždj v neděli v 4. (t str.) a předpliLÍ te To£na 1 eL 
50 ki".; jednotlivA ííila po 4 kr. 

IA*t, Ufednl, c. Je. okr. kejtmaiutvi a e. k, okr. ikotní radí/ v Ho- 
leiove (Mor«fs). V Holetoví. Bok 1891. Redakci a uAkladem 
c. k. nkresního hejtmaustvl v Holeíove. Čtrnictidenul k. Vj- 
chíií T 4. 

Lat, Uftdnt, e. k. okr. h^lmanitvi, e. k. okr. tkolní rady na KrtU. 
ňnokradech, okresních ■aatapitehtev a výboru v Jilovém a na 
Kr&l. Vinohradech. Ve Vinohradeuh. RoSnJk T. Yjvhiíl každých 
14 duft ve vel. 4. FHdplatilé on celý rok i ae i&gjlkou : pro 
obauní K mSstské ifaáj v okresu la první exemplAlr 4 il., la 
kaidý dálil 1 xl.; pro mfatoi ikolni rndj, farní útadj, obecní 
a míateké lěknře, iprávj ikol, spoIeíensCra tivDostenikÁ, majitele 
a pachtýře lékáren v okreiiu 3 zl. sa prrni a 1 il. la kaldý 
ilalíl exempliř; pro každého jiného za prvni eiemplAí 4 t\. ca 
kaidý dálil 2 >1. 

Liti, lyiřední, e, k. okretnlho bejlmaiuÍBÍ Mlada-BoUtlav»kÍho. 

V Mlndé Bolealavi. Boinik XXI. VjchAEi v neurčitých lh&- 
tácfa v 4. 

LUt, Uřednt, e. k. okretníko h^ímaTitlvi a e. k. okr, íkol. Sady 
v ííoBim Mílii n. Met. Roiník XVII. Tiikem B. BShma tami. 
VrchAií 1. a 16. dne v meelci v 4. (8 str.) a předplAcí te 
roínf^ 8 eI. 

Líil, Úfedni, e. k. okr. hejlmaiulví v Staninv, c. k. okr. ikolni rady 
B Slaném a okr. e^boi-Ů t> Ifovém Strafeci, v Slaním a ve Vel- 
varech. T Slaném. Ročník IV. SAkladetn c. k. okresního hejt- 
manství ve Slaném. Vychiil dvakrAt za méalc ve 4. (4 ttr.) a 
předplicl se ročni 2 t\. 

Litt, Úfednl, c. k okretaiho h^tmantlot v Táboře. V TAboíe. Tiskem 
J. A. N«dvídha tnmž. VycbAzi v neuríitých lhůtách ve 4. a před- 
plácí se roAnS I íl. Í0 kr. 

LUt, Úřední, c k. okrualko hejlmanitvi v Tteblíi. V Třebíči. 
Ročník V. Redakcí a nAhladeni c. k. okr. hejtmanství. Čtmicti- 
dennik. VrchAal ve vel. 4. 

LÍ4l, Ófedni, kurtů pi-aUki bvrtg. Vydávaný bnrsovní komorou. 

V Praze. Ročník XXI. Rednktor Or Mnx Leipen, tnjemnik 
bursy. VjchAzi dennč, TTJjmaje nedile a svátky (německo -česky) 
v prose ve fol. (lisí) a předplácí se čtvrtletně 1 eI. 

Lití, Úřední, okretnlho lailupUeUtoa rokycatukého. Ročník I. Vy- 
chází ve IhOtách neiirSitých ve v. 8. a obdrží jej představenstva 
zdarma. 

LUl, Usedni, Priňikjch Noom. (Ifěmecko- česky.) Vychází dennČ 
v« vel. fnl. (8 str.) a obsntiaje úřsdni nSmecko-íeské vyhlAJky. 

Laty, Battimonké. Týdenník politický, poučný a zábavný. Batll- 
more. MO., Chicago, III. Ročník II. Vydavstel Aug. Oe ri o ge r, 
150 W. ISth. íitreet, Cbícsgo 111. Vycházejí kaídé středy ipo- 
flnnje 3^. zářim) ve 4. a předplácí se pro Ameriku a Kanadu I w /" 
150 


poitoa rodni 2 áoW, 60 ctG, pAlbtnf 1 doll. 30 ctd, ftrrtletiii 
65 ctfi, pro Evropa roínĚ 3 doH. 

lAtty, Bydioviké. List vénovaný politiťc, KÍjinům mést i ofad 
obvodu bjdíovBka-ťhlnmech^ho. V Novém BfdžovĚ. Ročnik V. 
Odpovédnj- redaktor F. Pnvetkn. Majitel n v^dHvnlel Kiral 
Ningír. Vycbicí první a třeti sobotu knídíbo méaíce b dutém 
UR nedřli stHdHvé e „Bydž. Kov." ve vd. fol. 14 str.) CeloroÍBf 
8 zl. 60 kr., paileliiS 1 si. 30 kr., s ^Hjdí. Kov." Toi^ni 3 iL 
gO kr., pailetDÍ 1 zl. 90 kr. 

Lilly, Církecne. Časopis venoTnnJ^ z^ujmom církve evHnJelické i. r. 
Rojník V. V Rnžombcrku <Ubrj). Zodpovědný, redaktor a vjdc 
Tatel Jar. Janolka, evaiijelický a. v. furář v jMeooTíj, 
p. ÁlBÓ-Kubiu, Uhr?. Tiikem Karola SrIvs v Ruiornberbn (mdm. 
tamž.) VjťhÁzI mřsiřnĚ v. i. (16 str.) a přeiiplici se celorořní 
3 ti., půlletnS I zl. 60 kr. 

Litty, Cítvelandtké. Neodvislý denník prscujlťíhc lidu. Clevrlsnd, 
O. Hofinik I. VjdHvatelstvo : České druielvo. TiskArna; 1166 
BroadwBj, Oeveland, O. VjebAii ve vel. foi. h predpliií s* 
poilou na venek rodné 6 doU., ftvrtletné 1 doU. 2b ct. 

LitCy eukrotaraické. Časopis pro prflmvsl lokroiamický v CochAtk. 
V PrsEe. Roínik X, Rediguji: prof. K. Preia, Dr. M. TJe»olt. 
9t*lý spolnpraťovník : K. C. Nenniann. Nakladstel a vjd*- 
vatel: prof. K. Preis. Vytbízeji osmkráte do roks v seSiietli 
lex. 8. (poílnaja 16. HJDem) o 5 nriitb. PředptiSci se celoroín^ 
8 zl., pro flenv spoikií tnkrovaruickýťh v Oechát-h 6 il. 

LUty, Čáitacské. V Čisjavé. Roínik 1. Zauiklj f. U. ze due 
27. prosince 1890. 

Li$ly tutoické. Časopis k ochrání zAjmQ dělnických ti híjení pravd;. 
Ve Vldui. Rofnlk 111. Vydavatel a zodpovédo]- redaktor AI. 
Krejii. (Redakce, ndm. h expedice: Vidťú X. StaatabsliD- 
gsBBo a.) Vytháíi druhé « ftvrlé Btředj v méslci ve v. i. (po- 
íinaje kvélnem) o 8 str. h pfedplši i se pro Rakousko- Uhersko 
na rok 1 it. 40 kr., nn půl roku 70 kr., na čtvrt roka 3a kr. 
Jednotliví čisla za b kr. 

Litíy, DelroiUhé. Neodvislý tfdennik prntnjlciho lidu. Cleveland, 
O. a Detroit, Mich. Rok IBDI. VjchAzI kaidé atfedv ve 4. * 
pfedplAci se pro Ameriku a Kanadu rofné I doll. 50 ct. pro 
Evropu ročně 2 doll. Se „Svétozorem" pro Ameriku a Kanadu 
Toíaé 3 doll. SO ct. a pro Evropu ročnS 3 doll. 

Liliu, Divadelní. List pro zájmy ochotnického divadla ve spoje- 
ných sUtech Severní Anierikj. V Chicagu. Ročník I. NAkUdem 
Oes. NAr. Ochot. DruŽBtťa. VjchAzeji v2d; 16. knidíbo méslcc 
(poíinaje srpnem) ve i. a pfedplAcI se (372 W. 18. St, Chi>;»í»l 
rofni 1 doll. 

Liity, Domailieké. Týdenník pro zábava a poačenf. V Doinailicich. 
Ročník XII. VTdavatel, nakladatel a odpovídný redaktor t>- 
Noiar. V^chAiejí kaídé soboly o 3. hodině odpoledni o celen 
archu ve vel. fol. ťíedplatné v Domaílicích ceioročaé 3 iL 
80 kr , pAll. 2 zl., £tvrtletnč t t\., poltou celoroeue 4 zl. 60 kr., 
pblletné í il. 40 kr., čtvrtletní 1 cl. 20 kr., jednotlivé Íí>l» 
10 kr. 
LUty, EfAQJtlioké » LUly, Kutnohorské. 151 lAUy^ Evar^elické. V Praze. Ro^nik IX. Vydává L. B. KaSpar, 
farář v HradiStt. NákUdem Spolku Komenského. Vycházejí po- 
čátkem každého iněsice, vyjma srpen vo vel. 8. Předplácí se 
celoročně 1 zl. 

Listy filologické. V Praze. RoČnik XVIII. Odpovědní redaktoři 
Jan. Gebauer a Jos. Král. Vydávají se nákladem Jednoty 
Českých íilologft v Praze. Vycházejí Šestkrát do roka v Ďarcho- 
vých seSitech vel. 8. a sice I. seS. koncem února, II.' dubna, 
III. a IV. Června, V. řijnA, VI. prosince. Celoročně 3 zl. 50 kr., 
členůAi za 3 zl., studujícím 2 zl. 

LUty^ Hanéské. Orgán věnovaný zájmfim a pokroku hasičstva 
českoslovanského. V Březnici. Ročník III. Majitel, vydavatel 
a odpovědný redaktor Václav Skřivánek. Tiskem Jos. No- 
votného v Rakovníku. Vycházejí vždy mezi 15. a 20. dnem 
každého měsíce ve vel. 8. o 12 — 20 str. a předplácí se celo- 
ročně 2 zl. 40 kr., pololetně 1 zl. 20 kr. 

Listyt Hodonhiské, Politický časopis pro náfi lid, věnovaný hlavnA 
také zájmfim živnostenským a rolnickým. V Hodoníně. Ročník V. 
Z«i vydávání odpovědný: Dr. František Hess. Za redakci od- 
povědný Jan Dor nnetzli uber. Vycházejí druhou a čtvrtou 
sobota v měsíci ve vel. fpl. (4 str.) a předplácí se celoročně 
pro Hodonín 1 zL 20 kr., čtvrtletně 30 kr., poetou ročně 1 zl. 
44 kr., čtvrtletně 3C kr. Jednotí. Číslo 5 kr. 

Listyj Uosčinské. Viz Hostimil. 

Liatyj Humoristické, V Praze. Ročník XXXIII. Redaktor a nakla- 
datel Jos. R. Vilímek. Vycházejí v pátek ve vel. fol. (8 str.) 
a předplácí se čtvrtletně v Praze 1 zl. 25 kr., poštou 1 zl. 45 kr., 
jednotlivé číslo 10 kr., poštou 12 kr. 

Listy chemické. Orgán spolku chemiků Českých. V Praze. Ročník 
XVI. Rediguje prof. Karel Preis. Majitel a vydavatel prof. 
Karel Preis. Vycházejí (počínaje říjnem) v pftldruhoměsíčních as 
lhůtách (10 čísel) až do konce prosince 1892. v lex. 8., a před- 
plácí 86 celoročně pro nečleny 6 zl. 

Listy, Chicagské, Denní časopis věnovaný zájmům Cechů v Americe. 
(Adressa: Boh. Printing & Publishing Co. 362 W. 18 Str. Chi- 
cago. Obchodní záležitosti vyřizuje Jan Pecha, obchod vedoucí.) 
Vel. fol. Předplácí se ročně poštou ve Spoj. Státech 6 doll. 

Listy, Jaroměřském pro společenské a národohospodářské zájmy. 

V Jaroměři. Redaktor, vydavatel a nakladatel Fr. Popelka 
v Poličce. Vycházejí 1. a 16. dne v měsíci jako příloha „Máje" 
v lex. 8. Předplatné (spolu s ^Májem") čtvrtletně 1 zl. 25 kr. 

Listy, Klatovské. Časopis pro zábavu, poučení, zájmy politické, 
obecné a spolkové. V Klatovech. Ročník X. Rychlotiskem, vy- 
dáním a redakcí Ludvíka Max. Janského. Vycházejí každou 
první a třetí sobotu v měsíci o 3. hodině odpoledni ve fol. a 
předplácí se celor. 2 zl., půli. 1 zl., poštou celoročně 2 zl. 30 kr., 
půlletně 1 zl. 15 kr. Jednotlivá Čísla po 10 kr. 

Listy křesfanských juladiká. Vycházejí přílohou k časopisu „Betanie". 

Listy, Kutnohorské. (Horník.) Prostonárodní Časopis politický. 

V Kutné Hoře. Zanikly č. 40. (roč. X.) ze dne 3. října 1890. 
(Místo nich vycházejí „Listy Podvysocké.") CiBopÍB rěnovaný >ájni&D] lidu iuiC«ho. V Libo- vé vel. fo). (IstT.) ■ pfedpUc«lo se roiaé 3 i1. 30 kr., p&lUtné 
1 cl. 80 kr. JadDotlivá člila po 12 kr. PřemíiiěDT v íaMpU 
.PodKpfté L»t7' eílleai 8. roíniku 1892. 

Litlg, LUerdrae. Priloha hn „^■■ato1'iii> V Bntomberkn. Rották. I. 
' Beilaktor m vjdATutel: Fr. Kichard Oivkld [nu Tepiej (Lengc) 
o. p. BíUbányn (UoDt.- m.)] \ Tchásejf každý drnhý mini: 
v lez. 8. (Ift itr.) a předplácí se loiaé 60 kr. 

Li*ts, LilerémL ŮsiOpil věnovaný Eájm&ni literirafiu. Ye y«I. 
HeiiHel. Boínlk XII. Vrdavatel: Fr. Dlouhý v BrnS. Ujkem 
■ majetkem J. F. SaRka ve VeL MeaiHčl. Za redakci odpovidi 
Joief F. Havránek. Tycnásejl 1. a 16. každiho mMce v lei. 
8. 'a předplácí *e celorodoi S ■!. 90 kr,, pololetní 8 si. 10 lir,, 
Čtvrtletní 1 e1. 10 kr., i „Veanou" veloroeni 6 si. M kr, poIo- 
letDi 8 eI. 60 kr., ftvrtletui 1 cl. 90 kr. 

Litlji, Loaruké. Čaaopia vSnoviaý cájm&m bývalého kraje tate- 
ťkého a cvUil okresu lounského. Or^^án „Politickibo klubu prn 
akrei laaniký." V Lounoch. Ročník III. Vjdavatel, majitel n 
lodpovídný redaktor Jol. Hařík. Vji^hktejl kaidoB drnhou 
A čtvrtoD sobotn v mísící ve fol. (i str.) s p{'edpláci ■« celoroČaě 
' 3 iL 60 hr., půlletni I zL 30 kr. Na „Lounské list;" a ,Ln- 
iioí" le iiibavnoa pHIobon předplácí ae celoroíoí 6 si. 60 kr., 
pfilletaé i il. 80 kr. 

Luty, Mariámlci, Slončenj hjly od roku 1898. ■ časopíaem nLďlie 
sv. Josefa**. (Bližiich apráv nebylo moíno ijiititi.) 

lÁity, MUionái-iki. V Hradci Králové. Kočnfk XX. Vjdaratal 
O. Ad. SkaUký, ev. farář a. v. ve Vrlké Lhoté a DnUí na 
Uorave. Za redakci odpovídá J. Václavfk, farní vikář a da- 
cbovní správce Lntherova ústavu v Hradci Králové. Tjcháiejí 
mtsfČDÍ pHIohou k časopisu „EraDJelický cirkevnik** ve vel. S. 
a atoji ročné s , Cirk e vnikem" 1 al. 60 kr., bei „Cfrkevnika** 
SO kr., paitou SO kr. 

Litty, Mtadobolctlavikí. Orgán stran; svobodomyslné v pojiasH. 
V Hladí Boleslavi. KoČnlk U. Majitel, vjdavatet ti ludpovidnf 
redaktor Václav Matlat Lipovský. Vjcháaejí kaidoit sobolu 
ve fol.; přsdplái-í se celoroční 6 ■!., pfilletni S al., čtvrtletní 
I a). 60 kr. 

Lilly, Moraciki, (Svobodomyslný časopis pru moravský lid.) V Bniř'. 
Bočnik III. (Majitel a vydavatel: Dniistvo vyrlavatelaké v Brně. 
Zodpovíriný redaktor Emil Čermák. Vyuháiely ní do Čisl^i 
110. v útei^, ve Čtvrtek a v sobotu odp.) Od čisla 111.: Majitel, 
vydavatel n. redaktor Emil Čermák. VycLáaeji vidy ve středu 
a v sobotu odp. ve vel. fol. (4 at 6 str.) a předplácí se (Telkř 
namésti č. 21.) roSne 7 zl, pAUetně S zl. 60 kr., ítvrtletii^ 
1 al. 75 kr. 

LÍ$tjl, Národní. Orgán národní strany svobodomyslné. V Prai>'. 
Bofinik XXXI. Majitel n. vjdav.itel Dr. Julias Grégr. Odpu- 
vídný redaktor Josef A nýt. Vyi:háieji dvnkrát dennfi (vyjmi 
v nedíli, ve svátak a v pondéli, kdy vycliáií jen blavnl číaU" 
lÁĚtjy MtfrodBi * Ušty, ObéaDiké. 158 FAnni 6Í8lo ve vel. foL, v pátek oebo v sobotu s přílohou lite* 

Tarnl, v nedčH s pHl. sAbnvnon, odpoledni éislo v m. fol., n 

předplAci 89 (redakce a ndmÍDistmce v. Mnríanské ulici' é. 8.) 

na T^xkfií A odpoledni vydáni v Prase (v administraci) na týden 

36 kr., na fitrnáct dni 70 kr., na měsic 1 al. 30 kr , na čtvrt 

léta 3 e1. 90 kr.; s dvoj i donáikon na čtrnáct dni 80 kr., na 

měsíc 1 zl. 60 kr.f na čtvrt léta 4 si. 50 kr.; ve filiálkách ua 

týden bes donáfiky 85 kr., na čtrnáct dní 70 kr., na měsic 1 si. • 

46 kr.y na čtvrt léta 4 si. 85 kr.; s donáikou ranního i odpo- 

lednibo čísla: na čtrnáct dní 80 kr., na měsíc 1 si. 50 kr., na 

čtvrt léta 4 si. 50 kr. ; poitou: na týden 50 kr., na čtrnáct dní 

96 kr., na měsíc 1 zl. 90 kr*, na čtvrt lefa 5 si. 70 kr., roČné 

82 b1. 80 kr. ; s dvojí zásylkou : na týden 65 kr., na čtrnáct dni 

1 si. 10 kr.y na měsíc 2 zl 20 kr., na čtvrt léta 6 «1. 60 kr., 

ročně 26 zl. 40 kr. Dále předplácí se čtvrt^ietně s jednou* zá- 

sylkon do Německa a Srbska 6 zl. 90 kr., do Ameriky, Francie, 

Švýcarska, Itálie, Belgie, Turecka,. Anglie, na Cemou Udru, do 

Bulharakn, Rumunska a do Ruska 7 zl. 80 kr. Předplaceni ni 

odpolední vydání zvIáSt se nepřijímá. Jednotlivá čísla ranní 'po 

6 kr., na venkově po 6 kr., odpoledni po 2 kr. 

LUii/j říárodnL V Omaze, Nebr., Bever. Amerika. Vydavatelé 

KaSpar & Hospodský. Redaktor J. A. Hospodský.' 

Vycházejí ksždé soboty ve fol. a předplácí se (redakce a adnii- ' 

nistrace 1422 South 13 th. Street, Omaha, Neb.) ve Spojených 

Státech a Kanadě ročně 2 dolL, pftíletně 1 doll., čtvrtletně 60 ct. 

Listy, Naie. Čnsopis věnovaný zájmftm českého lidu. V Českém. 

Brodě. Ročník IV. Odpovědný redaktor a vydavatel Joseť ' 

Miěkovský. Vycházejí každou 2. a 4. neděli ráno v měsíci 

ve vel. fol. (4 str.) a předplácí se poetou ročně 2 zl. 40 kr., 

pftlletně 1 zl. 20kr., čtvrtletně 60 kr. Jednotlivá čísla po 10 kr. 

Listy f Nedilni. Nedělní zábavně poučná příloha „Hlasu Národa". 

Zvláěf se neprodává. 
Listy, Nedilni New- Yorské. V New-Yorku. Vydává „První Česká 
Typografická Unie v Americe*. Vycházejí každou neděli ráno 
ve fol. a předplácí se ročně 2 doll. 50 ct, půlletně 1 doll. 25 ct., 
čtvrtletně 65 ct., jednotlivá čísla po 5 ct. 
Listy, NeW'Yorské, NejstArfií denní časopis na východě. Založený 
r. 1875. Věnovaný zájmAm vSech Čechoslovanft v Americe. New- 
York. L. C. Frank, redaktor, V. W. Woytiíek, obchodve- 
doučí. Vydavatelstvo : První Česká Typografická Unie v Americe. 
Vycházejí každý den r^no (v neděli vydávány jsou 16 stránkové 
^Nedělní New-Yorské Listy") ve vel. fol. Předplácí se (!3(»B 
Avenue A, roh 73. ul.) na venek ročně 7 doll., pftlletně 3 doll. 
75 ct., čtvrtletní 2 doll. Jednotlivá čísla po 3 ct 
Listy, Obéanské, Časopis hájící zájmy občanstva předměstí praž- 
ských. V Žižkově. Ročník I. Majitel, vydavatel a zodpovědný 
redaktor Jan Vávra. Tiskem M. Knappa v Karlině. Vycház^^ji 
vždy 10. a 25. každého měsíce (počínaje 28. Uatopadem) ve f >i. 
a předplácí se (Rokycanova ni. 242.) celoročně 2 zl., pAlletuó 
1 zl.. Čtvrtletně 50 kr., jednotlivá čísla po 8 kr. (Rok^m 18'J2. 
počal vycházeti ročník II.) iMiy, Uhúehomgt^ ' x'-' jí .-"'•"■"'lí lAjmBm li iln nit Ke ho. 

cíoTÍdch.#^ ' ^^^foburk n okolí." V Njmburce. 

B«cik. ^ .-"-^JfCl » ("IP""*!!"!* reduhtor Josef 

v6 Tel. ' ' u,-'^('i;'ť^í mi^lín*! *'*'*? '■ " ■'■ sobotu ve 

I «1. P /.^/.''""'"ďíŠtí'''' " celorořně 2 il. 40 kr., půl- 

,Pod' ''í5' ''vifi'^^ !"■■. jeflnoilivé í.Wo 10 kt. 

■ Rr ,> ^/J "lí/IJI^UÍenBtía obnvnihfl mírt PražaUých. 

o '^i*-*'^' '",\i^ íiíjnuj řemeBla ohumirVého. V Praxe. 

/^í*<>r"- ", ,d»T)»tel doiipovĚdný roduktor Ot. Vrňnn. 

/ -W**^ ■""'"- I " •'■*'1*'>0 iDÍsíce se Teorltovoa natfihovon 

P'tll''^' ' '" " předplírl >e (redakce, iidministr«ce » 

ť"*!"'' f -i -■ ■■ Eliííině tHdé í. laoi Bt., H nové » I. p.) 

■'■''!',)>■■ '■' ('^1' l-i' "" P*' f"*"' • *'■ 80 ^'-1 "« *'*''* '*"^" 

Jo*' j^'ůW Orgšn dlrnny svobod otnjBlné, V Pnrdubickh. 

/y*p ^*m ""J"""'*- Draíítvo. VjdnvHtPl « red«litor Ant 

So'"'*, VTííhiiífiji stHduvS 1 „Pardubickými Novinami" *-ždy 

^ ""^íoliotu kAŽdého laiůfe (pofiinnje Kjncm) ve fol. (4 atr.) 

í. ' *:^u4 se na .Pard. Listj" ipoleíně a „Piird. HovíDatni" 

''' nn«b " doniikou ilo domu: celoroině 5 i1., pAUetně 2 il. 

'^l'; íivrtlelně 1 7,1 96 kr. N» „Purd. Listy- celoroíně i tL, 

«,;,V4 9 .1., řtvrtletně 1 zi. 

[Z PekaHtíé. Časopis vínnvaný cAjmAm Živností pekařské. 
nňi-B spoleíenstva pekaH v Praia * okoli. V Ptíeb. HoCnlk V. 
y^ívatel Hugo B e r n d t. Kerisktor Antonín LÍe([ert. Vj- 
chissjl vždy 10., ^0. a .HO. každého mísíce v m. fol. * před- 
pltd se (na PoWi «íb. 1040 st. 10 n. -11.) ce1(<rt<í'ne (S il., půl- 
letní H zl., ftvrtlctne 1 zl. 50 kr. 
liitg, Pívovariké. ČHSOpis pro průmysl pivovarský v krAlovatvi 
Óeshén. Uřsdni vístník íeské tijínice na chmel v Rakovníka, 
cbmelaFBhého spotkn pro okres lounský a moskevského podpfir- 
ného spolkn slad.ivnlkíS. Roíník IX. Vvdavntel a redaktor Karel 
TilUr. Vycházejí I. n IG. každého mísíce v m. fol. (16 >tr.) 
n předpUfi se (Václavské nAm, i. 26.-U.) celorofné 6 zl., jedno- 
tlivé Číslo 30 kr. 
iMtg, PlzeAfí^, rlHve „Plzeňské Noviny". Založeny rokn 1864. 
V Plzni. RoJnlk 1891. Majitel J. S. Port. Redaktor Karel 
JoniS. Vyi:hilcejl ItikrAte v týdnn, v ilierí", ve itvHek a v so- 
bolu ve vel. fol: Předplatné v Plzni mésíene TO kr., čtvrtletní 
2 zl. 10 kr., poStou míslčně m kr, čtvrtletní 2 zl. 55 kr., M do- 
■lAiko do domu v Plini 10 kr. mesiřne, jednotlivA čísla po T kr. 
JJity, Podm/iotkif, Orgán politického spolku Podvysovkého a poli' 
tického klubu pro okresy: némeckobrodaký, cholíbofský, hum- 
polecký, píibyslavský, polenaký, stocký a svobodomyslného klalta 
politického pro okres ledečshý a dolnokralovický. Na Horich 
Kutných. Ročník I. Majitel „Politický spolek Podvjaoeký." Vy- 
davatel a odpovědný redaktor Jos. Hejnic, Tifkem firmy Karel 
Sole. VjťliAzejí každou sobotu ve fol. (4—6 str.) PfedplArí te 
celoroínĚ 6 zl„ pfilletní H r.l., čtvrtl-tnd 1 zl. 50 kr. Jednotlivá 
čísla po 12 kr. ■1 


L^ty, Pojiienk^ — Llity« Rnlnieké* 155 T.Í9tyy I^c^izeriké. Časopia křestansko-politický', věnovaný zájmftm 
okresft pojizerskýi-h. V Turnově. Roěnik V. Vydavatel a re- 
daktor Vái-lav KuďrnA.č. Vjchézeji vždy pryni a třeti neděli 
každého měsice ve fol. a předplácí se celoročně 2 e1. 40 kr., 
pAlletně 1 z1. 20 kr., Čtvrtletně 60 kr,, s poětovni zásjlkon celo« 
ročně 2 zl. 80 kr., pflUetně 1 zl. 40 kr., čtvrtletně 70 kr. 
Listy pfífttologickéi^DHve „Listy zahradnické^, llluatrovaný Časopis 
věnovnný jak vědeckým tak i praktickým zájmům ovocnictvi, 
vinaf^tTÍ a zahradnictví vůbec. V Tróji u Prahy. Ročník XV. 
VjdÁvH a rediguje za spolupracovnictví vynikajících odborníků 
Lnd. JP. Naumann. Vycházejí prvního každého měsíce v lez. 
8. (16 8tr.) v obálce. Předplatné: 8 12 barvotiskovými tabulkami 
půUetiiě 2 z]., celoročně 4 zl. 
Lišty, F^ohifnavské. Časopis politický, věnovaný zájmům lidu po- 
^nmavského. V Klatovech. Ročník II. Rychlotiskem, vydáním a 
redakci Ludvíka Max. Janského. Vycházejí každou druhou 
a Čtviton sobotu v měsíci o 3. hodině odpolední ve vel. fol. 
(4 str.) a předplácí se (Děkanská ul. Č. 133.) půlletně 1 zl., celo- 
ročně 2 zl. ; poStou půlletně 1 zl. 15 kr., celoročně 2 zl. 30 kr. 
Jednotlivá čísla po 10 kr. 
Listy, Pražské Předměstské. V Praze - na Žižkově. Ročník I. Od- 
povědný redaktor a vydavatel J. Sokolovský. Tiskem V. 
Nenberta na Smíchově. Vycházejí 1. a 15. každého měsíce ve 
fol. a předplácí se (Žerotínova ni. číslo 362.) ročně 2 zl. 20 kr., 
půlletně 1 zl. 10 kr., Čtvrtletně 55 kr. Jednotlivá Čísla po 8 kr. 
Listy, Přibramské, Orgán věnovaný všeobecným zájmům naěeho 
lidu. V Příbrami. Ročník VII. Mnjitel, vydavatel a redaktor 
Ant. F. Gutwirth. Vycházejí 1. a 3. čtvrtek každého měsíce 
ve íol. Celoročně s donáškou do domu 2 zl. 80 kr., půlletně 
1 vX 46 kr. PoStou ročně 2 zl. 50 kr., půli. 1 zl. 30 kr. 
Listy průmyslové. Věnované české práci. V Jaroměři. Ročník I. 
Redaktor Alois Studnička. Vydavatel a nakladatel F. L. .Po- 
pelka. Vycházejí týdně ve čtvrtek (počínaje 16. srpnem) ve 4. 
(o 8 str.) a předplácí se poetou roČně 5 zl., půlletně 2 zl. 50 kr., 
čtvrtletně 1 zl. 25 kr. 
Listy, Řeznické. Časopis věnovaný zájmům živnosti řeznické a 
uzenářské. V Praze. Ročník V. Mnjitel a vydavatel Isaiáfi 8. 
Kraus. Redaktor Em. Lát. Vycházejí vždy 10., ^0. a po- 
sledního každého měsíce v 4. Předplácí se (v Hradební ulici 
Č. p. 766.-I. st., 12 n.) Čtvrti. 1 zl. 50 kr., půlletně 3 zl., celor. 
6 zl. Jednotí. Číslo 17 kr. 
Listy, Rolnické, lllustrovaný Časopis hospodářský. Orgán hospo- 
dářské jednoty uh.-brodské a spolku zvěroklestitelů ve Slavičíně. 
V Uh. Brodě. Ročník III. Zodpovědný redaktor Aug. M. Ne- 
sňal. \ y<lává Hospodářská jednota v Uh. Brodě. Vycházely 
10. a 25. dne každého měsíce v 4. Celoročně 1 zl. 80 kr. 
Členům Hosp. jednoty Uhersko-brodské zdarma. Od r. 1892. 
vycházejí opětně jednou za měsíc. 
Listy, JRohncké, hospodářského spolku politického okresu Sedl- 
danského. V Sedlčanech. Ročník VIL Redaktor A. Vystyd. 
Vydavatel a nakladatel Hospodářský spolek pol. okresu Sedl- 154 LtMf. OWuukt — LlttT, I lAtls, Obiauikf. ČiisupiB neodvitlý, vínomný sAjntfini lidn luiieho. 
Orgán „Polilického spolku pro Nymburk * okolí.' V Nrmbnrce. 
Kočník V. MAJitel, vjAnvutel a odpovědný rednktor Joief 
Florian. Vjthiiejl d»iikr*t mĚíiÍQÍ, vídj I. a .1. lobota ve 
vel. fol. 'o 1 Btr.) a pfedpUci se ce1orofn« 2 i1. 40 kr., pM- 
letnS I e1. !0 kr., ítvrtlbtně 60 kr., jednollicé íiilo 10 kr. 

Liitg, Obdiodnt. Vil Hariner^T Čeaký Llojd. 

Liity, Obuvntckí Orgin Spolíícnilra obavnikA měst Praiakýrh. 
Odborný časopis, híjicí iiSjmj řeroeíla obnvnického. V Prw. 
Kolník II. Msjitfl, vjdavAtel a odpovědný rednktor Ol. Vráni. 
V;Gháiej( viůj 1. a 16. každého mésice se viorkovou a stíihoToa 
pHIohoQ ve i. (8 str.) a pfedplírf te (rednkce, ndrninistrace x 
expedice nairhiii se v EliXíin^ tKd« (. 1801 it., 14 nové v I. p.) 
celoraínS 3 il. !0 kr., na pfil roku 1 zl. 60 kr., n* ftvrt roku 
80 kr. 

tíííy, Pordubieké. Orgán strsnj svobodnmjHlné. V Pardnbieírh. 
RořDfk IJI. MsjitPlé: Družstvo. Vjdavatel a redaktor Ani 
átongl. Vjchárejí stHdavĚ a , Pardubickými NoviowBii" vídj 
i. A 4. sobotu každého musice (poCfnaje Kjncm) ve fol. <4 str.) 
a předpUcí se na „Pard, Listy" spolefn^ s „Psrd, Novinumi* 
poiton neb b donilkou do domu : celoročně 6 zL, pAlletni ! iL 
60 kr., etvrtletné 1 d. 26 kr. Na „Pard. Listj" celoročné 4x1., 
pfilletné 2 si., Čtvrtletně I si. 

Litly, Ptkattki. Časopis vřnovsný lájinftni živnosti pekaHk^ 
Orgán společenstva pekafA v Prače a okoli. V Prsie. Ročnik T. 
Vydavatel Hugo Berndt Redaktor Antonio LtegerL Vj. 
cháiejl yitj 10.. SO. a :W. kaídého mísíce v m. fol. a před- 
plácí se (na PoHČi íís. 1040 st. 10 n. -II.) celoroíné 6 li., pOI- 
letně H z\.. Čtvrtletně 1 z\. 50 kr. 

Liiíif, Pivovartké. Časopis pro prAmyst pivovarsko v království 
Českém. Ďíadnl vístník íeské tržnice na chmerv Rnkovnikn, 
i-hmelařského spolkn pro okres lounský a nioskevskébo podpor- 
ného spolku sladuvnlka. Ročník IX. Vvdavntel a redaktor Karel 
Tiller. Vjcháieji 1. a 16. ksždého lijěslce v m. fol. (16 str.) 
n píedpláťi se (Vádavské nám. č. S6.-1I.) celoročně 6 kI., jedno- 
tlivé dislo 31) kr. 

/.líťy, Hxrňty, dKve .Plieůské Novinj". ZaloíeDj roko 1864. 
V Pltni. Ročník 1891. Majitel J. R. PorL Redaktor Karel 
JoniK, Vjeliázeji lřikrát« v týdna, v lílerý, ve čtvrtek a v *o. 
botn ve vel. fol; Kedplatné v PUni mč«lčn6 70 hr., čtvrtletní 
2 il. 10 kr., poítou měsíčně 85 hr , čtvrtletně 2 it. 66 kr, ca do- 
náška do domn v PUni 10 kr. míslČní. jednotlivá čísla po 7 kr. 

Liity, FodvytoelcA. Orgán politického spolku Podv^sochého apoli- 
tického hlubn pro okresj: nřmeckobrodský, chotřbofský, hom- 
polecký, píibjslavaký, polenský, stocký a svobodoaiyBWbn hlabs 
politického pro okres ledeíský a dolnokralovický. Na Horách 
Kulných. Ročník 1. Majitel „Politický spolek Podvysocký." Vy- 
davatel a oJpovědný redaktor Joa. Hejnic. Tiskem firmy Kartl 
Sok. Vycbáiejí každou sobotu ve fol. (4—6 str.) Předplácí «e 
celoroíné 6 il., pGlletne .H il., Čtvrtl-tně 1 e1. 50 kr. JednotUvi 
Čísla po 12 kr. L^ty, Pojliertké — i.itty« Rolnlebé. 155 Lifty, Pojizertké. Časopis hřestjiiisko-politický, věnovaný sájmftm 
okresů pojizerskýih. V Turnově. Ročník V. Vydavatel a ro- 
dnktor Václav KudrnA.č. Vycliózeji vždy pryni a třeli neděli 
každého měpíce ve fol. a předplácí se celoročně 2 si. 40 kr., 
pftUetné 1 z1. 20 kr., Čtvrtletně 60 kr., s poStovni zásylkou celo- 
ročně 2 zl. 80 kr., pfiUetně 1 zl. 40 kr., čtvrtletně 70 kr. 
Liaty poTiiolofftcké.^Dfive „Lis^y zahradnické'^, lllustrovaný Časopis 
věnovaný jak vědeckým tak i praktickým zájmikm ovocnictví, 
vinařství a zahradnictví vůbec. V Tróji n Prahy. Ročník XV. 
VydávA a rediguje za spolupracovnictví vynikajících odborníků 
Lnd. F. Naumann. Vycházejí prvního každého měsíce v lez. 
8. (16 sir.) v obálce. Předplatné: 8 12 barvotiskovými tabulkami 
půlletiiě 2 zl., celoročně 4 zl. 
Lišty j Poiftmavgké. Časopis politický, věnovaný zájmům lidu po- 
^umavského. V Klatovech. Ročník II. Rychlotiakem, vydáním a 
redakci Ludvíka Max. Janského. Vycházejí každou druhou 
a čtvitou sobotu v měsíci o 3. hodině odpolední ve vel. fol. 
(4 atr.) a předplácí se (Děkanská ul. Č. 133.) půlletně 1 zl., celo- 
ročně 2 zl, ; poStou pftUetně 1 zl. 15 kr., celoročně 2 zl. 30 kr. 
Jednotlivá čisla po 10 kr. 
Li8ty, Frahké Fředviěatiké. V Praze - na Žižkově. Ročník I. Od- 
povědný redaktor a vydavatel J. Sokolovský. Tiskem V. 
Nenberta na Smíchově. Vycházejí 1. a 16. každého měsíce ve 
fol. a předplácí se (Žerotínova ul. Číslo 362.) ročně 2 zl. 20 kr., 
půiletně 1 zl. 10 kr., čtvrtletně 55 kr. Jednotlivá čísla po 8 kr. 
Liaty, Pribramské. Orgán věnovaný všeobecným zájmfim nafieho 
lidu. V Příbrami. Ročník VII. Majitelf vydavatel a redaktor 
Ant. F. Gutwirth. Vycházejí 1. a 3. čtvrtek každého měsíce 
ve tol. Celoročně s donáSkon do domu 2 zl. 80 kr., půiletně 
1 zl. 46 kr. PoStou ročně 2 zl. 50 kr., pftll. 1 zl. 30 kr. 
Listy průmyslové. Věnované české práci. V Jaroměři. Ročník I. 
Redaktor Alois Studnička. Vydavatel a nakladatel F. L. Po- 
pelka. Vycházejí týdně ve čtvrtek (počínaje 16. srpnem) ve 4. 
(o 8 str.) a předplácí se poštou ročně 6 zl., pfiUetně 2 zl. 50 kr., 
čtvrtletně 1 zl. 25 kr. 
LÍ9ty, Heznické. Časopis věnovaný zájmfim živnosti řeznické a 
uzenářské. V Praze. Ročník V. M;tjitel a vydavatel IsaiáS 8. 
Kraus. Redaktor Em. Lát. Vycházejí vždy 10., 'áO. a po- 
sledního každého měsíce v 4. Předplácí se (v Hradební ulici 
Č. p. 766.-I. st., 12 n.) Čtvrti. 1 zl. 60 kr., pfilletně 3 zl., celor. 
6 zl. Jednotí, číslo 17 kr. 
Listy, Rolnické. lllustrovaný Časopis hospodářský. Orgán hospo- 
dářské jednoty uh.-brodské a spolku zvěroklestitelft ve SlaviČíně. 
V Uh. Brodě. Ročník III. Zodpovědný redaktor Aug. M. Ne- 
sňal. Vydává Hospodářská jednota v Uh. Brodě. Vycházely 
10. a 25. dne každého měsíce v 4. Celoročně 1 zl. 80 kr. 
Členům Hosp. jednoty Uher^ko^brodské zdarma. Od r. 1892. 
vycházejí opětně jednou za měsíc. 
Listy, Bolnické, hospodářského spolku politického okresu Sedl- 
čanského. V Sedlčanech. Ročník VII. Redaktor A. Vystyd. 
Vydavatel a nakladatel Hospodářský spolek pol. okresu Sedl- 156 -- Liiíj, Ty]»ffr>flclié- , PfedpUtné roíně 1 il. 50 hr., ílen&m spplku zd^nnii. 

Lilly, Roudaiekf. Čitsopie k obhAjení ík]mbí lidových. V Roadmcí. 
Budníku. Reriflklor MnxmilJHn g v Hgro vs k j-. Vfd a v stel i na- 
kladatel Jednotn obíiina Podřipahých. VjuhAiejl vidy dne 1. x 
16. v mésiti o 8. hod. dopoledni ve 4. !i předpUci ae čtvrtlebií 
1 %\,, pftlletné 3 ■ú., na celý rok 4 e1.; Jednotlivé £íbIo 15 kr. 

Lifty, Rukaviikái-iki. Orgán ^[{iiknvií>kihk£ Bescdv". OdbamÝ 
liBt rukaviíkAhlvi w ůetbá^h. V Prsee. Roínlk VIII. Odpovídný 
redaktor Fr, Kunei. Nikladsm a vydavatelBtvim „Ruknvifkáfakí 
Beied^" v Pmze. Vjcháaeji vžd; prvni aobotu v míaíci t K. 
Redaki-e, adininistrsce n expedice Kaprová ul. f. 49.-I. Celo- 
ročně pro Prnhu 80 kr., piUletné 45 kr., pro venkov rofiné t il. 
10 kr., pan. 60 kr. Jednotí, físlo 8 kr. Čleoani „Rukáv. Be- 
sedj" zdarma. 

Litlg, Rybáf-tké. V ídUa. Nsl[U.Í8(eI n redaktor J. Doležal. liily, Samoiprdoni, a nálezy e. k. tprávnOio mudu. čaaopi* pro 
roahled ve sprivé politkké n autonomni. Zalotil a vjáArk F. L. 
Popelka. V JaromáH. Ročnik VI. Redaktor, V7davatel > lu- 
Hadatel P. L. Popelka. VjuhAiejI mSalfinfi v •eíite<:h v. 8. 
H předplAceJI bb roění 4 kI., e pHIohou („Náleiy c. k. správního 
Boudu" roínS Qiarcbj) O cl. 

ZÁHy, Seltké. Foliticko-lioBpodářBký org-iin rolnictva n výrobních 
tHd vflbec, V Olomouii. RoAnik Vlil. Odpovědný redaktor Joi. 
Jír. Tvrilik. Vydavatel Job, Vyuhodil i Topolan. VjcháKejí 
kaidý úterý a pitek ve fol. Předplatné poítoa telor. 7 ll., pftll. 
3 il. 60 kr., itvrtleue 1 zl. 76 kr., bei poltj celor. 6 al., pfilt- 
3 II,, itvrtletná t il. 60 kr. 

Litly, Technieké. Čii>apÍ8 věnovaný vídám technickým a sájmAm 
teuhnikfi. V Praae. Roínik IV. Redaktor a majitel Fr. čapek. 
VjchAiej! 1., 10. a ao. dne kaidého mísíce ve fot. PfedpU<.-I 
se celoroíne (aciminÍBtrace a redakce; Praha th. lOlS.-I. [paUi: 
br. Laíanského]) 6 il., pAll. 3 cl., jednotlivé filslo 80 kr. 

Lilly, Titnopitni. Orgán prvního apolku BtenografA Oabeltber- 
gerBkýili v Praxe a klubu českých stenografG v Pardubicích. 

V Prsae. Roínik XX. Redaktor Josef Krondl. Nákladem 
]. pražského spolku BtenografQ Onbelshergerských. Vycháieji 
B typografickou přílohou kolem 16. každého měBlce (mímo srpen 
a siří poíinHJe Hjnem) v tex. 8. n předpUci Be celor. 1 il. 60 kr. 

lÁitn, Truhláftké. Časopis hájící zAjmy truhlářských délnikfl. 

V Princ. Rnínik II. OdpovSdný redaktor n wdnvntel Jan 
Uandliř. Vy.háKeji kaidý 1. a 3.~pAtek v méšlcl (poíinaje 
listopadem) ve fol. (4—6 str.) » přťdplii-í se (Redukce n expe- 
dice Král. Vinohrady, Máchova ul. v i. p. 4&tt., ad mi ni stra 'C 
Král. Vinohrady i. 697.) roíní 1 il. 40 kr, píilU'tní 70 kr., 
etvrtletnS 36 kr. Jednotlivá J'ÍBla po 6 kr. 

Liity, Typograjicki. Orgán GrenUa knihtiekařahrlio uSpulkn fsktorA. 

V Praie. Rofnik 111. Vydavatelem a odpovfdiiýni redaklomu 
byl JindHch Ď^rcl do £ÍBla 7., i. S/9, lídvard Lesuhingcr 
LUty, VM«lé ~ LUly, ŽlToottdniM. 15T a od řisla 10. jest Jan £. Vondruika. Vjcháseji vidy I, a 
16. k;iŽdého měsfce v 4. a předplAci se (redakce a administrnce : 
Praba - Karlin, Havlíčkova ul. £. 284.) celoročné 2 zl., půli. 
1 al., čtvrti. 60 kr., poStou: 2 zl. 30 kr., 1 zl. 16 kr., 60 kr., 
jednotlivé číslo 10 kr. 
Liaty, Ve$ělé. Humorísticko-satyrjcký čtmáctidennik. V Hnstopeči 
(n Brna). Ročník I. Redigige a vydAvá nákladem vlastním 
F. J. Knber. Vycliázejí vidy 6. a 20. každého měsíce (počínnje 
červencem) ve fol. a předplácí se celoročně 3 zl., půUetoě 1 zl. 
50 kr., Čtvrtletně 76 kr. i poitou. Jednotlivá čísla po 12 kr. 

LÍ9Í$f, Vinohradské, Ve Vinohradech. Ročník VI. Majitel, vydavatel 
a odpovědný redaktor J. M. Balák. Vycházejí 1. a 16. každého 
měsíce ve vel. fol. Předplácí se celor. (v administraci Rr. Vino- 
hrady, Vocelova. ulice č. 602 st.) 3 zl., půlletně 1 zl. 60 kr., 
čtvrtletně 76 kr., poSton celor. 3 zl. 40 kr., pAlletně 1 zl. 70 kr.^ 
čtvrtletně 86 kr. Za donáSku do domu platí se 16 kr. čtvrtletně. 
Jednotlivé číslo 8 kr. 

Lhty, Vcjevuké, V Kolíně. Ročník IX. Redakcí a nákladem J. 
Páka. Vycházejí po 1. a 16. každého měsíce ve fol. Celoročně 
4 zl., čtvrtletně 1 zl. Jednotlivé číslo 20 kr. 

Lišty, Výítavnít Českého Uoydu, Bezplatná příloha „Českéha 
Lloydu.** V Praze. Vydavatel a redaktor: Frt MarSner. Vy- 
cházely jednou týdně ve fol. a předplácelo se na „Český Lloyd^ 
B „Výstavními Listy ** po celou dobu výstavní 3 zl. 

Lišty, Zábavné. Obrázkový časopis. Ročník XIV. Nakladatel a 
vydavatel AI. Hynek, knihkupec v Praze. Redaktor J. L. Tur- 
novský. Vycházejí vždy v seSitech za čtrnácte dní v lex. 8. 
Celoročně 4 zl. 80 kr., poStou 6 zl. 20 kr., pftUetně 2 zl. 40 kr.,. 
poStou 2 zl. 70 kr. Jednotlivý seiit 20 kr. 

Lišty, Zahradnické. Viz Listy pomologické. 

lAšty^ Zajimavé. (Dříve „VSeobecný Oznamovatel".) V Brně. Ročník 
II. Majitel, vydavatel a redaktor Ant. Fr. Pražák. (Velké nám. 
č. 29.) Vycházely každých 14 dni v sobotu ve fol. a předplácelo 
se celoročně 2 zl., půlletně 1 zl., se „Zajímavými Novinami^ 
celoročně 4 zl., půlletně 2 zl., čtvrtletně 1 zl. Jednotlivá čísla 
po 8 kr. Zanikly číslem 2. 

Lišty ze zapadni Moravy. Politický týdenník prostonárodní. V Tře* 
biči. Ročník VIII. Odpovědný redaktor J. Mládek. Majetník 
a vydavatel J. F. KubcS. Vycházejí každou sobotu veČer ve 4. 
Předplácí se i s románovou přílohou ročně 4 zl., půlletně 2 zl.^ 
čtvrtletně 1 zl. Jednotlivé číslo 8 kr. 

Lišty, Ženské. V Praze. Ročník XIX. Redakcí Gliiky Krásno- 
horské-Pechové. Nákladem Ženského výrobního Spolku Če- 
ského. Vycházejí měsíčně ve vel. 8., pro Členy Spolku a žákyně 
ročně 1 zl. 40 kr., poStou 1 zl. 60 kr., pro nečleny roČné 1 zl. 
80 kr., poetou 2 zl. 

Listy, Živnostenské, Ústřední orgán živnostníků pro Čechy, Morava 
a Slezsko. V Brně. Ročník VIIL Vydává a rediguje Bedř. AI. 
Hnátek. Vycházejí vždy 10. a 26. dne v měsíci o 1 a půl archu 
(fol.) a předplácí se celoročně 3 zl., pololetně 1 al. 60 kr. 
IfiS LKIr. Žnpl ' Cuký L Li^ Župni jednotí/ hotpoddnké pro meotrozápadni kraje krOlaMtl 
OÚkého. V Rxkorn{i;e. Roíalk HI. Rednktor J;iii Tomeit, od 
eU!,i 10. Josef Slnbý. NúkU-lem Žnpnl JednolT ho«p. Vrchi- 
EAJf vidy ). dne kaídíhu mCaiue v m. fol. n pfedpl. se tofai 
1 zl. Členfini Jadnoty Edannn. 

Í^oy<i, Ůat^. Viz MnrKuerAv Čeaký Lloyd. 

LoBina. Pouíný K sibavný íasopis pru myslivue n přátele pHrodc. 
OrgAn spolka honeliulho a pro oi:hr»nii tviU y krAlovslví Če- 
■k^m. V ídAte u Polně. Rotaik XIV. (PHIub« k XX. roíniku 
nHňje",) NAkUdntel nrflditktor Jan Doležnl. V/chÍES kntdých 
půt nedél v lei. 8. «. píiafUíH pKlohou ,Brbi{'aké lištj'''. Př«d- 
pldcí »e nft , Lavinu- a „R^bAF. líitv" roEnS (10 čbel) S il. 
60 kr., p&Hetaé 1 cl. SO kr. Výťiik na ailném pnpira pro cclj- 
rok 3 t\. 

Luiaii. ČuBDpia vĚDOVMiý lájmAm volebnj akupiuj tněsl : Lounr, 
Slané, Rikovnik, Velvary n Libochovice. Qrgía .Politíckíhu 
kUibu pro ukr^a lonnský." V Lounecli. Rofník IX. Míjitnl Joief 
Krýil. VvdaoKtel a ludp. redaktor Joaef M^řik. \jcbiti 
Uídoa první « tfeti gobotu g» libavnou pHlohou ve fol. Před- 
pUd se ruČiié 2 zl. SO kr., pfitletoa 1 xl 10 kr., etvrtletni 
70 kr. 

Ludmila. Liat pr> křesíinaké mitkj. T Builéjo.idiih. Roínik XVI. 
Tfdnvatfll A odpovědný redAktor AaL Skofdopule. Vjt^hkti 
raésitoť v aeiitecb 8. n předpltcf se celoroíné t cl. 

Lam.fl-. ČBanpia lábavný a pouSuý. V Praze. Boíaik XIX. Re. 
daktor, majitel a v;davaialJ. V. SUdek. Vychiii 1., 10. a ÍO. 
den v mialui v 4. (12 atr.) a pi^adplácí aa pro Pralm: čtvrl- 
letné I xl. 20 kr., pfilletnS 2 il. 40 kr., eeloroeně 4 xl. 80 kr. ; 
postou 1 zl. 25 kr., 2 cl. 60 kr., 5 e1., jednotlivé seK [3 BsUi 

L$ra. Orgán Hudobiiiho spolk.i „D.llibor" v Hořicícli. V HoHdch 
KoSnlk Vlil. Redaktor prof. Alois Rubli><. Vydavatel a na- 
kladatel Hudební spolek „Dilibor". VjiihAaí 15. kaidého mísíce 
v tu. fol. a zasýU se íleuum Spolku zdarmv Jf(^. Ilustrovaný liat rodinný pro literaturu a uméni. VJAromiri. 
BoČiilk 11. Redakci, vjdAoim a nÁkladein K. h. Popelky. 
Vjebizi každý 1., 3. a 5. pAlek v raěsid ve v. 8. (16 atr.) i 
pl-edplici ae ireloroene 4 xl, půlletná 2 zl., ítvrtlelnS 1 al. Pri- 
loboD „RomAnovA knihovna'' zdarma. 

Ii4j. Fnml. lUaatrovaný liat délnický. V Praze dun 1. gerveni:' 
l»90 Ročník I. čislo 1. Nakladatel, vydavatel a redaktor ViUm 
Kbrber. VychAiI dvakrile la méalo v m. fo!. (8 alr.) a před- 
plaui se roínfi 3 il , pAlletně 1 xl., ítvrtletnfi 60 kr. 

MarSncrliv čfikij Uogd. (Obubodnl liaty.) Čaaopia vénovaný fe- 
akému obthndu, prámysla a lemSdelstvI, Hlavni apolupracovník 
dr. Jnl. Nejedlý, advokát v Praae. Ůatfednl orgán íeakotlu- 
Tanakého obcbodoiutva, korreapoiidenfní orjrán npolku feakých 
obchodních ceatujídch. S bezplatnou pfílohou „Telegraf, která 
pHniii tahj víecb loafi, aloaovHelnýub obliffac ald. V Pra«. 
1B9 Boínik Vit. Vjdavaiel a redaktor Fnot. Hnrloer. Vruháii 
každý dterek, iUrtek k sobotu v 4. Píedplád tr ročaé 6 il., 
p&lletnfi 3 e1., £tTrtletnfi I e1. Jednotlivi £{sU po 8 kr. Po ías 
výsUvy vjKháiolj pHIohnn Jedauu týdní „Výstavní listr Če- 
ského Llojdu.- VU Um. 

Matice dlí«k. Časopia mláděte íkolni. V Pardubiulcb. Ročník IX. 
Nakladatel a odpovídný redaktor Fr. Hoblik. Hlavol spola- 
prncovník Ant. Konst. Víták. Tjchiií 16. kaidého mislce (po- 
čínaje EiHm) v les. 6. Ipo 16 >tr.) a píedplAuí »e rafini 30 kr.j 
jednotlivA eísla po ! kr. 

Methanik, Čukj. Orgán mechaniku a strojnikli, se ivláitnfm 
sřetelem oa viechn7 í kovu pracovatele. V Prase. RoČtiik VI. 
Nukladalel, vydavatel a redaktor Ant. VorlIČek. Sedakce 
a adininiatrace v ŽiŽkoví, Huiuva tf. 1. 89. Vyuhási vždy 16. 
kaidého iníiike v lex, 8. (IG ilr.) a předplácí se poítou roíné 

1 iX. 98 kr., pAll. ao kr. 

^dilmian. V Mílaice. Ro£nik XXI. Odpofídný redaktor, vydavatel 
a nakladatel Jo>. J el en. Yyvháil každou 1. a 3. nedSli v tai- 
slul o 9. hod. ráno ve vel. fol. Předpl. bes polty píill. 1 si., 
uelor. 8 sL, poitou pAll. 1 si. 30 kr., uelor. 2 si. 40 kr. 

Mereur. Autentický íatopii slolovacl viecb rakaaiikýuh a uisO' 
lemskýdh loaA, iloiovatelných obligaci, priorit, sástavnlch li>tů 
atd. V Praae. Roíiilk XI. S pHlohon: Hlídka finanční. Čaiopía 
vÍDovaný náležitostem finaDÍnlm a asekuračnlm (Obé némeuko- 
Seaká.) Odp. redaktor Adolf Fisuhl. Vydavatel a nakladatel 
H. J. Guth. Vycbásl beaprosttedai po kaldém dfiležitém sloso- 
váni ve fol. (8 str.) a předplácí se (admin. a exped. PMkopy 
Č. 17.) ročaS 1 al. BO kr., ■ douáikou do domu 2 zl., poitou 

2 si. 60 kr. Jednotí. íisla po 6 kr. 

Mvrcur, Čak^. Výnosem ze dne 8. června 1889. čie. S0.40T c. k. 
fiDKof nlho ministerstva ve iroiuméDl s v. k. ministerstvem vnitra 
iB odborný list uinán. V Prase. Ročnik IV. Vydavatel a odpo- 
Tidný redaktor Ph. C. Jos. Karel Yilikovaký. Vycbásl dva- 
i vícekrite mčslčnfi pu kaidím dAleŽitijíim tahu ve fol. a před- 
plácí ae celoročni pro Prahu bes donáíky 1 si. 30 kr., s do- 
náikuii aneb na venkov 1 zl. liO kr. raiohoD .Finauínl víitnlk." 
Jednotlivé čfsto 6 kr. 

Mtthod. časopis ví no váný umSnl křHstanskéma. Zároveí orgáu 
odboru pro výtvarná umfini a archaeologli pFi Akademii křestanské 
v Praao. V Prase. Ročník XVII. Majitel, vydavatel a redaktor 
Ferd. J. Lehner. Vjchási vidy 30. každého niktiiie t lex. 8. 
a předplácí se ročné (eip. Akademie křestanski * Praze, fieté- 
xová nlice f. 333.) 3 zl. SO kr. 

Mir. V Olomouci. Roinlk lit. Vydavatel a odpovfidaý redaktor 
Jan Lang. Vyvháal kaídý pátek počínaje prosincem mezi &. a 
6. hodinou večerni v m. fol. a předpl. ae poitou roíafi 4 zl., 
p&lletné 3 si., čtvrtletní 1 zl., bei poity roční 3 zt. 60 kr., 
pAlletní 1 e1. 80 kr., čtvrtletní 90 kr. 

Mlddi, ZlaU. Časopis pro nali mládež. V Prase. BoSnlk VIL Vy- 
davatel: A. Mojžlt. RedaktoK: M, Marhan a A. Hojili. 
Tiskem a nákladem F. Šimáfika v Praxe. Vychásl 1. každého 160 Mjaát - HUtaH. - nitilce Kjnem pojiniijn (mimo arpm a liH) r aeiitBcb a 1 trcbs 

• r. B. Pfídpliicl ae rořuě i poiton SO kr. Jednotlivé ílalo 6 kr. 

Roťnik VI. (ťlplný.) fl60 »tr.) kart. 80 kr. 

Mlynái: Orgiin Siiolka mljuáfů féskomoravikých. ZKkladitelé: 
Jmi VAvm a drnžítvo. V Pra«8. Rofinili XIL 'fjákik nm 
.rcdikci orlpoTÍdi R&ž. FořtovjL VjcbAst 2. a 16. kaidiho 
milice v m. fol. {U ilr.) Adm. Mezibraniká al. £. 13. n. Pfwd- 
plAcI le cťlorofne 4 ti. 50 kr., pSIl. \ eI. 86 kr. 

Mody, Evroptki. CiaopÍB ku pěstorADl mody & odborných vědo- 
mo Bt I . OrgAn íoBko-BlovaiiBkých muÍBkých krejfil v Cechách. 
V Ptseb. RoíDlk X. OdpoTědný redaktor, vrdavatel a nakladatel 
J. J. M i c h R 1 i k. Tjcbávejt jednou la mšafu mimo únor a arpea 
od Hjna kaldý mísle t. a 16. ve f<A. Celoroíné 6 %\. 80 kr., 
p&ll. 3 eI, 40 kr., čtvrti. 1 e1. 75 kr. Jednotí. eUla s pKlobaUi 
po TO kr.,. bes přílvh po 10 kr. 
' Mody, Nové. T Prase. Rojník IlI. ZodpovidoA redaktorka Anna 
Fridova. TychAiejí dvakrát mésfíní ■ pfíl. „U domUcIho krin* 
(odp. redaktor J. M. HoTorka), nákladem Al. Hynka v t. 
(36 atr.) a píedpl. an Jtvrtletně 1 x1. 60 kr., eiala 30 kr. 

MuttKm. List bohoalovcA fieiko-moravikých. V Brní. RoSaík £XV. 
(tiakem VJ.) Pofadatel Jaknb ProchAtka. Kákl. „RUe ItaU- 
iovj" (tiakřm knihtíakftrnj Rajbr. Benediktinů v Brní.) Vyoháii 
WkrAt Toftii v lex. 8. Cena pro bohoslovoe 7& kr. Na xdarl Odborný faeopii bomfk& a hntnibft Rakoaaha. T Frasr. 
Roínlk I. Vydavatel a lodporédný redaktor Frantiiek Vignar. 
VythAaí 1. a 3. Stvrtek v miBici ve fol, a pNdpUd se (H/sfí- 
kova ni. 12.) roJnS I ú. 60 kr., p&lletni 80 kr., itvrtletně 40 kr. 
-JedootlivA íiala po 6 kr. 

Nitesy e. k, iprávnlho loudu. Via Liatj, SamoaprAvué. 

Ndrod a ikola. ProatonArodnf listy nalemn lidu a vyuhovatelAni 
jeho. Te Vel. MeiiHřl. Hoínlk XII. MiyctKen J. F. Řaiks, 
Vydavatel a redaktor JiH Scbier. VycbAiI 1. a 16. kaldtho 
méalce ve fol. a pfcdplAi:! se celoroínfi 2 zl. 60 kr., pftlletaí 
1 e1. 80 kr., řtvrtletně 70 kr. „NArod a ikola" a „Veioon" » 
.LiterArnfnii listy" celoročně 7 e). 80 kr, pfilletní 4 eI. 6& hr., 
čtvrtletně 8 al. 40 kr. „NArod a ikola" s ,VeBnou» celor. i iL 
20 kr., pblletné :i zl. bO kr., ítvrUetni 1 zl. 60 kr. „MArod a 
ikola" a „Literárnimi liaty" celoroíní 6 zl. 60 kr., pfiUetně 3 si,, 
čtvrtletně 1 zl. 80 kr. 

Nall mládái. ObrÁEkový Časopis pro mlAdež do«pílejÍÍ. V Prase. 
Ročník XVII. Redaktor Job. Vlaatimil KrAtký. Vydavatel Jo'. 
Vitimek. Tiskem a uAkladem Job. R. Vilímka. TycbAafvidy 
I. každAbo měsíce v 4. (S8 str.) a předplAi:! se i poitoa roční 
3 e]., pAUetne 1 zl. 60 kr., čtvrtletní 76 kr. JednottívA člala po 
86 kr. 

Naiinee. V Olomonci. RoČnlk XXVII. Vydavatel a odpovSdný re- 
daktor Alexandr Jifiček. Vychází kaidý úterý, čtvrtek * 
iobotn večer ve vel. fol. a předplácí bb celoročné 8 al., píil- 
letně 4 eI., čtvrtletně 2 il.; poitoa nebo donAtkon do donu 
Nlf.- NovlHT, KtUMtií. 161 

Toíné 9 eI., půlletni 4 eI. GO kr., ítvrCletne íí zl. 30 hc. Jeilno- 
tlivÉ £lsto e kr. 

.Vioa. V firni. RoSnik I. Bedaktor a vjddTatel Fr. Roh&iek. 
NAkladem vlnstnim. EnibCUkilruii J. F. Kabelo v Tíebifi. V;- 
cIiAeí vždj dne 1. a 16. kHŽdého míafce dopoledne v 4. A přeď~ 
plAcI Be roiné 4 zl. 80 kr., pAlletně ízl. 40kr., ftvrtlřtne I -zl. 
20 kr., pofitoa roíně 6.zl. 40 kr., pAJletně 2 »1. 70 kr., Ětvrt- 
letnfi 1 e1. 36 kr. 

Xoviny, Anierikanilco-Slovenike. V Pituborka, Pn. (Sev. Amerik*.) 
Vydavatel: John aioveiiBký &' Co. Vycházejí kaídý ítvrtek 
ve vel. fol. (Sstr.) (redukce a itdtn. Píttsbarg, Pa., 47. Ulamond 
Str.) a předplácí le lotaÉ 3 doll, pftlletnó doll. 1-50, na 4 mjsfue 
1 doll. (Dialekt ažív. je ťfž, který je objĚ. v spiSské, .iariSské. 
zemplinské 'stolici a v stolicích v severo-vých. částech Uher.) 

Nooinj/, Bydiovtké. Liat vĚnovaný politice, zájmain míst i obcí ' 
obvodu bjdžovsko-chlnmeckélio. V Novém B^díové. BoíoikL I. 
Odpovědný redaktor Ferd. Pavelka. Majitel a vydavatel Karel 
Ninger. Vjthizejí kaídou poslední aobotu v měsíci střídaví 
8 ,SydžovskýmÍ Listy" ve vol. fol. (4 str.) Předplatí se ročně 
1 xl. 30 kr., pAlletné 65 kr., s „Bydž. Listy" ročoS 3 zl. 80 kr., 
pfilletně 1 zl. 90 kr. 

.Votnn^, Ceiké. Denník. Cleveland, O., Sev. Amerika. Vydavatel 
lí redaktor L. V. Luňák. (120 Suneca Str., CleveUnd O.) Vel. 
fol. Předplatné roíně v Americe 6 doll. 

Novintf, Dělnické. V Žižkově u Prahy. Ročník I. Majítol n vyda- 
vatel družstvo Vlast v Žii>.kovó a Frííhy. Odpovědný redaktor 
Tomái Jos. JiroiiSek. Hlavni spolupracovník V. Žiíka. Vy- 
uházejl vždy dne 1. a 16. každého méslce (1. zářím počínaje) 
ve 4. Předplácí bo a po5t. záa. celor. 1 il. 60 kv., pHlletně 
80 kr., čtvrtletně 40 kr. Jednotlivé číslo 6 kr. 

.Vbcinj/, Hotpodářgké ndrodtil. Časopis věnovaný zájmAin česko- 
slovanského rolnictva. List spolkový Hospodářského spolku: 
okreau Česko dubského, dlouholh otecké ho, hosp. polít, klubu luětě- 
nického, okresu mníchovohradiStakého, novobeiiáteckého, vlkav- 
ského, lioEp. spolku pro okolí vSelisské, hospod, okresní jednoty 
mladoboleslavské, hospodářsko-čtenářské besedy „Lidumil" v Pla- 
ších, čtenářské besedy ve Vrutici Rri>pá£ove a v Jizerním Ttetní. 
V Ml. Boleslavi. Roíník X. Rediguje Bedřich Nobovidský. 
Vydává V. P. NeSnéra. Redigováno za odpovědností nakladatele. 
Vycházejí 1. a ló. dne v měsíci v seSitech o 32 str. v. 8. Před- 
platné roČDě 4 zl, p&Uetiig 2 zl. 

.Vouín^, Chrudinuké. S přílohou „Český Východ", věnovanou zá- 
bava n poiiíeni naSeho lidu. V Chrudimi. Ročník XIV. Uajitel. 
vydavatel, nakladatel a rorlaktor Josef Tom S. Vycházejí týdní 
ve vel. fol. Předplatné ročně 6 zl., pAU. 3 zl., čtvrtletně 1 zt. 
50 kr. Od roku 1892. vycházej! flrnáctideuní. 

yoving, Kalolicki. V Trnavě. Ročník XLII. Zodp. redaktor a vy- 
davatel Martin Kollár, administrátor fary v Biksárde (Biks- 
zárd, PoESony m., Uhry.) Vycházejí dvakrát za měsíc 1.5. a SO.) 
2tw\»g, Ztiírovhooické. Oa0u[jjji i-énui.-iiij BAjmdin ijkťesu tíibuv:iní' 
vipfcého. OrgAn „Pnlitického spolku pro Lil>oi:horke a okulL' 
V Libovhovkii^h. Rafnik I. VjdxvHtel a odpovAdný red.-iktor 
Edvard Racek, linkem P. Kranka v TAb.iře. Vycházely každý 
2. a 4. pátek v uiSsid o ». hod. dop. ve fol. a pfedplátclu ar 
Toiaě S z\. 20 kr„ pailelnS 1 7,\. 80 kr. Jediiotlivll íiala po 13 kr. 
Čislem i. T. \S9i. pr^niénéiiy Lyty v faiopÍR „Podripaké ^'o- 
vioy." 

.Vooinj, LUowhki. V Litovli. Rofinik 1. VydBvatel n odpoviduv 
redaktor JosL'f Doatil. Tiskem kaižec! ari- i biskupské knih- a 
kamennliskAmy v Oloiuouri. Vycházejí dvnkr/it za fohÁi (počí- 
naje, břemeni) a sice vždy druhý n Čtvrtý pítek v mSaíci ip 
fot. Předplácí ne roíně i poitou 1 zt. 60 kr., jeduotlivA i!Í9li . 6 kr. XS-vi-uy, Ma-U, pro dl-ti. V Praze. Ročník 111. 8 mnoha obrizkr. 
Vjťházpjf každého inéBioe (poJ'ínHJo zářím) mimo červenec .^ 
srpen v B. (IG Btr.) nakladeni Urn Frant. liaSkovskéhu. Tiskem 
B, tímnda a V. SvatoiiĚ na Král. Viuobrailech. Pi-edplAd s-e 
roční 60 kr., jednotí, čiala po 6 kr. 

Ročník II. (Úplný.) (168 atr.) kart. 66 kr. 

yovimj, Moracthi. Přílolia Bruénskýeh Novin. (Bríinner Zeitan^.. 
V Brně. KoČnlk XK. Zodpovědní redaktor H. Rull. Tyi-h.iifji 
dfuně veíer v 4. Předplalué mÍBiínfi 25 kr., na venkově mísiřiií 
50 kr., a iDustr. nedři, listem 60 kr., a ned. list i Hoap. Bcsidkuu 
65 kr. Jednotí. Čislo po krejcaru. 

Xoving, Nd,-odiUe. ČasopiB politický. V TurČ. Sv. Martiue. Ročník 
XXll. Redaktor Ambro Pie tor. Majitel a vvdariLtel CoDsortioni 
PttV. Mudrufi a Spol. Tiakcm Knihtlač. účast'. Spolkn. Vytháieji 
3krát týdně ve fol. (4 str.) n přt^dplád so ročně 12 zl., pfill. 
6 zl., čtvrtletně d zt. 

Xoviay, Nocé Pliďuké. Y Plzni. Ročník 111. Zodpovědný redaktor 
a vydavatel (nakladatel) Josef Svoboda. Vycházejí vidy \t 
Btředu .1 v sobotu večer ve fol. (4~6 Btr,} a předplái^f se rúčn'- 
6 zl., pfiUelně 3 zl., čtvrtletně I zl. 50 kr. ; poitou 7 zl. 20 kr., 
3 zl. 60 kr., 1 zl. SO kr. 

.VoDiny, NovénUké. Politiuko-boapodářský líat V Táboře. Ručník II. 
Vydavatel a nakladatel Alf, Šťastný. Odpovědný redaktor 
Ludvik Frank v Táboře. Vycházejí kaidý druhý a člvrty 
pátek v lei. 8. (16 sir.) a předplácí ae ročně 2 zl. 

NoBitt;/, Občaiuké. Čnaopis iieodvialý, věnovaný zájniíim lidu na- 
ieho. Orgán „Politiekélio spolku pro Nymburk a okolí." V Nym- 
burce. Ročník IV. Mnjitela vydavatel V. Hoblík. Odpovědný 
redaktor Joa. Florian. Vycházejí dvukrát uiěsičně yiůj í. a 
4. aobolu ve vel. fol. Předplácí ae ročně 2 zl. 40 kr.. pftUetnř 
1 zl. 20 kr., čtvrtletně 60 kr. Jednotlivé éislo 10 kr. 

Novíiy, Oběmi. V Brně. Ročník Vil. Za redakci .i vjJávAuI lod- 
povědný Frant. Rud. Chytil. Tiakvm a nákliidem Pap. knih- 
tiskárny Benediktinů v Brně, UomíiiikAnská ul. 4. Vycházejí 
každých U dnfl v m. fol. (8 str.) a předplád Be roČně poStou 
1 eI., pSUetng 60 kr. Jednotlivě Číslo 2 kr. Noviny, Piurdubieké — Noviny, Suiické. 163 Noviny, Pardubické, OrgAn strany svobodomyslné. V Pardubicích. 
Ročník 111. Majitelé: Drnžstvo. Vydavatel a redaktor Antonín 
Juklíňek. Vycházejí střídavě s „Pardubickými Listy** vždy 
1. a 3. soboty každého měsíce (počínaje říjnem) ve fol. (4 str.) 
a předplácí se na „Pardubické Noviny" společně s „Pardubickými 
Listy" poStou neb donAškou do domu: celoročně 5 zl., půlletně 

2 zl. 50 kr., čtvrtletně 1 zl. 25 kr. Na ^Pardubické Noviny" 
celoročně 4 zl., půlletně 2 zl., Čtvrtletně 1 zl. ; jednotí, číslo 
10 kr. 

yovinj/j Plzemké hospodářské. Časopis věnovaný zAjmftm rolnictva 
českoslovanského. V Plzni. Ročník V. Vydává a rediguje Frant. 
B e r d y c h. Hlavní spolupracovníci: Frant. Schvrarz, Josef 
Lisy, Rudolf Treybal, Frant. Kundrát, Ang. RaSták a Boh. Heyda 
z Lovčic. Nakladatel Frant. Bardych. Vycházejí 15. a posled- 
ního dne každého měsíce v 4. (8 str.) Předpl. se v místě ročně 

3 2I. 24 kr., půlletně 1 zl. 70 kr. Členové hospodářských spolků 
celoročně 2 zl. 24 kr., půlletně 1 zl. 20 kr. 

Novini/y Polabské, časopis věnovaný zájmům krajů polabských a 
orgán „Politického spolku polabského". V Kolíně. Ročník IL 
Vydavatel a odpovědný redaktor Frant. Štábl, od čísla 144. 
7.e dne 4. Července Václav Durych, Vycházejí (počínaje 15. 
únorem) vždy ve středu a v sobotu ve vel. fol. (4 str.) a před- 
plácí se ročně 8 zl., půlletně 4 zl., Čtvrtletně 2 zl. 

Noviny^ Pražské hospodářské. Časopis věnovaný veškerým odvětvím 
a potřebám hospodářským. V Praze. Ročník XIV. Redaktor Jos. 
Dumek. Vydavatel J. Otto. Vycházejí každých čtrnácte dni 
ve fol. (8 str.) Předplácí se ročně 4 zl., půlletně 2 zl. 

Noviny f Pražské vestavní, s přílohou: plán výstavní. V Praze. (Do 
čísla 11. titul a text něm. -český od čísla 12. česko-něm.) Majitel 
a vydavatel Gustav Fanta. Odpovědný redaktor Jan Ryba. 
Vycházely (počínaje 16. květnem) každý čtvrtek, neděli a svátek 
o 8. hodině ranní ve fol. o 8 str. Předplatné obnáSelo 3 zl. a 
jednotlivá Čísla po 4 kr. Zanikly číslem 42. ze dne 15. října. 

Noviny f Předměstské* (Slovan.) Orgán Českého řemeslnictva a živnost- 
nictva. V Praze - na Žižkově. Ročník IV. Majitel, vydavatel . a 
odpovědný redaktor Frant. Chlumecký. Vyciiázely 8 a 23. 
dne v měsíci ve fol. (4 str.) a předplácelo se (v Žižkově, Miličova 
ul., „u modré hvězdy" č. 471.) ročně poštou 80 kr. Jednotlivá 
Čísla po 2 kr., na venkově 3 kr. Zanikly číslem 10. 

Noviny, Selské. Politicko-hospodářský list. V Táboře. Ročník II. 
Odpovědný redaktor Ludvík Frank. Vydavatel a nakladatel 
Alf. Ětastný. Vycházejí každý první a třetí pátek v lex. 8. (16 str.) 
Předplácí se ročně 2 zl. 

Noviny, Slovácké, Časopis politický, věnovaný lidu, jeho poučení 
a zábavě. V Uherském Hradišti. Ročník VIII. Vydavatel Josef 
StancL zodpovědný redaktor Theodor Cejnek. Vycházejí 
dvakráte v témdni, ve středu a v sobotu vždy dopoledne ve vel. 
fol. Předplatné s přílohou „Slov. Hospodář" poštou ročně 7 zl., 
půlletně 3 zl. 50 kr., Čtvrtletně 1 zl. 75 kr. Jednotí, číslo 7 kr., 
8 přílohon „Slovácký Hospodář" 10 kr. 

Noviny, Suiické, Časopis pro zábavu a poučení. V Sušici. Ročník I. 

11* I6i KotIot, TinhUHkt — OUan, STuIxilDý. 

Majitel, TjdKTKtal R odpovědný redaktor Frantitek Essler. 
TJBbeca A. Janský v Saiici. Vjcb&seji první, tfeú a ílrrtoa 
■obota kaídéhn měsíce (pofínaje řiJDem) o 5. bod. odp. v 4. 
8 předplácí ae tofné i xl, pfill. 2 eI., čtvrtletně 1 e1.; poXton 
4 z1. 40 kr., 2 >1. 35 kr., 1 il. 16 kr. JednotlivA í.íila po 10 kr. 
Odbératelé ,S. N." obdríf mealínik „S^Atobor" idarma: 

Noviny, TnMáftki. Oreán tniBtth tniblAřokých v lemich koranf 
česká. V Prsze. RoÍDÍk 1. Mfljitel a nakUdalel: „Beseda mistra 
truhliřských" v Praie. Vrdavatel: Frsntifiek Micka. Zodpo- 
vědný redaktor: Jaromír Hrubý. T^chAzejl vždj 20. kaidího 
mísíce (poíinaje prosir.ceni) ve i. a pfedpláci se (administrace 
a expedice: Břetislavova ul. číslo GIT.-III.) ročně 1 il. BO kr., 
plSlletně 90 kr., čtvrtletně 46 kr. Du cixozeniska ročně i d. 
(Ku kaiděmn Čísla přiložen výkres na zvláítnim listé.) 

Neviny, Turaootki Hotpoddřtki. Oasopia věnovaný rolnictví, bo- 
spodÁfikÉDiu prfiinjiía, národnimu hoapod&Fstvi a aamoaprivě. 
V Turnově. Eořnik I. Od íisla 1.— 3. byl redaktorem a vyda- 
vatelem Frant. Vonka, od Čísla 4. jest Ticlnv Kudrnič. 
Vycb/iEejI vždy 15. každého měsIcB (počínaje 15. břeinerol v m- 
iitech v. e. a pFedplád »e celoročně 1 zl. 50 kr., pfilletně 80 kr. 

Noviny, UfiUlěki. Týdenník pro vlaatenecké učitelstvo a přátelf 
ikolitvE, V Praze. Bočnik IX. Vydavatel a odp. redaktor Joa. 
Kríl. Náklad, tisk a papír AI. Wlesuera. Vvchizeji ve v. 4. 
(12 str.) Tžd; ve stíedii a pFedplAcf se (rpdakce v čía. 1276.-11., 
administrace a eipsdice v č. 978. -II.) čtvrtletně 1 il. 10 kr„ 
pQlletne 2 zl. 20 kr., ročné 4 il. 40 kr. i poÍLou. 

Noviny, Veíemi. (DHve ,Praž9ké večerní noviny".) V Praze, 
Ročník IV. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Kratochvil. 
KnihtiakAma Antonína llrHzánkH. Vj^chAzejí v úterý, ve Čtvrtek 
a v sobotu o 6. hodině večer ve fol. a předplácí se (v ftetězové 
ul. f. 323.-I.) ročně 6 zl. 60 kr., pAlletně 3 zl. 30 kr., čtvrtletně 
1 e1. 65 kr., ttiéaičuě 55 kr. Jednotlivá čialft po 3 kr. 

Noviny X Pf-ibrami a okoU. Orgáu věnovaný zijmfim volební sku- 
piny Příbram, Rokycany, Hořovice, BtatnA, Březová Hora, Dobfii, 
Radnice, Beroun, Hoatomice i venkovských obcí. V PKbrami. 
Ročník IV. Majitel, vydavatel a redaktor: Ant. F. Gutwirth. 
Vycházejí v Příbrami vždy druhý a Čtvrtý čtvrtek v mSalci ve 
vel. tol.-, předpUtné ročně 3 zl. 20 kr., půlletně 1 il. 15 kr, 
pofitou nebo donáSkou do domu ročnS 2 zl. 50 kr, p&lletně 
1 zl. 30 kr. 

Noviny, Zajímavé. V Brně. Ročník II. Majitel, vydavatel a redaktor 
Ant. Fr. Pražák. (Velké nám. č. 1%.) Vycházely každých lidní 
v sobotu ve fol. a předplácelo se celoročně 2 zl,, p&ttetně 1 zl., 
se „Zajímavými Líety' reloročně 4 al., půlletně 2 zl. Jednotlivá 
čisla po 8 kr. Zanikly čialem 3. Občan, Svobodny. Orgán Politického spolku slánského a vetvar- 
akého. VSUňém. Ročnik XX. Vydavatel a odpovídný redaktor 
Job. H o z d e c k ý. Vychází kaídý druhý a poslední pátek kaídíbo OMaa, SroboOný — Obxor, Hoapodářtký. 166 měsice o 9. hod. dopoledni v« fo). Předplatné roSni 8 zl., p&ll. 
1 zl. 50 kr. 

Obéany Svobodný, Neodvislý týdennik pracnjicfho Hda. Cleveland, 
O. Ročník V. Vychází každé středy ve fol. (8 str.) a předplácí 
se (1166 Broadway, Cleveland, O.) pro Amerika a Kanadu roSnd 
1 doll. 50 ctfi., pro Evropa 2 doll. Se „Světozorem'* obrázkovým 
listem nedělním, předplácí se pro Amerika a Kanada ro5ně 2 dolL 
60 ctů., pro Evropa 3 doll. 50 ct&. Česko- Americká Knihovna 
stojí ročně 1 doll. 

Ohéinik hospoddříko-prAmyslové Jednotu okresu hořickiho svým p. 
t pánfim člen&m. V Hořicích. Ročník XIV. Za redakci zodpo- 
vědný JUDr. Bohumil Klika. Vydavatel a nakladatel Hospo- 
dářsko-prAmyslová jednota okresu Hořického. Vychází počátkem 
každého měsíce v 4. a posýlá se každému členu Jednoty zdarma. 

ObranOy Naie. Časopis lidu pracujícího, hájící práva lidu a práci 
veikerou. Orgán národně-sociální demokracie Česko-slovanské. 
V Praze. RoČuik II. Jménem vydavatelstva vydává Ant. Weis, 
za redakci odpovídá Fr. Pěnkava. Vychází první a třetí sobotu 
v měsíci v m. fol. (8 str.) a předplácí se (Žižkov, Veleslavínova 
ul. č. 731.) ročně 1 zl. 20 kr., půlletně 60 kr., čtvrti. 30 kr. Do 
jiných 8tát& Evropských ročně 2 zl. a do Ameriky 2 zl. 80 kr. 
Jednotlivé Číslo 5 kr. 

Obrana viry. Časopis věnovaný zájoiftm katolicko-politickým. S pří- 
lohou „Kalendář pro mrtvé a živé důle** vždy 20. každého mě- 
stce. V Praze. Ročník VII. Majitel, vydavatel a n.-ikladatel Václav 
Kotrba, odpovědný redaktor Petr Kopal. Vychází 6. a 20. 
každého měsíce v lex. 8. a předplácí se (Ostrovní ulice č. 1508.-II.) 
ročně 1 zl. 75 kr., Čtvrtletně 45 kr. ; pofitou ročně 2 zl., čtvrt- 
letně 50 kr. Jednotí, číslo 8 kr. Kdo předplatí 5 výtiskA obdrží 
Šestý nádavkem. 5 výtisk& prodává se v administraci za 30 kr., 
20 za 1 zl. Na přílohu „Kalendář** připlácí se ročně 1 zl. 

Obuvník, Orgán pro hájeni zájm& pomocníků obuvnických v Če- 
chách, na Moravě a ve Slezsku. V Praze. Ročník II. Zodpovědný 
redaktor A. Holub. Za vydavatelstvo: Alois Kabielek. Vy- 
chází 2. a 4. čtvrtek v měsíci v m. fol. (4 str.) Předplácí se 
(redakce v Praze č. 438.-I., administrace č. 1070.-II., expedice 
v Dlouhé třídě v hostinci „u Klouzarft**) ročně 1 zl., p&ll. 50 kr., 
Čtvrtletně 25 kr. a jednotlivá čísla po 4 kr. 

Obuvník, Ůeěkj. Vzorková příloha „České Práce." Viz tuto. 

Obzor, V Brně. Ročník XIV. Vydavatel a redaktor Vladimír 
Ďfastný. Tiskem Knihtiskárny Rajhr. Benediktinů v Brně. 
Vychází dvakrát měsíčně v lex. 8. (1ti str.) a předplácí se pi\l- 
letně 1 zl., ročně 2 zl. Jednotlivá čísla v redakci „Hlasu** 10 kr. 

Obzor, V Ko.ině. Ročník I. Zanikl v roce 18ii0. 

Obzor, časopis pre hospodárstvo, řemeslo a domáci život. V Ru- 
^.ombcrku. Ročník 111. (XXVII.) Zodpovědný redaktor, vydavatel 
a nakladatel K. Salva v Ružombsrku (Rózsahégy, Uhry.) 
Hlavní spolupracovník L. V. Rizner, učitel v Zem. Podhradí. 
Vychází měsíčně se zábavnou přílohou „Při kozúbku** v seŠ. 
v. 8. a předplácí se ročně 1 zl. 

Obzor, Hoapodáf-sktj, Časopis věnovaný hospodářství, zahradnictví. W «*i 
IM omor, JIAniliý - 'Orlica. 

hoBpoilAÍRtvi nArodnlinn it veřejné sprAvě vflbec. OrgAn honpo- 
diřskýťli spolkůí s jednot okresu liTstfiťkého, holeSovukěho a 
napajedelBkého. V Holeiové. Roínik II. VjdA^-ntcI: Jun pAidun. 
Zodpovídný redaktor: Prokop Znplelnl. Vjcháii vždr 1. ^ 
in. knždého niííiee r lei. S. (16 Btr.) P. předplA>-í se na rok 2 z\. 

Obxor, Jiiíntln}, Časopis vénovanÝ politiee, zájmflni tněaU Jitíun 
a okolí. V Jiíiní, Roinlk XII.' Tiskeni, vjHAnim n redak.í i\ 
NAvesnlka. Vych&zi 1. a 3. nedéli hažitébo misUe ve v. fol. 
a př-erlplAd ae (ledakve a adtnimBtrnce u véíové bráov) Stvrt- 
lelně 75 kr,, pGlletné 1 il. 25 kr,, roiní 2 x\. 50 kr. 'jcdnoll. 
eislo 10 kr. 

Obzor, Pardtibieki). Casopia politický s iiirodohospoilářBký. V Pur- 
dubicitb. Roíilík II. Vydftvattl n odpovĚdný redaktor ». J«. 
Šafaíik (Zámeeká ul. Ě. 9.) V^chizi v pAtek odpoledne ve 
vel. fol. (i ttt.) a předplAcí se roino 6 zl., pflUetně 2 zl. 60 kr.. 
etvrtletné 1 il. 1!5 kr. 

Obzor, Samosprávný. Caiopis vSnovHný správfi politické a zvUšlé 
lamosprAvé. OrgAa JediiotT satnosprAvnj-ch úřednika. V PrxT.e. 
RoĚnlk XllI. Kedsktor Frant. Schwari. Majitel, vydavstel 
a nakladatel J. Ottu. Vjehi^si mésiiSné, vvjfmaje inísii; srpvn, 
ve v. 8. Pťedpldci ae roÍDé i e1. bO kr., poSton & zl., p&lli^tiiě 

2 zl. 40 kr., poSton 2 il. 50 kr. 

Roíiiik XII. (UpIný.) (376 str.) i zl. HO kr. 

Ohia; JIHiuk,}. Časopis věnovaný polilifP, lájmfioi loSsta Jiřina 
a okoli. V JiílnÉ. Bořnik V. Vvdavatrl a odpovídiiý redaktor 
J. Zátko. Vjí^hAzi i. a 4. neděli každého inésice ve vel. Fol. 
a předpUci se roíaé S zl. 50 kr., pQletné 1 zl. 25 kr., čtvrt- 
letní Tó kr. Jednotlivé íjslo 10 kr. 

Ohlai od iVeírfrty. Týdenník pro poiiíeni a zAbavu, pro zájmy 
obecné a spoleíenské. V Jiudf. Hradci. Roínik XXI. Odpovědný 
redaktor Jos.MikulAi liol es la vský. Vydavatel a nakladatel 
Vilém Landfrns. VvchAz! každý pAlek o 11. hodině dopoledni 
iicjinéné o jednom archa re fol. PředplAci se pro Hradec ro<!ně 

3 xl. 20 kr., půlletué 1 zl. 60 kr, ftvrtletitř 80 kr., poítou ruiu^ 

4 zl. 40 kr., |)(llletně a k1. 20 kr,, čtvrtletně 1 il. 40 kr. 
Orel. Ve Vidni. Roi^iilk I. Redaktor ťr DadAk. Tiskem Fr. 

Vaňka ve Vnl. MeziříSi. Vr«:liAzel (poílnaje Hjnem) kaídou 
sobotn v m. fol. a pfedplAcelo ee (V. Kučera, VídeA I. Facli.) 
ročiié 4 d., pfllIetDg 2 zl. a etvrtletně 1 zl. 10 kr. Od r. lB9-.>. 
vjchAzi SkrAt za uiísie. 

Orel. List pro zAjmj jihoiApadni Horar;. V JihlavS. Bočnik VII. 
Majiteta v;davatelEmil Šolc. Odpuvéilný redaktor: Jan Maía, 
VycbAiI [poíínaje prosincem) vžilj 1. a 3. sobotu v niěafci ve 
fol. a předplAcI se roínS i poXtou 2 zl. 60 kr., pniletuě 1 zl. 
30 kr. Nn .Orla" a „Orlici" přcdplAcf ae ročné i poitou 4 z!., 
pfiUetné '2 zl. Jednotivé čislo 10 kr. 

OrlSre. Časopis politický. VJiblavé. Ročník II. Majitel a vydavatel 
Emil Šolc. Odpovědný redaktor Jan Maia. VjehAzi 3. a 4. 
sohotu v tnesitri ve fol. Fi-edplAcI se v Telči ročné i podlin 
2 zl. 60 kr., pfill. 1 zl 30 kr. Na .Orla" a „Orlici" předplAcí f.- 
ročn^ i poítou 4 zl., pOlletue 2 zl. Jednotlivá čísla po 10 kr. Orlice. Moimvfjcá — OznamoTatel. 167 Orlice^ Moravská. V Brně. Roónik XX. (XXIX.) Za vydáváni od- 
povědný Frant. Slovák. Zodpovědný redaktor V. Hiibner. 
Od 1. záři Th. Cojnek chefredaktorem a Jo.s. Merhaat 
zodpovědným redaktorem. Vvchází denně vyjímaje dny po nc- 
•lěli a po svátku vo fol. Na „Moravskou Orlici" a „Nedělní 
List^ dohromady předpláci so v Urně bez donášky: měsíčně 
85 kr., s donáškou do domu měsíčně 95 kr., poctou měsíčně 

1 zl. 25 kr., čtvrtletně .H zl. 75 kr., prilletně 7 zl. 50 kr., celo- 
ročně 15 zl. Jednotlivé číslo v Brně 4 kr., na venkově 5 kr. 
Nedělní číslo 6 kr., na venkově 7 kr. Na „Ncdřlni list" ne- 
přijímá se ani zvláštní předplatné ani se o Hobó neprodává. 
uNcdělní List" od 1. ledna 1892. nevychází.) 

Onady, České, v Americe. V Hamburku. Ročník V. Měsíčník, při- 
nášející poučné zprávy z Nového světa. Vydav;itel: Jos. Pastor. 
Odpovědný redaktor: Jan Wagner. Vycházejí měsíčně v sešitech 
v. 8. a předplácí se (Hamburg, 23 kleino Reichenstrasse) ročně 

2 zl. pro Evropu a 1 dollar pro Ameriku. Jednotlivá čísla pí» 
20 kr., čili 10 cent. 

OsvHa, Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. V Praze. 
Ročník XXI. Redakci a vydáním Václava Vlčka. Vychází 26. 
každého předcházejícího měsíce (č. 1. [lednové] v prosinci atd.) 
v šestiarchových sešitech vel. 8. a předplácí se čtvrti. 1 zl. 
80 kr., pftll. 3 zl. 60 kr., celor. 7 zl. 20 kr. Jednotí, sešit 68. kr. 

Oavan, Týdenník pro zábavn, poučení, zájmy politické, obecné 
a spolkové. V Písku. Ročník XÍU. Nakladatel, vydavatel a od* 
povědný redaktor V. Simek. Vychází vždy v pátek o 10. hod. 
dopolední ve fol. a předplácí se ročně \ zl., pulletně 2 zl., 
čtvrtletně 1 zl. ; poštou ročně 4 zl. 40 kr., pftlletně 2 zl. .^0 kr., 
čtvrtletně 1 zl. 15 kr. Jednotlivé Číslo 8 kr. 

Oznamovatel j Denní, zemské výsiavj/ jubilejní. V Praze. Vydavatel, 
nakladatel a zodpovědný re<lalitor Josef Polívka. Tiskem 
B. Grunda a V. Svatoňe na Král. Vinohradech. Vycházel (po- 
čínaje 28. květnem) po čas výstavy denně ve vel. 8. o 4-6 str. 
Jednotlivá čísla do 1. června po 3 kr., od 2. až 17. Června po 
2 kr., načež se rozdávala. Zanikl číslem 32. ze dne 28. Července. 

Oznamovatel, Literární. Příloha k „Zlaté Praze,*^ Rozesýlá se zdarma. 

Oznamovatel^ Místní. V Poličce. Redaktor, vydavatel a nakladatel 
Fr. Popelka. Vycliází 1. a 15. / měsíci jako příhdia „Jitřenky" 
ve vel. 8. Předplatné spolu s „.Jitřenkou** d«> domu neb postou 
ročně 3 zl. 

Oznamovatel nakladatelství a knihtiskárny F. Si mučka v Praze. 
Rozesýlá se zdarma. 

OznaTnovatel nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze. Vvch.Hzí 
v neurčitých Ihfitách ve vel. 8. (4 str.) a rozesýlá se pouze 
všem Českým knihkupcům zdarma. 

Oznamovatel pro politický okres dacický. Časopis věnovaný ob- 
chodním A průmyslovým zájmům politického okresu daČického. 
V Dačiťich. Ročník I. Vydavatel a odpovědný redaktor Ant. 
Kasaly. Nakladatel Rudolf Walter. Vychází dle potřeby jednou 
až dvakráte v měsíci (počínaje říjnem) ve fol. (i str.) a před- 
plácí se ročně 50 kr. 
166 :Jck^ — PotfijnD, Paleftk, Amaickj, ČMiiopU hiiniariitický. V Cbitigu, IIU. Roínilc 
111. Bediiktofi: Fr. ČemuB n Hugo Chotek. VTchAsi ve Ihfi- 
Utrh čtrnA cti denních ve fol. h předplácí ae roínS (CbicAgo, Dis., 
660 Lomis. 8tr.) 3 doU, 50 ct. 

Palelek. JVotiý. V Prure. Eoínik V. (SVlIl.) N«klBd«lel, vydavatel 
H lodp, redaktor Ji«r. SkřivAU. Vjcbkíi týdně v 4. (8 atr.) a 
píedpl&('{ se (redHkce, ndmin. a expedice v Bfiiavá ulici i. 10.} 
etvrtlelQÍ 1 eI. Sb kr., po»tou 1 zl. i6 kr. Seíit (2 íUla) 20 kr.; 
jednotí. SIbIr po 10 kr. 

ťamálky archaeologicki a mitlopiiné. OrgAn ArchaeologitkéUo Sborn 
Masea krAloTBtvi Českího a Historického Spolku v Praze. Dli 
XV. aeiit 6.-8. Redaktor Dr. Job. Lad. Pii. Vjí^hkuejí itvri- 
leinS T BeSitech v i. (63 atr.) (dli tvoH 8 »eimi] a předpláci 
«e roční 3 il. Pro ílenj Husea, „Historickélio Spolku a klabn 
v Prase", „Vocela" r Kutuů Hote a „7£el7 Čáslavaké" atd. 
roiui 3 eI. (Redakve v SokoUkí třidS t. 8.-II.) V komisi Fr. 
Bivnáfe. 

Poítýf duchovni. Óaaopia kDĚžstva feiko-alovauBkího. V PraEC. 
Raínlk XI. Rediguje J. Jeteh. Vjcháci tiskem a nAkladem 
Cjrillo-MBthoděJ8kůknilitÍBkárnj(V. Kotrba] v oiěaiiíakh Beiitech 
v lei. 8. (61 str.) a pfedpUcf bo roÍDÍ 4 zl. 

Pekaf. Časopis venovaoý lijmflm pekai'aký(-li déloikC feakoalo- 
vanBkýťh. V Praie. Roínik H. \ jdiivatel a lodpovSdný rodnktor 
Josef Ctibor. Vjcházi každou I. a 3. středu v míaíci v loal. 
fol. Pi-edplácl ae (Pliovi ul. i. 993.) uelorojni 1 eI. 40 kr., pftl- 
letné TO kr., ftvrtletné 36 kr. Jednotlivá fiala po 5 kr. 

Pemíí^a. LÍBt politický a uArodoboipoJAřaký. V Par i obi duh. 
Rofinlk XIII. Majitel, vydavatel a odpovídný redaktor JoB. 
Janda. Vycli&zel každou Btředu a sobotu ráno ve fol. a před- 
plácelo ae Toiné T xl. 80 kr., pSlIetne 3 e1. 60 kr, čtvrtletně 1 zl 
90 kr. Jednotlivá ílala p<> tO kr. Zanikl 1. ^6. le dne í8. bfeEna. 

Piitoim. Prostonárodní časopis vjchovateUký. Ročnik XIV. Ma- 
jetnik a bininl a polu pracovník Ant. Konst. Vfták. Nakladatel 
a odpovědný redaktor i. I.— 5. Fr. Černý v SedlSanei h, f. 6. 
Dr. Fr. ItaČkovský v Prnze. Vycházel mésIčnS v lex. 8. Celo- 
roční S zl. 26 kr., pan. 1 zl. 30 kr. Zanikl čislem 6. (červenec.) 

Pivec, Nái-odnL List pro lájin; apolefnoat! pSveckýi;b a jich pří- 
znivoB. V Praze. Ročník 11. Redaktor L. Vr. Šmid. Vydavatel 
a nakladatel Jan Cihelka. Vycliizel jednou za mĚsio (počínaje 
Červnem) ve 4. (4 atr.) a pfedpUuelo ae rofní 1 zl., pAlIctni 60 kr. 
Jednotlivá čísla po 10 kr. Zxnikl Čislem i. 

Podhořan. Časopia vSnovaný zájmfiin výcliodniuh Cech. V Rych- 
nove n. Kn. Ročník I. Odpovědný redaktor a vydavatel PbC. 
Job. K. MaznČ n od 1. srpn^k Hynek Ko u del ka - Míro v aký. 
Tiakein Karla Rathouskébo. Vytl.ási kařdou drahou a Čtvrtou 
sobotu v měsigi ve fol. ri'edpUuf se pQlletnČ 1 zl., ročně t zl., 
poílou p&lletně 1 zl. 16 kr., ročně 'í zl. 30 kr. 

Podřipan. Demokratyoký týdenník, orgán České národní stranv 
svobodomyslné v Podřjpskn. V Roudnicí. Ročník XSII. Vrda- 
vatel Ervin Spindler. Redakcí Ludvlk.i DoSka. Majitel: 
Družstvo podřipskýťh občauA. Vycliázi kaídý pátek o 9. hod. 
Pohrud/, Slova.itkč — Posel z Budéc. * 169 

dopol. ve fol. Předpl. ročně 6 si., pMl. 3 si., čtv^rtl. 1 zl. 50 kr. 
Jednotí, číslo 12 kr. 

'PohVady^ Slovenské. Časopis z&bavno-poučný. V Turč. Sv. Martině. 
Ročník XI. Redaktor: Josef Škultéty. Majiter: Svetozár 
Hurban. Nakladatel': Andrej UalaSa. VjchAzeji 1. každého 
měsíce v seě. 4archovýoh v lex. 8. Předplácí se ročně 5 zl., 
p&Uetně 2 zl. 50 kr. Piro Evropu a Amerika ročně 5 zl. 60 kr. 

Pokrok Západu, V Omaze, Kebraska (Sever. Amerika). Ročník XX. 
iídiťí redaktor Jan Rosický. Vydává Tiskařské Družstvo. 
Vjcbází každé středy s přílohou románovou ve vel. fol. (8 str.) 
a předplácí se ve Spoj. Státech a Kanadě ročně 3 doll. s prémii 
a přílohou „Knihovny Americké.** Bez přílohy ročně 2 doll. Do 
Evropy ročně s přílohami 4 doll., bez příloh 3 doll. 

PoUibíM. Nezávislý, politický časopis, orgán ^ Klubu národní strany 
svobod, okresu kolínského, poděbradského a kouřimského** a 
„Politic. spolku pro okres kralohradecký**. V Kolíně. Ročník V. 
Odpovědný redaktor Ja]'olím Železný. Vydavatel Alois Žert. 
Nákladem družstva. Vychází ve středu a v sobotu ráno ve vel. 
fol. Předplácí se roČně 8 zl., pfilletně 4 zl., čtvrtletně 2 zl., 
íednotlivé číslo 10 kr. 

Politika^ Česká, ranní vydání časopisu „Politik.** V Praze. Ročník 
X. Majitel a nakladatel „Závod tiskařský a vydavatelský 
v Praze.** Vydavatel V. Nedoma. Zodpovědný redaktor Adolf 
Srb. Vychází denně ve fol. (8 str.) a prodává se číslo v Prazo 
za 2 kr., na venkově za 3 kr. ; v neděli se záb. přílohou v Praze 
i na venkově za 3 kr. Předplacení zvláSf se nepřijímá. 

Politika, Moravská. Čnsopis politickým věnovaný zájmftm naieho 
lidu. V Brně. Ročník VII. Do 30. června vydával a redigoval 
Bedř. AI. Hnátek, od 1. července J. Žabský. Tiskem Jos. 
Schmida v Brně. Vychází každého 2. a 16. dne v měsíci ve. 
vel. fol. (4 str.) a předplácí se (adm. i redakce v Brně, na 
Trnité čís. 7.) ročně i poetou 3 zl. 20 kr., p&lletně 1 zl. 60 kr. 

Politika, NárodiU. V Praze. Ročník IX. Majitel a naklad. „Závod 
tiskařský a vydavatelský v Praze.** Vydavatel V. Nedoma. Zod- 
povědný redaktor Adolf Srb. Vychází dvakrát denně ve fol. 
(rauni 8 str., odp. 4 str.) Předplácí se (redakce v Pfitrossově ul. 
č. 15., administrace na Václavském náměstí č. 5.) v Praze na 
měsíc v administraci ?0 kr., vé filiálkách 75 kr., pofitou na měsic 

1 zl., na čtvrt roku 2 zl. 80 kr., s dvojí zásylkou na měsíc 1 zl. 
30 kr. (V Praze za donášku do domu 10 kr. měsíčně.) V drobném 
prodeji v Praze ranní číslo za 2 kr., odpol. 1 kr., na venkově 
ranní číslo 3 kr. Nedělní číslo se zábavnou a poučnou přílohou 
o 24 str. v Praze i na venkově za 3 kr. 

Posel od Čerchova. Domažlický týdenník pro zájmy politické, 
obecné a spolkové. V Domažlicích. Ročník XX. Vydavatel, 
nakladatel a odpovědný redaktor Emanuel Pru n ar. Vychází 
každou sobotu ve fol. Předplácí se čtvrtletně 1 zl., půlletně 

2 zl., ročně 4 zl., poi^tovní zásylkou čtvrtletně 1 zl. 20 kr., půl- 
letně 2 zl. 40 kr., ročně 4 zl. 80 kr. 

Posel z Budce. Týdenník vyoiovatelský pro národní učitelstvo 
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. V Praze. 170 Posel z Podhoří Praha. Roíník XXII. Odpovřdný redaktor: Lndvík Strahl. Vydavatel 
Václav Kréd ba. Nakladatel Fr. A. Urbánek. Vychájsi každé 
středy vo vel. 8. (16 str.) a předplácí se ročně 4 xl. 20 kr., pfill. 
2 zl. 10 kr., čtvrti. 1 zl. 10 kr. ; poštou 5 zl.» 2 zl. 60 kr., 1 zl. 
30 kr.; doplácí se: 6 zl. 20 kr., 2 zl. 60 kr. Čísla po 12 kr. 
Posel z Podhoří. Orgán politického spolku okr. rychnovskébo. 

V Rychnově nad Kněžnou. Ročník VI. Odpovědný redaktor PhC 
Josef F. Mazač a od 1. srpna Hynek Kondelka-Mirovský. 
Vydavatel a nakladatel 'Karel Rathouský. Vychází každou prvni 
a třetí sobotu v měsíci o 4. hodině odpoledni ve fol. (4 — 6 str.) 
Předpl. se piilletně 1 zl., celor. 2 zl., poštou pftlletne 1 zl. 15 kr, 
ročně 2 zl. 30 kr. Jednotí. Číslo 8 kr. 

Posel ze SuSice Časopis pro zábavu a poučení. V Sušici. Ročník 
XIII. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor AleS Janský. 
Vycházel 1., 3. a 4. sobotu každého měsíce o 3. hodině odp. 
v mal. fol. a předplácelo se celoročně 4 zl., půli. 2 zl., čtvrti. 
1 zl.; poStou ročně 4 zl. 40 kr., půli 2 zl. 25 kr., č.tvrtletně 
1 zl. 15 kr. Pro Evropu ročně 6 zl. 40 kr. Jednotí. Čísla po 
10 kr. Odběratelé „Posla ze Sušice" obdrželi měsíčník „Svatobor" 
zdarma. Zanikl č. 'J5. 

Pozor. V Olomouci. Ročník XX. Vydavatel Josef Kramář. Zod- 
povědný redaktor Rudolf Bort. Vychází třikráte týdně a sic** 
v pondělí, ve středu a v pátek večer ve fol., k pátečnímu Čísln 
přikládá se román, příloha. Předplatné obnáSí poStou nebi- 
donáškou do domn ročně 7 zl., půUetné 3 zl. 50 kr., čtvrti. 
1 zl. 80 kr., bez poSty neb donášky ročně 6 zl., půUetně 3 zl, 
čtvrtletně 1 zl. 50 kr. Jednotlivá čísla po 6 kr., na venkov«" 
po 7 kr. 

Práce. Politický týdenník pro délnictvo. V Mor. Ostravě. Ročník I. 
Za redakci odpovědný Josef Biederraann. Vydavatel a na- 
kladatel Jul. Kittl. Vychází každou neděli ve fol. a předpácí a-* 
celoročně 1 zl. 60 kr., půUctně 75 kr., postou 2 zl. a 1 zl. 
Jednotlivá čísla po 3 kr. 

Práce. Časopis věnovaný odbornému vzdělání dělnictva. V Plzni. 
Ročník 1, Odpovědný redaktor a vydavatel: Vilém' Kosina. 
Nakladatel Antonín Oerný. Vychází vždy 1. dne každého měsíC'' 
(počínaje dnbnem) ve 4. (8 str.) a předplácí se (Tylova ulico 
Č, 7. n.) celoročně 1 zl. 20 kr.. půlletně 60 kr., čtvrtletně 30 kr., 
postoupl zl. 40 kr., 70 kr. a 35 kr. Jednotlivá čísla po 10 kr. 

ZVťíc6, Česká, se vzorkovou přílohou „Český obuvník." Ústřední 
orgán pro obuvníky a koželuhy. Časopis věnovaný apolečenstvůin 
obuvnickým, koželužským a příbuzných řemesel. První český 
odborný časopis pro veSkerý průmysl kožní, založený r. 1883. 

V Praze. Ročník IX. Majitel a redaktor Jak. Spurný. Vychází 
každé 2. a 4. soboty v měsíci ve fol. a předplácí se (red. .v 
administrace na Václavském náměstí č. 64. n.) půlletně 2 si , 
ročně 4 zl. 

Praha. Denní list výstavní. V Praze, dne 15. května 1891. Ročník 
I. Číslo 1. Zodpovědný redaktor byl do Č. 16. Ignát Hoři ca 
a Oíl č. 17. Dr. Jan Herben. Majitel a vydavatel Jos. R. Vi- 
límek. Tiskem Jos. R. Vilímka. Vycházela denně ve fol. (o 8 str., Prahu, Zlatá — riAnf, OtevfenA. 171 v pondělí o 4 8tr.) a předplácelo se pro Praha měsičně 1 zl. 20 kr., 
čtvrtletně 3 z). fíO kr., půlletně 7 zl. 20 kr., s donáškou 1 zl. 
30 kr., 3 zl. yo kr., 7 zl. 80 kr. ; pro venkov včetně poStovuí 
zásylkj 1 zl. &0 kr., 4 zl. 50 kr., 9 zl. Jednotlivá čisla v Praze 
po 4 kr., na venkově po 5 kr. Zanikla Č. 166. ze dne 20. Hjna. 
Praha^ Zlatá. Obrázkový časopis pro zábavu a poučení. V Praze. 
Ročník Vlil. Redaktor Ferdinand Schulz. Obrázkovou Čásť 
pořádá V. W e i t e n w e b e r. Majitel, vydavatel a nakladatel 
J. Dtto. Vychází týdně a to každý pátek v číslech o 1 V2 archu 
veJ. fol. a předplácí se čtvrtletně 2 zl., pfill. 4 zl., celoročně 

8 zl. ; poštou čtvrtletně 2 zl. 38 kr., půlí. 4 zl. 75 kr., celoročně 

9 řl. 50 kr. ; sešitové vydání (o dvou číslech) vychází každých 
čtrnáct dní v barevné obálce, sešit po 33 kr. 

Pravda. Drive „Čáslavské Listy". V Čáslavi. Ročník X. Majitel, 
vydavatel a odpovědný redaktor Frant. Starch. Vychází v so- 
botu ve vel. fol. Předplatné ročně 5 »l., čtvrtletně 1 zl. 25 kr. 
Jednotlivé číslo 10 kr. 

Pravda. - Týdenník věnovaný k povzbuzeni úcty k slovu Božímu 
a touhy po křesťanském životě, jakož i pěstování téhož. V Chi- 
cagu (Sev. Ainer.) Ročník V. Vydavatel a zodpovědný redaktor 
E. A. Adams. Spoluredaktor Václav Podstat?!. (711 Loonois 
ni.) Vychází každý čtvrtek v lex 8. jnd čísla .H6 ve fol. a před- 
plácí se ročně 1 doll. 60 centft, do Čech 4 zl. 50 kr. 

Právnik, Časopis věnovaný vědě právní i státní, jejž vydává Práv- 
nická Jednota v Praze. Ročník XXX. Odpovědni redaktoři 
JUDr. Jiří Pražák, JUDr. Jos. Stupecký a JUDr. Jos. 
Trakal. Nákladem Právnické Jednotv. Tiskem Dra Edv. 
Gregora. Vychází 16. a posledního každého měsíce v seSitech 
o půl třetím archu vel. 8. a předplácí se ročně pro Prahu 6 zl,, 
půli. 3 zl., poStou ročně 6 zl. 80 kr., půH. 3 zl. 40 kr. 

Přemysl, Orgán Hospodářské lesní a průmyslové jednoty Jičínské. 
Zároveň orgán Hospodářského a průmyslového spolku v Lomnici. 
V Jičíně. Ročník XVI. Odpověd. redaktor Jindř. Havránka. 
Vydavatel: Hospodářská lesní a průmyslová jednota v Jičíně. 
Vyohází vždy 15. každého měsíce v m. fol. (8 str.) (tiskem Lad. 
Sehnala tamž). Členům Jednotv zdarma, nečlenům ročně za 1 zl. 
50 kr. 

Pn kozúbku. Zábavná příloha k „Obzoru". V Ružomberku. Ročník 1. 
Viz tam. 

PHlohaj Metodická. — Příloha Skol méSfanskýck. Viz Beseda uči- 
telská. 

Přítel ditek. časopis pro mládež. V Praze. Ročník XVIH. Nákladem 
Spolku Komenského. Vychází jednou za měsíc, vyjma srpen, ve 
vel. 8. a předplácí se ročně 60 kr. 

Přítel ditek. Časopis pro vychování a zachránění křesfanské mlá- 
deže. V Brně. Ročník V. Redaktor P. Bernard Plaček, kněz 
rádu sv. Benedikta. Vychází 4kráte za rok v m. 8., nákladem 
spolku „Přítel dítek" a předplácí se ročně 40 kr. Příloha „Školy 
B. S. P." 

Psanif Otevřenáj pro zahradmetvi, rolnictvi a lesnictví. Na Vino- 
hradech. Ročník 11. Zodpovědný redaktor Josef Dumek. Vy- 
172 PIqtid — Boililisi). 

davitel Amoit Babluen. Vjcbisejf 10. dne každého raíaCce t lex. 

8. (o 1 «rchu) a předpl. «e (Pr«li« - Vinohwdj, JangmanoTa tř. 

.11.) rofuS 1 il. 
Píovan. Ku Mělníce. Ruínfk XXi. Odporedný redaktor, TjdavaUl 

> uakladatol Jos. Jelen. Vjcbiil každou drubon a tíeti nedíli 

v tnéBÍci o 9. hod. r&no va vel. ío\. PíedplaUté na pAl roku 

1 eI., ročně 3 zl. ; poítou na pfll roka 1 zl. SO kr., roenč 2 il 

40 kr. 
llůlnlli ftn. lD»ítréfliii. 9lmln.it ptt fatoliifq Cui. 3B Zraawt. StoíníE IV, 

SlcbaFtDt anbi. jtnbína, íatoL fardi m <t)i>t. jřntpc V;chiUf mí- 

liivi v« 4., Dlikl. Spolku ST. Vojtěcha v Trnaví « předpUcfie 

TO Sně 60 kr. SadhoH. LÍBt pro lAbaTO a poníenf. V Telči. Kučoik I. Redakci, 
vfdánim a nákladem Emila Šolce v TelJi. V^chiael i. a 4. 
Bobotu v mÍBÍuí v nial. fol. (8 str.) a předplAcelo ae u> .Radhoif- 
a „OrlJ." roíné 3 il. 40 kr. Přemanil ae koncem rokn 1890. 
v faaopiB „Orlice." 

Rojbllk a Bobllk. Vychází pKlohou k „Oaaopisu atarebnlcb dél- 
iiika- ve Ihfitftcb neuréitýcb. 

Baiple. HumoriBtiuko-BHtjrícký list dělnélio lidu. V Bn]«. BoÍDÍk 
11. NakUJntel n zodpovědný redaktor Frant. Koniprda. Vj- 
chJIxi jednou aa měsíu ve fol. n předplAci ae roíně 10 kr., pfili. 
35 kr. Jednotí. ÍÍbU pn ti kr. 

Ratiboř. PolitickD-belletrigliuký list pro zi^jmj král ohradě cké ho 
kraje. NejvěUi čeaký týdcnufk krajinský. V Hradní KrAI. Roéoik 
Vin. Majitel, vydavatel a redaktor Frant. J. Pel-lna. V^chAii 
týdní v pátek odpol. (s dntem na aobotu) vídy o 14 8lr»- 
nAih fol. B pravidelnou románovou pfílohoD. Píedpláví ae ruině 
6 zl., pfill. 3 zl., čtvrti. I zl. 60 kr. Jednotlivá fisU po 15 kr. 

Reeue, Obchoditi, t^asopia věnovaný zájmům a vědě obobodní. 

V Praie, dne 5. listupadu 1890. Boěnlk 1. ěislo I. Redigcxil 
Kudolf W i m m e r eh pHapéni předních odborníků. Majitel a vv- 
davatel Rudolf Wimmer. Vycházela 0. a 20. každého měsíce ve 
v. S (I6str.) a předplácelo ec roťně 4 il, půlletně S zl., £tvrl- 
letně 1 zl. Zanikla í. Ig. 

Rolník. Orgšu Hoepodái^ko-leBnická jednot/ Ijibufťakéa bospo- 
dářako-lesnických spolků v UudějoviL-ích, ve Volvni a ve Vutiti. 

V Ůes. Budějovidcb. Roínik VlH. Majitel, vydavatel a odp. 
redaktor K. BartuAka. Tiakem J. Přibyla tamž. Vychází 1. f 
16. dne v měsíci v 4. (8 str.) a předplácí se roeně i poibiu 
I zl. 50 kr. 

Eooito,t. LlBt sodnhiích demokratů ěeských. V Brně, RoínikVllI. 
Za vydávání a redakci odpovědný Alois Soliotkn. Vvcháii 
druhou a čtvrtou středu každého mÍBÍce (v Brně, Josefov. (.. 2I-) 
v mat. fol. (4Btr.)apřE>dplácisH ccU.r. I zl. 40 kr., půli. TO kr. 
ítvrli. 36 kr. Jednotlivá čísla po 6 kr. 

BoMed. lllustrovaný Časupia vénovaný rolnictví, inbradniťtví. 
lesnictví, duniHcimu bospudář^tví a pKliuzníni odvětvím. V Kuta'' 
llolo. Kufnik V. Výkonní redaktoři K MelíS a Václ. Ootť \ RoBhled TÍeob««Dý — Slorák ▼ Amerike. 173 

wald. Majitelka a vydavatelka Barbora oolcová. Odpovědný 
redaktor Ferdinand Vyskočil. Yycházi 1. a 15. dne k^íždého 
měsice v lez. 8. a předplácí se ročně 2 zl, 60 kr., pAlletně 1 zl. 
25 kr. 

Rozhled vieobecný. Časopis sledující nové vynálezy a pokroky vSech 
oborft. V Mladé Boleslavi. Ročník I. Rediguje za odpovědnosti 
nakladatelovy Bedřich Brandejs v Žižkově č. 569. Nakladatel, 
vydavatel a odpovědný redaktor Karel Vačlena. Vychází s „Ladon" 
dvakrát za měsíc (počínaje v druhé polovici května) ve fol. a 
předplácí 80 s „Ladou^ i poStou ročně 5 zl., půlletuě 2 zl. 50 kr., 
čtvrtletně 1 zl. 25 kr.; bez „Lady" 4 zl., 2 zl. a I zl. 

Rozhledy, Paedagogické. Věstník literárního a paedagogického od- 
boru při „Ústředním spolku jednot učitelských v Čechách.** 

V Praze. Ročník IV. Redaktor Josef Klika. V komissi AI. 
Wiesnera. Vycházejí v lex, 8. vse&itech (o 32 str.) vždy 15. každého 
měsíce (počínaje prosincem předch. roku) mimo červenec a srpen 
a předplácí se pAlletně 1 zl. 30 kr., ročně 2 zL 50 kr. i po&tou. 

RozMedy po lidumilětvi. Příloha „Časopisu učitelek." Viz týž. 
Rožmberk, (Sloučený s časopisem „Hlasy od Lužnice.") Časopis 
věnovaný duSevnim a hmotným zájmfim krajiny polužnické. 

V Třeboni. Ročník I. (VII.) Vydavatel a odpovědný redaktor 
Vilém Kvasnička. Vychází každou 2. a 4. sobotu v měsíci 
ve fol. a předplácí se celor. 2 zl. 40 kr., půlletně 1 zl. 20 kr. 

Rt&e Dominikánaká. Katolický časopis bratrstva rfiŽencového a 
třetí řehole dominikánské. S dovolením představených. V Praze. 
Ročník V. Za redakci a vydání odpovídá Fr. Filip Konečný. 
Vychází měsíčně (květnem počínaje) ve vel. 8. a předplácí se 
celor. 1 zl. 20 kr., poStou nebo donáškou do domu 1 zl. 40 kr., 
jednotlivá čísla 10 kr. Sborník lékařsky. (Archives bohémes de mědecinc.) časopis pro 
pěstováni vědy lékařské. Redigují Or. Jar. Hlava a Dr. Jos. 
Thomayer. V Praze. Vychází v neurčitých lliAtách v seSitech 
lex. 8. (4 sefi. tvoří 1 svazek o 32 arSích) a předpl. se na svazek 
(adm. prof. dr. Hlava, Kateřinská ul. č. 32.) 10 zl. 

SbomOc záloženský a apoHtelni, V Jaroměři. RoČiiik IV. Zanikl 
é. 12. 1890. 

Slame. Se zábavní přílohou „Rodina." V Racine, Wis., Sever. 
Amerika. Ročník XXX. Majitelé a vydavatelé Karel J o n á & 

. a spol. Vychází každé středy ve vel. fol. (8 str.) a předplácí 
se v Americe s „Rodinou" a prémií poetou roČně 3 doll. 20 cent., 
bez těchže 2 doll. 20 cent., ha „Rodinu" samu o sobě 2 doll. 
(V Rakousku zapovězeno.) 

Slavnosti, ŠkolnL ^ Příloha „Knihovny učitelské." V Ivančicích 
Q Brna. Ročník I. Redaktor a vydavatel: Otakar Sadovský. 
Vycházely šestkrát do roka ve vel. 8. (8 str.) a předplácelo se 
ročně 60 kr., pro odběratele „Knihovny učitelské" jen 20 kr. 
Roku 1892. nevycházejí. 

Slovák v Amerike, Robotnícke a národně noviny. V New. Yorku, 
N. Y. Ročník II. Ján Spevák, redaktor. TiaČou a nákladom I 174 Slovan.— StaúkAv Svétcm. „Slováka v Amerike." Vychází týdně ve vel. fol. a předplácí se 
v Americe ročně 2 doU. dO cent., pfilletně 1 doll. 25 cent, do 
Evropy ročně 3 doll. 

Slovan. Orjján katolické a národní strany v horním Polabí. 
V Hradci Králové. Ročník IX. Vydavatel a redaktor V. Du- 
rych. Vycházel vždy v pátek ve fol. a předplácelo se poštou 
měsíčně 50 kr., čtvrtletně 1 zl. 60 kr., pfilletně 3 zL, celoročně 
6 zl. Sloučen byl číslem 26. ze dne 27. června s časopisem 
^Polabské Noviny." 

Slovan. (Předměstské noviny.) Orgán Českého řemeslnii-tva a živ- 
Mostnictva. V Praze - na Žižkově. Rodník III. Majitel, vydavatel 
a odpověduý redaktor Fr. Chlumecký. Tiskem V. Neuberta 
na Smíchově. Vycházel 8. a 23. dne v měsíci ve vel. fol. (4 str. 
a předplácf>Io se (redakce a administrace v ZiŽkově, MiliČova 
ulice č. 471.) ročně 1 zl. vO kr., půli. 60 kr., čtvrti. 30 kr.; za 
donášku ročně 20 kr. Jednotlivá čísla po 5 kr. Zanikl Č. lu. 

Slovan. Týdenník politický, poučný a zábavný. V Bryan, Brazos 
Co., Texas, Amerika. Ročník VI. Redaktor a vydavatel Ed. St. 
Kra II. Vycházel každý čtvrtek ve vel. fol. a předplácelo s^- 
celoročně v Americe doll. 2*50, p&lletně doll. 1'26; do Evropa 
3 doll. čili 7 zl. 50 kr. Zanikl. 

Slovan Ávierichý. Týdenník politický. lowa City, lowa, Sev. Ame- 
rika. Ročník XXI. Vydavatelé J. Bárta Letovský a Synové. 
Vychází kaAdé středy ve vel. fol. (12 str.) a předplácí se i poftt«>ii 
ve Spoj. Státech ročně doll. 2'50. Do Evropy doll. 3. Se zá- 
bavnou přílohou. 

Slovo^ Volné. Časopis věnovaný vSeobecným zájm&m našeho kraje. 

V Kutné Hoře. Ročník Vil. Majitel, vydavatel a odpovědný re- 
daktor "Gustav Toužil. Vychází každou 1. a 3. sobotu (du 
čísla 4. vycházelo každou 1. a 3. středu) v měsíci ve vel. fol. 
Předplácí se ročně 3 zl., půli. 1 zl. 50 kr., čtvrtletně 75 kr. Jedno- 
tlivé číslo 12 kr. 

Snaha^ Naše. Časopis dělníků strojnických a pracujících v knvu. 

V Praze - Libni, dne 9. června 1890. Ročník I. číslo 1. Redaktor, 
majitel a vydavatel Albert Slezka v Libni č. 529. Vycházel 
první a třetí čtvrtek v měsíci ve fol. a předplácelo se ročně poštou 
1 zl. 20 kr., půlletně 60 kr., čtvrtletně 30 kr. Jednotlivá, čísla 
po 5 kr. Číslem 13. ze dne 5. ledna zanikl a místo něho vy- 
dává se f, Rakouský Kovodělník.** Viz tam. 

Sokol. Časopis zájmňm tělocvičným věnovaný. Ročník XVII. Re- 
daktor Dr. Jos. E. Scheiner. Majitel a vydavatel „Pražská 
tělocvičná jednota Sokol." Vycházel od ledna do června 1. a 
15. s přílohou „Věstník Slavnostní" a počínaje červencem vychází 
1. každého měsíce v 4. a předpl. se celoročně 2 zl., půlletně 1 zl. 

Sokol Americký. Orgán Sokolstva Česko-Americk/ho. V New Yorku. 
Ročník XI. Vydává a rediguje Fr. Lier. Nákladem výk. výboru 
Nár. Jednoty Sokolské. Vychází vždy 16. dne v měsíci ve fol. 
(8 str.) a předplácí se (adressa: 408 E. 71 st. Str., Nevr York. 
pro členy roČně 50 ctův, pro nečleny 1 doll., do Čech 3 zl. 

Staňkův Svitem. Mezinárodní časopis. V Praze. Ročník III. Majitel 
a vydavatel Vilém Staněk. Redaktor prof. H. Wahner. Vy- Smoiri, Obíphi - Svíioior, lvů 

chAzi 1. kiiž<1ého lufsbe ve fol. a předplňií Sť i pofituu rofnf 
1 zl. JeHnotUvA ÍÍ»U po II) kr.' 
Starotta, Obecni, a NáUzg c. k: iprávuiko tnuda. ČHSopia pro rozlileii 
ve B]iMvě politiik* II nattuioninl. Koíiiik II. ZhIožíI a vydávil 
F. U Popelka. VydíAai mt^siEně ve v. 6. (32 str.) a iifedplňei 
se (hez pHIolij; roiiií 4 zl. .i n prilahnu „Nňluzj i'. k. sprAviiilii. 
souilu" (roíně ^4 nrcliy velké 8.) rořiií 5 zl. Totoiíné jaki. 
„SRDidHprAviié liHtj". 
íťráž, Čeakd. List věnovaný íeským zAjmani v uírodiiĚ oliroíeiiýil. 
hrnjin^i-li krAlovstvi Českélio. V Próze. Rofnik 11. Mnjttel, na- 
kladatel n vjdiivntcl : Národní dmř.stvo vjdnvntelaké, znpsiinč 
KpolečeiiHtvo 8 mí. obrn. OdpnvĚrlný redaktor: Karcil P o- 
Binouniý. Vjuházi každou sobotu ve fiil. (8 atr.) a předpUd 
HG (Viivlnvshč QJm. t. 789.-11., f.. Ai. o.) 1 poSton roěiiS e si.. 
pfilletiié :) zl., ftvrlletnř 1 zl. 60 kr. Jednotlivil íisla po l.i kv. 
Strdi tia Oharce. List véiinvaný zŇiniAni okrťsu Lounského, R-t- 
kovnieltélio a Liboclioviukého. V Louiieth. TílěuDí II. Vvdin':it<'l 
a odpovídný redaktor Karel Šk&bn. VjcIiAzela každý prviii :. 
Ifeti Čtvrtek v Diésiii v m. fol. Í4— 6 atr.) a předpl.íťelo se rvU- 
ročiié 2 zl. '20 Ur. Zanikla íislem 14. 
Sf)-dĚ HO Šujnaei. Čbbo|iís pro zíjniT krajiny poSuuiavskř. Ve Slrii- 
konicÍL-h. Roeiilk Vil. R vrhl o tiskem, vydinim a redakci Jos. 
Dvořáka. VTi^hází každou prvni a tKsti sobotu ve vol. fnl. 
(4 str.) a přcdpl. se ročné 3 zl., pfiU. 1 zl.. jeduoll. ílalo 10 kr. 
■•ioatoboi: Časopis pro zAb.ivu a pouleni. V SiiKiui. Koúnik \l. 
Majitul, vydavatel a. odpovóduý redaktor AleS Janský. Vy- 
(tliizí každou druhou aoliotu v xnHici o třetí liodinĚ .idpolediu 
ve 4. a předplácí se roJní I zl., poítnn I zl, 16 kr. Cialo 10 kr, 
Seatotčet: Časopis pro zábavu a pouřenl, V Pnizp. Rofiiik II. 
Majitel, vydavatel a redaktor Jan Kleeanda. VTcbáii 10. a 
23. každého musice ve v.,1. 8. (32 str.) a předpláei su (Méslsk.- 
sndy Ě. 9.) roínS 2 zl. 40 kr., půlletufi 1 zl. 2Ú kr., Jtvrtletiii: 
60 kr. Jednotlivé seiitv po 10 kr, 
— Zábavná pfilolia ,VyÍohradu'. V Praze. Roínik IV. 
Svět, Modni. Illuitrovan* íasopia pro ilámy. V Hlade BolesUvi, 
KoSnik \II1. Nakladatel a vydavatel Karel Vaílťna. Redigo- 
váno za odpovědnosti nakladatelovy. Čtvrtletně G íisi^l „Mnii. 
Světa", 3 střih. pHl. a 6 Sísel „Lady." Předplácí se ělvrt1.'lii.' 
i pnítou s |jnlohou „Ladou" 1 zl. 25 kr., bez „Lady-' I zl. (Viz 
i .Lada,-, 
SviUm. Mezinárodni fasopis. Viz Staňkův Světein. 
Sviao. Orgán svobodomyslných. V aianéin. Rofnik XIV, Vyda- 
vatel n odpovědný redaktor Josel' Hozdecký. Vvuházi první 
a třetí pátek každého mísíoe ve fol. a předpUd se' toinĚ i zl, 
pflllelné 1 zl. 60 kr., čtvrtletně 75 kr. Jednotlivé iíslo Vt kr. 
Svlíoior. S modni přílohou „Bazar." V Praze. Roínik XXV. M:i- 
jetnki 3 nakladatelé F. áimáíek, knihtiskárna. Redaktor a vvda- 
vatel M. A, giináíek. Vyeházf každý pátek ve vel, tol, <o 1';, 
arcíhuj a předplácí se roíiié 8 zl., pailetně 4 zl., ftvrtletnĚ 2 zl.; 
poítou 9 zl, 50 kr., 4 il. 76 kr,, 2 zl. 38 kr.; na Světozor s „Ba- 
zarem" roíué 12 zl., pailetaé 6 zl,, Čtvrtletné 3 zl. ; poiltou 
14 zl. 60 kr., 7 il. Í6 kr., 3 zl. 63 kr. Nu „RomAnovon kniUovon 
SvĚtozora" (týdní arch) pHpKťi se ToínS 2 il., půlletni 1 ti, 
řtvrtletně 60 kr. 

Světoxor. Obriizkixý liat nedélni. Clevelflnd, O. (1168 Broadwaj). 
(Sever. AiDeríha.) Bok 1891. V7cház{ kaídon aeděli ve 4. (8 atr.l 
A ptedpUui ae ročně v Americe 1 lioll. 60 cent., v Erropí 
2 doll. Pru předplatitele „Svob. Obi." 1 doll. Jednotlivá čiala 3 ct. 

Svoboda. Časopis politický n nitro do hospodářský. N» Kladnf. 
Rofnfk I. Vvdavatel a zodpovědný leiiaktor A. PospiSÍ). Vj- 
cliAzI siixd 'dvakrAt za niSsIc (na lietó to oznAmeno není) v.- 
vel. fol. a předpUoí ne roini 1 il. 40 kr., pfilletně 70 kr., ítvrt- 
letně 36 kr. Jednotlivá <Ííb1r po 5 kr. 

Svoboda. Demokratický týdenník věnovaný lájroilm Čecbosloviinii 
v TeiaBu, V La Grande, Texaí, Amerika. Ročnfk VI. Vycbiii 
každý čtvrtek ve fol. a pťedpláci >e ročně v Ameríi-e poitoii 
S doll, 

Svomott. Politický denník se flaniostalným lietem pod niivem 
„Duch Oasu" f. týdennihein , Amerikánem". V Clii(:ag:a. Rojník 
X. Redaktoři T R. Zdr&bok, Pavel Albieri, Jos. čormák. 
Karel Stulík a Jan R, Jiřlnský. Vydavatel Angnat Qe- 
rin^er (150 W. 12 th. Str., Chicago, III,). Vjcháií vb vel. fol. 
a předplácí se v Americe ročně doll. 7-60, pAlletně A doll , 
Čtvrtletně 2 doll. Sipy. Satjricko- politický obrázkový týdenník pro lid. V Praze. 
Rofnlk IV. Vydavatel a Eodpovědný redaktor Jos. Gustav K vis. 
Hlavni illnatrátor Karel Krejčík. Vycházejí každé floboty ve fol. 
(o 4 str. v obálce ins.) a předplácí se poítou měsičnS 30 kr, 
čtvrti. 90 kr., ročně 3 zl. 60 kr. V Praze měsíčně 25 kr., čtvrll. 
76 kr., rořně 3 zl. Jednotí. Číslo v Praze 6 kr., na venkove 
7 kr., za donáíku v Frazo ů kr. méilčně. 

!-kola Boiíkého trdce Páni. Časopis pro katolíkv, zvláitě pro zbožné 
spolkv H hratrstvn mezi Čechoslovany. V Brně. Ročník XXV. 
VjdáVá n zodpovídá P. Bernard Pl.iček, Pořádá P. Petr 
Hlobil. Vycházi měsíčně o dvou arSích v obálce lex. 8. Před- 
plácí se celoročně 1 zl. 60 kr. 

Škála, Čaká. Časopis pru učitelstvo a přátelv Školstva národnllin. 
V Praze. RoAnlk XÍII. Za redakci odpovídá Knrol Pitter. 
Řídí Jan Mrazík (na Kladně). Nákladem svým vydává a tisknu 
Václav Neubert na Smíchově. Vjcháii vždy 1., 10. a 20. dne 
v měsíci vyjímajíc 10. a 20. července a předplácí se ročně 3 t\. 
10 kr., pAletné 1 zl. 60 kr. i poitou. 

átoín mořeříM. PKIo ba „Časopisu učitelek", věnovaná vychováváni 
dítek do Šestého roku. Viz týž. 
■ Škola ientkS^k i-uňiick prací. Přiloha „Časopisu učitelek." Vii lýi. 

Snftaeaa. časopis pro vcíkeré zájmy kraiiny poěamnvské. V Kla- 
lovech. Ro«nik XXIV. Vydavatel a redaktor Mal. Čermák. 
Vychází (počínaje únorem) první a třetí sobotu každého měsíce 
v 4. a předplácí se celoročně 2 il. 30 kr., pAll. 1 il. 16 kr., 1; 
dvADda dudák — U klavtra. 177 s „Ůblavanem* ročně 4 b1. 60 kr., půlletně 2 b1. 80 kr., čtvrt- 
letně 1 zl. 15 kr. 

Švanda dudák. Poutník humoristický. Ročník X. Vydavatel a re- 
daktor Ignát Herrmann. Nakladatel F. Topič. VjehAsí v měsíc. 
seSitech v 8. (48 str.) po 20 kr. ; celoroční předplatné 2 si. 
40 kr., poStou ročně 2 zl. 60 kr., pftll. 1 zl. 25 kr. 

Ročník IX. I./II. půlletí (ve 2 svazcích). (Str. l.~268. a 

269.-528.) po 1 zl. 20 kr. 

Tábor. V Táboře. Ročník XXVIII. Odpovědný redaktor Ludvík 
Frank. Nákladem, vjdáním a tiskem Petra Franka. Vychází 
každé středy v 10 hodin dopoledne ve fol. (4 str.) Předplácí' se 
v Táboře ročně 4 zl., pftll, 2 zl., čtvrti. 1 zl. ; poStou ročně 4 zl. 
40 kr., pftll. 2 zl. 20 kr., čtvrti. 1 zl. 10 kr. 

Ttlefon. Časopis humoristický a zábavný. V Praze - na Žižkově. 
Ročník I. Redaktor Fr. S. Procházka, části obrázkové Mi- 
kuláS AleS. Illustrují: M. Alei, P. Korber, K. Krejčík 
a jiní. Majitel, nakladatel a vydavatel K. Modestýn. Vychází 
v měsíčních seSitech ve 4. s bezplatnou přílohou: „Literární a 
hudební zábavník" redakcí Karls Modestýna. Předplácí se ročně 
i poSton 3 zl., pftltetně 1 zl. 60 kr., čtvrtletně 85 kr. (VySlo 
číslo 1.— 6,) 

Telegraf, Autentický časopis slosovacf vSech rakouských a cizo- 
zemských losft, slosovacich obligací, priorit, zástavních listft atd., 
zároveň spolehlivý rádce v záležitostech bursovních, finančních 
a assékuračních. V Praze. Ročník VII. Vydavatel a redaktor Fr. 
Marin er. Vychází bezprostředně po každém dftležitém sloso- 
vání ve fol. Předplácí se pro Prahu i venkov celoročně 2 zl., 
pfllletně 1 zl. Jednotlivé číslo 6 kr. Pro předplatitele „Českého 
Lloydu" bezplatně. 

Thalia, Česká. Listy pro dramatickou literaturu a uměnL V Praze. 
Ročník V. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Jan La- 
decký. Vychází vŽdy 1., 10. a 20. dne v měsíci v m. fol. (re- 
dakce a administrace v Praze č. 399.-II.) a předplácí se i poštou 
ročně 6 zl., p&lletně 8 zl., Čtvrtletně 1 zL 50 kr. 

Týienníkf Opavsky. V Opavě. Ročník XXII. Vydavatel a redaktor 
Rudolf Hill. Vychází v úterý a v pátek na večer ve fol. (8 — 
12 str.) A předplácí se ročně 7 zl., pftll. 3 zl. 60 kr., čtvrti. 

1 zl. 80 kr., za donáfiku čtvrtletně 15 kr.; poStou 8 zl., 4 zl., 

2 zl. 10 kr. 

Typografia. Časopis pro technické zájmy knihtiskařft a příbuzných 
odvětví. V Praze. Ročník IV. Společným nákladem a prací 
(letného druhu odborníkft vydává, rediguje a za redakci odpovídá 
K. Krunert. Vychází vždy 20. každého měsíce ve v. 8. Před- 
platné (Kr. Vinohrady, Havlíčkova tř. č. 671.) čtvrtletně 45 kr., 
poStou 50 kr. U domdeiko krbu. Zábavná příloha „Nových Mod.^ 
U klavint. Zábavná příloha „Hudebního alba.^ Pořádá Jaroslav 
Kvapil.. 

12 1TB - Vit ••obodT, I tlíiteL Lilt věnovaný zíjniAm iholj obecaé a meStangkí. V Brat. 
Ro£ntk II. Rednklor Fr. Dlouhý. Tjdnvntel t^miliu Schali. 
VTi:hiií I., 10. a SO. dne knídího méike (po''fn>ije břeineiD) 
nejméně □ 16 atr. ve v. 8. n předplád se [nu Míltanske ulici bi.) 
ToČné 3 il., pfilletDě 1 i1. M kr., Jítvrtletní 75 kr. 

UlUel, JTdrOfínf. MĚBlřnfk pro nÉitBUtTO a pHtelj íhol. V P(«kn. 
Roínik I. Majitelé n faliiVni apiilnprRcovnici ; Jan árAmeli, 
ufiitel méfitanské ikolj v Břeinivi ti Jaroslnv VtgDSr, BprAvce 
ikolr v Buboviclcb. Zn redakci odpovidA V. Vetterl. V;dÍT<i 
a tiskne V. Šimek v Pisku. Vjchácel každého 1, měníce [po- 
eínnje dubnem.) o 2 arfiich lex. S. Ptedplataé obniíelo i puiton 
S zi. 40 kr. Od r. 1892. vjchiií v Brecntci ftrnictidcnné. 

Uhlavan. CnsopiB pro vcikeié xkjtoj krnjiny polumavské. V Kla- 
tovech. Koínlk 1, VjdBVdtBl r reáaktor: M«i. ČermÁk. Ti«k 
Maz, Čermikft v Klatovech. Vjch&ii drahou n itvrtou soboto 
kaidébo měBÍce (počínaje IS. únorem) ve 4. ťfedpUci ae roloi 
'2 zl. 30 kr., p&lletne I il. 16 kr., a „Šumavanem" roÍDS 4 i1. 
60 kr., pfllletné S ^^. 30 kr., Čtvrtletně I zl. IS kr. Váeilav. List pro křeetanaké jinocfaj a muže. V Budějovicích. 
Roěnik XII. Vjdftvate] a odpovédný redaktor Ant. Skočda- 
pole. Vruházi měRÍdně v aeiitech 8. PředplAd se rofinS 1 i\. 

Varj/lo. Měaífnik věnovaný hudbě pro piano na S mce a pro har- 
monium. Se ipěviií pHlobou. Ročník XIV. VjdávA a rediguje 
Em. Itinko v BrUiici n Jihlsvj. VjchAzi měaiěně v seiitech 
(v obilce) ve fol. (13 atr, pKl. 4 atr.) a předplácí ae roíuě a pHl. 
ipěv. 6 t\. 60 kr., pAll. i kI. 80 kr, J<tvrtl. I il. 40 kr.; hei 
pHl. o 40 kr. čtvrti, méně. Jednotí. íiaU po 80 kr. a jednollivi 
zpěvní pHIohy po 30 kr. 

Viela bmintkd. Čfuiopia víelsM mornvakýi-h. V Brně. Ročník 
XXV. Redaktor Huhert R u 1 1 VjeLád v dvojitých číalech v lai. 
8. (16 atr.) íeatkrAte ročně nákladem Spolku včelafakého a do- 
dává ae jen členBm zdarma. 

Věelaf, Ce»k§. Čaaopia věnovaný zájmfim a pokroku čeakého v£»- 
lafatvi. Orgán „Zetnakého Ďatřednlho spolku víelatakébo pro 
královitvi Čeaké." V Prazu. Ročník XXV. Odpovědný redaktor 
F. Kebrle. Vrcházf meaíčně vídj 16. v lex. 8. a vydává jej 
Bvým nákladem „Zemský Ústřední spolek včelařský". Členský 
pHapěvek obnáií i z\. ročně (členově apolkQ sdružených 80 kr.); 
členové dostávají časopis idarma, neČIenGio zn S z\. (Admini- 
atrace HaltHlská ul. i. p, 786.-1.] 

Vik, XX. Neodvialý týdní list pracujídlio lidu. V New Yorku. 
Ročník V. Vydavatel J. 8. Čada. PředpUcl ae ročně (adressa: 
„Svobodný Občan", S8. Frankfort Str, New York Citj) doll. f 50. 
Vik mobodj/, Nový. Časopis sociálně demokratický. V Prase. 
Ročník IV. Vydavatel Omenem vydavatelů) a redaktor: Vilém 
KSrber. Spolu vydavatel Fr. Němeček. Vychází vždy «. a (. 
čtvrtek každého měsíce v 4. a předplácí se (Pětroaova ul. č. p. 
\W.-ll.) ročně 1 zl. 40 kr., pftlletně 70 kr., čtvrtletně Sb kr. Velehrad — Vé»tnik R'*d«e HoíoTieké. 179 Jednotlivé jislo 5 kr. Přeměnil se od května v časopis „8ociAlni 
demolirst." Od roku 1892. vychází vSak opět. 

Velehrad. Orgán strany slovanské na Moravě. V Kroměříži. Ročník 
III. Majitel a vydavatel Alois ^usák. Zodpovědný redaktor 
Aut. O tahal. Vjcházi dvakráte v témdni, vždy v lUerý a v pátek 
ve vel. fol. Předplatné v Kroměřiži s donáěkou ročně 6 zl. 50 kr., 
pftll. 3 zl. 30 kr., čtvrtletně 1 zl. 70 kr., bez donáiky ročně 
6 zl.; poSton ročně 7 zl., půli. 3 zl. 50 kr., Čtvrti. 1 zl. 70 kr. 
Jednotlivé číslo 6 kr. 

Veletlavia, Orgán „Typografické Besedy*'. List věnovaný zájmům 
typografů v Cei^hách, na Moravě a ve Slezsku. V Praze. Ročník 
XIX. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Bubník. Nákl. 
„Typogr. Besedy." Vychází 2. a 4. pátek každého měsíce ve 
fol. Předplácí se celoročně 2 zl. 40 kr., půlletně 1 zl. 20 kr. 

Venkov^ óe»ký. Politický týdenník demokratický. Orgán Politického 
spolku v severovýchodních Čechách. Ve Dvoře Králové n. L. 
Ročník I. Vydavatel: MUDr. Jos. Moravec. Odpovědný re- 
daktor: Jan J. Langner. Vychází každou sobotu (počínaje 
30. květnem) ve fol. (8—12 str.) Předplácí se ročně 6 zl., půl- 
letně 3 zl., čtvrtletně 1 zl. 50 kr. Jednotlivá Čísla po 12 kr. 

Ve»mir, Obrázkový časopis pro šíření věd přírodních. V Praze. 
Ročník XX. Redaktor prof. Fr. N e k n t. Vydavatel prof. Med. 
Dr. Ant. Fric. Nákladem vlastním. Vychází dvakrát měsíčně 
o 1% archu ve 4. a předplácí se i poštou ročně 6 zl., půlletně 
3 zli, čtvrtletně 1 zl. 50 kr. (Exp. v knihtisk, dra £d. Grégra.) 

Vesna, Časopis zábavněpoučný pro náš lid a jeho přátely. Ve 
Vel. Meziříčí. Ročník X. Vydavatel Fr. Dlouhý v Brně. 
Tiskem a majetkem J. F. Šaška ve Vel. Meziříčí. Za redakci 
odpovídá Josef F. Havránek. Vychází 1. a 16. každého mě- 
síce v lez. 8. a předplácí se ročně 3 zl. 70 kr., půlletně 1 zl. 
90 kr., čtvrtletně 1 zl. ; s „Literárními Listy^ ročně 6 zl. 50 kr., 
půlletně 3 zl. 50 kr., čtvrtletně 1 zl. 90 kr. 

Ves?ia Kutnohorská. Časopis věnovaný všeobecným zájmflm našeho 
kraje. V Kutné Hoře. Ročník VII. Majitel, vydavatel a odpo- 
vědný redaktor Gustav Toužil. Vychází 2. a 4. středy každého 
měsíce ve vel. fol. a předpl. se celoročně 3 zl., půlletně 1 zl. 
50 kr., čtvrtletně 75 kr. Jednotlivá Čísla po 12 kr. 

VéstnOc. Časopis spolků česko -slovanských ve Vídni. Ve Vídni. 
Ročník IX. Vydavatel a odpovědný redaktor Václav Cinert. 
Vychází každou sobotu ve fol. Předplatné (administrace VU. 
Mechitaristen-Gasse 5.) ročně 4 zl., půlletně 2 zl., čtvrtletně 1 zl. 
Jednotí. Čísla po 7 kr. 

Věstník. Orgán vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni polit, 
okresu Rychnovsko-Novo-Městského n. M. se sídlem ve Spěch. 
Ve Spěch. Ročník XV. Odp. redaktor Václ. Voj n ar. Nákladem 
Spelku. Vychází měsíčně (počínaje květnem) v m. fol. (8 — 10 
str.) a zasýlá se zdarma Členům spolku. 

Vistntíe Budce Hořovické. V Hořovicích. Ročník IV. Rediguje 
Josef Karas. Vydavatel a nakladatel Budeč Hořovická. Vy- 
chází každého měsíce v lex. 8. (o 1 archu). Členům Budce 
Hořovické za 60 kr., nečlenům 1 zl. ročně. 

12* h 

IBu VfiiBlk Cail^ Akailamlt — Vtilnik [AdpAního ■>ilkii. 

VííCitik Čeiki Akademie cUafe Franlitka Joi^a pro vidy, tlonetitotí 
1 uménL V Pruie. Koiíuik 1. Re4ignje Joief Šolin. HAkladem 
ČeiUi Akademie. Tiskem J. Ott;. V kom. Bunfka • KobouU. 
Vfcbásf mfisifné (poíiuiije Hjnein) v les. 8. a pteilplicl ae roSaé 
a ti. M kr. 

ViitHÍk, PiTuinÍHÍ. fHloha „Českího Merkuru." 

Vittnlk, fbtagrafický. Orgán klubu fotografa-aaiiiterft v Prase. 

V Praxe. Roínfk 11. V;daviitel h nakladatel: K. Goldwein. 
Zh HpolupracovDictvi u. k, dvoř. a kom. fot, J. Bckerta, prof. 
J. Huanika, prof. K. Luk;lKe, prof. J. SUdka, Dr. J. 
Tlieiirera it jiných odbornikfl rediguje Joaef Kafka. Vjcbkti 
vždy dne ÍO. knídého méiice ve v. 8. a píedpUct se (Ferdi- 
nandova th <. tJ3.) roíu£ 3 zl. Čluuové Klubu fotogirafa-aiiiatcrii 
v ťrnce cloatATají liit zdarmn. 

Větlnlk koipoddřtk^. V Boskovii-fuli. Roínfk IX. Uajitel a na- 
kladatel: „Boakovieký apolek okreanl pro polní a Iftaiii faospo- 
dáhtvl." Odpovídaý redaktor Ant Stacb. Tjch&EÍ tO. kaídíhu 
míBÍce r lei. 6. (8 str.) Pro DeflleD? velorofně I xl. 60 kr., pro 
(leny zdarma. 

Ríínít Hoipod/ifikého apolktt Humpoleckého. V Humpolci. Eoíník 
V. Odpovědný redaktor V, Sobotka. Vydavatel a nakladatel 
gHoap. epulek Humpolecký." Vyčkáni ve Ibfttiuh dvouměaifnich 
v. i. Členové HoBpoci. npolku dostávají „V^Btnik" zdanna. PH- 
■pívek spolkový obnáSi 1 xl. roíné. 

Vittnlk Haipodářikjch Mj/otkA okretu Koliíukiho. V Kulind. BuÍDÍk 
Vil. Odpovědný redaktor V. A. Kaíik. Majitel a vydavatel: 
Hospodářsko- průmyslová jednota v Koliué. Vyukázi prvni deii 
každého mSiIce v lei. 8. Členově Ho^podá^ko-prílmyilovt 
jednoty Kolínské -dostávají časopis zdarma. 

Vittnik Jednoty aamoiprávn^íh úřerfníiá obecních a okrttnkh v krá- 
loTstvi Českem. PKlolia „Obcoru, Samosprávného. ' 

Flttnik, Moraotko-Steztkj hudební. Časopis vínovaný hudbí a všem 
do oboTU toho spadajícím nájmům. 8 hudebními pKlobanií. 

V Moravské Oatravě. RoJ!nÍk 1. Redaktor: Ed. BnrtODÍček. 
N&kUdaUl: Jul. Kittl. Vyuháii měsifně dvakr&te (budeboi pH- 
lohy vždy jedoou méiíené) ve 4. a předpláoi ae B hud. pfilobou 
ítvrtletné 1 il., pblletně 2 xl., toi^nS 4 ni.; bei nud. pHIoby jen 
oeloročně 2 e1. 60 kr. Jednotlivá dísla bei prilohy po 12 kr., 
s přílohou po 3ú kr., pHloba o aobé 30 kr. 

Vlilnik obekodnifki onúadiny (uka-tloBaatki. Orgán Česko -slovanské 
obchoitnické besedv v Praze. V Praze. Rofulk VIL Odpovědný 
rednktor Fraiit. V. Landa a od čísla ». Job. Uaja. Majitel 
a vydavatel: Česko-slov. obchodnická Beseda. Vychází vždT 
16. katdčho mísíce v lex. B. (30 str.) a předplácí se (v Ostrovní 
nlici v dome „u ilatéhu soudku.*) roční 2 xl. Člením spolku 

Víilnik podpůrného ipolku technických a adminiitralioních tíferinút'! 
ciikroearaicki/ch v mocnářBtvi Rakousko-Uberském se aídlein 
v Praz<>. (Hlavice a text i nemet-ký.) V Praze. Ročník 11. Zod- 
povědný redaktor V. Prorházka. od í. 9. Joaef KronrII. 
Majitel H vydavatel , Podpůrný apulek technických a admini- ^^^.l'. vv Véstnik Slavnostní • VlMf. 181 stratívnich úředníků cakrovaniických v mocnářství Rakousko- 
Uherském v Praze" (JindřiftskA ul. é. 2. n.) Vjch4zi jednou zh 
měsíc ve 4. Pro Členy spolka zdarma. 

Věstník Slavnostní k II. sletu vSesokolskému v roce 1891. PHloha 
k časopisu „Sokol". 

Věstník těsnopisný. List věnovaný zájmům těsnopisu a orgán Če- 
ského těsnopisného spolku v Rmě. V Brně. Ročník Vlil. Re- 
daktor: Tomái Šílený. Administrace a expedice: Fr. Ninger, 
Brno, Jiskrová ulice, Číslo 3. Tiskem M. Pernj v Brně. Vychází 
nákladem spolku v prvních Čtrnácti dnech každého měsíce, vy- 
jímaje srpen a záři a předplácí se ročně 70 kr., pro členy 
spolku 60 kr. 

Věstník úHdnL V Pardubicích. Ročník XVI. Nákladem c. k. okres- 
ního hejtmanství v Pardubicích. Vychází dle potřeby vždy v pon- 
dělí ve 4. a předplácí se u c. k. okresního hejtmanství ročně 2 zl. 

Věstník, Úřednij okt^esního výboru Jaroměřského. V Jaroměři. Ročník 
I. Nákladem vlastním vydává Okresní Výbor jaroměřský. Redi- 
guje F. L. Popelka. Vycházel v lex. 8. ve lhůtách volných. 
Zanikl v r. 1890. 

Věstníky uředntj rady zemědělské pro království české. Ročník 1891. 
Nákladem Zem. rady pro král. České. Odpovědný redaktor Ferd. 
Hiller. Vychází ve volných seSitech v objemu jednoho tisko- 
vého archu v. 8. Neprodává se. 

Věstník Ústřední Matice ěkolské. V Praze. Ročník VII. Odpovědný 
redaktor J. L. Turnovský. Nákladem Ústřední Matice školské. 
Vychází dne 15. každého měsíce ve v. 8. Předplácí se na ročník 
1 zl., poetou 1 zl. 20 kr. 

Věstník vládní u věcech Skol obecných v Království Českém. Ročník 
XXI. Redigováno Hzeníra c. k. zemské školní rady. Vydává 
c. k. školní knihosklad v Praze. Vychází ročně 12 Částí v lex. 
8. ve lhůtách a rozsahu neurčitém a předplácí se ročně 1 zl., 
poštou 1 zl. 20 kr. 

Věstník vládni pro ikoly obecné v markrabstvi Moravském. Redi- 
gováno řízením c. k. zemské školní rady v Brně. Nákladem 
téže. Vychází 2kráte měsíčné v lex. 8. a předplácí se ročně 1 zl. 
40 kr. 

Věstník záloženským jejž vydává Jednota záložen v Čechách, na Mo- 
ravě a ve Slezsku. V Praze. Ročník V. Redaktor Jos. Schrey er. 
Vychází vždy 15. každého měsíce v 4. n předplácí se (Členové 
Jednoty záložen obdrží jej zdarma.) ročně (Adm. Nový Bazar 
č. 27.) 2 zl. 
Věstnfitk zemské ústřední hasiěské jednoty království ěeského. V Chru- 
dimi. Ročník VI. Vydavatel a redaktor JUDr. J. Figar. Vy- 
chází vždy 10. a 24. v měsíci v m. fol. (6 str.) a předplácí se 
ročně 2 zl. 
Vinařy Český. Orgán vinařského spolku pro království České. 
V Dolních Beřkovicich. Ročník 1891. Nakladatel, vydavatel a 
redaktor Jos. í^ i ra á č e k. Spoluredaktor Jan K I e t e č k a. Hlavní 
spolupracovník Mat. Deyl. (Text česko-německý.) Vychází ve 
lhůtách volných v 4. Předplácí se ročně 1 zl. 
VJast, Věstnik Českoslovanských spolků zahraničních. V Berlíně. Rcfiiik XV. Redaktor: VáulHv Hrubý. Vjduvatel n nnkUdatel 
J. Máifl. TiikeiD A. MareSe v Ruudniui i>. L. Tjuhizl 1. doe 
každého mesice (poíinaje íervcDuem) re fol. (4 stT.) > předplácí 
■e (BerlÍD 8. W., Neuenbargerslr. 34.) ročnS v Nímecka 8 mnrbT 
50 fen., v Rakousky 1 d. 60 kr, ve Francii 3 franky, v Anglii 
3 Šilinky, v Rusku 1 r. 25 kp. a í Americe 60 lentů. 

Vttuf. Časopia pro pouíeiil a zAbavu. V Prnie. RoÍDÍk VIIU Re- 
daktor Tomál áhrdle. NAkladem druiíatva „Vlast." VychÁEÍ 
vždj dne 16. v mésiui (poíinajo Kinem) v seáitech [v obklvti 
v Ux. 8. i> 4 i víue ariÍLh a předpUci se (redahce i admini- 
strace v Žilkově i. Ďlo.) roiíně i il., p6ll. i al., ilrrtl. I il. 

Vllavan. Politický a náro dob oap od irský lÍBt pro lájmy Týna nad 
VlUvou a Diiat ji£nfi:h Čacb. V Týne nad Vltavou. Ročnjk 1. 
Mi^itel, vydavatel a aa redakci lodpovédný Jan Tomífiek. 
Tycliázi 2. a 4. nedíti každého méslue (počínaje 84. liatopadem) 
ve fol. a předpUci le roíné 2 al. 20 kr., pblletné 1 a1. 20 kr., 
etvrtletna 60 kr. 

Volanunel. Světový věstník. Nugot flenas valik volapiika. Orgán 
vSech přáto) avětomluvy „volapiik". V Praze, dne I. arpnK 1890. 
Ročnik l.í. 1. Redigoval, tíaknul a vjdÁval V. Vítek v Praae, 
Palat;kěIio ul. 6. 716,-11., 16. nové. Vjcháiel měBÍene v 4. 
a předplatné nbnáieto na rok 1 il., na pfll roku 60 kr.; jedno- 
tlivá Hsla po 10 kr, Zanikl i. 12. ae dne 1. července 1891. 

Votaoie. V Clevelaudu, Sev. Auierika. Ro£nlk XII. K. F. T & m a, 
redaktor. Vydavatelé: Eda a Karel Vopaleuký (66 Humboldi 
Str.) Vjcháai vb vel. fol. vždjf v úterý, ve ítvrlek a v sobotu 
a pfedplád se v Ameriue rof.aé doll. » 20, pfill. doll. 1-60, £tvrll. 
80 ct. Do Evropy poítou roíně 4 doll. 

V^diod, Ůetka. Zábavná a poufná přiloha k .Chrud. Novinám." 

VydlotilUtl. List vénovaný zájmBm kfeatanakého ikoUtvI, V Praze. 
Ročník VI. Odpovédný redaktor ÍVant. Po hun a k. Usjitel, vy- 
davatel a nakladatel družatvo „Vlast.* Vyuházi 15. a posledního 
kaídého měsíce v lex. 8. n předplácí se čtvrtletně 60 kr, 

VyilouiUec. Časopis vénovaný záJniQni apolkQ vnienakých vyalou- 
žilc& pro Cecbv, Moravu a Sleuko a orgán Úatteiluího sboru 
voj. vysloulili^a v král. Čeakéni. V Frsae • Žiiknvé. Ročaf k V. 
Majitel, vydavatel -i odpovědný redaktor JiN GlUcksmaDn. 
Vychází vždy ó. a 20. každého měsíce (poíinaje listopadem) 
v m. fol. a předpl. se roěiiě 4 zl., pQII. 2 zl., ítvrtl. 1 al. : 
jednotí, eisln 10 kr. 

Vyiehrad. Politický týdenník prostonárodní. Se zábavnou pKlohou 
„SvHlveder." V Prnie. Roínik IV. Majitel, vydavatel a odpovédný 
redaktor Jan Klecanda. Vycháaí v 4. (16 str.) („Svatvečer" 
lex. 8. [16 Btr.]) n předplácí se (redakce, administrace a expe- 
dice Měi^lské s^Ldy It.) s pKlohou poStou roiné 6 zl., p&ll. 3 zl, 
ftvrtl. 1 zl. 50 kr. Zibavnik, lÁUrárnl a hudelint. Oaaopis pro rozhled po literatuFe. 
hudbě « uméni. V Praze - na Žiíkoví, Roíuík II. Redaktor, vv- 
dflvaiel H nakladatel Karel Modestýn, knihkupec. Příloha ZihnEitka it. FnntttJu — Zpniodij. 183 

k «&biivn£iiiu K hnmoristiukíina ÍMopini . Telefon. " VjchAif ve 
volný.^h IhfitAch ve 4. Pro přadplatitele „Telefonu" a odběratele 
Česlcého ústřednibo hni h kupectví zdorniR. V^ohAsi yldy 36. ka- 
ždého druhého mŠBÍue v tnal. fol. Celoročné pfedpUcf »e 1 iI. 

Zahrádka av. Frantíika. Uiniiai liat pro křesfaiiaký lid, ivliUte 
vUk proélen; 111. Hdu svatého FrAiitIKha z A»híbí. PořAdA Jan 
HejtmAneh, vikář a F. Schmidt, EuU. V Brní. Rofinlk V. 
Nakladatel, vydavatel a Kodpovi^dný reditktor Josef Sthmidt, 
majitel ItnihtiakArn; v Brní, KřfdIovirkA ulice č. 92. Tiskem 
Josefí Sohniidta v Brn6. VyehAii v aeSitec-h o íti str. lex. 8. a 
předplAci se roíné (í a poítou) 1 il. SO kr. 

Zdjmi/, Cetké. Časopis pro oprav; uArodo-hospodU'ské a spole- 
řenské. V Praie- na Vinohradei:h. Ročoik VII. Redaktor Jaromír 
HuAek. Vydavatelka Ant. HuíkovA. Vjchitl vldj 1. a 16. 
každého mesice v coal. fol. (8— lOatr.) Fředpláci se (Vinohrad; 
ř. 674.) celoroÍQĚ .t í1., pfilletni I íl. 60 kr.j ítvrtletní 75 kr. 
Jednotlivá íisla po 12 k^ 

Xájmy, Kale. Český časopis politický. V Praze - ve Vinohradech. 
koenfk 1891. Nakladatel, vjdavatel a redaktor Jaromír Haiek. 
Vjcházejt jednon mesieuě v mal. fol. (4-6 str.) CelDroíni před- 
platné (VinobrAd; i. 674.) poíton 1 il. 40 kr., jednotlivé Sfslo 
10 kr. 

Zákonnlk filtký pi-o královtlvl a ztmě e radí řiiiké xattoupeai. 
Ve Vídni. Soínlk 1891. VjdávA ne ve sklade v. k. tiskilniy 
dvorskĚ a stitni ve Vidní (v [. okresu Singerstrasse £. 86.), 
v jaajku némeckém. vliiKském, tleskem, polském, rusínském, 
ntoviiiekéni, uhorvAtakém n rumunském. V;i:hllzl v neuriitýeh 
IhAtích i rozsahu ve 4. a předpUcí se roíná i e1. SO kr. 

Xákonnik zen 

v neurčitých IhlltAch a 
60 kr. 

Zdf. Časopis pro lifeal osvit; a hAjení pravd;. V Prase. Ročník 
II. Redaktor, nakladatel a vvdavatel Václav gtnrc, od října 
FrantiiSek Tumn. V;chAii 2. a 4. p Alek v mésici ve fol. (4 str.) 
a přťdplAd se (Pltrosová ulice 6. 196.-II.) roEnS 96 kr., pAl- 
Ictué 48 kr., ftvrtletné ii kr. JednotlivA čisla po 4 kr. 

Záftila. List věnovaný lAjmftin d etnických podphmých spolkfi 
H nemocenských pokladen, jakoi i ochraunému sAtÉonodAratví. 
V Praxe. Rofnfk I. V;davatel a odp. redaktor: Eduard Krei- 
b i c b. Tlakem a nAkUdem knihtískArn;' Ceiika Om; ve Strako- 
nicích. Předplácelo se i poltou ročně 1 al. 60 kr., pfllletně 
80 kr., čtvrtletně 40 kr. JednotlivA člaU po G kr. V;Slo pouze 
číslo I, a :!. v m. fol. naAež saDikla. 

Zpravodaj kotpodáí-tkého tpolku pro polit, okru hofovKk^. V Ho- 
řovicíi-li. Roínik X. Rediguje Jnu DvořAk. V;d>ivHtel a na- 
klMdatel Hoapodářský spolek pro politický okres hořovický. V;. 
chAzi 16. knžitého mísíce v lex. 8. Clenftm Moap. Hpolku zdarma, 
jiným sn 8 al. ročné. 

Zpravodaj liotpadáfikého tpolku pro politicky okret MiUviký. V Mi- 
levsku. RoČuik VI. Odpovédiiý redaktor Frnnt. Krejčí. V;ds- Zfrtij el*. kiil. nsr.-iItHkt •pi>MDiii i. kaidáho mísfce y lei. 6. ČlenfiiD liosp. ipolkn (i^Brms, jiným 
EU 2 zl- roínS. 

Zprávy ei», král, ntor.-iieztki tpoleinoili ku zvtltheni orby, pHrodo- 
maUtvi a vlattividu. V Brní. Rodnlk XXVIU. Redaktor U. 
Rnll. NAklndem 0. tk. roor.-eleEské spotefnosti. Vycháiejí 
v 4. a předplAcise celoroíní S k1., pro filen; apoleÍDcinti s apnlkú 
se spoleJuoRti týkailclch 1 z1. Zanikly i. 24. r. 1891. a minio 
utch vjiívk ge od r. 1893. „Ůatlední list rolnictvx moraTíkého-. 

Zprávy hoipadářtké. List NĚmecko-Brodakélio spolku hospodář- 
ského. V Himeckém Broile. Ročnik T. Redaktor J. Kliment. 
Nakladatel a vjdavatel Okr. hosp. apolek v Hiní. Brode. Vj- 
cházl vždj 1. dne kaidého mísíce v 4, Pro ílen; Hospod, spolka 
Nemecko-Brodského cdanofi. Hoíni flenský pfíspevek 1 iI. 

Zprávy, Pivovamifké. Na Smichovř, Rofinlk 1. Vydavatel a re- 
daktor: Frant. -Chodonneký. VjchAzejf 1. každého mísíce 
(12 Msel tvoH avtxeb) re vel. 8. a pfedpUci se (Hofejil ni- 
břeíf ;. 62B.) rofně 4 zt., pAlletní 2 x\. 

Zprávy tpolku architektů a inien;'/rů u královtvi Čeihhn. Vil Čn- 
aopis výstavnE. 

Zeirolékař, Čaký. Pro pěstitele a miliovniky Eviřat poufné i »"- 

bavné iprAvy ze ZTĚrolřkařstvi, sdravotnktví, chovu Evffectva 

a sporta veškerého. V HoHdch. RoSuik I. Vjdavatel, nakladatel 

. a redaktor Jos. Feifar, okr. ivírolékař. VychAíí I, dnv 

každého měsice ve 4. a předplácí se roční 1 í). Živa. Časopis pKrodnický. V Praze. Boímk II. RedaktoH; Dr. 
Boh. RaýmRD a Dr. Fr. MareS. Majetník, vjdavat*! a na- 
kladatel J. Otto. Tycbázi 16. každého mesice fvjjma ierTenec 
a srper) v seS. lei. 8. (podínuje prosincam) (o 32 sir.) a pfe.i- 
plici se celoroíůĚ 6 il., pttUeluĚ 2 il. 50 kr. 

Rodnlk I. (ťjplDJ-.) (»24 sir.) 6 zl., vAz. 6 zl. 90 kr. 

Živnntlník. Čaeopis vínovaný veSkerj'm sájmain íivuostnictva 
v Čechích, na Moravě i ve Sleiskn. V Praie. Roínik Vlil. Vj- 
davatel a redaktor Tomái Rebec, Kr. Vinohrady (ŠnfaHkota 
ulice 1. 4.) Vycháii dvakrile zn míaic, i pravidla 15. a 20. 
dne v měsiri (mil pro jednotlivá řemesla obías zvláitol odborné 
pKlohy] ve 4. (16 atr.) a předplácí se roíué 3 il., pAlletně I ti. 
60 kr. Jednotlivá íisla po 16 kr. ni. 
Hudebniny. 

Album, Hudební. Sborník klavírních skladeb akladateJCv deskn- 
ilovanakých. Pořádá Zdeník Fibich. S belletriMickou pfilohmi 
,U UaHi-u.' Pořádá Jnroalav Kvapil. R. 1898. Čislo 1' Album mladých housIlstAT — Behr. 185 Obsah: Smetana Bedřich, op. 2^. č. 5. Listek do památníku, — 
Bendi Karel, Ukolébavka. — Foerster J. B., Melodie. — 
Chvá-la Em., Dostaveníčko. — Pícka Fr., Intermezzo appassio' 
nato. — Rauscher Jul., Pisen. — Čech Adolf, Mazurka. — 
Brdliková Josefina, Veíeřní stíny. — Rozkošný J. R., Na 
rozíouiíenou! — Dusík -Jan Lad., op. 62. Útěcha. — To má' 
Sek VAclav Jan, Drnhý dithyramh* V Praze, Fr. A. Urbánek; 
4. (56 str. a 8 str. záb. přílohy.) Vychází zatím ve lhůtách dvou- 
měsíčních, tedy 1. ledna, 1. března, 1. května, 1. července, 
1. září a 1. listopadu a stojí seS. 2 zl. 

Album ndadýck houslistův. Sbírka sna<lnějSích skladeb pro housle a 
piano. Pořádá Jan Malát. 4. Malát Jau, Upomínka na staro- 
klassickou opei-u. I. Bellini. Mozart. Weber. DonizeUi. (Y 1. po- 
loze.) Tamž; 4. (14 str.) I zl. 50 kr. 

— starSich feských mistrův. K vydání upravil Karel II ři 1 k a. 
SeSit I. — 3. Pro piano na dvě ruce. Tamž; 4. 

Semt r. Jiří Benda: Sonáta, — Jan Lad. Dusík: iJes 
Adieux. — Václav Jan Tománek, op. 39. Č. 1.: Ekloga. (21 str.) 
1 zl. 20 kr. 

SeSit 2. Leopold Koželuh, op. 38. é: 1. 
déau. — Jan Hugo V oři Sek, op. 1. 6. 9. 
(25 str.) 1 zl. 60 kr. 

SeSit 3. Jiří Benda: Sonatina. — Sonatina 11. — Jos.' J e 
linek: Variatimis. Pour le Pianoforte sur une Ecossoise trěs 
favorite. — Jau Vaň hal: Fuga. ^- J. V. TomáSek, op. 61 
(\ l.> Ekloya. (17 str.) I zl. 

Anger M., Sefmada. Viz Citerista, Český, hcš. 12. Sonáta. — • Tion- 
Rhapsodie Č. 9. BakefiíOVá Lucie, Xav. Bélialková a LeoS Janáček, Národni 
tance na Moravě. Sebrali a vydali. SeSit J. Obsahuje popÍ8 
tancfi: 1. Troják, 2. Silnice, 3. Kukačka, 4. Tetka, 5. Trojky, 
6. Starodávný. Jakož i dvou a čtynudní klavírní výtahy. V Bniě, 
vydavatelé (Bursik a Kohout v Praze kom.); ro. ťol. (Str. 1. — 
14.) 60 kr. 

— Totéž. SeS, II. Obsahuje popis tanců: 7. Kal(U)w,jka, 8. Jlofu- 
běnktty 9. Sekerecka, 10. Rozeky 11. Konopě (coufavá), 12. Čela- 
denský. Jakož i dvou a Čtyrruční klavírní výtahy. Tamž (J. 
Barvjf. v Brně kom.); m. fol. (Str. 16.— 27.) 60 kr! 

Béhalková Xav., Národní tance rm Moravě. Viz BakeSová Lucie, 
Xav. Běhalková a LeoS Janáček. 

Behr Frt., Baskický tanec. Pro piano. V Berlině, N. Simrock ; 4. 
(7 str.) 1 mk. 6n fen. 

— Císařská fanfára. Pro piano. Tamž; 4. (7 str.) 1 mk. 50 fen. 

— Na táckách. Salonní skladba pro piano. Tamž; 4. (7 str.) 
1 mk. 50 fen. 

— Polka usměvavá. Pro piano. Tamž; 4. (7 str.) 1 mk. 50 fen. 

— Štědrý večer. Karakteristická skladba pro piano. Tamž; 4. 
(7 str.) 1 mk. 60 fen. 

— Ukolébavka potůcka. Salonní skladba pro piano. Tamž; 4. 
(7 str.) 1 mk. 50 fen. 

Foerst«-r Ant., TryUtlek z InhA ilovituk^eh. Pro troje hoiulc. 
Vil Hoaiiiiitn, Mlaiiý, r. I. bcK. 6. 

— Joi., op. IS. Kalnlickj varhanik. Sbfrbii nejvíce užíraných 
koltelnlcň ipjvfi 8 pHitlaíiiými pfed-, meči- n dohmini. NoTé. 
Uciné vjíUnl. V Prase, Janu Hoffinanna vdova; fol. (114 itr.) 

8 El. 

— J. ml,, Jam{ »lunko. Pro mažahé ■bory. Viz Skladby, PQvodni 
Seské, ř. II. 5. 1. 

— Jo8. B., op. 14. Sonáta. (■ h moll) pro hooile a kUvlr. Cnrtil 
i francoumký.) V Prase, Burslk a Kohont; fol. (83 atr. a poutc 
pro housle 8 str.) 8 zl. 60 br. 

— op. 19. TU Kltké pUnl. Ka slova J. V. Sládka pro mniiký 
nbor nluiil. Tudíž; lei. 9. (part. S str., hlas; po 3 atr.) partitnrt 
1 íl. 60 kr.. hlaaj po 20 kr. 

— op. 30. Cukd piícii na slova Jaroslava Kvapila pro smfienv 
sbor. Tamí; v. 8. {15 str.) 1 il. 60 kr, jednotlivé blAay 16 kř. 

— Melodie. Viz Albom, Hudební; seSit 1. 

' Gounod Chr., Lovecká oeéeitii. Viz Hlahol, aeSit 68. 
Urobrnannovii Anna, Novorořenka. Polkn-maznrka pro pian*. 

V Praze, skladatelka, lit. tiakam E. Starého; fol. (3 str.). 50 kr.. 

Hainpejs K., Dva iaki tance. (Sousedská a polka.) Viz Citerísla, 
Český, sel. la. 

— Stepifka. Pro dvoje housle. Viz Houslista, Mladý, r. I. aeH. lu. 

— Stahat motty pro ^tjři smilené hlas? a sólo s prftvodein varhan. 

V Praie, Bnraik « Knhout; 4. (part, l.f str, hlas. a Bolo pn 
8 str.) part, a hlasj 1 zl. GO kr., jednotlivé hlasj po 15 kr. 

Harkavský Jar., iVo měiiřek. — Sel jtera ondy Junuiijni hájest. 

Procitem upravil Karel Cibnia. Viz Kvit;, PesCré, sel. 4,, 7. 
Hartl Jindřich, Dvl pUni. Ka Klova VítSaslava H&IVa. 1. Tué oko 

krňtaé jezero. 8. .Vo nebi plno hefácUleK. V Praze, Fr. A. Urhí, 

neb; lei. 8. (6 str.) 60 kr. 
Hausnann V. V., ClyH pohřební pltaS. Pro smiíené hlas? s prď 

vodcm dechové hudby. V Bilsku (C. k. Slezsko), sUa.latfl 

(ředitel h&ru a majitel hudební ikolj) (Fr A. Urbánek v Praxe 

kom.); v. 4. (8 str) I zl. 

— Tfi vdtiofni zpitn/. Pro smíSený sbor, sólo a dvpjzpěv a prů- 
vodem hudbj a varhan. I. Cliváln a ttdvn. Smiíený sbor a so- 
prán siMo. II. Jen »pfjie, jen tpfjU! Dvojzpěv pro soprán, all 
n smiíený sbor 111. Z ditidi mtítky pacholátko. Smiíený abor 
Tamí; v. 4. (16 str) 2 zl, 

Ilavlasa Quido, Duelto. Pro dvoje housle. Viz Houslista, Mladý, 
r. II. SPÍ. 3, 

— Seherzino. Pro dvoje housle. Viz Houslista, Mladý, T. I. aoil. *■ 

— Sfherzinn. Pra flvery housle. Viz Houslista, Mladý, t. I. sel. 8. 
Ileller Fenl.,. B«mo>etka z moractkýeh ndr. pitní. Viz Hlahol. 

Hlahol. Shirka ítverozpěvB pro mníské hlasj pořádá K. Bendi. 
SeS. 68—71. V Praze, Em. Starý; vel. 8. SeS. 68. Stavu '='^'- Sluiil V. E. Horák. — iouíeW eeieml. 
Upravil Chr. Gounod. (Purtitura 6 str., bUay 16 atr.) 70 kr. 

8ei. 69. Humorttlea i moraeikých nár. páni. 91ožil Ford. 
UelUr. (pArtitura 12 str., hl&s; 32 Mr.) 1 il. 30 kr. 

SeS. 70. Mlddead. Žertovuý ibor doiil Joe. Klíčku. (Part. 
|4 Htr., hUsy 32 str.) 1 il. 60 kr. 

6eS. 71. Xa pahorku kotteHiek. ~ Za horami. Složil J. Lov. 
(Part. 4 su., hlB>7 16 bU.) 70 kr. 
Horák V. E., Jmma*. — Co pldítte. — Saloe. Vík Sbírku ítvero- 
■|)£vft pro BinUená hlasj, aeíít 34. 

— Stavy kvit. Viz HUhol, seJit 68. 

Iloruý Bd., Pochod na otlavu itnuk^ juliiUJnl ojtlavij v Praze. 
Pro piano. V ťrsne, J. Hoffimnna vdova; tol. (3 Btr.) 60 kr. 

— Pro ttárodnl Batdn. Polku pro piaoo. Thiuí ; fol, (6 Btr.) 40 kr. 

— Totéž. Pro literu upravil Karel Cibuln. Vii Kvétj, Pealré, 
BeS, 9, 

Hoit^n. ipěvy vfrheviii a íkolni Be zvláštním iřetelem ku po- 

třebům Skol Htřčdnlch, apolkA pěveckýi^b a ředitelů kúrfi. Pu- 

Hák Jaii MaUt. Sei. VI. Karel Kaittt: Zpiv!/ chrámové pru 

' ikkj středuich Skul. Pro BmUcué lilasy h průvodem varhan. III. 

. Doba poutní. V Prsíe, Pr. A. Urbinek ; lei. 8. (36 atr.) Partitura 

H hlasj 3 zl., blasj po 30 kr. 
UoTuliita, .Mlad^. Rediguje: V. J. N^ivutuý. Tjdávát Jos. R. 
Tilime^. Nejlacinijíi vydán) budebiiiu pro housle. Ro£nik I. 
(1890.-91.) BeS. 4.-10. Roínlk II. (1891.— 93.) BeS. 1.— 3. 
T Praze, Joa. R. Vilimek; 4. Vychází I. každého uieaiue (vyjimiýc. 
ierveneu. a srpen.) Seiity rofiniku I. o 8 — 12 sir, roéiiíku II. 
o 14—18 Btr. v obálce. Beiit po 35 kr. V ptedpUveiii na půl 
roku (6 Boi.) Izl. 60kr., na uelý rok (lOaeš.) 3x1. (Ku kaídému 
BeSitu roíuiku II. pHdáváua jeat „Příloha pro saíátečiiík;.") 
Obsah! 
Ročník I. aeSit 4. Chvála Um.: Maxurka. Pru jeduy houaU 
• průvodem piana. — Havlaaa ((uido: Sdíertino. Pi'o dvoje 
buusle. — KruCmau Th.: Eomanetka. Pra jeduj houBle a prů- 
vudeiii piana. — Mniát Jun: Selajika. Pru dvoje houale. 

Ročník I. Beiit .'>. MaUt Jan: Melodie. Pro jedof housle 
3 pr&v. piana, — Malál Jan: Slonaaský lanee. Pro jtidnj a 
dvoje houale a prův. piana. — Weiss Karel: Rontaiíce. Pro 
dvoje houale. — Wbísb K. ; Síarodáen^ ta/tec. Pro dvoje 
houale. — Foerxter Ant.: TrojtUlek z Iuh& sloBlntkýdi. Pro 
troje houele. 

RoCiiik I. seSil 6. Fibich Zdeuík : Ja»Há noc. Pro jednv 
houale a prův. pínua. ~ Weias Karel: Vatlík. Pro dvoje houale 
s prův. piana. — Lachuer Ferdinand: Sarabanda. Pro řtvery 

Roínlk I. seSit 7. Bendi Karel: MedUace. Pro jedny houale 
s průvodem piana. -~ Malit Jan: Vemll loudrtiii. Pro dvoje 
housle. — Weisa Karel: Blaiead Moííe. Pro troje houile. 

Rof nik I. aeíitS. NeSvera Joaef: Pucliod. Pro jedny housle 
» průvodem piana. — Piek a Fr. ; iíenuetto. Pro troje houale. — hm-^ 100 Hrtill. - JnYonky. 

Kreímnn Tb. : Duelíino. Pro dvoje housle b pHlv. piKtiit. — 
HavIjiBs Quido; ScSeniiw. Pro itnry honiile, 

Bnínfk I. Reíit 9. Uendl Karel: Sakoko. Sonatína pro dioj« 
honste, 

Uoí<n{k I. aeiit 10. MalAt Jan: 52oK»uJt.4 tenee. Pro jed 07 
housle s prfiv. pianu. — Weiss Kurnl: Moďlitbi^ea. Pra jednj 
housle B prův. pinna. — Hampnjn Karel: Slepiika. Pro droj" 
hoHule. — PicXa Fr. : Ukolébavka. Pro troje houile. — Tichý 
K. ■ V dobrém roimaru. Pro troje housle. 

Hoínlk U, seíit 1. Ondřííek Fr.. op. 12. Bomanet. Pro 
housle s prflvodem pisna. ~ Tichý K.: Vrt4k. Čeehý tuec. 
Pro troje housle. ~ Preis- Jnv oře ký J. : Roadinetto. Pro 
dvoje houřle. — Weiia Karel: Malý nepoteda. Pro dvoje 
housle. — Obsnh pHIoh; pro lafAteÍQikj: Novotný V. J.: 

I. Andanlino. — II. Moderalo. — III. Mald polka. Pro dTOje 
housle. — IV. Národ7ii pUeň. Pro troje housle. 

RoSnlk II. setít i. Suk TAia; Trojlbítk. Pro houale a prů- 
vodem piana. — Kreíman Th. ; Preltidium. Pro troje hoasle. — 
Lachner F.: Siňítano. Pro itverj housle. — Obsah pHIohj 
pro xnf itejnikj : Preis-Jaronký J.: LeIJcá dueUa v roi- 
fiřn^eh limtmíeh pro dvoje houiU. I. AllegreUo, ma non troppo. 

II. Andanlino. 

Ro£nik II. seíit 3. Knittl Karel: Andantt. Pro houale ■ prfl- 
vodeni pitiia. — Hnvlnsa Quido: Duttto. Pro dvoje boasle. — 
Tichý Kajetán: Kucmoeli. beiikf oArodní tanec. Pro troje 
houale. — Obsah pfllohj pro eaílíteenikj : Weiss Karel; Cň- 
íeni na jedtioUiv^eh ilrundck pro dvoje housle. 

Hm&ka Frant, Mina ehoraiit II. Hudební pHIoha k «{«. 4.-6, 
časopisu „Cjrill," 

Hůlka Karel, AJbum tlaríieh tetkách Biitírúv. Tíc tam. 

Hymna iernohanká (Slova od J. SundSciíe, nipív od J. Šulce; 
přeložil H. Dflďoureh.) « piseíi ,Onam, onamol' (Slova od kníiete 
Nikol? I., nftpév od neznámého; překlad Jos. Holečka [upraven 
pro Epív.l) pro klavfr a zpěv vyáaX L. K u ba. V Poděbradech, 
vjdavatel (Bursfk a Kohout kom.); 4. (4 str.) 1 e1. ťhvdla Em., Dotlamničko. Viz Album, Hudební, elslo 1. 
— Maxurka. Pro jednj honale s prfiv. piana. Via Hoallista, Mladý. 
r. I. set. 4. Jaboda-Krtlnský Konet, Dimia. dUeia, io St la máít — LUka 
Hdjkota. — Fijádcá. — Ukolétiavka. Víc Vlastimil, adit i4. 

Janářek LroS, Národní tance na Moraoi. Vii Bakeiová Lneie, 
Xav. RéhalkovA a Leot Jaullček. 

Javortiký. Vis Preis-Javorský J. 


ISl Jflfll A., Ženaika. Pro citera upravil Karel Cibnla. Via Kvit j. 

Pestré, Mi. 7. 
Jelínek Job., Varialiant. Vii Album stiiriiuh českých miBtrftv, 

selit 3. 

— Jos. Alex., (hi tn&J je ««n. Vitlílk z operetty Rossa Sandor pro 
jeden hlas s pr&vodem pisiiii. V Kolíně, Fr. dindoliťi 4. (7 str.) 
80 kr. 

— VxpomiTtka na Pardubice, Polka niaiurka pro piano. V Fardu- 
biclcb, Ed. KmiDsk; *. {S str.) 40 kr. 

Jiránetc Alois, StarodAvni tance. 1. Kutmocii. '1. Ootrraníe. i. Pa- 
šíýr. i. Trakat. 5. Manteilr. 6. Stmiiti. Pro 3 housle, violu a 
violoncello. (Komorní hudba.) V Praie, Pr. A. Urbánek; fol. 
(celkem 9 str.) 1 il. 

— Slarodávni lanee. Talfik. Pro 2 housle, viola s violoncella. 
Tanii; fol. (celkem 9 str.) i si. 7. KAanŮ Jindfích, op. S8. Bajaja. Pro 4 ruce. (Titul i fran- 
couzský.) Ďislo VI.— VU. a Vlil.— IX. Tam*; fol. 

Ó. VI.— VII. Tanec mvifk. ~ Adagia. (Stí. 88.— 103.) t íl. — 
C. Vlil.— IX. TaraiUella. Finále. (Str. 104. — 133.) 3 íl. ■ 

— op. 30. KvětonUuoa. S skladeb pro klavír ua 2 ruce. (Titul 
i. francouzský i nSmecký.) Tami; fol. (32 str.) fi zl. 

Kllíks Josef, op. .10. Dva ihory pro ženské hlasj s prAvoden 
piana. T Prata, Bursik a Kobout; lex. 6. (partitara 9 str.. hlna; 
83 sir.) partitara 2 il. 50 kr., jednotlivé blaty 2fi kr. 

— op. 36, Hgmnvs nKtáU mufenOcův". Velký sbor pro smííené 
hlaaj s přívodem varhan, orkestru neb piana a harmonia iložil. 
Výtah klavírní. Tami; lei. H. (1 1 itr.) 1 si. 60 kr. 

— Mládenci. Vií Hlahol, aeSit 70. 

— Neae hory. Pro mužské sbory. Vií Skladby, Původní áeaké, 
ř. II. i. 1. 

— Žalm 47. Slavnostní kantAta na oslavu J. A, Komenského pro 
smiSené hlasy b prSvo^iem piana a harmonia. V Prače, lOui. 
Starý; part. ve fol. (14 str.), hlasy ve v. 8. (16 bIt.) 1 íl. SO kr. 

Knltti Karel, AndarUe. Pro boasle b prův. piana. Vis HouBliflta, 
Mladý, r. II. eeí. .1. 

— Smelanllv Richard líL Pro piano na 4 ruce. Vis Smetana 
BedHcb. 

— Zpivy ehrámoeé pro láky tlřednleh Ikůl. 111. Viz Hostýn, 
bbí. VI. 

Koch Fr., Poíámt automat. Pocbod pro piano na 8 ruce. V Praze, 
Em. Starý; fol. (3 str.) 40 kr. 

— Sorflieové. žertovný dvojzpův s prfivodem piana. Tamí; lul. 
(8 Btr.) 80 kr. 

Komz&k Karel, Jubilejní pochod. Viz Obrázky, Hudební, 6. 1. 

Koneéný JindHch, Moje potiienL Polka tfasAk. Pro piano. V Par- 
dubicích, Bil. Kmfoeh; 4. (3 str.) 40 kr. 

Kopetzky Vendelín, op. 186. JtMlejni pothod nft památku vle- 
obecné Bemské výstavy v Praze 1891. Pro piano. V Plnni, Veii- 
. {3 slr.J 50 kr. 
19Í KOTiřjvlc - u«. 

KuvaiNtVlť ICiiriil, Moravki náradni tatux. Fro citaru upravil 
K»re1 Cibuls, Viz CiterísM, Český, sei. II, 

— .Voje piiih. Pro oiaiské sbory. Viz SkUdbj, PAvodDÍ £eiké, 
ř, II. í. 1. 

Koželuh Leopolil, op. 38. f. I. Sonáta. — Bondeau. Viz Album 

HtarKkh Jeskýcb mistr&v, aeS. 3. 
Kre.6inail Th., D-ieUiiio. Pro dvoje housle a pr6v. pi&D«. Vii 

HuuRiintj), MUdý, r. I. not. 6. 

— PrehuUuni. Pro troje houel«. Vík HoualiBta, Mladý. r. II. sei. i. 

— Romaneika. Pro jedny housle h prňv. piaa*. Til tlonalists, 
Mladý, r. 1. eeí. 4. 

Krtiníiký. Viz JabodvKitinský Konst. 

Kuba L., Hymna íei-Hoitortká a plteA „Onam, onanio.'" Viz tam. 

Kvity, Pe»lri. Sbirka skladeb a transkrípd pro citeru. Seíit 1.— 9. 

Pt>fAd4 Karel Cibula. V Praze, Jana UofFiaaonfi vdova; v. H. 

SeS. 1, TH pUnS: Srdce ztracené. Fr. Pivods. — Za tebt 
draga, CborvAtská píseň. Ticho pn pHini. Raakk lomanue. S. 
Dunanrov. (6 atr.) 45 kr. 

Seí. a. Ndrodni Čtverylka. Jos. Illuer. (6 Str.) 45 kr. 

SeJ. :t. I^ Goadotier. — CanítmeOa. Jos. R. Rozkoiný. 
(S ntr.) 16 kr. 

Sei. 4. TH púni: Sehorí! tt. Raski vig&oská píaen. A. U ii- 
bilgne. — Luňák. K. Zfthorský. — Na mitllek. Jar. Uar- 
hsvský. (3 «tr.) 30 kr. 

SeK. ó. Siovenilep pochod od Alf. CnibulkT. (3 atr.) 30 kr. 

SeS. 6. Na tlfihropían<l Vitani. Valíik. Fr. Dvoíik op. ITO. 
(b Atr.) 45 kr. 

HeS. 7. T!-i pUaf: Mttí ha ,lii. K. ZAhorský. — Ženuika. 
A. Jelen, — ad jsem oady iumn^m hájem. Jar. Uarkavský. 
(3 sW.) 30 kr. 

SeS. B. EUgie. Alf. Czibulka. (3 str.) 30 kr. 

SeS. 9. , P,-o národní Baedu. Polka. K. Horný. (3 str.) 
30 kr. 
Ki/tara. Č'íb1i> 9,; Špataj chlap. Pro 4 mužské hlasy na slpva Jana 
Nerudy "ložil .íos. Lev, V Praie, Em. Starý; m. S. 8. (Part. 
8 -(tr., hlasy 16 str.) 40 lir. Lachner Ferdinand, Sarabanda. Pro čtverý bousle. Viz Houslista, 
Mladý, r, I, sei. li. 

— Skitmno. Pro Ětvory housle. Viz Oousliata, MUdý, r. II. tei. i. 
IiSAek Redř, Lad., Barcarola. Pro housle h prlivodem klavíru. 

ITilul i fram-ouzaký.) V Praze, Fr, A. Urb^ek; fol. {G str.) 

Lev J., S't pahorku kotlelífek. — Za korauů. Vis HUbol, sei. 71. 

— Špalnii chlap. Pro 4 mužské hlaay. Vii Kytara, Číslo 9. 
Link K-, Fota moryann. Kvapík pro piauo. V PraEe, Jana Uoff- 

• manua vdova kom.; 4, (3 str.) 40 kr, 
Loíifák Ludvik, op. 10. Skladby pro klavir. V Praze, Unrsik a 

Kohout; ťol. (17 atr.) 1 il. 50 kr. 
IiAw Jos., Zvon. Viz tam. 
Lttis'^ Maltft. 193 Lntz Josefy česká chalupu, Soasedská pro piano. Upomínka na 
jabilejni výstavu 1891. V Praxe, Jan Yaňád; 4. (5 str.) 50 kr. 
VydAiií pro citera 60 kr, 

Malát Jan, Český národní poklad. Sbírka písní lidu českého 
v Čechách, na Moravě, ve 81ezsku a na Slovensku. Pro sólový 
hlas 8 prftvodem piana upravil. Celé sbírky sefiit 51. — 60. Kniha 
VI. seSit 1.— 10. V Prase, Fr. A. Urbánek; lex. 8. (Str 1.— 136.) 
Sefiit po 60 kr. Předpl. cena na 10 sešitů 6 zl. (Každý seSit 
obsahuje 10 pisní.) 

— Totéž. Kniha VI. (ŮplnÁ.) 100 písni. (136 str.) v plátnS váe. 
7 2I. 50 kr. 

— Melodie, Pro jedny housle s prAv. piana. Viz Houslista, Mladý, 
r. I. sefi. 5. 

— Opemi repertoir mladých housHslúv pro dvoje housle. Vis Re- 
pertoir, Operní. 

— Selanka, Pro dvoje housle. Viz Houslista, Mladý, r.' I. sei. 4. 

— Slovanský tanec. Pro jedny housle s prův. piana. Viz Houslista, 
Mladý, r. I. seS. 10. 

— Totéž. Pro jedny a dvoje housle s prAv. piana. Viz Houslista, 
Mladý, r. I. seS. 5. 

— Theoreticko-praktická Škola pro harmonium, Sefiit 1. a 2. Druhé 
vydAní. V Praze, Fr. A. Urb&nek; fol. (Str. 1.— 32.) Sefiit po 1 r.l. 

— Theortiicko-práklická ikola pro housle, Tamž; fol. Sefiit po 
60 kr. 

Sefi. 1., XV.— XVII. vyd. (Str. 1.— 16.) — Sefi. 2., XIV.— 
XVI. vyd. (Str. 17.— 32.) — Sefi. 3., XI.— XHI. vyd. (Str. 33.- 
48.) — SeS. 4., X.— XI. vyd. (Str. 49.-64.) — Sefi. 5. VIII.— 
X. vyd. (Str. 66.-82.)— Sefi. 6., VIII.— IX. vyd. (Str. 83.-100.) 
— Sefi. 7., VI. vyd. (Str. 101.-116.) — SeS. 8., V. vyd. (Str. 
117.— 132.) — Sefi. 9., IV. vyd. (Str. 133.— 148.) — SeS. 11., 
III. vyd. (Str. 165.— 180.; — Sefi. 14 , III. vyd. (Stř. 213.— 232.) 

DoplfJey. Celého dila sefiit 15. Třetí vydání. Sefiit 17. a 18. 

Druhé* vydání. Duetta. Sefiit 1., 3. a 4. Doplňky k seS. 2. a 3., 
5. a 6. (Každý hlas sefiitA po 8 str.) po 60 kr. 

— Transkripce (fantasie, parafrase) českoslovanských pisni národ- 
ních pro harmonium, Sefiit 1., 2. Tamž; fol. Sefi. po 2 zl. 

Sefi. I. 1. Měla Jsem chlapce. — 2. Nechal si ma, nechytl. — 
3. Kdyi té vidim, má panenko. — 4. Áj za horu. ~ 5. Ach, neni 
tUf neni. — 6. Já nechci iádného. — l.JKazdý se nám divi, — 
8. Kdyhy$ milay má panenko^ sto ovec. — 9. Boste stromek du- 
bový- — 10. TraviČko zelená. 

Sei. II. 11. Ach, teče voda za vodo. — 12. Po nábře&i koník 
biSl. — 13. Coz se mni, má milá^ hezká zdáS. — 14. Překerak 
Jeem já sem přiiel. — 15. Pflcná moje milá, — 16. Červená rd- 
SiČkoI — 17. V tom Racickém zámku, — 18. Na tom náSem 
dvofe. — 19. ii já vždycky co mě má hlavička pobolívá, — 20. 
Kdybych já vidSla, kdo mě s milým louěí. 

— Upomínka na staroklassickou operu. I. Bellini. Mozart, Weber, 
DonizeUi, (V 1. poloze.) Viz Album mladých houslistů v, 4. 

13 
J. , v ^ 194 Malát — Nováéek. Mftlát Jan, Velká thtoreticko-práktická ikola pro piano. Viz Fibich 
Zdeněk n Jau Malát. 

— Veteli aoudrvzi. Pro dvoje housle. Viz Hoaslistn, MUdý, r. I. 
sefiit 7. 

— Výstavní pochod. Pro kUvir na 2 ruce. V Praze, Ed. Valečkn ; 
m. 4. (2 8tr.) 60 kr., partitura pro orchestr 1 zl. 20 kr., partitura 
pro harmonium 1 zl. 20 kr. 

— Vzpomínka na Prahu 40 neJoblibenéjSic/i národnich a vUuUne- 
ekjeh písni. Klaviruim průvodem opatfíl. Sei. 1. a II. Čis. 1.— 
20. H 21 —40. (Titul i ťrnneouzský.) V Praze, Fr. A. Urbánek; 
fol. (52 str.) Seí. po 1 zL 60 kr. — Vydání pro klavír na 2 ruce. 
(15 a 17 str.) po 1 zí. 60 kr. — Vydání pro klavír aa 4 ruce. 
(25 a 25 str.) po 2 zl. — Partitura pro orchestr; lex. 8. (63 str.) 
5 zl. Zpévuíček s nápěw a slovy. (Č. 1. — 40.) lex. 8. (26 str.) 
60 kr. 

— Zpěvy lidu českého. II. Pro 2 soprány a alt. Viz Vesuii, seft. IX. 
-^ a JauAIa^ťk) Theoreíicko-praktická ikola pro piano. Se zvláStniiu 

zřetelem k ústavům uČitelskj^m sestavili. V Praze, Fr. A. Urbá- 
nek; fol. Sešit po 60 kr. 

SeS. 1.— 4., IV. vyd. (Str. 1.— 48.) — SeS. 6., III. vyd. (Str. 
61.— 72.) — Seí. 8., II. vyd. (Str. 86.-96.) 

Blaréehal Ch. Forgeron, Ďáblovy pilulky. Pro citeru upravil 
Karel C i b u 1 a. Viz Citerista, Český, seS. 10. 

MaŘťk Jan, Theoreticko- praktická ikola pro piano. Viz Malát Jau 
a Jan Mašek. 

Mélnlťký. Viz Valenta- Mělnický. 

Mozart W. A., Kouzelná flétna. Pro dvoje housle upravil Jau 
Malát. Viz Repertoir, Operní, mladých houslistfi, seSit 7. o NcŠVťra Jo».y op. 26. Bandeká, — LoucenL — Rada, — Studentská. 
Viz Vlastimil, seSit 23. 

— op. 29. Dvé noktuma pro violoncello s průvodem klavíru. 
V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (14 str. a 4 str. p:irt) 1 zl. 80 kr. 

— op. 30. Dvanáct studii. Pro klavír na dvě ruce. Tamž; fol. 
(29 str.) 3 zl. 

— op. 62. Starosvětské písničky. Na slova od Jos. V. Sládka pi 
nižSi hlas s průvodem klavíru. Řada prvá. Tamž; lex 
(31 str.) 2 z). 

Obsah : 
1. Co na nebi Je hvězdiček. — 2. Modré oci. — 3. Rychtář. — 
4. Petrklíč. — 5. Dudák. — 6. Zpověd. — 7. Uhodilo, - tt. 
Oci. — 9. Poutník. — 10. Peironila. — 11. Ponocný. — 12. Krej^i. 

— Pochod. Pro jedny housle s prův. piana. Viz Houslista, Mladý. 
r. I. seS. 8. 

Horáček Rud., op. 56. Elegie. Loučení s vj^stavou. Salonní 
skladba. Pro klavír na 2 ruce. V Praze, Ed. Valeěku a H. Weiuer 
kom.; 4. (3 str.) 50 kr. Partitura pro orchestr aneb dech. har- 
monii; v. 8. (12 str.) 1 zl. 20 kr. Pro klavír na 4 ruce 60 kr. 
Pro housle a klavír 60 kr. 
■ '^ Novátek — Pafha. 196 Nováček Rad.> Milion^ Polka. Pro klavír na dvČ ruce. V .Prase, 
£d. Valečka; fol. (3 str.) 40 kr. 

— Nás dt^ý Milion, Pochod, Pro klavír na 2 ruce. V Praze, 
skladatel (Ed. Valečka a H. Weiner kou.); fol. (3 str.) 40 kr. 
Part. orchestrální; v. fi. 8. (8 str.) 1 zl,, part. pro dech. ná- 
stroje 1 zl. 

— Na zdar naii výtlavě! Pochod. Pro klavír na 2 ráče. (Titul 
i. francouzský.) V Praze, £d. Valečka; fol. (3 str.) 40 kr. 

]f OVOtoý V. J., I. ÁndatUino, -^ II. ModereUo. — III. Malá polka. 
Pro dvoje housle. — IV. Národni piseň. Pro troje housle. Viz 
Houslista, Mladý, r. II. sefi. 1. Obrázky, Hudební, na upomínku Zemské jubilejní výstavy v Praze 
1891. Č. 1.— 6. V Praze, Em. Starý; fol. 

Č. 1. Juhilejni pochod složil Karel Komzák. Op. 176. Upo- 
mínka na zemskou jubilejní výstavu v Praze 1791. — 1891. 
(3 str.) Vydání pro piauo na 2 ruce, pro 1 neb 2 housle, pro 
citoru po 40 kr., pro dech. nástroje (12 str.) 1 zl. 

Č. 2. ForUaine lumineuae. Polka mazurka složil Ad. B. P i* 
akáČek. (3 str.) Vydáni pro piano na 2 ruce, pro 1 neb 2 housle, 
pro citeru po 40 kr., orch. hUsy (16 str.) 60 kr. 

Č. 3. Milion, 1,000.000. Pochod složil Zdeněk Vinohradský. 
(3 Btr.) Vydáni pro piano na 2 ruce, pro 1 neb 2 housle, pro 
citeru po 40 kr. 

Č. 4. 7>rttAý milion! 2,000.000. Pochod složil Zdeněk Vino- 
hradský. (3 str.) Vydání pro piauo na 2 ruce, pro 1 neb 
2 housle^ pro citeru po 40 kr. 

Č. 5. KřiSikův pochod. Pro piano na 2 ruce složil Jan Pro,- 
cházka. (3 str.) 40 kr. 
„Onam, onamo!" Píseň pro klavír a zpěv. Viz Hymna černohorská 

a píseň „Onam, onarao''. 
OtidHéek Fr., op. 12. Romance.' Pro housle s prŮv. piana. Viz 
Houslista, Mladý, r. II. seS. 1. 

Parnans. Výbor zpévů z literatur cizích. Pořádá Karel K nit ti. 
SeSit VI. Fr. Se h uber t, B&h v přlrodé. Pro čtyři ženské hlasy 
s pr&vodem klavíru. Česká slova od K. Polenského. V Praze, 
Fr. A. Urbánek; lex. 8. (Part. 13, hlasy po 2 8ti\) Part a hlasy 
1 zl. 20 kr., hlasy po 15 kr. 

Paťha Jan, Óe»ké zuuky. Dvacet písní pro klavír na čtyři ruce. 
Dle „Českých písní pi-o smyčcový kvArtef v snadném sluhu 
upravil Sešit 1.— 6. Tamž; fol. (15, 17, 15, 11 a 15 str.) SeSit 
po 1 zl. 20 kr. 

— ČtyH sbory posvátné. Pro mužské hlasy. 1. O tchyl se, Boie! 
(Pro tri hlasy.) — 2. K sv. Janu Nepomuckému. (Pro tři hlasy.) 
— S. Chtrubinúm jesti dáno . . , (Pro čtyři hlasy.) — 4. Vitejy 
vUejy poiehnaný! (Pro čtyři hlasy.) V Praze - Karlině, Rudolf 
Storch; v. 8. (hlasy po 4 str.) 80 kr. 

— Ku jmeninám. . Pro mužské hlasy. TamŽ; v. 8. (partitura 7 a 
hlnsy po 2 str.) 1 zl. 

13* .l» Pafha Jan, Mladý varhaitík. Sbirks aklMdeb pro varhaiij v« TÍ«Eh 
t&niaAch.. Pro žAkj írUv&v nfitelBkých & venkoviké vaHMoiky 
■ložil. Dii 1. (C dar, A moll n tóninj ■ křižk;.) Tamí; m. i. 
{62 str.) 3 il- 50 kr. — T^i v 6 Balitecb po TO kr. 

— P*>hMinl tboi: Pro mniaké hlxRj. Tamí; v. 8. (partitan & * 
blnlj po 1 atr.) 80 kr. 

Pankner J., čt*ki nárainipimí. Pro tK hlaaj. Via Veana, «el. 1. 

— Svrtnáda miHra Cihlieky. Via Pod deilnikain, í. 1. 

— Slávy. Sbírka novýuh mnUkýi-fa etTcroapévA avětských i ko- 
itelolch aloiil a po ■elitecb vjdivA. Selit IV. {Hymna piiKň 
[h. UejtminekJ. — Juu dnlttU memoria. — Jak ts Boiaa ďiwio,' 
do nebe [L. Qoia]. — Ty't ni tle [A. Herilnk}. — V mi dvíi 
litte ttHvdnkA [J. V. SUidekl. — Darrka pana otce [Fr. Řimon]. 
— ÚUeha [Fr. Simon]. — MileiJta [B. Jablon.kí]. — Saie pÍM-S 
[St. Čech]. — Má látka [B. Muhlateinovi].) V Praie • na Vino- 
bradech, akladatel (Dobrovakého at. i. tli.) (H. Koapp t Kar- 
líne kom.); lei. 8. (Piirtitara SS atr., falaar po 16 atr.) partitura 
a IiUbj 3 il., hlaay po S& kr. 

— Zalkej, Ctchie! Elegie nad troakamí Kirodniho divadla pro 
klavír na 2 rn.e. Třetí vydání. V Praae, Fr. A. Urbánek; foL 
(6 Btr.) 60 kr. 

Psvel Ed., Ponminka. (Polka fran^aiae.) Tix Citeriata, fieaký, 
, aei. IB. 
Píkllý Karel V., Dotvúky výtlavni. Slavnoatni pochod pro piano. 

V Praae, akladatet, tiakem Em. Starého; fol. (3 atr.) 40 kr. 
Piamtla, Mladý iuků. Sbírka velmi anaiíných skladeb pro piano 
no dví ruce. PoFÍdá Jindťicb i EkanA. Č. 62. Smetana 
Bedř., Bozmyili ň, Mařenko. Upravil J. Malát U. vydáni 
■ V Praae, Fr. A. Urbánek ; fol. (3 atr.) 26 kr. 
Pícka Fr., op. 8. StarMcitiki pUniíky. Na alova od J.V. Sládka 
pro sólový hlaa a prfivodem klavíru. Tami; m. fol. (13 itr.) 30 kr. 
Obaah: 
1. Co na nehi jí ttoiidifek. — 2. Poidnik. — 3. Souiarak. — 
4. Ryehláf. ^ b. PH kvizdiikáek. 

— Jntermetzo appa$»ioruito. Vis Album, Hudební, aeiit 1. 

— Meautílo. — nkotébavka. Pro troje honale. Via Hoiuliala, 
Hlady, r. I. aei. 8., 10. 

Plbtrrt J. J., iVoDd pi^ktieká ikola pro houtU. Selit 1. a 2. V Praae, 

1. L. Kober; 4. (Str. 1.-48.1 Selit po 70 kr. 
Pl§bářfk Ad. B., Foiiíaine luminetite. Polka mararba. ViiObriikf, 

Hudební, {. 2. 
Plvoda Fr., Srdce ztraceni. Pro citem upravil Karel Cibula. 

Viz KvĚtj, Peatré, »ei. 1. 
Pod deitaSkem. Čfalo I., i. V Pmce, Em. Starý; pr&vod ve foL, 

hlaay v lex. 8. Čialo po 1 il. 80 kr. 

Čblo 1. : Serenáda mlítra Cihtiiky. Žertovná acéoa pro 4 moiaká 

hlaay a prftvodem piana. Sloiil J. Paukner. PrUvod (16 atr.), 

hlaay (14 itr.) 

Cíalo 2.: KarlonarUi paeiaili. Žertovná acéna pro S hlaa; 

a prtvodem piana. Slolit V. Soukap. PrUvod (18 atr.), hUay (12 atr.) Pr«t«-Jiivortký — SmetaD*. 197 Preis-Javoršký J., Lehká duetia v roxUfyiýeh tóninách pro dvoje 
hottile, 1, AllegreUOy ma non troppo. II, Andantino, Viz Hou- 
slista, Mladý, r. II. seS. 2. ^ 

— Eondinetto, Pro dvoje housle. Viz Houslista, Mladý, r. II. seS. 1. 
Přlbfk Jos., Ukolébavka pro housle s průvodem piana. V Praze, 

Buršík a Kohout; 4. (5 str. a 1 str. housl. part) 60 kr. 
PrOfházka Jan, KHzOcův pochod. Viz ObrAzkj, Hudebni, é. 6. 

— Upomínka na juhilejni výstavu 17 91, v Praxe 1891, Pochod pro 
piano. V Pardubicicb, £d. Kminek; 4. (3 str.) 40 kr. 

— J. L., op. 29. La Fontaine lumineuee. Pochod k upomínce na 
zemskou jubilejní výstavu v Praze 1791. — 1891. Pro piano na 
dvě ruce. V Plzni, Vendelin Steinhauser; 4. (3 str.) 60 kr. Pro 
dvoje housle 50 kr., pro citeru 50 kr., pro orchestr 1 zl. 50 kr. Rajtoral Fikulka, 1,000.000, Pochod. V Praze, M. A. Vítek 

(Praha, Palackého ul. 715.-11.); 8. list lit 3 kr. 
Rau§cher JuK, PUeh, Viz Album, Hudební, seSit 1. 
Hepertoir, Opemi, mladých houslistův pro dvoje housle. Za cvi6ivo 

dodatkem ku své „Škole^ upravaje Jan Malát. SeSit 6. — 8. 

V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (po 5 str.) po HO kr. 

6. B. Smetana, Dalibor. — 7. W. A. Mozart, Kouzelná 
flétna, — 8. B. Smetana, Tajemstoi. 
Rozkolný Jos. R., Le Gondolier, Pro citeru upravil Karel Ci* 

bula. Viz Kvéty, Pestré, sei. 3. 
— Na rozlouiíenoul Viz Album, Hudební, Číslo 1. Sadil AI., op. 10. Deux valse^ pour le piano. V Praze, Eduard 
Valečka a H. Weiner kom.; 4. (9 str.) 1 zl. 50 kr. 

Sbírka ítverozpéoú pro sm(Sené hlasy. SeSit 34. 1 Co pláčete. 2. 
Salvě. 3. Animas, Složil V. £. Horák, upravil K. Knittl. 
V Praze, Em. Starý; v. 8. (Part 6 str., hlasy 16 str.) 80 kr. 

Schramek Karel, Dvanáct sousedských. Pro klavír na 2 ruce. 
(Titul i francouzský.) V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (15 atr.) 
t zl. 50 kr. 

— TH sousedské. Viz Citerista, Český, seS. 12. 

Seli libert Fr., Bůh v pHrodě, Pro čtyři ženské hlasy s pr&vodem 
klavíru. Viz Parnass, seS. VI. 

Skladbu^ Původní české, hudební péČi Jednoty česko-slov. zpěvá- 
ckýcn spoIkA vydávané. Řida II. Číslo 1. For ster J. ml., 
Jarní slunko, — Klička Jos., NaSe hory, — Kovařovic K., 
NaSe píseň. Pro mužské sbory. V Praze, Jednota zpěv. spolků 
česko-slov., tiskem Em. St.nrého; 4. (part. 10 str., hlasy po 6 str.) 
part. SK hlasy 40 kr., hlasy po 20 kr. Pro členy jednoty cena 
poloviční. 
Sfiietaiia B., op. l. 6 karakteriatických skladeb. Pro klavír na 
2 ruce. II. vydání V Praze, Fr. A. Orbáuok; fal. (33 str.) 
'2 «1. 50 kr. 
— op. 2. Sestero lístků do památníku. Pro klavir na 2 ruce. Druhé 
vyd.Miii. Tamž; fol. (13 str.) 1 zl. 50 kr. 

IM SlHMBl- SoW. 

SincUna B., op. i. S. 6. LíttdC' do pamdtntínf. Vis Albnéi,' Hu- 
áebai. Ha. 1. 

— Dalibor. Pro Aroje hoaíle npmíil Jsn HslAt. -Vii Kepertnir, 
*' Operní, mlndých honiliitjt, selit 6: 

— Hubilka. Smíš pro citeru r1o£í1 Karel Cibnln. Vii Citerísbt, 
Ceak;, lei. 6. 

— ,Uá VlatC. Čtsio 8. Vltava. ajmtonicVi bAs«fi pro velkj- 
orahostr. Pro kUvIr nu 4 ruce vpravil fkUdnte). Vjdini II. 
CntDl i nimecký.) V Praze, Fr. A. Urbánek; fol. (31 str.) 3 i1. 

— RicJiard III. Sjmfanicki básefí pro velkj- orclieslr. Pro pisno 
na 4 ruce npravil Rnrel Knittl. T Praze, Bnralk a Eobont; 
4. (25 Htr.) a zl. *0 kr. 

— Sotmi/ili ti, Mařenko. Pro piano na ! ruce aprAvil Jan Ualit 
ViE PianiBtn, .Mladý íe>ký, í. 62. 

— Smffa X prostonárodni tpĚvohry „Prodaná neviiia' Pro piano 
upravil Fr. DvořAk, op. 17B. V Praze, J. Hoffmanna vdo»a; 
fol. (15 Btr.) I zl. 50 kr. 

-^ TVíyenuíuí.- Pro dvoje hounle uprnvil Jan MalAt. Viz Repertoir, 

Operní, mlndýth houBlialA, sel. «. 
Soukup Tidav, Hvětddrl. Komiťké trrzetto s prflvodeoi jiiaui. 

Slova napsal OUkar Knfera. V Praze - KarlinS, U. Enapp; 

part- 4. a blai? v. 8. (parlilura tiTstr., hlaB;; tenor 9, barítouK 

a baa 7 Btr.) partitora a hla>7 3 ti., teit 10 kr. 

— Kartovaritl parienti. Viz Pod deStnikem, í. 2. 

-- Kohoutek. Soasediká B textem. V Praze, Em. Statýj fot. (3atr.) 
VyáAnt pro piano na 2 ruce, pro 1 neb 2 bouale, pro citem po 
40 hr, orub. blas? (16 str.) 60 kr. 

— Na výttaw. Kaplet s prAvndem pJNun aloSil. Tanii; fol. (9 (tr.) 
60 kr. 

— OttH holi. KomickA opereta v jedniTin jednáni g prOvodem 
piana, blova napsal Otaknr Hufern. V Praze- Karlini, M. Knapp; 
part. 4. ř hlaej v. 8. (p«rtitura 31 str., hlssj : I. tenor 8, II. tenor 
e, 1. bas 7 a II. bas 8 str.) p:irtitnra a Iilnsv 3 zl., text 10 kr. 

Spevy, Sloventké. VjdAvBJú printelia slovenskýcb spevov. Diel II. 

SoEit 2. V TurS. Sv. Martine (Uhrjj, Knihtlníiarako-účAattnarskv 

spolok; lei. 8, (Str. 41.— 80.) 50 kr. 
Steck» K.., op 7. 3 i-omaacc pro housle » průvodem klavini. 

(Ticol i francoazBký.) V Praze, Fr. A. Urbinekí fol. {11 str.) 

1 El. 80 kr. 
Suk Vila, Trojllttek. Pro housle s prův. piana. Viz HoDslista, 

Ulndý. r. II. sei. s. 
SuSll Fr., Moravaki' ndi-odni pítnf ■ nápivg. Svazek 1.— VUI. 

Nová (obálkové) vydíoi. V Brné, K«rel Winiker; v. 8. (Str. 

1,— 800. a I.— XVI.) Selit 8. za 1 zl. 20 kr., oalatnl po 80 kr. 
ŠvhoT K., Hi/mna Sokolů. Nnpsnl Jos. V. SlAilek. V npominka 

na druhý slet viesukoleký vfdnl Fr. Hoiálek. T^téŽku uftije Metliuri.- 
- Tdří. TiUo- 

áfbOF 'R., Hfftnna Sokolů. Pro mnSsiif ibor (> prllTodam mhle 
trubky a tnnlého bnbnn.) Tnmž; lex. 8. (3 atr.) p>rt. 30 kr., 
i innžtků hjfl«7 9S hr. 

ronee, Národní, na'íIoraei. Vií BukeíovA Lntie, X«v. BíhnlhoTA 

A Leoi Janáíek. 
Tlehý KfijetAn, Kuemoeh. Český nArodnf tanec. Pro troje hooile. 

Via HonslÍBU, ' Mlftdý, r, II, tei. 3. — V dobrim roimai-u. Pro 

troje housle. Tninž, r. I. seS. 10, — Vrldk. Český tanec. Pro 

troje hoatle. Tnmž, t. II, seí, 1. 
Tomášek VicUv Jnn, op. 39, e. 1, Ekloga. Viz Albttm stariích 

českých mistrfiv, sei. 1. — Qp, 61, i. 1. fUo^a, Tiini2; seí. 3. 

— Jhvhý dithyramb. Vil Album, Hudební, fialo 1, 
í^'o>i»tripce (fantanit, parqftaie) íetkotlavaníleých písní národnick 

pro harmonitim, Vii MnIÁt Jan, 
TrneÍPlE Ilnnni, op. 1, KltmUtti-tkladby. I. 1. QavoUe. i. Valčík. 
3. Tovka. 4. Polka. V Praze, Fr. A. UrbAnek; fol, (16 atr.) 

1 z\. 50 kr. 

Tuček Amolt, Lanová draka. Pochod pro pisno. V Praze, nAkl, 

J. RndU n Kernern a Sp. <Žiikov, Hugova Ur. 89.); mal. fol, 

(3 str.) 80 kr. 
Tflrk D. G., 60 cviíml pro vdadé pianiili/. K T;dAaÍ nově upravil 

Karel Hfitka, T PrniG, Fr. A. Urbinek; m. fol, m str.) 1 il. 

fiO kr, 

Umbauer K., Moi-av»ká. (SoasedskA.) Viz Citerista, Český, set-. 13. 

Urban Josef, op, 30, Nová praktická ikola pro houile ve 2 od- 
dileníeh, k eriřetií technické zminosli. Technické lAklady hrj 
na houale. Složil h k upomínce nit 401et£ jnbileum panovAni 
Jeho c, a k. Apoítolského Veličenstva císaře a krále Frantííka 
Josef,-! I, v nejhlubii pokoře vínujc. Seíit I.— 6. V Praze, skla- 
datel (mnjitel hudební Skoty í, -IS-I.); fol. (47 str.jsel. po 50-kr. 

— Praitká pani dmnáti. Polkamaznrkn pro piano. Tamž, aat. tisk 
J, Lhoty; fol, (3 str.) 40 kr, 

Urbánek M., „^mavan'. (Pochod.) Viz CiterísU, Český, sel.' 12. 

Valenta-Mřlnický Ant., Pochod fetkýeJi hatiH. V Praze, Em. 
Starý; fol. (3 str.) VydAnl pro piano na 2 ruce, pro' 1 neb 

2 honsle, pro citeru po 40 kr. 

-~ S/elu zdar'. Pochod slelil a bratrské jednotí Sokol Prailký 
k slctn 1891. vSiiovat. Tamž; fol. (3 str.) VydAni pro pinno na 
2 ruce, pro 1 neb 3 housle, pro citeru po 40 kr, 

Wafiaus Jan, op, 34. Jubilejní valHk;/. Upomínka na slavnost 
nAvitSvy Jeho Veličenstva cisaK- a krile Friinfiíka Joaefn I. 
v zemské jnbiipjni výsUvS r Prnzo dne 26. lAři 1891, Vyilňní 
pro piana, V Praze, skladatel (fed. hud. itstavn) ; fol. (II str.) 
1 zl. SO kr, VydAnl pro un-licEtr 3 zl. 60 kr. 

— op. 35. Kde ilomov můjf Traiiskripr-e pro liarmonium. V Prnzo, 
.Tann Hoffoiiinna vdova; 4. (7 str.)-!HI kr. 

Vaíhal Jmu, Fitya. Vii Albam ibiriícb íeských miaU&v, s^ 3. 

VafistllO Josef, Duella aa houtte. Ceski nirodnl piině v snadnčm 
■lohn pro dvoje housle. K oíitku a lAbavé mladiiitvých houjUitfiv 
BouitAvní upmvil. (Tétbto inadoS n sonstnvuS opravených písni 
oáro duích lia ■ prospéciiem ažiti u EnčAteÍDÍklLv soabiioí 
s každou íkolnu na haaste.) Seiit 3. V Prue - KarlínS, Badolf 
Stoici,; 4. (Ib itr.) 60 kr. 

— Slmantké pitni a tance pro dvoje hmtile. Dmbé vjdáni, V Praxe • 
Earlinfi, M. Knapp ; i. (30 Btr.) 80 kr. 

— Taneini aUrum, Ku sAbavS mladiatvýub bousliat&v pro dvoje 
housle. . Seiit III. 23 snadni skladb; t lehkém slobu pro laíá- 
tetEnlky. Tami; 4. (8 a 8 atr.) 60 kr. 

WrÍH8 Karel, Blížená chvUe. Pro troje honsle. Tic HonsliiU, 
Mladý, r. I. sel. 7. 

— Ctíifeni na jednotí, ilmndch pro dvojt hauile. Taidí, r. II. tei. 3. 

— Malý ntpoieda. Pro dvoje honíle. Tamž, r. II. »ei. 1. 

— Modlilbiika, Pro jednj housle s prftv. piana. Tami, r. I. aeí. 10, 

— Bomance. Pro dvoje bouste. Tamž, r. I. sel. 6. 

— Starodávný tanec. Pro dvoje hoogle. Tamí, r. I. Sefi. ft. 

— Valiik. Pro dvoje housle H prftv. piana. Tami, r. I. sefi. H. 
Vexelý JUC. Jan, Bvamborocá vojna. Viz Drahlovský J. t. a 

JUC. Jan Veselý. 
Vuna. Sbírka Epěvft pro ženské hlasy s prftvodom piana. SeSit L 

Druhé vjdÁui. Seiit IX. V Praie, Fr. A. UrbÁnek; lei. 8. 
I. J. Pauknor, Čuké národní pUni. Pro tři hUsj. (Part. 10, 

lilaij' po '2 Btr.) Pnrtiturn a lilasj 1 il., jadn. LUsj po' 13 kr. 
IX. Jan M aUt, Zpivy lidu ietkého. II. Pro 2 soprauy a alt, 

(Part. SO, hlaej po 4 str.) Partitura a blas; S zl. 60 kr., jedn. 

hlasj po 35 kr. 
Vetter Karel a Karel CIbuln, Velká tíícorttiekd a praktická ih>la 

na citeru. Ku potíeb^ íiíka i učitele se EvIiStuIm ifetelem na 

samouky. Dle původní samostatné methodj sestavili a nAroduími 

písněmi, áriemi e oper íeskýi^h a slovanskýi^h a pQvodními 

■kladbami a uviieními opatřili. Drubé, uoví upraveně vjdáni. 

^eSit III. Péfl .Prvniho Pralskébo klubu dterigtfl." Taniž ; fot. 

(Str. 65.-78.) 2 il. 
Vinohradský Zdeník, Milion. Po<-hod. Tii Obriikj, Uudelini, 

— Druhý milion. Pochod, Tauií, čís. 4. 

VUutivtit, Sbírka mnískýuh ítveroipivG aviítských i kostelních ve 
hlasech i partituře po aeílitei'b >e ti — S sborj vjdňvA Buinan 
Nejedlý. Selil 33.-34 Řada III. V Litomyili, vjdavatel 
(učitel), U. Knapp v Karliuí kom.; íir. 8. Partitura každého 
siíiitu 40 kr., hlasy 3:! kr. a jedoolliví hlaay po 8 kr. 
Obsah: 
Seí. 23. Jod. Neivera, op. 88.; 113. Rada. [K. Jusi-nskA.] — 
119. SludmUká. [VI. Slastný.] — lao. lianádcá. [Vtot. Jan 
Havelka.].— I:íl. LouSeni. [LaJ. (juis.] (p.irtilura 16 sir:, hUsv 
po 8 str.) 
Hájková. Dia nirodni £eiké. — 121. Pijádcd. (Dle oirodnlch 
■pimí i. na.) — 136, Ukot^avka. SIova od J, KaUndry. (parti- 
tura Ift Btr,, títaj po 8 itr.) 
VoMfiek Jan Hugo, op. 1. £. 9. BAopiotÍM i. 9. Vis Album ttiuffcb, 
českých mittrŮT, sei. S. Záborsbý K., LuMk. — Jfuf &ei tUL Pro titarn uprHvil Karel 

Cibula. Vil Kvit?, Pestré, bgI. 4., T. 
Zamrzlft Hndolf, Seif půni pra jeden hlas b pr&vodsm pianu. 

V PrAEs, Bunik a Kohout; v. 6. (IS itr.) 1 il. 80 kr. 
Zelloka J. E., op. X. MUta tolemnÍM tn hon[>r«n> RetumUionU 

D, N. J, Ch. — 4 voc. iiiiteq. vommittants organo. Hudehof 

pMloha k iit. S. easopiBa „Crríll'>. 
— Panoa linqua. Hudební pHlolia \ Sla. 6. ísaapiBQ „Crrill". 
Zeon. Sbírka gkladeb v elobu lehčim i tSíSIm. Pro harnioniiim 

nprxTiije Job. LSvr. Bvaiek I. BeSit G. Dnihé yjHal. V Praxe, 

Fr. A. Urbánek: fol. (Str. 47,-56.) 1 al. 
Zvoaal- J. K, Bradlee. BiUlada pro Boiliené faUtf. V Praie, 

Bar«Ik a Kohout; lex. 8, <Í6 itr.) partitura a hlas; 1 x1. 60 kr., 

jodnotlifé hlasy 26 kr. O p r a T7- 3r. 

Mft atr, 10. fidkA B. zrloU oprav; Limanowski (mUto Linianov«ki). 

„ „ 11. „ £4. , píidej: Sei. IS. 30 kr. 

, , ti. , 16. shora £ci: Sv. XV. mlBto XVI. 

„ n 14> ' g 2fi. . eti: Panft. mltto Panna. 

, „ 47. , II. shora má býti PHbgta, místo PKkr;la. 

, , 87. , 21. „ pKdej : cena 1 tt. 60 kr. 

„ „ 101. „ 13. idoln oprav: SchoBterfir (mfsto Schastrftv). 

spolek česko-sloraDBkých knihkupeckých 
účetních t Praze založea byl v roce 1877. Očelem spolkn 
jeat pěstov&nl doáevQlcU zijmA stava knihkopeukého a pod- 
porováal čleaA v přfpalé nemoci, /.aopatřov&af mUt koib- 
kapeckým účetním a sestavováni i vydAváoI tiskem české 
bibliografie, jakož i pořád&al poučných přednášek. Spolek 
má svoji vlastní knihovna sestávající z knih pončných i zá- 
bavných — jež se členfim bezplatně ptijčajl. Nákladem spolkn 
vyšel .Slovanský katalog bibliogralický'' za rok 1877.-1881. 
a H^eský katalog bibliografický'' i& rok 1889., 1890., 1891. 
O loňské jub. výstave obdržel spolek za vystavené katalog)' 
střlbrnoo medalii. Členů jest 81 i^inných a 32 přispi vajfulcb. ~ 
Schfize členské odbývají se každý úterý v restanraci a „DoqíA* 
Václ. náměstí. 

Výbor v roce 1892. jest složen následovně: předseda 
Jos. V. Šlambor (ĚivnáČ), místopředseda Zikm. Rcach (Hynek), 
jednatel Jos. Tltek (Rohlíček a Sievers), pokladník Karel 
Hikota Simáček), knihovník Jos. Jírman (Kober). Členově 
výborn Tom. Klima (Silber), Pavel Rvcbtářtk, Eá. ^Ima 
(Valečka), náhradnid Jos. Springer (ííívnáč), Em. Ólžek 
(Silber) a Otakar Julie (Aívnáč), revisoři účtA Oldřich Pyévejc 
(ftivnáč) a Jan Slavik (Řivnáč). 

Odbor bibliografický sestává z kol. Jjrmana a Spriogra — 
kondiční z kol. Reaclia a ^lambora. 

V Fraie v června 1892, 
T 
.^ ^- ^ ■'••?í - .>f ■-A:-M 


»' il>i»i» iTir«i iTi> iT»i »»>) iXtiil iTil i^«> «"i) 11 > 3 iTil iTi rjUt A — Založeno v rooe 1829. >— $ XX XXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX 

'^ I 

Knihařství Wilka & Karásek, dpíve 

F. Makovský 

v PRAZE, 

Sirková ulice, óíslo 17. Zhotovuje veškeré druhy moderních vazeb, jakož 
i imitace starých vazeb zcela včrné. — Desky na di- 
plomy, adresy blahopřejné a podobné, podlepování 
map a plánů atd. atd. vše úplné přesné. 

Nápisy na stuhy k věncům a kyticím 

vždy hned. 

Prvoi pražská výrobua původuiťh desťk. Obsluha rychlá, solidní 
a laciná 

I r 

Založeno v roce 1829. i xxxx^^^XXx xxxxxxxxxxxx 
ll»X»J TI ^"1' tr.-r'. •! «j I íX^'i»XTi.' *X'X. 'X"0 »a"J.'a » iTX»*»J •